JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Liite 2. Metatietotaulukot

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 25.4.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Metatietotaulukon lukuohjeet

Taulukoissa on käytetty rivien taustaväreinä valkoista ja harmaata. Jos taustaväri on kokonaan valkoinen, metatietoelementti ei koostu muista metatietoelementeistä. Jos taustaväri on kokonaan harmaa, kyseessä on metatietoryhmä. Jos ainoastaan Tietotyyppi-sarake on harmaa, metatietoelementtiin liittyy muita metatietoelementtejä.

Nro: Metatietoelementin järjestysnumero ISO 19115 -standardissa. Osa numeroista puuttuu, koska suosituksessa eivät ole mukana kaikki standardissa määritellyt metatietoelementit.

Nimi: Metatietoelementin suomen- ja englanninkielinen nimi. Englanninkielinen nimi on sama kuin ISO 19115 -standardissa käytetty nimi. Metatietoryhmien nimen alussa on kaksikirjaiminen tunniste, joka on sama suomeksi ja englanniksi. Nimet ovat yksikäsitteisiä ainoastaan kunkin metatietoryhmän sisällä.

Määritelmä: Metatietoelementin suomen- ja englanninkielinen määritelmä. Englanninkielinen määritelmä on sama kuin ISO 19115 -standardissa käytetty määritelmä.

Min: Tieto, montako kertaa metatietoelementin on vähintään esiinnyttävä metatietodokumentin tietyssä kohdassa. Jos arvo on 0, metatietoelementti on vapaaehtoinen. Jos arvo on ”0 / 1”, metatietoelementti on pakollinen, jos Ehdot-sarakkeessa määritelty ehto täyttyy. Jos arvo on 1 tai suurempi, metatietoelementti on pakollinen.

Max: Tieto, montako kertaa metatietoelementti voi enintään esiintyä metatietodokumentin tietyssä kohdassa.

Ehdot: Ehto, jonka täyttyessä metatietoelementti on pakollinen. Lisäksi voidaan määritellä metatietoelementille sen arvoa kuvaava stereotyyppi: Enumeration (lista, jota ei voida laajentaa), CodeList (laajennettavissa oleva lista), DataType (arvo perustuu useaan muuhun metatietoelementtiin), Union (arvo määritellään vaihtoehtoisten metatietoelementtien perusteella) tai Abstract (metatietoelementistä ei omaa ilmentymää).

Tietotyyppi: Metatietoelementin arvon tietotyyppi tai, jos arvo koostuu useammasta metatietoelementistä, metatietoryhmän tyyppi. Tietotyyppi voi olla numeerinen (kokonaisluku, reaaliluku, desimaaliluku, binääriluku), merkkijono (CharacterString), totuusarvo (Boolean), aikamääre (DateTime, Date muodossa yyyy-mm-ddThh:mm:ss), joukko arvoja (Set), sarja (Sequence), laajennettavissa oleva lista (CodeList), suljettu luettelo (Enumeration), useammasta erityyppisestä arvosta muodostuvat tietue (Record), tai johdettu tyyppi kuten mitta (Measure), mittayksikkö (UOM), pituuden mittayksikkö (UomLength) tasokulma (Angle) tai etäisyys (Distance). Metatietoryhmä voi olla luokka (ryhmä metatietoelementtejä), yhteys (toinen metatietoryhmä), erikoistettu luokka (aliluokka) tai koosteluokka (toisen metatietoryhmän osa).

Arvoalue: Arvot, jotka ovat sallittuja kyseiselle metatietoelementille. Arvoalue voi olla esimerkiksi lista, josta arvo valitaan, tai vapaa teksti, jolloin sisällölle ei ole asetettu rajoituksia. Lisäksi arvoalue voi olla metatietoelementtien joukko (”Rivit xx-yy”) tai metatietoryhmä, jonka ensimmäiseen metatietoelementtiin viitataan (”-> xx”). Jos arvoalueena on lista, sallitut koodiarvot on lueteltu liitteessä 3 taulukossa, jonka järjestysnumero on mainittu listan yhteydessä. Osalle metatietoelementeistä on määritelty muu arvoalue. Tällöin arvoalue on kuvattu tarkemmin metatietoelementin kohdalla.

INSPIRE: Viittaus vastaavaan INSPIRE-metatietoelementtiin, joka on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Metatietoelementin yhteydessä on mainittu luvun, jossa tarkempi määritelmä on, järjestysnumero.

  2 Metatiedon tunnistamistiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

1

MD_Metatieto

Resurssia kuvaavan metatietodokumentin ensimmäinen metatietoelementti, jonka alielementtejä kaikki muut metatietoelementit ovat

1

1

Luokka

Rivit 2-22

MD_Metadata

Root entity which defines metadata about a resource or resources

2

Tiedostotunniste

Metatietodokumentin yksikäsitteinen tiedostotunniste

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

fileIdentifier

Unique identifier for this metadata file

3

Kieli

Metatiedon dokumentoinnissa käytetty kieli ISO 639-2 -standardin mukaisena kielikoodina: suomi: ”fin”, ruotsi: ”swe”, englanti: ”eng”, pohjoissaame: ”sme”, inarinsaame ”smn”, koltansaame: ”sms”

0 / 1

1

Pakollinen, jos kieltä ei ole määritelty koodauksessa

Merkkijono

ISO 639-2

Metatiedon kieli (5.10.3)

language

Language used for documenting metadata

4

Merkistö

Metatiedon dokumentoinnissa käytetty merkistö

0 / 1

1

Pakollinen, jos merkistö muu kuin ISO/IEC 10646-1 ja merkistöä ei ole määritelty koodauksessa.

Luokka

Lista B.1.6.

characterSet

Full name of the character coding standard used for the metadata set

5

Ylemmän tason tiedostotunniste

Yksikäsitteinen tiedostotunniste ylemmän tason metatietodokumentille, jonka osa metatietodokumentti on

0 / 1

1

Pakollinen, jos ylemmän tason metatietodokumentti on määritelty.

Merkkijono

Vapaa teksti

parentIdentifier

File identifier of the metadata to which this metadata is a subset (child)

6

Hierarkiataso

Hierarkiataso, jolle metatieto dokumentoidaan. Hierarkiataso voi olla esimerkiksi tietoaineisto tai palvelu.

0 / 1

N

Pakollinen, jos hierarkiataso muu kuin tietoaineisto

Luokka

Lista B.1.4

Resurssin tyyppi (5.1.3)

hierarchyLevel

Scope to which the metadata applies

7

Hierarkiatason nimi

Hierarkiatasojen nimet, joille metatieto dokumentoidaan

0 / 1

N

Pakollinen, jos hierarkiataso muu kuin tietoaineisto

Merkkijono

Vapaa teksti

hierarchyLevelName

Name of the hierarchy levels for which the metadata is provided

8

Osapuoli - metatieto

Metatiedosta vastaavan tahon tunnistaminen ja yhteystiedot

1

N

Luokka

Rivi 374

Metatiedosta vastaava taho (5.10.1)

contact

Party responsible for the metadata information

9

Päivämäärä

Metatiedon laatimisajankohta

1

1

Luokka

Date

Metatiedon päiväys (5.10.2)

dateStamp

Date that the metadata was created

10

Metatietostandardin nimi

Metatietostandardin nimi (sisältäen profiilin nimen)

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

metadataStandardName

Name of the metadata standard (including profile name) used

11

Metatietostandardin versio

metadataStandardVersion

Metatietostandardin versio (profiilin versio)

Version of the metadata standard (version of the profile) used

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

11.1

URI

Metatiedon kohteena olevan tietoaineiston yksilöivä tunniste (URI)

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

dataSetURI

Uniformed Resource Identifier (URI) of the dataset to which the metadata applies

11.2

lokalisointi

Sisältää tietoa vaihtoehtoisesti käytetystä lokalisoidusta merkkijonosta kielellistä laajennosta varten

0

N

Luokka

PT_Locale

locale

Provides information about an alternatively used localized character string for a linguistic extension

12

Sijaintitiedon esitystapatiedot

Tietoaineiston sijaintitiedon digitaalinen esitysmuoto

0

N

Yhteys

Rivi 156

Role name: spatialRepresentationInfo

Digital representation of spatial information in the dataset

13

Vertausjärjestelmän tiedot

Tietoaineiston sijainti- tai aikatiedon vertausjärjestelmän kuvaus

0

N

Yhteys

Rivi 186

Role name: referenceSystemInfo

Description of the spatial and temporal reference system used in the dataset

15

Resurssin tunnistamistiedot

Tietoa resurssista (tietoaineisto tai palvelu), johon metatieto kohdistuu

1

N

Yhteys

Rivi 23

Role name: identificationInfo

Basic information about the resource(s) to which the metadata applies

16

Tietosisältö

Role name: contentInfo

Tietoa kohdeluettelosta sekä paikkatietojatkumon ominaispiirteiden kuvailu

Provides information about the feature catalogue and describes the coverage and image data characteristics

0

N

Yhteys

Rivi 232

17

Jakelutiedot

Role name: distributionInfo

Tietoa resurssin toimittajasta sekä toimitusvaihtoehdoista

Provides information about the distributor of and options for obtaining the resource(s)

0

1

Yhteys

Rivi 270

18

Laatutiedot

Role name: dataQualityInfo

Resurssin laatua kuvaavia tietoja

Provides overall assessment of quality of a resource(s)

0

N

Yhteys

Rivi 78

19

Esitystapaluettelon tiedot

Role name: portrayalCatalogueInfo

Tietoa luettelosta, jossa määritellään resurssin esitystapaa koskevat säännöt

Provides information about the catalogue of rules defined for the portrayal of a resource(s)

