JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Liite 3. Koodilistat

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 25.4.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Avainsanan tyyppi

Nimi

Koodi

Määritelmä

Avainsanan tyyppi

Koodilista

<<CodeList>>

Samankaltaisten avainsanojen ryhmittely

MD_KeywordTypeCode

Methods used to group similar keywords

toimiala

001

Avainsana määrittelee toimialan, johon resurssi liittyy.

discipline

Keyword identifies a branch of instruction or specialized learning

paikka

002

Avainsana määrittelee maantieteellisen paikan tai alueen, johon resurssi liittyy.

place

Keyword identifies a location

esiintymä

003

Avainsana määrittelee kerrostuneen aineksen, jonka esiintymiseen resurssi liittyy.

stratum

Keyword identifies the layer(s) of any deposited substance

aikajakso

004

Avainsana määrittelee aikajakson, johon resurssi liittyy.

temporal

Keyword identifies a time period related to the dataset

teema

005

Avainsana määrittelee teeman tai aiheen, johon resurssi liittyy.

theme

Keyword identifies a particular subject or topic

  2 Esitystapa

Nimi

Koodi

Määritelmä

Tiedon esitystapa

Koodilista

<<CodeList>>

Tapa, jolla tieto esitetään

CI_PresentationFormCode

Mode in which the data is represented

digitaalinen dokumentti

001

Tieto esitetään pääasiassa tekstimuotoisena dokumenttina, jossa voi olla kuvia.

documentDigital

Digital representation of a primarily textual item (can contain illustrations also)

digitaalinen kuva

003

Tieto esitetään kuvana, joka on otettu näkyvän valon tai muun elektromagneettisen spektrin alueella.

imageDigital

Likeness of natural or man-made features, objects, and activities acquired through the sensing of visual or any other segment of the electromagnetic spectrum by sensors, such as thermal infrared, and high resolution radar and stored in digital format

digitaalinen kartta

005

Tieto esitetään vektori- tai rasterimuotoisena karttana.

mapDigital

Map represented in raster or vector form

digitaalinen malli

007

Tieto esitetään moniulotteisena mallina.

modelDigital

Multi-dimensional digital representation of a feature, process, etc.

digitaalinen poikkileikkaus

009

Tieto esitetään korkeussuuntaisena poikkileikkauksena.

profileDigital

Vertical cross-section in digital form

digitaalinen taulukko

011

Tieto esitetään taulukkomuodossa.

tableDigital

Digital representation of facts or figures systematically displayed, especially in columns

digitaalinen video

013

Tieto esitetään videosignaalina.

videoDigital

Digital video recording

digitaalinen paikkatieto

015

Tieto esitetään paikkatietoaineistona.

  3 Geometriatyyppi

Nimi

Koodi

Määritelmä

Geometriatyyppi

Koodilista

<<CodeList>>

Nolla-, yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisten geometristen objektien nimi

MD_GeometricObjectTypeCode

Name of point or vector objects used to locate zero-, one-, two-, or three dimensional spatial locations in the dataset

geometrinen kompleksi

001

Kohteen geometria muodostuu käsitteellisesti erillisistä geometrisistä primitiiveistä, joiden rajaukset voidaan esittää samaan joukkoon kuuluvien alemman ulottuvuuden geometristen primitiivien yhdistelmänä.

complex

Set of geometric primitives such that their boundaries can be represented as a union of other primitives

komposiitti

002

Kohteen geometria on geometrinen kompleksi, joka muodostuu saman ulottuvuuden geometrisistä primitiiveistä.

composite

Connected set of curves, solids or surfaces

käyrä

003

Kohteen geometria on yksiulotteinen geometrinen primitiivi, joka muodostuu peräkkäisistä toisiinsa yhdistetyistä pisteistä.

curve

Bounded, 1-dimensional geometric primitive, representing the continuous image of a line

piste

004

Kohteen geometria on nollaulotteinen geometrinen primitiivi, joka määrittää kohteen sijainnin koordinaatistossa.

