JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot

Liite 4. INSPIRE-metatietoprofiili

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 25.4.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Sisällys

 1. 1 Johdanto
 2. 2 Taustaa
 3. 3 INSPIRE-metatietoelementit
 4. 3.1 Aineistojen ja aineistosarjojen INSPIRE-metatietoelementit
 5. 3.2 Palvelujen metatiedot
 6. 3.3 Erot INSPIRE- ja JHS 158 -metatietojen välillä
 7. 4 INSPIRE-metatietoelementtien yksityiskohtainen kuvaus
 8. 5 Yleiset metatiedot aineistoille, aineistosarjoille ja palveluille
 9. 5.1 Yksilöiminen
 10. 5.1.1 Resurssin nimi
 11. 5.1.2 Resurssin tiivistelmä
 12. 5.1.3 Resurssin tyyppi
 13. 5.1.4 Resurssin osoite
 14. 5.1.5 Yksilöivä resurssitunniste
 15. 5.1.6 Liitännäisresurssi
 16. 5.1.7 Resurssin kieli
 17. 5.2 Paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu
 18. 5.2.1 Aiheluokka
 19. 5.2.2 Paikkatietopalvelutyyppi
 20. 5.3 Avainsana
 21. 5.3.1 Avainsanan arvo
 22. 5.3.2 Lähteenä oleva rajattu sanasto
 23. 5.4 Maantieteellinen sijainti
 24. 5.4.1 Sijaintia rajaava suorakaide
 25. 5.5 Aikaviite
 26. 5.5.1 Ajallinen kattavuus
 27. 5.5.2 Julkaisupäivä
 28. 5.5.3 Viimeisin päivitysajankohta
 29. 5.5.4 Luontiajankohta
 30. 5.6 Laatu ja käyttökelpoisuus
 31. 5.6.1 Historiatieto
 32. 5.6.2 Erotuskyky
 33. 5.7 Sääntöjenmukaisuus
 34. 5.7.1 Sääntöjenmukaisuusaste
 35. 5.7.2 Määrittely
 36. 5.8 Saatavuus- ja käyttörajoitukset
 37. 5.8.1 Saatavuus- ja käyttöehdot
 38. 5.8.2 Julkisen saatavuuden rajoitukset
 39. 5.9 Resurssista vastaava organisaatio
 40. 5.9.1 Vastuutaho
 41. 5.9.2 Vastuutahon rooli
 42. 5.10 Metatietoa koskevat metatiedot
 43. 5.10.1 Metatiedosta vastaava taho
 44. 5.10.2 Metatiedon päiväys
 45. 5.10.3 Metatiedon kieli
 46. 6 Aineistojen yhteentoimivuuteen liittyvät INSPIRE -metatietoelementit
 47. 6.1 Koordinaattijärjestelmä
 48. 6.2 Aikajärjestelmä
 49. 6.3 Koodaustapa
 50. 6.4 Topologinen eheys
 51. 6.5 Merkistökoodaus
 52. 6.6 Sijainnin ilmaisutapa
 53. 7 Teemakohtaiset metatietoelementit aineistoille
 54. 7.1 Ylläpitotiedot
 55. 7.2 Sijaintitiedon esitystapa
 56. 7.3 Muuta informaatiota
 57. 7.4 Prosessointihistoria
 58. 7.5 Alkuperätiedot
 59. 7.6 Näytekuva
 60. 7.7 Paikkatietojatkumon kuvailu
 61. 7.8 Tietosisältö
 62. 7.9 Toimitustavat
 63. 7.10 Kattavuuden kuvaus
 64. 7.11 Mitatut laatutekijät
 65. 8 INSPIRE -metatietoelementit kutsuttavissa oleville paikkatietopalveluille
 66. 8.1 Luokitus
 67. 8.2 Koordinaattijärjestelmän tunniste
 68. 8.3 Palvelun vähimmäislaatu
 69. 8.4 Kutsuttavuuden metatiedot

  1 Johdanto

INSPIRE-direktiivi edellyttää tiedontuottajia kuvaamaan paikkatietoaineistonsa, -aineistosarjansa ja -palvelunsa metatietojen avulla. Tässä liitteessä kuvataan, miten JHS 158 -metatietoelementtien avulla voidaan kuvailla INSPIRE-direktiivin mukaiset metatiedot. Liite perustuu INSPIRE-direktiivin asetukseen metatiedoista1 ja siihen liittyvään tekniseen ohjeeseen.

  2 Taustaa

Metatietojen saatavuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista INSPIRE-prosessissa. INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvista paikkatietoaineistoista, -aineistosarjoista ja -palveluista on laadittava metatietokuvaukset. Metatietokuvaukset on oltava saatavilla hakupalvelun (discovery service) kautta. Metatietokuvauksessa on kuvatta muun muassa sääntöjenmukaisuus INSPIRE-direktiivin vaatimuksiin nähden, saatavuus- ja käyttöehdot, laatu ja käyttökelpoisuus, vastaava taho yhteystietoineen ja julkisen saatavuuden rajoitukset.

INSPIRE-direktiivin asetuksessa metatiedoista annetaan vaatimukset paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatiedoista. Aineistojen yhteentoimivuuden osalta metatietovaatimuksia tarkennetaan asetuksessa paikkatietojen yhteentoimivuudesta. Teemakohtaisesti aineistojen metatietovaatimuksia tarkennetaan teemakohtaisissa tietotuotemäärittelyissä. Kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen osalta metatietovaatimuksia tarkennetaan asetuksessa paikkatietopalveluista.