0

N

Yhteys

Rivi 268

20

Metatiedon rajoitustiedot

Role name: metadataConstraints

Tietoa metatiedon saantia ja käyttöä koskevista rajoituksista

Provides restrictions on the access and use of metadata

0

N

Yhteys

Rivi 67

21

Sovellusskeeman tiedot

Role name: applicationSchemaInfo

Tietoa tietoaineiston sovellusskeemasta

Provides information about the conceptual schema of a dataset

0

N

Yhteys

Rivi 320

22

Ylläpitotiedot – metatieto

Role name: metadataMaintenance

Tietoa metatiedon päivitystiheydestä sekä päivityksen laajuudesta

Provides information about the frequency of metadata updates, and the scope of those updates

0

1

Yhteys

Rivi 142

  3 Resurssin tunnistamistiedot (valitse tietoaineistolle rivi 36 ja palvelulle rivi 47)

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

23

MD_Tunnistamistiedot

Resurssin tai resurssien tunnistamiseen tarvittavaa tietoa

0

0

<<Abstrakti>>

Kooste-luokka

Rivi 36 tai 47

MD_Identification

Basic information required to uniquely identify a resource or resources

24

Viitetiedot – resurssi

Resurssin viitetiedot

1

1

Luokka

Rivi 359

Resurssin nimi (5.1.1)

citation

Citation data for the resource(s)

25

Tiivistelmä

Resurssin sisältöä kuvaileva tiivistelmä

Brief narrative summary of the content of the resource(s)

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

Resurssin tiivistelmä (5.1.2)

abstract

26

Käyttötarkoitus

Tietoa, mihin tarkoitukseen resurssi on luotu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

purpose

Summary of the intentions with which the resource(s) was developed

27

Myötävaikuttaneet tahot

Luettelo resurssiin myötävaikuttaneista tahoista

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

credit

Recognition of those who contributed to the resource(s)

28

Status

Resurssin valmistumisen tila tai kehitysvaihe

0

N

Luokka

Lista B.1.14

status

Status of the resource(s)

29

Osapuoli - resurssi

Resurssiin liittyvien tahojen tunnistaminen ja yhteystiedot

0

N

Luokka

Rivi 374

Vastuutaho (5.9.1)

pointOfContact

Identification of, and means of communication with, person(s) and organization(s) associated with the resource(s)

30

Ylläpito - resurssi

Tietoa resurssin päivitystiheydestä sekä päivityksen laajuudesta

0

N

Yhteys/

142

Rivi 142

Role name: resourceMaintenance

Provides information about the frequency of resource updates, and the scope of those updates

31

Näytekuva

Esimerkkikuva resurssin sisällöstä. Kuvaan on liitettävä selite.

0

N

Yhteys/

48

Rivi 48

Role name: graphicOverview

Provides a graphic that illustrates the resource(s) (should include a legend for the graphic)

32

Resurssin formaatti

Tietoa resurssin formaatista

0

N

Yhteys/

284

Rivi 284

Role name: resourceFormat

Provides a description of the format of the resource(s)

33

Kuvailevat avainsanat

Tietoa avainsanoista, niiden tyypistä sekä lähteen viitetiedot

0

N

Yhteys/

52

Rivi 52

Role name: descreptiveKeywords

Provides category keywords, their type, and reference source

34

Käyttökokemukset

Tietoa niistä sovelluksista, joissa resurssia käytetään tai on käytetty

0

N

Yhteys/

62

Rivi 62

Role name: resourceSpecificUsage

Provides basic information about specific application(s) for which the resource(s) has/have been or is being used by different users

35

Rajoitustiedot - resurssi

Tietoa resurssin saantia ja käyttöä koskevista rajoituksista

0

N

Yhteys/

67

Rivi 67

Role name: resourceConstraints

Provides information about constraints which apply to the resource(s)

36

MD_Aineiston tunnistamistiedot

Tietoaineiston tunnistamiseen tarvittavat tiedot

0 / 1

1

Pakollinen, jos kuvaillaan tietoaineistoa

Erikoistettu luokka

Rivit 24-35 ja 37-46

MD_DataIdentification

Information required to identify a dataset

37

Sijaintitiedon esitystapa

Paikkatiedon sijaintitiedon esittämistapa

0

N

Luokka

Lista B.1.12

spatialRepresentationType

Method used to spatially represent geographic information

38

Sijaintitiedon erotuskyky

Tietoaineiston sijainnillinen yksityiskohtaisuus

0

N

Luokka

Rivi 59

spatialResolution

Factor which provides a general understanding of the density of spatial data in the dataset

39

Kieli

Tietoaineistossa käytetty kieli ISO 639-2 -standardin mukaisena kielikoodina: suomi: ”fin”, ruotsi: ”swe”, englanti: ”eng”, pohjoissaame: ”sme”, inarinsaame ”smn”, koltansaame: ”sms”.

1

N

Merkkijono

ISO 639-2

Resurssin kieli (5.1.7)

language

Language(s) used within the dataset

40

Merkistö

Tietoaineistossa käytetty merkistö

0 / 1

N

Pakollinen, jos ISO/IEC 10646-1 ei käytössä

Luokka

Lista B.1.6

characterSet

Full name of the character coding standard used for the dataset

41

Teema

Tietoaineiston pääteema(t)

0 / 1

N

Pakollinen, jos hierarkiataso (6) on tietoaineisto

Luokka

Lista B.1.15

Aiheluokka (5.2.1)

topicCategory

Main theme(s) of the dataset

44

Prosessointiympäristö

Tiedontuottajan prosessointiympäristön kuvailu (ohjelmisto, käyttöjärjestelmä, tiedoston nimi ja koko)

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

environmentDescription

Description of the dataset in the producer’s processing environment, including items such as the software, the computer operating system, file name, and the dataset size

45

Kattavuus

Tietoa tietoaineiston sijainnillisesta ja ajallisesta kattavuudesta

0 / 1

N

Jos hierarkiataso (6) on tietoaineisto, suorakaide (343) tai tunniste (348) on kuvailtava

Luokka

Rivi 334

extent

Extent information including the bounding box, bounding polygon, vertical, and temporal extent of the dataset

46

Muuta informaatiota

Muuta tietoaineistoa kuvailevaa tietoa

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

supplementalInformation

Any other descriptive information about the dataset

47

SV_Palvelun tunnistamistiedot

Tietoa palvelun ominaisuuksista. Lisätietoa ISO 19119 -standardissa.

0 / 1

1

Pakollinen, jos kuvaillaan palvelua

Erikoistettu luokka

Rivit 24-35

SV_ServiceIdentification

Identification of capabilities which a service provider makes available to a service user through a set of interfaces that define a behavior - See ISO 19119 for further information

   3.1 Näytekuva

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

48

MD_Näytekuva

Esimerkkikuva resurssin sisällöstä. Kuvaan on liitettävä selite.

1

1

Kooste-luokka

MD_BrowseGraphic

Graphic that provides an illustration of the dataset (should include a legend for the graphic)

Rivit 49-51

49

Tiedoston nimi

Näytekuvan sisältävän tiedoston nimi

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

fileName

Name of the file that contains a graphic that provides an illustration of the dataset

50

Kuvailu

Näytekuvan sanallinen kuvailu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

fileDescription

Text description of the illustration

51

Formaatti

Näytekuvan tiedostomuoto, esimerkiksi: GIF, JPEG, PNG, TIFF

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

fileType

Format in which the illustration is encoded Examples: CGM, EPS, GIF, JPEG, PBM, PS

   3.2 Avainsanat

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

52

MD_Avainsanat

Avainsanat, niiden tyyppi sekä lähteen viitetiedot

1

1

Kooste-
luokka

Rivit 53-55

MD_Keywords

Keywords, their type and reference source

53

Avainsana

Aiheen sisältöä kuvaava yleisesti käytetty sana, formaali sana tai sanonta

1

N

Merkkijono

Vapaa teksti

Avainsanan arvo (5.3.1)

keyword

Commonly used word(s) or formalised word(s) or phrase(s) used to describe the subject

54

Tyyppi

Avainsanan tyyppi, jonka avulla samankaltaisia avainsanoja ryhmitellään keskenään

0

1

Luokka

Lista B.1.1

type

Subject matter used to group similar keywords

55

Viitetiedot – asiasanasto

Rekisteröidyn asiasanaston (esim. YSA, GEMET) tai muun vastaavan lähteen viitetiedot

0

1

Luokka

Rivi 359

Lähteenä oleva rajattu sanasto (5.3.2)

thesaurusName

Name of the formally registered thesaurus or a similar authoritative source of keywords

   3.3 Sijaintitiedon erotuskyky

    3.3.1 Mittakaavaluku

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

56

MD_Mittakaavaluku

Mittakaavaluku murtoluvun nimittäjällä ilmaistuna

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivi 57

MD_Representative

Fraction

Derived from ISO 19103 Scale where MD_Representative Fraction.denominator = 1 / Scale.measure And Scale.targetUnits = Scale.sourceUnits

57

Nimittäjä

Mittakaava murtoluvun nimittäjällä ilmaistuna

1

1

Kokonaisluku

Arvo > 0

Erotuskyky (5.6.2.)

denominator

The number below the line in a vulgar fraction

    3.3.2 Resoluutio

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

59

MD_Resoluutio

Yksityiskohtaisuuden taso joko mittakaavalla tai näytetiheydellä ilmaistuna

1

1

<<Union>>

Luokka

Rivit 60 ja 61

MD_Resolution

Level of detail expressed as a scale factor or a ground distance

60

Mittakaava

Yksityiskohtaisuuden taso verrattavissa olevan karttatulosteen mittakaavana ilmaistuna