point

Zero-dimensional geometric primitive, representing a position but not having an extent

kappale

005

Kohteen geometria on kolmiulotteinen geometrinen primitiivi, joka vastaa yhtenäistä avaruuden osaa.

solid

Bounded, connected 3-dimensional geometric primitive, representing the continuous image of a region of space

pinta

006

Kohteen geometria on kaksiulotteinen geometrinen primitiivi, joka vastaa yhtenäistä aluetta.

surface

Bounded, connected 2-dimensional geometric primitive, representing the continuous image of a region of a plane

  4 Laajuus

Nimi

Koodi

Määritelmä

Laajuuden kuvaaminen

Koodilista

<<CodeList>>

Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus

MD_ScopeCode

Class of information to which the referencing entity applies

ominaisuus

001

Tarkasteltavana on ominaisuuden arvo.

attribute

Information applies to the attribute value

ominaisuustyyppi

002

Tarkasteltavana on kohdetyypin ominaisuus.

attributeType

Information applies to the characteristic of a feature

tietoaineisto

005

Tarkasteltavana on tietoaineisto.

dataset

Information applies to the dataset

tietoaineistosarja

006

Tarkasteltavana on tietoaineistosarja.

series

Information applies to the series. Note: “series” applies to any DS_Aggregate.

kohde

009

Tarkasteltavana on kohde.

feature

Information applies to a feature

kohdetyyppi

010

Tarkasteltavana on kohdetyyppi.

featureType

Information applies to a feature type

palvelu

014

Tarkasteltavana on palvelu.

service

Information applies to a capability which a service provider entity makes available to a service user entity through a set of interfaces that define a behavior, such as a use case

sijainnin osajoukko

016

Tarkasteltavana on sijainnin perusteella rajattu osa tietoaineistosta.

tile

Information applies to a tile, a spatial subset of geographic data

  5 Media

Nimi

Koodi

Määritelmä

Median nimeä kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Median nimi

MD_MediumNameCode

Name of the medium

CD-levy

001

Optinen muistilevy, jolle on tallennettu dataa yhdelle puolelle yhteen kerrokseen

cdRom

Read-only optical disk

DVD-levy

002

Optinen muistilevy, jolle on tallennettu dataa molemmille puolille yhteen tai kahteen kerrokseen

dvd

Digital versatile disk

DVD-ROM

003

DVD-ROM-massamuisti, jolle ei voida kirjoittaa uudelleen

dvdRom

Digital versatile disk, read only

DLT

014

DLT yhteensopiva kasettinauha

digitalLinearTape

half inch cartridge streaming tape drive

on-line

015

Internet-yhteyden kautta tapahtuva viestintä

online

Direct computer linkage

satelliitti

016

Satelliittiyhteyden kautta tapahtuva viestintä

satellite

Linkage through a satellite communication system

puhelinyhteys

017

Puhelinverkon kautta tapahtuva viestintä

telephoneLink

Communication through a telephone network

  6 Merkistö

Nimi

Koodi

Määritelmä

Merkistöä kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Merkistöstandardin nimi

MD_CharacterSetCode

Name of the character coding standard used for the resource

UTF 8

004

UTF 8 -merkistö

utf8

8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646

8859-1

006

ISO/IEC 8859-1 -merkistö

8859part1

ISO/IEC 8859-1, Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1

8859-10

015

ISO/IEC 8859-10 -merkistö

8859part10

ISO/IEC 8859-10, Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 10: Latin alphabet No. 6

8859-15

020

ISO/IEC 8859-15 -merkistö

8859part15

ISO/IEC 8859-15, Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 15: Latin alphabet No. 9

  7 On-line -toiminnot

Nimi

Koodi

Määritelmä

On-line -lähteen toiminnon koodi

Koodilista

<<CodeList>>

On-line -lähteen toimintoa kuvaava koodi

CI_OnLineFunctionCode

Function performed by the resource

lataaminen

001

Verkko-osoitteessa on ohjeet tiedon siirtämiseen tallennuslaitteelta tai järjestelmästä toiseen.