Asetukseen metatiedoista liittyy tekninen ohje ”Technical Guidelines based on EN ISO 19115 ja EN ISO 191192. Teknisessä ohjeessa kuvataan, miten asetuksen vaatimukset metatiedoista kuvataan standardeissa ISO 19115:2003 3 (Geographic Information - Metadata) ja ISO 19119:2016 4 (Geographic Information - Services) määriteltyjen metatietoelementtien avulla. Kansallinen implementaatio ISO 19115 -standardista on JHS 158 - suositus Paikkatiedon metatiedot. Paikkatietopalvelujen osalta sitä laajennetaan tässä luvussa ISO 19119 -standardin mukaiseksi.

Asetus metatiedoista astui voimaan joulukuussa 2008. INSPIRE-direktiivissä määritellyn aikataulun mukaisesti metatietojen tuli olla saatavilla liitteiden I-II osalta joulukuussa 2010 ja liitteen III osalta toukokuussa 2013. Tämä on vahvistettu myös kansallisessa lainsäädännössä asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009) 5, joka tarkentaa lakia paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) 6.

Tässä liitteessä on kuvattu INSPIRE-direktiivin vaatimukset metatiedoille. Päivityksessä 2017 liitteeseen lisättiin yhteentoimivien aineistojen metatiedot, teemakohtaiset metatiedot ja kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot. Lisäksi päivitettiin muut metatiedot ja niiden kuvaukset vastaamaan vuonna 2015 päivitettyä INSPIRE-direktiivin teknistä ohjetta metatiedoista. Kaikkien INSPIRE-aineistojen ja palvelujen metatietojen tulisi olla päivitettynä tämän suosituksen (ja näin myös INSPIRE-direktiivin teknisen ohjeen version 2.0) mukaisiksi 19.12.2019 mennessä.

  3 INSPIRE-metatietoelementit

Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty INSPIRE-direktiivin vaatimat metatiedot aineistoille (ja aineistosarjoille) ja palveluille. Molemmissa taulukoissa on samat sarakkeet:

 • INSPIRE: INSPIRE-direktiivin mukaisen metatietoelementin nimi
 • Kerrannaisuus: Lukumäärä, montako kertaa elementti voi esiintyä aineistoa tai palvelua kuvailevassa metatietodokumentissa. Numero kertoo, montako elementtiä aineistolle tai palvelulle on määriteltävä. Numeron perässä on merkintä ”..*”, jos elementti voidaan toistaa useamman kerran samassa metatietodokumentissa.
 • Ehdollisuus: Ehto, jonka mukaisille aineistoille tai palveluille kyseinen metatietoelementti on pakollinen. Lisäksi on kerrottu, jos elementti koostuu useammasta eri metatietoelementistä.
 • JHS 158: Vastaavan JHS 158 -metatietoelementin suomenkielinen nimi, numero ja sijainti suhteessa muihin elementteihin.

   3.1 Aineistojen ja aineistosarjojen INSPIRE-metatietoelementit

INSPIRE-direktiivin asetus metatiedoista 7 määrittelee aineistoille ja aineistosarjoille 19 metatietoelementtiä, joista osa koostuu useammasta metatietoelementistä. Metatietoelementit on esitetty taulukossa 1. Lisäksi taulukon 1 lopussa on esitetty yhteentoimivuuteen liittyvät metatiedot ja teemakohtaiset metatiedot.

Yhteentoimivuuteen liittyvät metatiedot ovat pakollisia aineistoille, jotka ovat INSPIRE-direktiivin yhteentoimivuuteen liittyvän asetuksen mukaisia. Yhteentoimivuuteen liittyvät metatietoelementit on määritelty INSPIRE-direktiivin asetuksessa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta 8.

INSPIRE-direktiivi jakaa aineistot 32 teemaan. Osalle teemoista on määritelty teemakohtaisia metatietoelementtejä, joita suositellaan käytettäväksi kyseiseen teemaan kuuluville aineistoille ja aineistosarjoille. Teemakohtaiset metatietoelementit on määritelty teemakohtaisissa tietotuotemäärittelyissä 9.

Taulukko 1. Aineistojen ja aineistosarjojen metatiedot.

INSPIRE

Kerrannaisuus

Ehdollisuus

JHS 158

Resurssin nimi

1

resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / nimi (360)

Resurssin tiivistelmä

1

resurssin tunnistamistiedot / tiivistelmä (25)

Resurssin tyyppi

1

hierarkiataso (6)

Resurssin osoite

0..*

Pakollinen, jos käytössä on URL-osoite, josta saa lisätietoa resurssista ja/tai sen saatavuuteen liittyviä palveluja.

jakelutiedot / toimitustavat / jakelu - On-line / verkko-osoite (397)

Yksilöivä resurssitunniste

1..*

resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / tunniste (365)

Resurssin kieli

0..*

Pakollinen tieto, jos resurssi sisältää tekstimuotoista informaatiota.

resurssin tunnistamistiedot / kieli (39)

Aiheluokka

1..*

resurssin tunnistamistiedot / teema (41)

Avainsana

1..*

Avainsanalle on määriteltävä arvo ja lähteenä oleva rajattu sanasto.

Avainsanan arvo: resurssin tunnistamistiedot / kuvailevat avainsanat / avainsana (53)

Lähteenä oleva rajattu sanasto: resurssin tunnistamistiedot / kuvailevat avainsanat / viitetiedot - asiasanasto (55)

Sijaintia rajaava suorakaide

1..*

Sijaintia rajaavalle suorakaiteelle on määriteltävä länsi-, itä-, etelä- ja pohjoisreuna.

Länsireuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / länsireuna (344)

Itäreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / itäreuna (345)

Eteläreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / eteläreuna (346)

Pohjoisreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / pohjoisreuna (347)

Aikaviite

1..*

Aikaviitteenä on määriteltävä julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta. Lisäksi voidaan määritellä ajallinen kattavuus.