0 / 1

1

Pakollinen, jos näytetiheyttä (61) ei ole kuvailtu

Luokka

Rivi 56

equivalentScale

Level of detail expressed as the scale of a comparable hardcopy map or chart

61

Näytetiheys

Näytetiheys maastossa

0 / 1

1

Pakollinen, jos mittakaavaa (60) ei ole kuvailtu

Luokka

Distance

Erotuskyky (5.6.2)

distance

Ground sample distance

   3.4 Käyttökokemukset

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

62

MD_Käyttökokemukset

Tietoa, miten resurssia käytetään tai on käytetty

1

1

Koosteluokka

Rivit 63-66

MD_Usage

Brief description of ways in which the resource(s) is/are currently or has been used

63

Käyttötapa

Kuvailu resurssin ja/tai resurssisarjan käytöstä

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

specificUsage

Brief description of the resource and/or resource series usage

64

Käyttöaika

Resurssin ja/tai resurssisarjan käytön ensimmäinen ajankohta tai aikajakso

0

1

Luokka

DateTime

usageDateTime

Date and time of the first use or range of uses of the resource and/or resource series

65

Käytön rajoitukset

Käyttäjän määrittelemät sovellukset, joihin resurssi ja/tai resurssisarja ei ole sovelias

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

userDeterminedLimitations

Applications, determined by the user for which the resource and/or resource series is not suitable

66

Osapuoli – käyttö

Resurssia käyttävien henkilöiden ja/tai organisaatioiden tunnistaminen ja yhteystiedot

1

N

Luokka

Rivi 374

userContactInfo

Identification of and means of communicating with person(s) and organization(s) using the resource(s)

  4 Rajoitustiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

67

MD_Rajoitustiedot

Tietoa resurssia tai metatietoa koskevista rajoituksista

1

1

Koosteluokka

Rivi 68

MD_Constraints

Restrictions on the access and use of a resource or metadata

68

Käyttöehdot

Resurssin tai metatiedon käyttökelpoisuuteen vaikuttavat rajoitukset. Esim. ”ei navigointiin”

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

useLimitation

Limitation affecting the fitness for use of the resource or metadata. Example: ”not to be used for navigation”

69

MD_Lailliset rajoitteet

Resurssin tai metatiedon saantia ja käyttöä koskevat rajoitteet ja lakiin perustuvat ehdot

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 70-72 ja 68

MD_LegalConstraints

Restrictions and legal prerequisites for accessing and using the resource or metadata

70

Saantirajoitteet

Resurssin tai metatiedon saamiseen liittyvät rajoitteet, joilla varmistetaan tietosuoja tai aineettoman omaisuuden suoja, tai muita erityisiä rajoitteita

0

N

Luokka

Lista B.1.16

Saatavuus- ja käyttö-ehdot (5.8.1),
Julkisen saatavuuden rajoitukset (5.8.2)

accessConstraints

Access constraints applied to assure the protection of privacy or intellectual property, and any special restrictions or limitations on obtaining the resource or metadata

71

Käyttörajoitteet

Resurssin tai metatiedon käyttämiseen liittyvät rajoitteet, joilla varmistetaan tietosuoja tai aineettoman omaisuuden suoja, tai muita erityisiä käyttöön liittyviä rajoitteita tai varoituksia

0

N

Luokka

Lista B.1.16

Saatavuus- ja käyttöehdot (5.8.1)

useConstraints

Constraints applied to assure the protection of privacy or intellectual property, and any special restrictions or limitations or warnings on using the resource or metadata

72

Muut rajoitteet

Resurssin tai metatiedon saantia ja käyttöä koskevat muut rajoitteet tai lakiin perustuvat ehdot

0 / 1

N

Pakollinen, jos saanti- (70) tai käyttörajoitteena (71) on ’muut rajoitteet’

Merkkijono

Vapaa teksti

Saatavuus- ja käyttöehdot (5.8.1),
Julkisen saatavuuden rajoitukset (5.8.2)

otherConstraints

Other restrictions and legal prerequisites for accessing and using the resource or metadata

73

MD_Turvallisuusrajoitteet

Kansallista turvallisuutta tmv. koskevia rajoitteita resurssin tai metatiedon käsittelylle

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 74-77 ja 68

MD_SecurityConstraints

Handling restrictions imposed on the resource or metadata for national security or similar security concerns

74

Turvaluokittelu

Resurssin tai metatiedon käsittelyä koskeva turvaluokittelu

Huom! Luokittelu ei vastaa kansallisessa tietoturvallisuusasetuksessa määriteltyä turvallisuusluokitusta.

1

1

Luokka/

Lista B.1.19

Julkisen saatavuuden rajoitukset (5.8.2)

classification

Name of the handling restrictions on the resource or metadata

75

Selite

Lakiin tai muihin vastaaviin rajoitteisiin perustuvat saanti- tai käyttöehdot

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

userNote

Explanation of the application of the legal constraints or other restrictions and legal prerequisites for obtaining and using the resource or metadata

76

Luokittelujärjestelmä

Luokittelujärjestelmän nimi

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

classificationSystem

Name of the classification system

77

Käsittelyohjeet

Lisätietoa resurssin tai metatiedon käsittelyä koskevista rajoitteista

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

handlingDescription

Additional information about the restrictions on handling the resource or metadata

  5 Laatutiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

78

DQ_Laatutiedot

Laadun kuvaus sille osalle tietoaineistoa, joka määritellään laatukuvaksen laajuudeksi.

1

1

Luokka

Rivit 79-81

DQ_DataQuality

Quality information for the data specified by a data quality scope

79

Laatukuvauksen laajuus

Se osa tietoaineistoa, jota ko. laatutiedot koskevat

1

1

Luokka

Rivi 138

scope

The specific data to which the data quality information applies

80

Mitatut laatutiedot

Mitatut laatutiedot

0 / 1

N

Pakollinen, jos historiatietoja (81) ei saatavilla

Luokka

Rivi 99

Role name: report

Quantitative quality information for the data specified by the scope

81

Historiatiedot

Tietoa siitä, miten ja mistä tietoaineisto on tuotettu

0 / 1

1

Pakollinen, jos mitattuja laatutietoja (80) ei saatavilla

Yhteys

Rivi 82

Role name: lineage

Non-quantitative quality information about the lineage of the data specified by the scope

   5.1 Historiatiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

82

LI_Historiatiedot

Tietoaineiston tuotantoprosessit, lähtöaineistot tai maininta näiden tietojen puuttumisesta

1

1

Kooste-luokka

Rivit 83-85

LI_Lineage

Information about the events or source data used in constructing the data specified by the scope or lack of knowledge about lineage

83

Selitys

Aineistotuottajan tietämykseen perustuva kuvailu tietoaineiston historiatiedoista

0 / 1

1

Pakollinen, jos hierarkiataso (139) on tietoaineisto tai -sarja

Merkkijono

Vapaa teksti

Historiatieto (5.6.1)

statement

General explanation of the data producer’s knowledge about the lineage of a dataset

84

Prosessointihistoria

Tietoa tietoaineistolle tuotannon tai ylläpidon yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä

0 / 1

N

Pakollinen, jos selitystä (83) tai alkuperätietoja (85) ei ole kuvailtu

Yhteys

Rivi 86

Role name: processStep

Information about events in the life of a dataset specified by the scope

85

Alkuperätiedot

Tietoa mistä aineistosta kyseinen tietoaineisto on johdettu

0 / 1

N

Pakollinen, jos selitystä (83) tai prosessointihistoriaa (84) ei ole kuvailtu

Yhteys

Rivi 92

Role name: source

Information about the source data used in creating the data specified by the scope

    5.1.1 Prosessointihistoria

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

86

LI_Prosessointihistoria

Tietoa tietoaineistolle tuotannon ja ylläpidon yhteydessä tehdyistä toimenpiteistä

1

1

Koosteluokka

Rivit 87-90

LI_ProcessStep

Information about an event or transformation in the life of a dataset including the process used to maintain the dataset

87

Kuvailu

Toimenpiteen kuvailu, mukaan lukien siihen liittyvät parametrit ja toleranssit

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

Description

Description of the event, including related parameters or tolerances

88

Tarkoitus

Toimenpiteen vaatimus tai tarkoitus

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

rationale

Requirement or purpose for the process step

89

Päivämäärä

Päivämäärä tai ajanjakso, jolloin toimenpide on suoritettu

0

1

Luokka

DateTime

dateTime

Date and time or range of date and time on or over which the process step occurred

90

Osapuoli – prosessointi

Toimenpiteistä vastuussa olevan osapuolen tunnistaminen ja yhteystiedot

0

N

Luokka

Rivi 374

processor

Identification of, and means of communication with, person(s) and organization(s) associated with the process step

    5.1.2 Alkuperätiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

92

LI_Alkuperätiedot

Tietoa mistä aineistosta kyseinen tietoaineisto on johdettu

1

1

Koosteluokka

Rivit 92-97

LI_Source

Information about the source data used in creating the data specified by the scope