download

Online instructions for transferring data from one storage device or system to another

informaatiota

002

Verkko-osoitteessa on lisätietoa resurssista.

information

Online information about the resource

off-line saanti

003

Verkko-osoitteessa on ohjeet resurssin tilaamiseksi.

offlineAccess

Online instructions for requesting the resource from the provider

tilaus

004

Verkko-osoitteessa voi tilata resurssin käyttöönsä.

order

Online order process for obtaining the resource

haku

005

Verkko-osoitteessa voi etsiä tietoa resurssista.

search

Online search interface for seeking out information about the resource

  8 Paikkatietojakauman sisältö

Nimi

Koodi

Määritelmä

Solun tietosisältö

Koodilista

<<CodeList>>

Tietoa paikkatietojakauman solun tietosisällöstä

MD_CoverageContentType

Code

Specific type of information represented in the cell

kuva

001

Solun tietosisältönä on fysikaalisen parametrin numeerinen esitys, joka ei ole suoranaisesti fysikaalisen parametrin arvo.

image

Meaningful numerical representation of a physical parameter that is not the actual value of the physical parameter

temaattinen luokittelu

002

Solun tietosisältönä on fysikaalisen määreen esittämiseen käytetty arvo, jolla ei ole määrällistä merkitystä.

thematicClassification

Code value with no quantitative meaning, used to represent a physical quantity

fysikaalinen mittaus

003

Solun tietosisältönä on mitatun määreen arvo fysikaalisina yksiköinä.

physicalMeasurement

Value in physical units of the quantity being measured

  9 Pikselin orientointi

Nimi

Koodi

Määritelmä

Pikselin orientointia kuvaava koodi

Luettelo

<<Enumeration>>

Pikselin orientointipisteen sijainti

MD_PixelOrientationCode

Point in a pixel corresponding to the Earth location of the pixel

keskipiste

001

Pikselin orientointipiste sijaitsee pikselin vasemman alakulman ja oikean yläkulman puolivälissä.

center

Point halfway between the lower left and the upper right of the pixel

vasen alakulma

002

Pikselin orientointipiste sijaitsee pikselin vasemmassa alakulmassa eli koordinaatiston origoon nähden lähimmässä kulmassa.

lowerLeft

The corner in the pixel closest to the origin of the SRS; if two are at the same distance from the origin, the one with the smallest x-value

oikea alakulma

003

Pikselin orientointipiste sijaitsee pikselin oikeassa alakulmassa eli seuraavassa kulmassa vastapäivään origoa lähimmästä pikselin kulmasta katsottuna.

lowerRight

Next corner counterclockwise from the lower left

oikea yläkulma

004

Pikselin orientointipiste sijaitsee pikselin oikeassa yläkulmassa eli koordinaatiston origoon nähden kauimmassa kulmassa.

upperRight

Next corner counterclockwise from the lower right

vasen yläkulma

005

Pikselin orientointipiste sijaitsee pikselin vasemmassa yläkulmassa eli seuraavassa kulmassa myötäpäivään origoa lähimmästä pikselin kulmasta katsottuna.

upperLeft

Next corner counterclockwise from the upper right

  10 Päivämäärän tapahtuma

Nimi

Koodi

Määritelmä

Päivämäärän tapahtuman koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Päivämäärää koskevan tapahtuman tunnistaminen

CI_DateTypeCode

Identification of when a given event occurred

luonti

001

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu

creation

Date identifies when the resource was brought into existence

julkaisu

002

Päivämäärä, jolloin resurssi on julkaistu

publication

Date identifies when the resource was issued

päivitys

003

Päivämäärä, jolloin resurssia on viimeksi päivitetty

revision

Date identifies when the resource was examined or re-examined and improved or amended