Ajallinen kattavuus: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / aika / ajanjakso (351)

Julkaisupäivä: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Viimeisin päivitysajankohta: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Luontiajankohta: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Historiatieto

1

laatutiedot / historiatiedot / selitys (83)

Erotuskyky

0..*

Pakollinen, jos mittakaava tai näytetiheys voidaan määritellä. Erotuskyky voidaan määritellä mittakaavana tai näytetiheytenä.

Mittakaava: resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon erotuskyky / mittakaava / nimittäjä (57)

Näytetiheys: resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon erotuskyky / näytetiheys (61)

Sääntöjenmukaisuus

1..*

Sääntöjenmukaisuudelle on määriteltävä määrittely ja sääntöjenmukaisuusaste.

Määrittely: laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos / viitetiedot - tietotuotemäärittely (130)

Sääntöjenmukaisuusaste: laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos / läpäisy (132)

Saatavuus- ja käyttöehdot

1..*

Saatavuus- ja käyttöehtoina on määriteltävä saanti- tai käyttörajoitteet. Jos arvo on ”muut rajoitteet”, elementille Muut rajoitteet on määriteltävä arvo.

Saantirajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / saantirajoitteet (70)

Muut rajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / käyttörajoitteet (71)

Muut rajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / muut rajoitteet (72)

Julkisen saatavuuden rajoitukset

1..*

Julkisen saatavuuden rajoituksina on määriteltävä saantirajoitteet tai turvaluokittelu. Jos saantirajoitteiden arvo on ”muut rajoitteet”, elementille Muut rajoitteet on määriteltävä arvo.

Saantirajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / saantirajoitteet (70)

Muut rajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / muut rajoitteet (72)

Turvaluokittelu: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / turvaluokittelu (74)

Vastuutaho

1..*

Vastuutaholle on määriteltävä vähintään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Nimi: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / organisaation nimi (376)

Sähköpostiosoite: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / yhteystiedot / osoitetiedot / sähköpostiosoite (386)

Rooli: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / rooli (379)

Metatiedosta vastaava taho

1..*

Metatiedosta vastaavalle taholle on määriteltävä vähintään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Nimi: osapuoli - metatieto / organisaation nimi (376)

Sähköpostiosoite: osapuoli - metatieto / yhteystiedot / osoitetiedot / sähköpostiosoite (386)

Rooli osapuoli - metatieto / rooli (379)

Metatiedon päiväys

1

päivämäärä (9)

Metatiedon kieli

1

kieli (3)

Yhteentoimivuuteen liittyvät metatiedot

Koordinaattijärjestelmä

1..*

vertausjärjestelmän tiedot / vertausjärjestelmän tunniste / tunniste (207)

Aikaviitejärjestelmä

1..*

Pakollinen vain, jos paikkatietoaineisto sisältää aikatietoa, joka ei viittaa oletusaikaviitejärjestelmään.

vertausjärjestelmän tiedot / vertausjärjestelmän tunniste / tunniste (207)

Sijainnin ilmaisutapa

1..*

resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon esitystapa (37)

Merkistökoodaus

0..*

Pakollinen vain jos käytetään koodaustapaa, joka ei perustu UTF-8-järjestelmään.

resurssin tunnistamistiedot / merkistö (40)

Koodaustapa

1..*

jakelutiedot / jakeluformaatti (271)

Topologinen eheys

0..*

Pakollinen vain jos tietoaineisto sisältää tyyppejä Generic Network Model -mallista, eikä se pysty takaamaan verkolle keskilinjatopologiaa.

laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos (107)
JHS 158 -elementit määritellään tarkemmin luvussa 6.4.

Teemakohtaiset metatiedot (eivät pakollisia)
Elementtejä vastaavat JHS 158 -elementit määritellään tarkemmin luvussa 7.

Ylläpitotiedot

0..1

Kaikki teemat. Ylläpitotietona on määriteltävä vähintään ylläpidon tiheys. Lisäksi voidaan määritellä ylläpidon laajuus ja erityispiirteet.

resurssin tunnistamistiedot / ylläpitotiedot - resurssi (30)

Sijaintitiedon esitystapa

0..*

Vain Korkeussijainti-teemaan kuuluvat aineistot, jotka ovat vektori- tai hilamuotoisia.

resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon esitystapa (37)

Muuta informaatiota

0..*

Vain Korkeussijainti-teemaan kuuluvat aineistot

resurssin tunnistamistiedot / muuta informaatiota (46)

Prosessointihistoria

0..*

Vain Korkeussijainti- ja Ortokuvat-teemoihin kuuluvat aineistot

laatutiedot / historiatiedot / prosessointihistoria (84)

Alkuperätiedot

0..*

Vain Korkeussijainti- ja Ortokuvat-teemoihin kuuluvat aineistot

laatutiedot / historiatiedot / prosessointihistoria (85)

Näytekuva

0..*

Vain Korkeussijainti- ja Ortokuvat-teemoihin kuuluvat aineistot

resurssin tunnistamistiedot / näytekuva (31)

Tietosisältö

0..*

Vain Ortokuvat- ja Rakennukset-teemoihin kuuluvat aineistot

tietosisältö (16)

Toimitustavat

0..*

Vain Hydrografia-, Korkeussijainti- ja Ortokuvat-teemoihin kuuluvat aineistot

jakelutiedot / toimitustavat (273)

Aluetunniste

0..*

Vain Hydrografia-teemaan kuuluvat aineistot

resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / tunniste (349)

Mitatut laatutekijät

0..*

Kaikki teemat

laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos (107)

   3.2 Palvelujen metatiedot

INSPIRE-direktiivin asetus metatiedoista määrittelee palveluille 17 metatietoelementtiä, joista osa koostuu useammasta metatietoelementistä. Metatietoelementit on esitetty taulukossa 2.