93

Kuvailu

Yksityiskohtainen kuvailu lähtöaineistosta

0 / 1

1

Pakollinen, jos lähtöaineiston kattavuutta (97) ei ole kuvailtu

Merkkijono

Vapaa teksti

description

Detailed description of the level of the source data

94

Mittakaava – lähtöaineisto

Lähtöaineiston mittakaava murtoluvun nimittäjällä ilmaistuna

0

1

Luokka

Rivi 56

scaleDenominator

Denominator of the representative fraction on a source map

95

Vertausjärjestelmä ­- lähtöaineisto

Lähtöaineiston vertausjärjestelmän tiedot

0

1

Luokka

Rivi 186

sourceReferenceSystem

Spatial reference system used by the source data

96

Viitetiedot – lähtöaineisto

Lähtöaineiston viitetiedot

0

1

Luokka

Rivi 359

sourceCitation

Recommended reference to be used for the source data

97

Kattavuus – lähtöaineisto

Lähtöaineiston sijainnillinen ja ajallinen kattavuus

0 / 1

N

Pakollinen, jos kuvailua (93) ei ole kuvailtu

Luokka

Rivi 334

sourceExtent

Information about the spatial, vertical and temporal extent of the source data

   5.2 Mitattavan laatutekijän kuvaajat

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

99

DQ_Laadun kuvaajat

Mitattavien laatutekijöiden kuvaajat

0

0

<<Abstrakti>>

Koosteluokka

Rivit 100-107

DQ_Element

Aspect of quantitative quality information

100

Laatumittarin nimi

Tietoaineiston laatua mittaavan laatumittarin nimi

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

nameOfMeasure

Name of the test applied to the data

101

Laatumittarin tunniste

Koodi, jonka avulla rekisteröity laadun mittaamisen menettelytapa voidaan tunnistaa

0

1

Luokka

Rivi 205

measureIdentification

Code identifying a registered standard procedure

102

Laatumittarin kuvailu

Laatumittarin kuvailu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

measureDescription

Description of the measure

103

Arviointimenetelmän tyyppi

Tietoaineiston laadun arvioinnissa käytetyn menetelmän tyyppi

0

1

Luokka

Lista B.1.17

evaluationMethodType

Type of method used to evaluate quality of the dataset

104

Arviointimenetelmän kuvailu

Sovelletun arviointimenetelmän kuvailu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

evaluationMethod

Description

Description of the evaluation method

105

Viitetiedot – arviointimenettely

Viitetiedot laadun arviointimenettelyä kuvaavaan dokumenttiin

0

1

Luokka

Rivi 359

evaluationProcedure

Reference to the procedure information

106

Päivämäärä

Päivämäärä tai ajanjakso, jolloin laatumittaria on käytetty

0

N

Luokka

DateTime

dateTime

Date or range of dates on which a data quality measure was applied

107

Laatutulos

Arvo tai arvojoukko, joka saadaan soveltamalla laatumittaria tai vertaamalla arvioituja tuloksia ennalta määrättyyn laatuvaatimustasoon

1

2

Luokka

Rivi 128

result

Value (or set of values) obtained from applying a data quality measure or the outcome of evaluating the obtained value (or set of values) against a specified acceptable conformance quality level

    5.2.1 Mitattavat laatutekijät ja mitattavan laatutekijän osatekijät

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

108

DQ_Täydellisyys

Kohteiden, niiden ominaisuuksien tai yhteyksien olemassaolo tai puuttuminen

0

0

<<Abstrakti>>

Erikoistettu luokka

Rivit 109-110

DQ_Completeness

Presence and absence of features, their attributes and their relationships

109

DQ_Ylimääräinen tieto

Tietoaineiston ylimääräiset tiedot

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_Completeness

Commission

Excess data present in the dataset, as described by the scope

110

DQ_Puuttuva tieto

Tietoaineiston puuttuvat tiedot

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_CompletenessOmission

Data absent from the dataset, as described by the scope

111

DQ_Looginen eheys

Tietomallin, rakenteiden, ominaisuuksien ja yhteyksien sääntöjenmukaisuus

0

0

<<Abstrakti>>

Erikoistettu luokka

Rivit 112-115

DQ_LogicalConsistency

Degree of adherence to logical rules of data structure, attribution and relationships (data structure can be can be conceptual, logical or physical)

112

DQ_Käsitteellinen eheys

Käsiteskeeman sääntöjenmukaisuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_ConceptualConsistency

Adherence to rules of the conceptual schema

113

DQ_Arvojoukkoeheys

Tietoaineiston arvojen arvojoukonmukaisuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_DomainConsistency

Adherence of values to the value domains

114

DQ_Formaattieheys

Tietoaineiston tietojen rakenteen yhdenmukaisuus aineiston fyysiseen tietomalliin

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_FormatConsistency

Degree to which data is stored in accordance with the physical structure of the dataset

115

DQ_Topologinen eheys

Tietoaineiston topologian sääntöjenmukaisuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_Topological

Consistency

Correctness of the explicitly encoded topological characteristics of the dataset

116

DQ_Sijaintitarkkuus

Sijainnin määrittämisen tarkkuus

0

0

<<Abstrakti>>

Erikoistettu luokka

Rivit 117-119

DQ_PositionalAccuracy

Accuracy of the position of features

117

DQ_Absoluuttinen sijaintitarkkuus

Ilmoitettujen ja todellisten (ovat tosia tai niiksi hyväksyttyjä) koordinaattiarvojen läheisyys

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_AbsoluteExternal

PositionalAccuracy

Closeness of reported coordinate values to values accepted as or being true

118

DQ_Rasteritiedon sijaintitarkkuus

Pikseleiden sijainnin läheisyys verrattuna pikseleiden kuvaamien kohteiden todelliseen tai sellaiseksi hyväksyttyyn sijaintiin

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_GriddedDataPositionalAccuracy

Closeness of gridded data position values to values accepted as or being true

119

DQ_Suhteellinen sijaintitarkkuus

Kohteiden suhteellisen sijainnin tarkkuus verrattuna kohteiden todelliseen suhteelliseen sijaintiin tai sellaiseksi hyväksyttyyn sijaintiin

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_RelativeInternal

PositionalAccuracy

Closeness of the relative positions of features in the scope to their respective relative positions accepted as or being true

120

DQ_Ajallinen tarkkuus

Kohteiden aikaan liittyvien ominaisuuksien ja yhteyksien tarkkuus

0

0

<<Abstrakti>>

Erikoistettu luokka

Rivit 121-123

DQ_TemporalAccuracy

Accuracy of the temporal attributes and temporal relationships of features

121

DQ_Ajan mittauksen oikeellisuus

Ajallisen viittauksen oikeellisuus (raportoidaan ajan mittauksen virheenä)

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_AccuracyOfATime

Measurement

Correctness of the temporal references of an item (reporting of error in time measurement)

122

DQ_Ajallinen eheys

Ajallisen järjestyksen oikeellisuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_TemporalConsistency

Correctness of ordered events or sequences, if reported

123

DQ_Ajanmukaisuus

Tietojen oikeellisuus ajan suhteen

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_TemporalValidity

Validity of data specified by the scope with respect to time

124

DQ_Temaattinen tarkkuus

Mitattavien ja kuvailevien ominaisuuksien tarkkuus sekä kohteiden ja niiden välisten yhteyksien luokittelun oikeellisuus

0

0

<<Abstrakti>>

Erikoistettu luokka

Rivit 125-127

DQ_ThematicAccuracy

Accuracy of quantitative attributes and the correctness of nonquantitative attributes and of the classifications of features and their relationships

125

DQ_Luokittelun oikeellisuus

Luokiteltujen kohteiden tai niiden ominaisuuksien vertaileminen kohdemaailmaan

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_ThematicClassificationCorrectness

Comparison of the classes assigned to features or their attributes to a universe of discourse

126

DQ_Kuvailevan ominaisuustiedon oikeellisuus

Kohteen ei-mitattavan ominaisuustiedon oikeellisuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_NonQuantitative

AttributeAccuracy

Accuracy of non-quantitative attributes

127

DQ_Mitattavan ominaisuustiedon tarkkuus

Mittausmenetelmällä todennettavan kohteen mitattavan ominaisuustiedon tarkkuus

0 / 1

1

Pakollinen, jos arvioitu

Erikoistettu luokka

Rivit 100-107

DQ_QuantitativeAttribute

Accuracy

Accuracy of quantitative attributes

    5.2.2 Laatutulos

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

128

DQ_Laatutulos

Arvo tai arvojoukko, joka saadaan aikaan soveltamalla laatumittaria tai vertaamalla arvioituja tuloksia ennalta määrättyyn laatuvaatimustasoon

0

0

<<Abstrakti>>

Luokka

Rivi 129 ja/tai 133

DQ_Result

Generalization of more specific result classes

129

DQ_Vaatimuksenmukaisuus

Laatuvaatimustason mukaisten vaatimusten täyttyminen

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 130-132

DQ_ConformanceResult

Information about the outcome of evaluating the obtained value (or set of values) against a specified acceptable conformance quality level

130

Viitetiedot - tietotuotemäärittely

Viitetiedot tietotuotemäärittelyyn tai käyttäjävaatimukseen jota vastaan laatua arvioidaan

1

1

Luokka

Rivi 359

Määrittely (5.7.2)

specification

Citation of product specification or user requirement against which data is being evaluated

131

Selitys

Laatutuloksen merkityksen selittäminen laatuvaatimustason kannalta

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

explanation

Explanation of the meaning of conformance for this result

132

Läpäisy

Toteamus, täyttääkö saatu laatutulos laatuvaatimuksen: 0 = hylätty, 1 = hyväksytty

1

1

Boolean/

1=kyllä, 0=ei

1 = kyllä,
0 = ei

Sääntöjen-mukaisuusaste (5.7.1)

pass

Indication of the conformance result where 0 = fail and 1 = pass

133

DQ_Mitattu laatutulos

Arvo tai arvojoukko, joka saadaan käytettäessä laatumittaria

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 134-137

DQ_Quantitative Result

The values or information about the value(s) (or set of values) obtained from applying a data quality measure