  11 Rooli

Nimi

Koodi

Määritelmä

Roolia kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Vastuullisen osapuolen toimintoa kuvaava koodi

CI_RoleCode

Function performed by the responsible party

haltija

002

Osapuoli, jolla on vastuu tiedosta ja joka varmistaa resurssin asianmukaisen hoidon ja ylläpidon

custodian

Party that accepts accountability and responsibility for the data and ensures appropriate care and maintenance of the resource

omistaja

003

Osapuoli, joka omistaa resurssin

owner

Party that owns the resource

käyttäjä

004

Osapuoli, joka käyttää resurssia

user

Party who uses the resource

jakelija

005

Osapuoli, joka jakelee resurssia

distributor

Party who distributes the resource

tuottaja

006

Osapuoli, joka on luonut resurssin

originator

Party who created the resource

yhteystaho

007

Osapuoli, jolta saa tietoa resurssista tai sen hankinnasta

pointOfContact

Party who can be contacted for acquiring knowledge about or acquisition of the resource

julkaisija

010

Osapuoli, joka on julkaissut resurssin

publisher

Party who published the resource

  12 Sijaintitiedon esitystapa

Nimi

Koodi

Määritelmä

Sijaintitiedon esitystavan koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Paikkatiedon esittämiseen käytetty menetelmä

MD_SpatialRepresentation

TypeCode

Method used to represent geographic information in the dataset

vektori

001

Paikkatieto esitetään vektorimuodossa.

vector

Vector data is used to represent geographic data

rasteri

002

Paikkatieto esitetään rasterimuodossa.

grid

Grid data is used to represent geographic data

teksti- tai taulukkomuoto

003

Paikkatieto esitetään teksti- tai taulukkomuodossa.

textTable

Textual or tabular data is used to represent geographic data

tin

004

Paikkatieto esitetään epäsäännöllisen kolmioverkon (TIN) avulla.

tin

Triangulated irregular network

stereomalli

005

Paikkatieto esitetään kolmiulotteisena stereokuvaparien avulla.

stereoModel

Three-dimensional view formed by the intersecting homologous rays of an overlapping pair of images

video

006

Paikkatieto esitetään videotallenteena.

video

Scene from a video recording

  13 Solugeometria

Nimi

Koodi

Määritelmä

Solun geometriaa kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Hilamuotoisen tiedon osoittaminen joko pisteeksi tai alueeksi

MD_CellGeometryCode

Code indicating whether grid data is point or area

piste

001

Hilassa jokainen solu kuvaa pistettä.

point

Each cell represents a point

alue

002

Hilassa jokainen solu kuvaa aluetta.

area

Each cell represents an area

  14 Status

Nimi

Koodi

Määritelmä

Tietoaineiston status

Koodilista

<<CodeList>>

Tietoaineiston status

MD_ProgressCode

Status of the dataset or progress of a review

valmis

001

Tietoaineisto on valmis ja sitä ei enää muuteta.

completed

Production of the data has been completed

historiallinen arkisto

002

Tietoaineisto on tallennettu arkistoon ja sitä ei ole enää saatavilla internetin kautta.

historicalArchive

Data has been stored in an offline storage facility

jatkuvasti ylläpidettävä

004

Tietoaineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

onGoing

Data is continually being updated

osittain valmis

007

Tietoaineiston valmistelu on kesken.

underDevelopment

Data is currently in the process of being created

  15 Teema

Nimi

Koodi

Määritelmä

Tietoaineiston teemaa kuvaava koodi

MD_TopicCategoryCode

Luettelo

<<Enumeration>>

Paikkatiedon ryhmittelyä ja hakua avustava, paikkatiedon korkeatasoinen, temaattinen luokittelu. Voidaan käyttää myös avainsanojen ryhmittelyyn. Esimerkit eivät ole täydellisiä ja ovat osittain päällekkäisiä.