Paikkatietopalvelut voidaan jakaa verkkopalveluihin ja kutsuttavissa oleviin paikkatietopalveluihin. Verkkopalveluja ovat haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut, jotka on toteutettu rajapintapalveluina. Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut ovat muita verkossa saatavilla olevia, INSPIRE-aineistoja käsitteleviä palveluja. Taulukon 2 lopussa on kuvattu metatietoelementit, jotka koskevat ainoastaan kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja.

Kolme metatietoelementtiä (liitännäisresurssi, paikkatietopalvelutyyppi, kutsuttavuuden metatiedot) ovat osa ISO 19119 -standardia ”Geographic Information - Services” ja eivät siten kuulu JHS 158 -metatietoelementteihin. Tämän vuoksi niille ei ole taulukossa määritelty vastaavaa JHS 158 -elementtiä.

Taulukko 2. Palvelujen metatiedot.

INSPIRE

Kerrannaisuus

Ehdollisuus

JHS 158

Resurssin nimi

1

resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / nimi (360)

Resurssin tiivistelmä

1

resurssin tunnistamistiedot / tiivistelmä (25)

Resurssin tyyppi

1

hierarkiataso (6)

Resurssin osoite

0..*

Pakollinen, jos palveluun on olemassa linkki.

jakelutiedot / toimitustavat / jakelu - On-line / verkko-osoite (397)

Liitännäisresurssi

0..*

Pakollinen, jos palvelun käyttämiin tietoaineistoihin on olemassa linkki.

Ei määritelty JHS 158 -metatiedoissa.

Paikkatietopalvelutyyppi

1

Ei määritelty JHS 158 -metatiedoissa.

Avainsana

1..*

Avainsanalle on määriteltävä arvo ja lähteenä oleva rajattu sanasto.

Avainsanan arvo: resurssin tunnistamistiedot / kuvailevat avainsanat / avainsana (53)

Lähteenä oleva rajattu sanasto: resurssin tunnistamistiedot / kuvailevat avainsanat / viitetiedot - asiasanasto (55)

Sijaintia rajaava suorakaide

0..*

Pakollinen palveluille, joilla on selkeä sijainnillinen kattavuus. Sijaintia rajaavalle suorakaiteelle on määriteltävä länsi-, itä-, etelä- ja pohjoisreuna.

Länsireuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / länsireuna (344)

Itäreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / itäreuna (345)

Eteläreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / eteläreuna (346)

Pohjoisreuna: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / sijainti / pohjoisreuna (347)

Aikaviite

1..*

Aikaviitteenä on määriteltävä julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta. Lisäksi voidaan määritellä ajallinen kattavuus.

Ajallinen kattavuus: resurssin tunnistamistiedot / kattavuus / aika / ajanjakso (351)

Julkaisupäivä: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Viimeisin päivitysajankohta: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Luontiajankohta: resurssin tunnistamistiedot / viitetiedot - resurssi / päivämäärä (362)

Erotuskyky

0..*

Pakollinen, jos sijaintitiedon erotuskykyä on palvelussa rajoitettu. Erotuskyky voidaan määritellä mittakaavana tai näytetiheytenä.

Mittakaava: resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon erotuskyky / mittakaava / nimittäjä (57)

Näytetiheys: resurssin tunnistamistiedot / sijaintitiedon erotuskyky / näytetiheys (61)

Sääntöjenmukaisuus

1..*

Sääntöjenmukaisuudelle on määriteltävä määrittely ja sääntöjenmukaisuusaste.

Määrittely: laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos / viitetiedot - tietotuotemäärittely / nimi (130)

Sääntöjenmukaisuusaste: laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos / läpäisy (132)

Saatavuus- ja käyttöehdot

1..*

resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / käyttökelpoisuus (68)

Julkisen saatavuuden rajoitukset

1..*

Julkisen saatavuuden rajoituksina on määriteltävä saantirajoitteet tai turvaluokittelu. Jos saantirajoitteiden arvo on ”muut rajoitteet”, elementille Muut rajoitteet on määriteltävä arvo.

Saantirajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / saantirajoitteet (70)

Muut rajoitteet: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / muut rajoitteet (72)

Turvaluokittelu: resurssin tunnistamistiedot / rajoitustiedot - resurssi / turvaluokittelu (74)

Vastuutaho

1..*

Vastuutaholle on määriteltävä vähintään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Nimi: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / organisaation nimi (376)

Sähköpostiosoite: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / yhteystiedot / osoitetiedot / sähköpostiosoite (386)

Rooli: resurssin tunnistamistiedot / osapuoli - resurssi / rooli (379)

Metatiedosta vastaava taho

1..*

Metatiedosta vastaavalle taholle on määriteltävä vähintään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Nimi: osapuoli - metatieto / organisaation nimi (376)

Sähköpostiosoite: osapuoli - metatieto / yhteystiedot / osoitetiedot / sähköpostiosoite (386)

Rooli osapuoli - metatieto / rooli (379)

Metatiedon päiväys

1

päivämäärä (9)

Metatiedon kieli

1

kieli (3)

Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut

Elementtejä vastaavat JHS 158 -elementit määritellään tarkemmin luvussa 8.