134

Laatutuloksen tyyppi

Raportoidun laatutuloksen tietotyyppi, esim. kokonaisluku, reaaliluku

0

1

Luokka

RecordType

valueType

Value type for reporting a data quality result

135

Laatutuloksen yksikkö

Laatutuloksen raportoinnin mittayksikkö, esim. kokonaisluku

1

1

Luokka

UOM

valueUnit

Value unit for reporting a data quality result

136

Tilastollinen menetelmä

Laatutuloksen arvon määrittämiseen käytetty tilastollinen menetelmä

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

errorStatistic

Statistical method used to determine the value

137

Arvo

Arvo tai arvot, joka määräytyy käytetyn arviointimenettelyn mukaan

1

N

Luokka

Record

value

Quantitative value or values, content determined by the evaluation procedure used

   5.3 Laatukuvauksen laajuus

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

138

DQ_Laajuus

Laadun raportoinnin sijaintiin, ajalliseen ulottuvuuteen tai ominaisuuksiin perustuva laajuus

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 139-141

DQ_Scope

Extent of characteristic(s) of the data for which quality information is reported

139

Hierarkiataso

Raportoinnin laajuuden tietoaineiston hierarkiataso

1

1

Luokka

Lista B.1.4

level

Hierarchical level of the data specified by the scope

140

Kattavuus

Raportoinnin laajuus määriteltynä sijainnillisena tai ajallisena kattavuutena

0

1

Luokka

Rivi 334

extent

Information about the horizontal, vertical and temporal extent of the data specified by the scope

141

Hierarkiatason kuvailu

Raportoinnin laajuuden hierarkiatason yksityiskohtainen kuvailu

0 / 1

N

Pakollinen, jos hierarkiataso (139) ei ole tietoaineisto tai -sarja

Luokka

Rivi 149

levelDescription

Detailed description about the level of the data specified by the scope

  6 Ylläpitotiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

142

MD_Ylläpitotiedot

Tietoa päivityksen laajuudesta ja päivitystiheydestä

1

1

Koosteluokka

Rivit 143-148.1

MD_Maintenance

Information

Information about the scope and frequency of updating

143

Ylläpidon tiheys

Resurssin valmistumisen jälkeen tapahtuvien muutosten ja lisäysten toistumistiheys

1

1

Luokka

Lista B.1.21

maintenanceAndUpdate

Frequency

Frequency with which changes and additions are made to the resource after the initial resource is completed

144

Seuraava päivitys

Resurssin seuraava suunniteltu päivityksen ajankohta

0

1

Luokka

Date

dateOfNextUpdate

Scheduled revision date for resource

145

Muu ylläpitotiheys

Lisätietoa ylläpidon tiheydestä

0

1

Luokka

TM_PeriodDuration

userDefinedMaintenance

Frequency

Maintenance period other than those define

146

Päivityksen laajuus

Tieto, mitä osaa resurssista päivitys koskee

0

N

Luokka

Lista B.1.4

updateScope

Scope of data to which maintenance is applied

147

Laajuuden kuvailu

Lisätietoa päivityksen laajuudesta

0

N

Luokka

Rivi 149

updateScopeDescription

Additional information about the range or extent of the resource

148

Erityispiirteet

Resurssin ylläpitoa koskevat erityispiirteet

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

maintenanceNote

Information regarding specific requirements for maintaining the resource

148.1

Osapuoli - ylläpito

Ylläpidosta vastaavan tahon tunnistaminen ja yhteystiedot

0

N

Luokka

Rivi 374

contact

Identification of, and means of communicating with, person(s) and organization(s) with responsibility for maintaining the metadata

   6.1 Laajuuden kuvailu

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

149

MD_Laajuuden kuvailu

Tarkastelun alla olevan tiedon (hierarkiatason) kuvailu

1

1

<<Union>>

Luokka

Rivit 150-155

MD_ScopeDescription

Description of the class of information covered by the information

150

Ominaisuudet

Tarkasteltavat ominaisuudet

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (151-155)

Set

<GF_
Attribute
Type>

attributes

Instances of attribute types to which the information applies

151

Kohdetyypit

Tarkasteltavat kohdetyypit

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (150, 152-155)

Set

<GF_
Feature
Type>

features

Instances of feature types to which the information applies

152

Kohteen ilmentymät

Tarkasteltavat kohteen ilmentymät

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (150, 151, 153-155)

Set

<GF_
Feature
Type>

featureInstances

Feature instances to which the information applies

153

Ominaisuuden ilmentymät

Tarkasteltavat ominaisuuden ilmentymät

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (150-152, 154, 155)

Set

<GF_
Attribute
Type>

attributeInstances

Attribute instances to which the information applies

154

Tietoaineisto

Tarkasteltava tietoaineisto

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (150-153, 155)

Merkkijono

Vapaa teksti

dataset

Dataset to which the information applies

155

Jokin muu

Tarkasteltava muu tieto

0 / 1

1

Pakollinen, jos laajuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (150-154)

Merkkijono

Vapaa teksti

other

Class of information that does not fall into the other categories to which the information applies

  7 Sijaintitiedon esitystapatiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

156

Sijaintitiedon esitystapatiedot

Sijaintitiedon digitaalinen esitysmuoto

0

0

<<Abstrakti>>

Koosteluokka

Rivi 157 tai 176

MD_Spatial

Representation

Digital mechanism used to represent spatial information

157

Hilamuotoinen esitystapa

Kuvaus tietoaineiston hilamuotoisista sijaintiobjekteista

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 158-161

MD_GridSpatial

Representation

Information about grid spatial objects in the dataset

158

Ulottuvuuksien lukumäärä

Paikka- ja aika-akseleiden lukumäärä

1

1

Kokonaisluku

Kokonaisluku

numberOfDimensions

Number of independent spatial-temporal axes

159

Akseleiden ominaisuudet

Tietoa akseleiden ominaisuuksista

1

1

Sequence

Rivi 179

axisDimensionsProperties

Information about spatial-temporal axis properties

160

Solugeometria

Tieto, onko hilamuotoisen solun geometria piste vai solu

1

1

Luokka

Lista B.1.13

cellGeometry

Identification of grid data as point or cell

161

Muunnosparametrit

Toteamus, onko kuvakoordinaattien ja maantieteellisten tai tasokoordinaattien välille saatavilla muunnosparametrit

1

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

transformationParameter

Availability

Indication of whether or not parameters for transformation between image coordinates and geographic or map coordinates exist (are available)

162

MD_Oikaistu

Hila, jonka solut ovat säännöllisesti sijoittuneet määritellyn koordinaatiston suhteen. Yksittäiset solut voidaan paikantaa hilan ominaisuuksien perusteella.

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 163-169 ja 158-161

MD_Georectified

Grid whose cells are regularly spaced in a geographic (i.e., lat / long) or map coordinate system defined in the Spatial Referencing System (SRS) so that any cell in the grid can be geolocated given its grid coordinate and the grid origin, cell spacing, and orientation

163

Tarkistuspisteiden saatavuus

Toteamus, onko oikaistun hilan tietojen tarkkuuden arvioimiseen saatavilla tarvittavat tarkistuspisteet

1

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

checkPointAvailability

Indication of whether or not geographic position points are available to test the accuracy of

the georeferenced grid data

164

Tarkistuspisteiden kuvailu

Oikaistun hilan tietojen tarkkuuden arvioimiseen käytettävien tarkistuspisteiden kuvailu

0 / 1

1

Pakollinen, jos tarkistuspisteitä on saatavilla (elementin 163 arvo on 1)

Merkkijono

Vapaa teksti

checkPointDescription

D escription of geographic position points used to test the accuracy of the georeferenced grid data

165

Nurkkapisteet

Hilan nurkkapisteiden hilakoordinaatit ja sijainti määritellyssä koordinaatistossa siten, että vähintään kaksi vastakkaista nurkkapistettä on määritelty ja ensimmäinen nurkkapiste vastaa hilan origoa

1

1

Sequence

GM_Point

cornerPoints

Earth location in the coordinate system defined by the Spatial Reference System and the grid coordinate of the cells at opposite ends of grid coverage along two diagonals in the grid spatial dimensions. There are four corner points in a georectified grid; at least two corner points along one diagonal are required. The first corner point corresponds to the origin of the grid.

166

Keskipiste

Hilan keskipisteen hilakoordinaatit ja sijainti määritellyssä koordinaatistossa

0

1

Luokka

GM_Point

centerPoint

Earth location in the coordinate system defined by the Spatial Reference System and the grid coordinate of the cell halfway between opposite ends of the grid in the spatial dimensions

167

Pikselin maastopisteen sijainti

Pikselin piste, jolle sijainti koordinaatistossa ilmoitetaan

1

1

Luokka

Lista B.1.9

pointInPixel

Point in a pixel corresponding to the Earth location of the pixel

168

Muunnoksen kuvailu

Yleinen kuvailu muunnoksesta

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

transformationDimension

Description

General description of the transformation

169

Dimensioiden karttavastaavuus

Tieto, mitkä hilan akselit vastaavat (kartan) spatiaalisia akseleita

0

2

Merkkijono

Vapaa teksti

transformationDimension

Mapping

Information about which grid axes are the spatial (map) axes

170

MD_Paikannettavissa

Hila, jonka solut ovat sijoittuneet epäsäännöllisesti määritellyn koordinaatiston suhteen. Yksittäisiä soluja ei voida paikantaa yksistään hilan ominaisuuksien perusteella, mutta voidaan paikantaa aineiston mukana toimitettavan tiedon avulla.