High-level geographic data thematic classification to assist in the grouping and search of available geographic data sets. Can be used to group keywords as well. Listed examples are not exhaustive. NOTE It is understood there are overlaps between general categories and the user is encouraged to select the one most appropriate.

maatalous

001

Kotieläinten kasvatus ja/tai kasvinviljely, kuten maatalous, keinokastelu, plantaasi, paimennus, tuhoeläinten ja tautien vahingoittama sato ja karjankasvatus

farming

Rearing of animals and/or cultivation of plants Examples: agriculture, irrigation, aquaculture, plantations, herding, pests and diseases affecting crops and livestock

eläin- ja kasvikunta

002

Kasvisto tai eläimistö luonnonympäristössä, kuten villieläimet, kasvillisuus, erämaa, merenelämä, kosteikot, kasvupaikat, biologia ja ekologia

biota

Flora and/or fauna in natural environment Examples: wildlife, vegetation, biological sciences, ecology, wilderness, sea life, wetlands, habitat

rajat

003

Lakisääteiset maan alueet, kuten poliittiset ja hallinnolliset rajat

boundaries

Legal land descriptions Examples: political and administrative boundaries

ilmastotiede/meteorologia/

ilmakehä

004

Ilmakehän prosessit ja ilmiöt, kuten pilvipeite, säätila, ilmasto, ilmakehän tila, ilmastonmuutos ja sademäärä

climatologyMeteorology

Atmosphere

Processes and phenomena of the atmosphere Examples: cloud cover, weather, climate, atmospheric conditions, climate, change, precipitation

talous

005

Taloudellinen toiminta, taloustilanne ja työllisyys, kuten tuotanto, työvoima, liikevaihto, kaupankäynti, teollisuus, turismi, metsätalous, kalastus, metsästys tai energia- ja mineraalivarojen etsintä ja hyväksikäyttö

economy

Economic activities, conditions and employment Examples: production, labor, revenue, commerce, industry, tourism and ecotourism, forestry, fisheries, commercial or subsistence hunting, exploration and exploitation of resources such as minerals, oil and gas

korkeus

006

Korkeus ja syvyys merenpinnasta, kuten DEM-korkeusmalli ja kaltevuus

elevation

Height above or below sea level Examples: altitude, bathymetry, digital elevation models, slope, derived products

ympäristö

007

Luonnonvarat, ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu, kuten ympäristön saastuminen, jätehuolto, ympäristönvaikutusten arviointi, ympäristöriskien valvonta, luonnonsuojelualue ja maisema

environment

Environmental resources, protection and conservation Examples: environmental pollution, waste storage and treatment, environmental impact assessment, monitoring environmental risk, nature reserves, landscape

geotieteet

008

Geotieteet, kuten geofysikaaliset prosessit, geologia, mineraalit, kallioperä, maanjäristykset, vulkaaninen toiminta, maanvyöryt, painovoima, maaperä, ikirouta, hydrogeologia ja eroosio

geoscientificInformation

Information pertaining to earth sciences Examples: geophysical features and processes, geology, minerals, sciences dealing with the composition, structure and origin of the earth’s rocks, risks of earthquakes, volcanic activity, landslides, gravity information, soils, permafrost, hydrogeology, erosion

terveys

009

Terveys, terveyspalvelut, sosiaaliekologia ja turvallisuus, kuten fyysinen terveys (mm. taudit ja sairaudet), mielenterveys (mm. päihderiippuvuus) ja niihin vaikuttavat tekijät (mm. hygienia)

health

Health, health services, human ecology, and safety Examples: disease and illness, factors affecting health, hygiene, substance abuse, mental and physical health, health services

kuvat/peruskartat/maanpeite

010

Peruskartat ja maanpeite, kuten maastokartat ja luokittelemattomat ilmakuvat

imageryBaseMapsEarthCover

Base maps Examples: land cover, topographic maps, imagery, unclassified images, annotations

tiedustelu/puolustus

011

Sotilastukikohdat, puolustusrakenteet ja sotilastoiminta, kuten varuskunnat ja puolustusvoimien harjoitusalueet