Luokka

0..1

Pakollinen vain kutsuttavissa oleville paikkatietopalveluille.

laatutiedot / mitatut laatutiedot / laatutulos (107)

Koordinaattijärjestelmä

1..*

Pakollinen vain yhteentoimiville paikkatietopalveluille, jos koordinaattijärjestelmä oleellinen tieto.

vertausjärjestelmän tiedot / vertausjärjestelmän tunniste / tunniste (207)

Palvelun laatu

3..*

Pakollinen vain yhteentoimiville paikkatietopalveluille

laatutiedot / mitatut laatutiedot (80)

Kutsuttavuuden metatiedot

1..*

Pakollinen vain yhdenmukaisille paikkatietopalveluille

Ei määritelty JHS 158 -metatiedoissa.

   3.3 Erot INSPIRE- ja JHS 158 -metatietojen välillä

Taulukossa 3 on esitetty erot pakollisuuksissa ISO 19115 -metatietoelementtien ja INSPIRE-metatietoelementtien välillä. Osa INSPIRE-direktiivin mukaan pakollisista metatiedoista ei ole pakollisia ISO 19115 -metatiedoissa ja osa pakollisista tai ehdollisista ISO 19115 -metatietoelementeistä ei ole pakollisia INSPIRE-direktiivin mukaan.

Jos metatieto laaditaan tässä liitteessä esitettyjen INSPIRE-vaatimusten mukaisesti, metatieto ei ole ristiriidassa JHS 158 -suosituksen vaatimusten kanssa. Täydellisen ISO 19115 -yhteensopivuuden saavuttamiseksi on kuitenkin kuvailtava muutamia lisäelementtejä, jotka on lihavoitu taulukossa 3.

Taulukossa on seuraavat sarakkeet:

 • JHS 158: ISO 19115 -standardin mukaisen metatietoelementin suomenkielinen nimi ja numero
 • INSPIRE: INSPIRE-direktiivin mukaisen metatietoelementin nimi ja numero
 • Erot: Kuvaus eroista INSPIRE- ja ISO 19115-metatietoelementin vaatimuksissa.

Taulukko 3. Erot INSPIRE- ja JHS 158 -metatietoelementtien vaatimuksissa.

JHS 158

JHS 158 -pakollisuus

INSPIRE

Erot JHS 158 - ja INSPIRE-metatietoprofiileisssa

Kieli (3)

Ehdollinen

Metatiedon kieli (10.3)

JHS 158 -suosituksessa pakollinen, jos kieltä ei ole määritelty koodissa. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Suositus: Kieli määritellään aina.

Merkistö (4)

Ehdollinen

-

JHS 158 -suosituksessa pakollinen, jos ISO/IEC 10646-1 ei ole käytössä, eikä merkistöstandardia ole määritelty koodauksessa. INSPIRE-direktiivissä vapaaehtoinen.

Päivämäärä (9)

Pakollinen

Metatiedon päiväys (10.2)

JHS 158 -suosituksessa aina metatiedon luontiajankohta. INSPIRE-direktiivissä voi olla myös päivitysajankohta.

Osapuoli - metatieto (8)

Pakollinen

Metatiedosta vastaava taho (10.1)

Molemmille pakollinen. Eroja siinä, mitä tietoja osapuolelle on määriteltävä.

Suositus: Osapuolelle määritellään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Nimi (360)

Pakollinen

Resurssin nimi (1.1)

Molemmissa pakollinen.

Päivämäärä (362)

Pakollinen

Ajallinen kattavuus (5.1)

Julkaisupäivä (5.2)

Viimeisin päivitysajankohta (5.3)

Luontiajankohta (5.4)

JHS 158 -suosituksessa luonti-, julkaisu- tai päivitysajankohta pakollinen. INSPIRE-direktiivissä voi olla myös ajallinen kattavuus.

Suositus: Ei käytetä ajallista kattavuutta jatkuvasti ylläpidettäville aineistoille, joiden ajallinen kattavuus muuttuu koko ajan.

Tiivistelmä (25)

Pakollinen

Resurssin tiivistelmä (1.2)

Molemmissa pakollinen.

Nimittäjä (57)

Vapaaehtoinen

Erotuskyky (6.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen, jos näytetiheyttä ei määritelty.

Näytetiheys (61)

Vapaaehtoinen

Erotuskyky (6.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen, jos nimittäjää ei määritelty.

Osapuoli - resurssi (29)

Vapaaehtoinen

Vastuutaho (9.1)

Molemmille pakollinen. Eroja siinä, mitä tietoja osapuolelle on määriteltävä.

Suositus: Osapuolelle määritellään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Rooli (379)

Vapaaehtoinen

Vastuutahon rooli (9.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Suositus: Osapuolelle määritellään nimi, sähköpostiosoite ja rooli.

Kattavuus - suorakaide (343)

Ehdollinen

Sijaintia rajaava suorakaide (4.1)

JHS 158 -suosituksessa pakollinen, jos alueellista tunnistetta ei määritelty. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Ajanjakso (351)

Vapaaehtoinen

Ajallinen kattavuus (5.1)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen, jos päivämäärää ei määritelty.

Suositus: Ei käytetä ajallista kattavuutta jatkuvasti ylläpidettäville aineistoille, joiden ajallinen kattavuus muuttuu koko ajan.

Kieli (39)

Pakollinen

Resurssin kieli (1.7)

JHS 158 -suosituksessa pakollinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen, jos resurssi sisältää tekstimuotoista informaatiota.

Suositus: Kieli määritellään aina.

Merkistö (40)

Ehdollinen

Merkistö

JHS 158 -suosituksessa pakollinen, jos ISO/IEC 10646-1 ei käytössä. INSPIRE-direktiivissä pakollinen aineistoille.

Teema (41)

Pakollinen

Aiheluokka (2.1)

Molemmissa pakollinen.

Selitys (83)

Vapaaehtoinen

Historiatieto (6.1)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

On-line lähde (397)

Vapaaehtoinen

Resurssin osoite (1.4)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen, jos käytössä on URL-osoite, josta saa lisätietoa resurssista ja/tai sen saatavuuteen liittyviä palveluja.