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 171-175 ja 158-161

MD_Georeferenceable

Grid with cells irregularly spaced in any given geographic/map projection coordinate system, whose individual cells can be geolocated using geolocation information supplied with the data but cannot be geolocated from the grid properties alone

171

Vertauspisteiden olemassaolo

Toteamus, onko vertauspistettä (-pisteitä) olemassa

1

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

controlPointAvailability

Indication of whether or not control point(s) exists

172

Orientaatioparametrien saatavuus

Toteamus, onko orientaatioparametrit saatavilla

1

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

orientationParameter

Availability

Indication of whether or not orientation parameters are available

173

Orientaatioparametrien kuvailu

Sensorin orientaatiota kuvaavien parametrien kuvailu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

orientationParameter

Description

Description of parameters used to describe sensor orientation

174

Georeferointiparametrit

Hilan tietojen georeferointia tukevat ehdot

1

1

Luokka

Record

georeferencedParameters

Terms which support grid data georeferencing

175

Viitetiedot – parametrit

Georeferointiparametrejä kuvaavan lähteen viitetiedot

0

N

Luokka

Rivi 359

parameterCitation

Reference providing description of the parameters

176

Vektorimuotoinen esitystapa

Kuvaus tietoaineiston vektorimuotoisista sijaintiobjekteista

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 177-178

MD_VectorSpatial

Representation

Information about the vector spatial objects in the dataset

177

Topologian taso

Sijaintiobjektien välisten sijaintikohteiden kompleksisuutta kuvaava koodi

0

1

Luokka

Lista B.1.18

topologyLevel

Code which identifies the degree of complexity of the spatial relationships

178

Geometriset objektit

Tietoa tietoaineiston geometriaa kuvaavista sijaintiobjekteista

0

N

Luokka

Rivi 183

geometricObjects

Information about the geometric objects used in the dataset

   7.1 Ulottuvuuksien kuvailu

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

179

MD_Ulottuvuus

Akselien ominaisuudet

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 180-182

MD_Dimension

Axis properties

180

Akselin nimi

Akselin nimi

1

1

Luokka

Lista B.1.20

dimensionName

Name of the axis

181

Hila-alkioiden lukumäärä

Akselilla olevien elementtien lukumäärä

1

1

Kokonais-luku

Kokonais-luku

dimensionSize

Number of elements along the axis

182

Resoluutio

Hilamuotoisen tietoaineiston yksityiskohtaisuuden taso

0

1

Luokka

Measure

resolution

Degree of detail in the grid dataset

   7.2 Geometristen objektien kuvailu

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

183

MD_Geometriset objektit

Geometristen objektien lukumäärä objektityypeittäin

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 184-185

MD_GeometricObjects

Number of objects, listed by geometric object type, used in the dataset

184

Geometrisen objektin tyyppi

Tietoaineistossa esiintyvä nolla-, yksi-, kaksi- tai kolmiulotteinen geometriatyyppi

1

1

Luokka

Lista B.1.3

geometricObjectType

Name of point or vector objects used to locate zero-, one-, two-, or three-dimensional spatial locations in the dataset

185

Geometristen objektien lkm

Tietoaineistossa esiintyvien geometristen objektien lukumäärä objektityypeittäin

0

1

Kokonaisluku

Kokonais-luku > 0

geometricObjectCount

Total number of the point or vector object type occurring in the dataset

  8 Vertausjärjestelmän tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

186

MD_Vertausjärjestelmä

Tietoa vertausjärjestelmästä

1

1

Koosteluokka

Rivi 187

MD_ReferenceSystem

Information about the reference system

187

Vertausjärjestelmän tunniste

Vertausjärjestelmän nimi tai tunniste

0 / 1

1

Jos vertausjärjestelmän tunnistetta ei anneta, sovelletaan luokkaa SC_CRS (ISO 19111)

Luokka

Rivi 208

referenceSystemIdentifier

Name of reference system

   8.1 Tunnisteen tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

205

MD_Tunniste

Arvo, jolla yksilöidään tarkastelun alla oleva asia tai objekti

1

1

Toistuvuus viittaavan objektin mukaisesti

Luokka

Rivit 206-207

MD_Identifier

Value uniquely identifying an object within a namespace

206

Viitetiedot - tunniste

Tunnisteesta vastaavan tahon viitetiedot

0

1

Luokka

Rivi 359

authority

Person or party responsible for maintenance of the namespace

207

Tunniste

Aakkosnumeerinen arvo, joka yksilöi resurssin nimiavaruudessa

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

code

Alphanumeric value identifying an instance in the namespace

208

RS_Tunniste

Vertausjärjestelmän tunnistamiseen käytettävä tunniste

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 206-207 ja 208.1-208.2

RS_Identifier

Identifier used for reference systems

208.1

Nimiavaruus

Nimiavaruudesta vastaavan tahon nimi tai tunniste

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

codeSpace

Name or identifier of the person or organization responsible for namespace

208.2

Versio

Nimiavaruuden version tunniste

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

version

Version identifier for the namespace

  9 Tietosisältö

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

232

MD_Tietosisältö

Tietoaineiston sisällön kuvailu

0

0

<<Abstrakti>>

Kooste-luokka

Rivi 233 tai 239

MD_ContentInformation

Description of the content of a dataset

233

MD_Kohdeluettelo

Tietoa kohdeluettelosta tai käsiteskeemasta

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 234-238

MD_FeatureCatalogueDescription

Information identifying the feature catalogue or the conceptual schema

234

Standardinmukaisuus

Toteamus, onko kohdeluettelo ISO 19110-standardin mukainen

0

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

complianceCode

Indication of whether or not the cited feature catalogue complies with ISO 19110

235

Kieli - kohdeluettelo

Kohdeluettelossa käytetty kieli ISO 639-2 -standardin mukaisena kielikoodina: suomi: ”fin”, ruotsi: ”swe”, englanti: ”eng”, pohjoissaame: ”sme”, inarinsaame ”smn”, koltansaame: ”sms”

0

N

Merkkijono

ISO 639-2

language

Language(s) used within the catalogue

236

Kohdeluettelon mukanaolo

Toteamus, sisältyykö kohdeluettelo tietoaineistoon

1

1

Boolean

1 = kyllä,
0 = ei

includedWithDataset

Indication of whether or not the feature catalogue is included with the dataset

237

Kohdetyypit

Kohdeluettelon kohdetyypit, jotka esiintyvät tietoaineistossa

0

N

Luokka

GenericName

featureTypes

Subset of feature types from cited feature catalogue occurring in the dataset

238

Viitetiedot - kohdeluettelo

Tietoaineiston ulkopuolisten kohdeluetteloiden viitetiedot

1

N

Luokka

Rivi 359

featureCatalogueCitation

Complete bibliographic reference to one or more external feature catalogues

239

MD_Paikkatietojatkumon kuvailu

Tietoa hila-alkion sisällöstä

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 240-241

MD_CoverageDescription

Information about the content of a grid data cell

240

Ominaisuus

Ominaisuuden (muuttujan) kuvailu

1

1

Luokka

RecordType

attributeDescription

Description of the attribute described by the measurement value

241

Hila-alkion tyyppi

Hila-alkion esittämän tiedon tyyppi

1

1

Luokka

Lista B.1.8

contentType

Type of information represented by the cell value

  10 Esitystapaluettelon tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

268

MD_Esitystapaluettelon tiedot

Tietoa esitystapaluettelosta

1

1

Koosteluokka

Rivi 269

MD_PortrayalCatalogue Reference

Information identifying the portrayal catalogue used

269

Viitetiedot – esitystapaluettelo

Esitystapaluettelon viitetiedot

1

N

Luokka

Rivi 359

portrayalCatalogueCitation

Bibliographic reference to the portrayal catalogue cited

  11 Jakelutiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

270

MD_Jakelutiedot

Tietoa resurssin toimittajasta ja toimitusehdoista

1

1

Koosteluokka

Rivit 271-272

MD_Distribution

Information about the distributor of and options for obtaining the resource

271

Jakeluformaatti

Tietoa tietoaineiston jakeluformaatista

0 / 1

N

Pakollinen, jos toimittajan jakeluformaattia (282) ei ole kuvailtu

Yhteys

Rivi 284

Role name: distributionFormat

Provides a description of the format of the data to be distributed

272

Toimittaja

Tietoa toimittajasta

0

N

Yhteys

Rivi 279

Role name: distributor

Provides information about the distributor

273

Toimitustavat

Tietoa toimitustavoista, joilla resurssi on saatavilla toimittajalta

Yhteys

Rivi 274

Role name: transferOptions

Provides information about technical means and media by which a resource is obtained from the distributor

   11.1 Toimitustapa

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

274

MD_Toimitustavat

Tietoa mediasta sekä teknisistä keinoista, miten resurssi on saatavissa toimittajalta

1

1

Kooste-luokka

Rivit 275-278

MD_DigitalTransferOptions

Technical means and media by which a resource is obtained from the distributor

275

Jakeluosat

Osajoukot, joina tietoaineisto on saatavana, esim. tasot, maantieteelliset alueet

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

unitsOfDistribution

Tiles, layers, geographic areas, etc., in which data is available

276

Siirtokoko

Arvioitu siirtokoko ennalta määritellyssä formaatissa megatavuina

0

1

Pakollinen, jos siirtokoko > 0,0

Reaaliluku

Reaaliluku > 0,0

transferSize

Estimated size of a unit in the specified transfer format, expressed in megabytes.

277

Jakelu - On-line

Tietoa online-lähteestä, josta resurssi on saatavissa.

0

N

Luokka

Rivi 396

onLine

Information about online sources from which the resource can be obtained

278

Jakelu - Off-line

Tietoa offline-lähteestä, josta resurssi on saatavissa.