intelligenceMilitary

military bases, structures, activities Examples: barracks, training grounds, military transportation, information collection

sisävedet

012

Sisävesikohteet ja valuma-alueet, kuten järvet, joet, padot, virtaukset, tulvat, merikartat, veden laatu ja veden hyväksikäyttöä koskevat suunnitelmat

inlandWaters

Inland water features, drainage systems and their characteristics Examples: rivers and glaciers, salt lakes, water utilization plans, dams, currents, floods, water quality, hydrographic charts

sijainti

013

Paikannustiedot, kuten geodeettinen verkosto ja sen tukipisteet, postinumeroalueet ja paikannimet

location

Positional information and services Examples: addresses, geodetic networks, control points, postal zones and services, place names

valtameret

014

Merten ominaispiirteet, kuten vuorovesi, riutat ja tsunamit

oceans

Features and characteristics of salt water bodies (excluding inland waters) Examples: tides, tidal waves, coastal information, reefs

aluesuunnittelu/

kiinteistöjärjestelmä

015

Aluesuunnittelu ja maankäyttö, kuten kaavoitus ja kiinteistöt

planningCadastre

Information used for appropriate actions for future use of the land Examples: land use maps, zoning maps, cadastral surveys, land ownership

yhteiskunta

016

Yhteiskunta ja kulttuuri, kuten asutus, antropologia, arkeologia, koulutus, perinteet, väestötiedot, virkistysalueet, sosiaaliset vaikutukset ja rikollisuus

society

Characteristics of society and cultures Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information

rakennelma

017

Rakennettu ympäristö, kuten rakennukset ja rakennelmat

structure

man-made construction Examples: buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers

liikenne

018

Ihmisten ja tavaroiden kuljetus, kuten tiestö, lentokentät, laivaväylät, rautatiet, merikartat ja kulkuneuvojen sijainti

transportation

Means and aids for conveying persons and/or goods Examples: roads, airports/airstrips, shipping routes, tunnels, nautical charts, vehicle or vessel location, aeronautical charts, railways

johtoverkot/viestintä

019

Energia-, vesi- ja jätehuolto sekä viestintä, kuten vesivoima, geoterminen energia, aurinkoenergia, ydinvoima, vedenpuhdistus ja -jakelu, sähkö- ja kaasuverkot, tietoliikenne, puhelinverkko ja viestintäverkko

utilitiesCommunication

Energy, water and waste systems and communications infrastructure and services Examples: hydroelectricity, geothermal, solar and nuclear sources of energy, water purification and distribution, sewage collection and disposal, electricity and gas distribution, data communication, telecommunication, radio, communication networks

  16 Saanti- ja käyttörajoitteet

Nimi

Koodi

Määritelmä

Saanti- ja käyttörajoitteita kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Tiedon saannin tai käytön rajoitteet

MD_RestrictionCode

Limitation(s) placed upon the access or use of the data

tekijänoikeus

001

Yksinoikeus julkaista, tuottaa tai myydä kirjallista tai taiteellista teosta (ks. tarkemmin tekijänoikeuslaki).

copyright

Exclusive right to the publication, production, or sale of the rights to a literary, dramatic, musical, or artistic work, or to the use of a commercial print or label, granted by law for a specified period of time to an author, composer, artist, distributor

patentti

002

Yksinoikeus keksinnön tai löydön ammattimaiseen valmistamiseen, myymiseen, käyttämiseen tai lisensoimiseen

patent

Government has granted exclusive right to make, sell, use or license an invention or discovery

patenttia odottava

003

Patenttia odottava tuotettu tai myyty tieto

patentPending

Produced or sold information awaiting a patent

tavaramerkki

004

Myytävissä tuotteissa oleva erityinen tunnusmerkki, jolla tuote pyritään erottamaan muiden alan toimijoiden myymistä tuotteista.