Hierarkiataso (6)

Ehdollinen

Resurssin tyyppi (1.3)

JHS 158 - suosituksessa pakollinen muille kuin aineistoille. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Tunniste (365)

Vapaaehtoinen

Yksilöivä resurssitunniste (1.6)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Avainsana (53)

Vapaaehtoinen

Avainsanan arvo (3.1)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Viitetiedot - asiasanasto (55)

Vapaaehtoinen

Lähteenä oleva rajattu sanasto (3.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Viitetiedot -tietotuotemäärittely (130)

Vapaaehtoinen

Määrittely (7.1)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Läpäisy (132)

Vapaaehtoinen

Sääntöjenmukaisuusaste (7.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Saatavuus- ja käyttöehdot (68)

Vapaaehtoinen

Saatavuus- ja käyttöehdot (8.1)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

Saantirajoitteet (70)

Vapaaehtoinen

Julkisen saatavuuden rajoitukset (8.2)

JHS 158 -suosituksessa vapaaehtoinen. INSPIRE-direktiivissä pakollinen.

  4 INSPIRE-metatietoelementtien yksityiskohtainen kuvaus

INSPIRE-direktiivi määrittelee lisäksi vaatimuksia metatiedoille eri asetuksissa. Vaatimukset on koottu tämän liitteen lukuihin seuraavasti:

 • Yleiset metatiedot aineistoille, aineistosarjoille ja palveluille on määritelty asetuksessa metatiedoista. Nämä metatiedot on kuvattu luvussa 5.
 • Yhteentoimivuuteen liittyvät metatiedot aineistoille ja aineistosarjoille on määritelty asetuksessa paikkatietojen yhteentoimivuudesta. Nämä metatietoelementit on kuvattu luvussa 6.
 • Teemakohtaiset metatiedot aineistoille ja aineistosarjoille on määritelty teemakohtaisissa tietotuotemäärittelyissä. Nämä metatietoelementit on kuvattu luvussa 7.
 • Kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen metatiedot on määritelty asetuksessa paikkatietopalveluista. Nämä metatietoelementit on kuvattu luvussa 8.

Tämän liitteen luvuissa 5-8 INSPIRE-direktiivissä vaaditut metatietoelementit on kuvattu yksityiskohtaisesti taulukoissa, joissa on esitetty seuraavat tiedot:

 • INSPIRE: INSPIRE-metatietoasetuksessa määritelty metatietoelementin numero, nimi ja määritelmä sekä resurssin tyyppi, jota elementti koskee.
 • JHS 158: INSPIRE-metatietoelementtiä vastaavan JHS 158 -metatietoelementin numero, suomenkielinen nimi ja määritelmä.
 • XML: Metatietoelementin tekninen toteutus
 • Esimerkki: Esimerkki metatietoelementin arvosta / tietosisällöstä.
 • Laatimisohjeita: Ohjeita siihen, mitä metatietoelementtiin tulisi kuvailla, milloin metatietoelementti kuvaillaan tai muuta lisätietoa, joka auttaa metatietoelementin kuvailussa.

  5 Yleiset metatiedot aineistoille, aineistosarjoille ja palveluille

INSPIRE-direktiivin asetus metatiedoista esittelee aineistoja, aineistosarjoja ja palveluja kuvaavat yleiset metatiedot. Tässä luvussa metatiedot on jaettu asetuksessa käytetyn ryhmittelyn mukaisesti.

INSPIRE-metatietoelementtien ryhmittely

Image1

   5.1 Yksilöiminen

    5.1.1 Resurssin nimi

INSPIRE

Numero

1.1

Nimi

Resurssin nimi

Määritelmä

Luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

360

Nimi

Nimi

Määritelmä

Resurssin nimi

Xpath

identificationInfo[1]/*/citation/*/title

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Maastotietokanta

Laatimisohjeita:

 • Nimi on kirjoitettava samalla kielellä kuin metatietodokumentti.
 • Nimen on oltava lyhyt ja helposti ymmärrettävä. Nimi vastaa resurssin virallista nimeä.
 • Nimen pituus on enintään 250 merkkiä.
 • Jos resurssi kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, sen nimi annetaan sulkeissa resurssin nimen perässä. Nimessä voi käyttää lyhenteitä, jos ne selitetään resurssin tiivistelmässä.

    5.1.2 Resurssin tiivistelmä

INSPIRE

Numero

1.2

Nimi

Resurssin tiivistelmä

Määritelmä

Resurssin sisältöä kuvaileva tiivistelmä

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

25

Nimi

Tiivistelmä

Määritelmä

Resurssin sisältöä kuvaileva tiivistelmä

Xpath

identificationInfo[1]/*/abstract

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Maastotietokannan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein. Maastotietokannan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastotietokanta ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Laatimisohjeita

 • Tiivistelmä on ytimekäs ja kuvaileva tiivistelmä resurssin sisällöstä.
 • Tiivistelmässä voidaan kuvata tärkeimmät yksityiskohdat, kattavuus, tärkeimmät ominaisuustiedot, tietolähteet, lakiviittaukset ja resurssin merkitys.
 • Jos tiivistelmässä on käytetty lyhenteitä, ne on selitettävä.
 • Aineiston käyttötarkoitus suositellaan kuvattavaksi JHS 158 -metatietoelementissä: Käyttötarkoitus (36).

    5.1.3 Resurssin tyyppi

INSPIRE

Numero

1.3

Nimi

Resurssin tyyppi

Määritelmä

Metatiedon kohteena olevan resurssin tyyppi

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

6

Nimi

Hierarkiataso

Määritelmä

Hierarkiataso, jolle metatieto dokumentoidaan. Hierarkiataso voi olla esimerkiksi tietoaineisto tai palvelu.