0

1

Luokka

Rivi 291

offLine

Information about offline media on which the resource can be obtained

   11.2 Toimittaja

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

279

MD_Toimittaja

Tietoa toimittajasta

1

1

Koosteluokka

Rivit 280-283

MD_Distributor

Information about the distributor

280

Osapuoli – toimittaja

Resurssin toimittajan tunnistaminen ja yhteystiedot

1

1

Luokka

Rivi 374

distributorContact

Party from whom the resource may be obtained. This list need not be exhaustive

281

Tilausprosessi

Ohjeet resurssin saamiseksi toimittajalta, mukaan lukien mahdolliset maksut

0

N

Yhteys

Rivi 298

Role name: distributionOrderProcess

Provides information about how the resource may be obtained, and related instructions and fee information

282

Jakeluformaatti

Tietoa toimittajan käyttämästä jakeluformaatista

0 / 1

N

Pakollinen, jos tietoaineiston jakeluformaattia (271) ei ole kuvailtu

Yhteys

Rivi 284

Role name: distributorFormat

Provides information about the format used by the distributor

283

Toimitustapa

Tietoa toimitustavoista, joilla resurssi on saatavilla toimittajalta

0

N

Yhteys

Rivi 274

Role name: distributorTransferOptions

Provides information about the technical means and media used by the distributor

   11.3 Formaatti

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

284

MD_Formaatti

Tietoaineiston jakeluformaatin kuvaus

1

1

Koosteluokka

Rivit 285-286

MD_Format

Description of the computer language construct that specifies the representation of data objects in a record, file, message, storage device or transmission channel

285

Nimi

Jakeluformaatin nimi

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

name

Name of the data transfer format(s)

286

Versio

Jakeluformaatin versio (päiväys, numero tms.)

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

version

Version of the format (date, number, etc.)

288

Spesifikaatio

Jakeluformaattiin liittyvän profiilin tai tuotespesifikaation nimi

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

specification

Name of a subset, profile, or product specification of the format

   11.4 Media

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

291

MD_Media

Tietoa resurssin jakelemiseen käytettävästä mediasta

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 292 ja 297

MD_Medium

Information about the media on which the resource can be distributed

292

Nimi

Media, jolla resurssi on saatavilla

0

1

Luokka

Lista B.1.5

name

Name of the medium on which the resource can be received

297

Huomautus

Median käyttöön liittyvät vaatimukset ja rajoitteet

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

mediumNote

Description of other limitations or requirements for using the medium

   11.5 Tilausprosessi

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

298

MD_Tilausprosessi

Tietoa ja ohjeita siitä, miten resurssi on saatavissa sekä maksuista

1

1

Koosteluokka

Rivit 299-302

MD_StandardOrderProcess

Provides information about how the resource may be obtained, and related instructions and fee information

299

Maksut

Resurssin saantiin liittyvät maksut ja ehdot. Rahayksikkö ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukaisena kolmikirjaimisena koodina, esimerkiksi euro = EUR, ruotsin kruunu = SEK ja Yhdysvaltain dollari = USD.

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

fees

Fees and terms for retrieving the resource. Include monetary units.

300

Toimitusajankohta

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin resurssi on saatavissa

0

1

Luokka

DateTime

plannedAvailableDateTime

Date and time when the resource will be available

301

Tilausohjeet

Toimittajan antamat yleiset ohjeet, ehdot ja palvelut

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

orderingInstructions

General instructions, terms and services provided by the distributor

302

Toimitusaika

Tilauksen toimittamiseen tyypillisesti kuluva aika

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

turnaround

Typical turnaround time for the filling of an order

  12 Sovellusskeeman tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

320

MD_Sovellusskeema

Tietoa tietoaineiston sovellusskeemasta

1

1

Koosteluokka

Rivit 321 327

MD_ApplicationSchema

Information

Information about the application schema used to build the dataset

321

Viitetiedot - sovellusskeema

Sovellusskeeman nimi

1

1

Luokka

Rivi 359

name

Name of the application schema used

322

Skeeman kieli

Kieli, jolla skeema on laadittu, esimerkiksi UML

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

schemaLanguage

Identification of the schema language used

323

Rajauskieli

Kieli, jolla rajaukset on esitetty sovellusskeemassa, esimerkiksi OCL

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

constraintLanguage

Formal language used in Application Schema

324

ASCII-tiedosto

Sovellusskeema ASCII-tiedostona

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

schemaAscii

Full application schema given as an ASCII file

325

Grafiikkatiedosto

Sovellusskeema graafisessa muodossa

0

1

Binääriluku

Binääriluku

graphicsFile

Full application schema given as a graphics file

326

Ohjelmistotiedosto

Tiedosto ohjelmistossa, jolla sovellusskeema on laadittu

0

1

Binääriluku

Binääriluku

softwareDevelopmentFile

Full application schema given as a software development file

327

Ohjelmistotiedoston formaatti

Ohjelmistoriippuvaisen sovellusskeematiedoston formaatti

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

softwareDevelopmentFile

Format

Software dependent format used for the application schema software dependent file

  13 Kattavuustiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

334

EX_Kattavuus

Tietoaineiston maantieteellinen, korkeussuuntainen ja ajallinen kattavuus

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 335-338

EX_Extent

Information about horizontal, vertical, and temporal extent

335

Kuvailu

Maantieteellisen ja ajallisen kattavuuden sanallinen kuvailu

0 / 1

1

Pakollinen, jos kattavuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (336, 337, 338)

Merkkijono

Vapaa teksti

description

Spatial and temporal extent for the referring object

336

Sijainti

Maantieteellinen kattavuus

0 / 1

N

Pakollinen, jos kattavuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (335, 337, 338)

Yhteys

Rivi 339

Role name: geographicElement

Provides geographic component of the extent of the referring object

337

Aika

Ajallinen kattavuus

0 / 1

N

Pakollinen, jos kattavuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (335, 336, 338)

Yhteys

Rivi 350

Role name: temporalElement

Provides temporal component of the extent of the referring object

338

Korkeus

Korkeussuuntainen kattavuus

0 / 1

N

Pakollinen, jos kattavuutta ei ole kuvailtu muissa elementeissä (335, 336, 337)

Yhteys

Rivi 354

Role name: verticalElement

Provides vertical component of the extent of the referring object

   13.1 Maantieteellinen kattavuus

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

339

EX_Maantieteellinen kattavuus

Tietoaineiston kattama maantieteellinen alue

0

0

<<Abstrakti>>

Kooste-luokka

Rivi 341, 343 ja tai 348

EX_GeographicExtent

Geographic area of the dataset

341

EX_Kattavuus - Polygoni

Tietoaineiston rajaava polygoni suljettuna koordinaattijoukkona (x,y)

1

1

Erikoistettu luokka

Rivi 342

EX_BoundingPolygon

Boundary enclosing the dataset, expressed as the closed set of (x,y) coordinates of the polygon (last point replicates first point)

342

Polygoni

Tietoaineiston rajaavan polygonin määrittelevä pistejoukko

1

N

Luokka

GM_Object

polygon

Set of points defining the bounding polygon

343

EX_Kattavuus - Suorakaide

Tietoaineiston rajaavan suorakaiteen nurkkapisteiden koordinaatit

1

1

Erikoistettu luokka

Rivit 344 347

Sijaintia rajaava suorakaide (5.4.1)

EX_GeographicBoundingBox

Geographic position of the dataset NOTE This is only an approximate reference so specifying the coordinate reference system is unnecessary

344

Länsireuna

Tietoaineiston läntisin koordinaatti desimaaliasteina

1

1

Länsireuna ≤ itäreuna

Desimaali-luku

(-180) ≤ Desimaali-luku ≥ (180)

westBoundLongitude

Western-most, coordinate of the limit of the dataset extent expressed in longitude in decimal degrees

345

Itäreuna

Tietoaineiston itäisin koordinaatti desimaaliasteina

1

1

Itäreuna ≥ länsireuna

Desimaali-luku

(-180) ≤ Desimaali-luku ≥ (180)

eastBoundLongitude

Eastern-most coordinate of the limit of the dataset extent, expressed in longitude in decimal degrees

346

Eteläreuna

Tietoaineiston eteläisin koordinaatti desimaaliasteina

1

1

Eteläreuna ≤ pohjoisreuna

Desimaali-luku

(-90) Desimaali-luku (90);

southBoundLatitude

Southern-most coordinate of the limit of the dataset extent, expressed in latitude in decimal degrees

347

Pohjoisreuna

Tietoaineiston pohjoisin koordinaatti desimaaliasteina.

1

1

Pohjoisreuna ≥ eteläreuna

Desimaali-luku

(-90) ≤ Desimaali-luku ≥ (90)

northBoundLatitude

Northern-most coordinate of the limit of the dataset extent expressed in latitude in decimal degrees

348

EX_Kattavuus – Tunniste

Tietoaineiston kattaman maantieteellisen alueen tunniste

1

1

Erikoistettu luokka

Rivi 349

EX_GeographicDescription

Description of the geographic area using identifiers

349

Tunniste

Tietoaineiston kattaman maantieteellisen alueen tunniste, esimerkiksi kunnan nimi

1

1

Luokka/

205

Rivi 205

geographicIdentifier

Identifier used to represent a geographic area

   13.2 Ajallinen kattavuus

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

350

EX_Ajallinen kattavuus

Ajanjakso, jonka tietoaineiston sisältö kattaa

1

1

Kooste-luokka

Rivi 351

EX_TemporalExtent

Time period covered by the content of the dataset

351

Ajanjakso

Ajanjakso, jonka tietoaineiston sisältö kattaa (voi olla ajanhetki tai periodi)

1

1

Luokka

TM_

Primitive

Ajallinen kattavuus (5.5.1)

extent

Date and time for the content of the dataset

   13.3 Korkeussuuntainen kattavuus

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

354

EX_Korkeus

Korkeussuuntainen kattavuus

1

1

Kooste-luokka

Rivit 355-358

EX_VerticalExtent

Vertical domain of dataset

355

Minimiarvo

Tietoaineiston pienin korkeusarvo

1

1

Reaaliluku

Reaaliluku

minimumValue

Lowest vertical extent contained in the dataset

356

Maksimiarvo

Tietoaineiston suurin korkeusarvo

1

1

Reaaliluku

Reaaliluku

maximumValue

Highest vertical extent contained in the dataset

358

Korkeusjärjestelmä

Korkeusjärjestelmän tiedot, mukaan lukien mittayksikkö

1

1

SC_CRS

ISO 19111

Role name: verticalCRS

Provides information about the vertical coordinate reference system to which the maximum and minimum elevation values are measured. The CRS identification includes unit of measure.