trademark

A name, symbol, or other device identifying a product, officially registered and legally restricted to the use of the owner or manufacturer

lisenssi

005

Virallinen lupa tehdä jotakin

license

Formal permission to do something

immateriaalioikeudet

006

Oikeus taloudellisesti hyötyä luovuuden tuotteena syntyneestä aineettomasta resurssista sekä kontrolloida sen jakelua

intellectualPropertyRights

Rights to financial benefit from and control of distribution of non-tangible property that is a result of creativity

rajoitettu

007

Ei yleiseen tietoon tarkoitettu

restricted

Withheld from general circulation or disclosure

muut rajoitteet

008

Rajoituksia ei ole kirjattu

otherRestrictions

Limitation not listed

  17 Arviointimenetelmä

Nimi

Koodi

Määritelmä

Arviointimenetelmän koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Tunnistetun laatumittarin arviointimenetelmän tyyppi

DQ_EvaluationMethodTypeCode

Type of method for evaluating an identified data quality measure

suora sisäinen arviointimenetelmä

001

Laadun arvioinnissa käytetty menetelmä, joka perustuu paikkatietoaineistossa olevin yksittäisten kohteiden tarkastukseen ja jossa kaikki tarvittava tieto on ko. paikkatietoaineiston sisäistä tietoa

directInternal

Method of evaluating the quality of a dataset based on inspection of items within the dataset, where all data required is internal to the dataset being evaluated

suora ulkoinen arviointimenetelmä

002

Laadun arvioinnissa käytetty menetelmä, joka perustuu paikkatietoaineistossa olevien yksittäisten kohteiden tarkastukseen ja jossa tarvitaan referenssiaineistoa

directExternal

Method of evaluating the quality of a dataset based on inspection of items within the dataset, where reference data external to the dataset being evaluated is required

epäsuora arviointimenetelmä

003

Laadun arviointimenetelmä, joka perustuu paikkatietoaineiston ulkoiseen, päättelemällä tai arvioimalla saatuun tietoon

indirect

Method of evaluating the quality of a dataset based on external knowledge

  18 Topologian taso

Nimi

Koodi

Määritelmä

Topologian tasoa kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Sijaintikohteiden topologian taso

MD_TopologyLevelCode

Degree of complexity of the spatial relationships

pelkkä geometria

001

Sijaintikohde, jolle ei ole määritelty topologiaa

geometryOnly

Geometry objects without any additional structure which describes topology

1-ulotteinen topologia

002

Yksiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu solmupisteistä

topology1D

1-dimensional topological complex - commonly called “chain-node” topology

tasoverkko

003

Verkko, joka on esitetty tasolla (yksiulotteinen)

planarGraph

1-dimensional topological complex that is planar. (A planar graph is a graph that can be drawn in a plane in such a way that no two edges intersect except at a vertex.)

tasomainen alueverkko

004

Alueverkko, joka on esitetty tasolla (yksiulotteinen)

fullPlanarGraph

2-dimensional topological complex that is planar. (A 2-dimensional topological complex is commonly called “full topology” in a cartographic 2D environment.)

pintaverkko

005

Verkko, joka on esitetty jatkuvalla pinnalla (yksiulotteinen)

surfaceGraph

1-dimensional topological complex that is isomorphic to a subset of a surface. (A geometric complex is isomorphic to a topological complex if their elements are in a one-to-one, dimensional-and boundary-preserving correspondence to one another.)

pinnan alueverkko

006

Alueverkko, joka on esitetty jatkuvalla pinnalla (kaksiulotteinen)

fullSurfaceGraph

2-dimensional topological complex that is isomorphic to a subset of a surface

3-ulotteinen topologia

007

Kolmiulotteinen topologinen kompleksi

topology3D

3-dimensional topological complex. (A topological complex is a collection of topological primitives that are closed under the boundary operations.)

solukko

008

Kolmiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu topologisista kappaleista

fullTopology3D

Complete coverage of a 3D Euclidean coordinate space

abstrakti

009

Topologinen kompleksi, jolla ei ole geometrista realisaatiota

abstract

topological complex without any specified geometric realisation

  19 Turvaluokittelu

Huom! Luokittelu ei vastaa kansallisessa tietoturvallisuusasetuksessa määriteltyä turvallisuusluokitusta.