Xpath

hierarchyLevel

Tietotyyppi (ISO)

MD_ScopeCode (Koodilista 1.4: Laajuus)

Arvoalue

tietoaineisto (dataset), tietoaineistosarja (series), palvelu (service)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Tietoaineisto (dataset)

JHS 158

Numero

7

Nimi

Hierarkiatason nimi

Määritelmä

Hierarkiatasojen nimet, joille metatieto dokumentoidaan

Xpath

hierarchyLevelName

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos hierarkiataso ei ole ”tietoaineisto”.

Toistuvuus

[0] tai [1]

Esimerkki

Paikkatietopalvelu

Laatimisohjeita

 • Aineistoille arvo on aina paikkatietoaineisto (dataset). Hierarkiatason nimen voi jättää tyhjäksi.
 • Aineistosarjoille arvo on aina paikkatietoaineistosarja (series). Hierarkiatason nimi on ”paikkatietoaineistosarja” (series).
 • Palveluille arvo on paikkatietopalvelu (service). Hierarkiatason nimi on ”paikkatietopalvelu” (service).

    5.1.4 Resurssin osoite

INSPIRE

Numero

1.4

Nimi

Resurssin osoite

Määritelmä

Linkki resurssiin ja/tai resurssia koskevaan lisätietoon

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

397

Nimi

Verkko-osoite

Määritelmä

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun URL-osoite

Xpath

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti (URL-osoite)

Pakollisuus/ehdollisuus

Aineistot: Pakollinen, jos resurssin osoite on saatavilla

Palvelut: Pakollinen

Toistuvuus

Aineistot: [0..*], palvelut: [1..*]

Esimerkki

http://www.maanmittauslaitos.fi/mtk/kuvaus (kuvitteellinen arvo)

JHS 158

Numero

401

Nimi

Kuvailu

Määritelmä

Verkkosivu(sto)n tai muun internetissä olevan palvelun sisällön yksityiskohtainen kuvailu

Xpath

distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/description

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut: Pakollinen

Muut: Ei pakollinen

Toistuvuus

Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut: [1..*], muut: [0..*]

Esimerkki

accessPoint

Laatimisohjeita

 • Jos aineisto on saatavilla verkko-osoitteen kautta, ilmoitetaan kyseinen verkko-osoite. Muuten ilmoitetaan osoite, josta löytyy lisätietoa aineistosta.
 • Resurssin osoitteelle on määriteltävä vähintään verkko-osoite (30). Lisäksi voidaan määritellä kuvailu (401) ja toimintokoodi (402).
 • Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut: Resurssin osoitteena on määriteltävä kaikki ne verkko-osoitteet, joissa on yksityiskohtainen kuvaus palvelusta tai joissa palvelua voidaan käyttää suoraan.

    5.1.5 Yksilöivä resurssitunniste

INSPIRE

Numero

1.5

Nimi

Yksilöivä resurssitunniste

Määritelmä

Yksikäsitteinen tunniste, joka yksilöi resurssin

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

207

Nimi

Tunniste

Määritelmä

Aakkosnumeerinen asian tunnistamiseen käytettävä nimiavaruuden arvo

Xpath

identificationInfo[1]/*/citation/*/identifier/ MD_Identifier /code

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti (yksilöivä tunniste), ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

http://www.paikkatiedot.fi/so/1000018

Laatimisohjeita

 • Yksilöivä resurssitunniste annetaan vain aineistoille ja se on muotoa http://www.paikkatiedot.fi/so/[AINEISTOTUNNISTE ]
 • Aineistotunniste on 7-numeroinen numerosarja, jonka saa sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi .
 • Lisätietoja paikkatiedon yksilöivistä tunnuksista on suosituksessa JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset : http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/193

    5.1.6 Liitännäisresurssi

INSPIRE

Numero

1.6

Nimi

Liitännäisresurssi

Määritelmä

Palvelun kohteena oleva paikkatietoaineisto

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

ISO 19119: C2.2, kohta 9

Nimi

Kohdeaineisto

Määritelmä

Aineisto, jota palvelu käsittelee

Xpath

identificationInfo[1]/*/operatesOn

Tietotyyppi (ISO)

Metatietodokumentti (MD_DataIdentification)

Arvoalue

Aineiston yksilöivä resurssitunniste tai linkki tietoaineiston metatietodokumenttiin

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelun käyttämiin tietoaineistoihin on olemassa linkki

Toistuvuus

[0..*] / [1..*]

Esimerkki

http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/en/csw?

service=CSW&Request=GetRecordById&version=2.0.2&

outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&

id=704a1a62-1072-4a10-9ab2-70faf230cb6d
tai
http://www.paikkatiedot.fi/so/1000018

Laatimisohjeita:

 • Liitännäisresurssi yksilöi palvelun kohteena olevat paikkatietoaineistot niiden yksilöivien resurssitunnisteiden avulla.
 • Aineiston metatiedoissa määritellyn yksilöivän resurssitunnisteen on oltava sama kuin liitännäisresurssissa määritellyn aineiston tunnisteen.
 • Liitännäisresurssi-elementin (operatesOn) xlink:href-elementistä on oltava linkki aineiston metatietodokumenttiin.