  14 Viitetiedot ja vastuullinen osapuoli

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

359

CI_Viitetiedot

Standardisoitu viittauskäytäntö resurssille

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 360-373

CI_Citation

Standardized resource reference

360

Nimi

Resurssin nimi

1

1

Merkkijono

Vapaa teksti

Resurssin nimi (5.1.1)

title

Name by which the cited resource is known

361

Vaihtoehtoinen nimi

Resurssin nimestä käytetty lyhennetty tai muun kielinen versio

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

alternateTitle

Short name or other language name by which the cited information is known. Example: “DCW as an alternative title for "Digital Chart of the World”

362

Päivämäärä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

1

N

Luokka

Rivi 393

Julkaisu-päivä (5.5.2), Viimeisin päivitys-ajankohta (5.5.3), Luontipäivä (5.5.4)

date

Reference date for the cited resource

363

Versio

Resurssin versio

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

edition

Version of the cited resource

364

Version päivämäärä

Päivämäärä, jolloin resurssin versio on julkaistu

0

1

Luokka

Date

editionDate

Date of the edition

365

Tunniste

Resurssin yksilöivä tunnus. Tiedontuottajat voivat pyytää tunnuksen Maanmittauslaitokselta osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi.

0

N

Luokka

Rivi 205

Yksilöivä resurssi-tunniste (5.1.5)

identifier

Value uniquely identifying an object within a namespace

367

Osapuolen tunnistus

Resurssista vastaavan tahon tiedot

0

N

Luokka

Rivi 374

citedResponsibleParty

Name and position information for an individual or organization that is responsible for the resource

368

Esitysmuoto

Resurssin esitysmuoto

0

N

Luokka

Lista B.1.2

presentationForm

Mode in which the resource is represented

369

Sarja

Tietoa tietoaineistosarjasta tai -koosteesta, johon resurssi kuuluu

0

1

Luokka

Rivi 403

series

Information about the series, or aggregate dataset, of which the dataset is a part

370

Muut viitetiedot

Viitetiedot, joita ei ole dokumentoitu toisaalla

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

otherCitationDetails

Other information required to complete the citation that is not recorded elsewhere

371

Yhteinen nimike

Yhteinen nimike

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

collectiveTitle

Common title with holdings note. NOTE title identifies elements of a series collectively, combined with information about what volumes are available at the source cited

372

ISBN

ISBN-numero

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

ISBN

International Standard Book Number

373

ISSN

ISSN-numero

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

ISSN

International Standard Serial Number

374

CI_Vastuullinen osapuoli

Resurssista vastaavan tahon tiedot

Resurssiin liittyvien henkilöiden ja organisaatioiden tunnistaminen ja yhteystiedot

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 375 379

CI_ResponsibleParty

Identification of, and means of communication with, person(s) and organizations associated with the dataset

375

Henkilön nimi

Resurssista vastaavan henkilön suku- ja etunimi. Suositellaan käytettäväksi organisaation nimeä (375) henkilön nimen sijaan.

0 / 1

1

Pakollinen, jos organisaation nimeä (376) ei ole kuvailtu

Merkkijono

Vapaa teksti

individualName

Name of the responsible person surname, given name, title separated by a delimiter

376

Organisaation nimi

Resurssista vastaavan organisaation nimi

0 / 1

1

Pakollinen jos henkilön nimeä (375) ei ole kuvailtu

Merkkijono

Vapaa teksti

organisationName

Name of the responsible organization

377

Tehtävänimike

Resurssista vastaavan henkilön tehtävänimike

0 / 1

1

Pakollinen jos henkilön nimi (375) on kuvailtu

Merkkijono

Vapaa teksti

positionName

Role or position of the responsible person

378

Yhteystiedot

Resurssista vastaavan tahon yhteystiedot

0

1

Luokka

Rivi 387

contactInfo

Address of the responsible party

379

Rooli

Resurssista vastaavan tahon rooli

1

1

Luokka

Lista B.1.11

role

Function performed by the responsible party

   14.1 Osoitetiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

380

CI_Osoitetiedot

Resurssista vastaavan tahon osoitetiedot

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 381-386

CI_Address

Location of the responsible individual or organization

381

Jakeluosoite

Resurssista vastaavan tahon jakeluosoite

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

deliveryPoint

Address line for the location (as described in ISO 11180, Annex A)

382

Postitoimipaikka

Resurssista vastaavan tahon postitoimipaikka

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

city

City of the location

384

Postinumero

Resurssista vastaavan tahon postinumero

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

postalCode

ZIP or other postal code

385

Maatunnus

Resurssista vastaavan tahon maa

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

country

Country of the physical address

386

Sähköpostiosoite

Resurssista vastaavan tahon sähköpostiosoite. Suositellaan käytettäväksi organisaation yleistä sähköpostiosoitetta henkilökohtaisen osoitteen sijaan.

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

electronicMailAddress

Address of the electronic mailbox of the responsible organization or individual

   14.2 Yhteystiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

387

CI_Yhteystiedot

Resurssista vastaavan tahon yhteystiedot

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 388-392

CI_Contact

Information required to enable contact with the responsible person and/or organization

388

Teletiedot

Resurssista vastaavan tahon puhelintiedot

0

1

Luokka

Rivi 407

phone

Telephone numbers at which the organization or individual may be contacted

389

Osoitetiedot

Resurssista vastaavan tahon osoitetiedot

0

1

Luokka

Rivi 380

address

Physical and email address at which the organization or individual may be contacted

390

On-line lähde

Verkkosivu(sto), jossa on lisätietoa resurssista vastaavasta tahosta

0

1

Luokka

Rivi 396

onlineResource

On-line information that can be used to contact the individual or organization

391

Palvelutunnit

Aika (ja aikavyöhyke), jolloin resurssista vastaavaan tahoon voidaan olla yhteydessä

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

hoursOfService

Time period (including time zone) when individuals can contact the organization or individual

392

Yhteydenoton ohjeet

Lisäohjeita, miten ja milloin resurssista vastaavaan tahoon voidaan olla yhteydessä

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

contactInstructions

Supplemental instructions on how or when to contact the individual or organization

   14.3 Päivämäärätiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

393

CI_Päivämäärä

Päivämäärä ja päivämäärää koskeva tapahtuma

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 394-395

CI_Date

Reference date and event used to describe it

394

Päiväys

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

1

1

Luokka

Date

date

Reference date for the cited resource

395

Tapahtuma

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

1

1

Luokka

Lista B.1.10

dateType

Event used for reference date

   14.4 On-line lähteen tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

396

CI_On-line lähde

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun, josta saa lisätietoa resurssista tai josta resurssi on saatavilla, tiedot

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 397 ja 401-402

CI_OnLineResource

Information about on-line sources from which the dataset, specification, or community profile name and extended metadata elements can be obtained

397

Verkko-osoite

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun URL-osoite

1

1

Luokka

URL

Resurssin osoite (5.1.4)

linkage

Location (address) for on-line access using a Uniform Resource Locator address or similar addressing scheme such as http://www.statkart.no/isotc211 (IETF RFC1738, IETF RFC 2056)

401

Kuvailu

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun sisällön yksityiskohtainen kuvailu

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

description

Detailed text description of what the online resource is/does

402

Toimintokoodi

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun toiminnallisuutta kuvaava koodi

0

1

Luokka

Lista B.1.7

function

Code for function performed by the online resource

   14.5 Sarjan tiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

403

CI_Sarja

Tietoa tietoaineistosarjasta tai -koosteesta, johon resurssi kuuluu

Information about the series or aggregate dataset to which a dataset belongs

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 404-406

CI_Series

404

Nimi

Tietoaineistosarjan nimi

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

name

Name of the series, or aggregate dataset, of which the dataset is a part

405

Julkaisun tunnistaminen

Tietoaineistosarjan julkaisutiedot

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

issueIdentification

Information identifying the issue of the series

406

Sivu

Artikkelin sivunumerot julkaisussa

0

1

Merkkijono

Vapaa teksti

page

Details on which pages of the publication the article was published

   14.6 Teletiedot

Nro

Nimi

Määritelmä

Min

Max

Ehdot

Tietotyyppi

Arvoalue

INSPIRE

407

CI_Teletiedot

Resurssista vastaavan tahon puhelintiedot

1

1

<<DataType>>

Luokka

Rivit 408-409

CI_Telephone

Telephone numbers for contacting the responsible individual or organization

408

Puhelinnumero

Puhelinnumero

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

voice

Telephone number by which individuals can speak to the responsible organization or individual

409

Faksinumero

Faksinumero

0

N

Merkkijono

Vapaa teksti

facsimile

Telephone number of a facsimile machine for the responsible organization or individual