Nimi

Koodi

Määritelmä

Turvaluokitusta kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Resurssin käsittelyn rajoitusta koskeva luokitus

MD_ClassificationCode

Name of the handling restrictions on the dataset

julkinen

001

Yleisesti tiedossa oleva tai tiedoksi saatavissa

unclassified

Available for general disclosure

käyttö rajoitettu

002

Ei yleiseen tietoon tarkoitettu

restricted

Not for general disclosure

luottamuksellinen

003

Vain tietyn henkilön tai tiettyjen henkilöiden tietoon tarkoitettu

confidential

Available for someone who can be entrusted with information

salainen

004

Erittäin arkaluonteista, salassa pidettävää tietoa. Vain tiettyjen harvojen tietoon tarkoitettu

secret

Kept or meant to be kept private, unknown, or hidden from all but a select group of people

erittäin salainen

005

Äärimmäisen arkaluonteinen, salassa pidettävä tieto.

topSecret

Of the highest secrecy

  20 Ulottuvuuden nimi

Nimi

Koodi

Määritelmä

Ulottuvuutta kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Ulottuvuuden nimi

MD_DimensionNameType

Code

Name of dimension

rivi

001

Pystysuora koordinaattiakseli, y-akseli

row

Ordinate (y) axis

sarake

002

Vaakasuora koordinaattiakseli, x-akseli

column

Abscissa (x) axis

vertikaali

003

Vertikaali (korkeus) akseli, z-akseli

vertical

Vertical (z) axis

väylä

004

Skannauksen tai muun liikkeen suunta

track

Along the direction of motion of the scan point

poikkiväylä

005

Vertikaalitaso liikkeen suuntaan

crossTrack

Perpendicular to the direction of motion of the scan point

linja

006

Sensorin skannauslinja

line

Scan line of a sensor

otos

007

Skannauslinjan osa

sample

Element along a scan line

aika

008

Kesto

time

Duration

  21 Ylläpitotiheys

Nimi

Koodi

Määritelmä

Ylläpidon tiheyttä kuvaava koodi

Koodilista

<<CodeList>>

Tietoon sen valmistumisen jälkeen kohdistuvien muutosten tiheys

MD_MaintenanceFrequency

Code

Frequency with which modifications and deletions are made to the data after it is first produced

jatkuva

001

Tietoa ylläpidetään jatkuvasti.

continual

Data is repeatedly and frequently updated

päivittäin

002

Tietoa päivitetään joka päivä.

daily

Data is updated each day

viikoittain

003

Tietoa päivitetään viikoittain.

weekly

Data is updated on a weekly basis

kerran kahdessa viikossa

004

Tietoa päivitetään kerran kahdessa viikossa.

fortnightly

Data is updated every two weeks

kuukausittain

005

Tietoa päivitetään kuukausittain.

monthly

Data is updated each month

neljännesvuosittain

006

Tietoa päivitetään joka kolmas kuukausi.

quarterly

Data is updated every three months

puolivuosittain

007

Tietoa päivitetään puolen vuoden välein.

biannually

Data is updated twice each year

vuosittain

008

Tietoa päivitetään joka vuosi.

annually

Data is updated every year

tarvittaessa

009

Tietoa päivitetään tarvittaessa.

asNeeded

Data is updated as deemed necessary

epäsäännöllisesti

010

Tietoa päivitetään epäsäännöllisin väliajoin.

irregular

Data is updated in intervals that are uneven in duration

ei suunnitteilla

011

Aineistopäivitystä ei ole suunnitteilla.

notPlanned

There are no plans to update the data

tuntematon

012

Aineiston ylläpidon tiheyttä ei tiedetä.

unknown

Frequency of maintenance for the data is not known