    5.1.7 Resurssin kieli

INSPIRE

Numero

1.7

Nimi

Resurssin kieli

Määritelmä

Resurssissa esiintyvä kieli

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

39

Nimi

Kieli

Määritelmä

Tietoaineistossa käytetty kieli ISO 639-2 -standardin mukaisena kielikoodina

Xpath

identificationInfo[1]/*/language

Tietotyyppi (ISO)

Kielikoodi (LanguageCode)

Arvoalue

fin (suomi), swe (ruotsi), sme (pohjoissaame), smn (inarinsaame), sms (koltansaame), eng (englanti)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[0..*] / [1..*]

Esimerkki

suomi (fin)

Laatimisohjeita:

 • Jos aineistossa tai aineistosarjassa on tekstisisältöä, resurssin kieli on kieli, jolla tekstisisältö on kirjoitettu.
 • Kieli ilmoitetaan kolmikirjaimisena ISO 639-2/B -standardin mukaisena kielikoodina. Yleisesti suomessa käytetyt kielikoodit ovat fin = suomi, swe = ruotsi, eng = englanti, sme = pohjoissaame, smn = inarinsaame ja sms = koltansaame. Muut kielikoodit löytyvät osoitteesta: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ .
 • Jos aineistossa ei ole tekstisisältöä, resurssin kieleksi merkitään ”zxx” (no linguistic content; not applicable).
 • Kielikoodin lisäksi kieli ilmoitetaan metatietodokumentin mukaisella kielellä vapaana tekstinä.
 • XML:nä kieli koodataan alla esitetyllä tavalla:

Kuva 1

   5.2 Paikkatietojen ja paikkatietopalvelujen luokittelu

    5.2.1 Aiheluokka

INSPIRE

Numero

1.8

Nimi

Aiheluokka

Määritelmä

Aiheluokka ilmaisee ylätason luokittelun ja auttaa paikkatietoresurssien ryhmittelyssä ja aihehaussa.

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

41­­­

Nimi

Teema

Määritelmä

Tietoaineiston pääteema(t)

Xpath

identificationInfo[1]/*/topicCategory

Tietotyyppi (ISO)

MD TopicCategory (Koodilista 1.15 Teema)

Arvoalue

Ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

maatalous (farming)

Laatimisohjeita:

 • Aiheluokan arvo valitaan koodiarvolistasta, mutta se kirjataan elementtiin tekstinä alla olevan esimerkin mukaisesti:

Kuva 1

 • Aiheluokkia vastaavat INSPIRE-teemat (tarkemmat määrittelyt löytyvät liitteen 3 taulukosta 1.15 Teema):

Aiheluokka / Teema

INSPIRE-teema(t)

Maatalous (farming)

Liite III: 9. Maatalous- ja vesiviljelylaitokset

Eläin- ja kasvikunta (biota)

Liite III: 17. Biomaantieteelliset alueet, 18. Elinympäristöt ja biotoopit, 19. Lajien levinneisyys

Rajat (boundaries)

Liite I: 4. Hallinnolliset yksiköt
Liite III: Tilastoyksiköt

Ilmastotiede / meteorologia / ilmakehä (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Liite III: 13. Ilmakehän tila, 14. Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet

Talous (economy)

Liite III: 20. Energiavarat, 21. Mineraalivarat

Korkeus (elevation)

Liite II: 1. Korkeus

Ympäristö (environment)

Liite I: 9. Suojellut alueet

Geotieteet (geoscientificInformation)

Liite II: 4. Geologia
Liite III: 3. Maaperä, 12. Luonnonriskialueet

Terveys (health)

Liite III: 5. Väestön terveys ja turvallisuus

Kuvat/peruskartat/maanpeite (imageryBaseMapsEarthCover)

Liite II: 2. Maanpeite, 3. Ortoilmakuvat

Tiedustelu/puolustus (intelligenceMilitary)

Ei koske INSPIRE-aineistoja

Sisävedet (inlandWaters)

Liite I: Hydrografia

Sijainti (location)

Liite I: 3. Paikannimet, 5. Osoitteet

Valtameret (oceans)

Liite III: 15. Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet, 16. Merialueet

Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä (planningCadastre)

Liite I: 6. Kiinteistöt

Liite III: 4. Maankäyttö, 11. Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt

Yhteiskunta (society)

Liite III: 10. Väestöjakauma – demografia

Rakennelma (structure)

Liite III: 2. Rakennukset, 7. Ympäristön tilan seurantalaitteet, 8. Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Liikenne (transportation)

Liite I: 7. Liikenneverkot

Johtoverkot/viestintä (utilitiesCommunication)

Liite III: 6. Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut

    5.2.2 Paikkatietopalvelutyyppi

INSPIRE

Numero

2.2.

Nimi

Paikkatietopalvelutyyppi

Määritelmä

Paikkatietopalvelujen luokittelu palvelujen hakemisen helpottamiseksi

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

ISO 19119: C2.2, kohta 1

Nimi

Palvelutyyppi

Määritelmä

Palvelujen hakemistosta löytyvä palvelun tyyppi

Xpath

identificationInfo[1]/*/serviceType

Tietotyyppi (ISO)

GenericName

Arvoalue

hakupalvelu (discovery), katselupalvelu (view), latauspalvelu (download), muunnospalvelu (transformation), muu palvelu (other)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

katselupalvelu (view)

Laatimisohjeita:

 • Koodiarvot on määritelty asetuksessa metatiedoista.
 • Koodiarvojen tarkemmat selitykset on saatavilla INSPIRE-rekisteripalvelussa: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/ .
 • Asetuksessa mainittua vaihtoehtoa prosessigenerointipalvelu (invoke) ei enää suositella käytettävän. Kutsuttavissa olevista paikkatietopalveluista käytetään vaihtoehtoa muu palvelu (other).

   5.3 Avainsana

Avainsana on resurssin aihetta kuvaava yleinen sana, jäsennetty asiasana tai lause. Avainsana täsmentää aiheluokkaa. Avainsanoja voidaan hyödyntää tekstihauissa ja rakenteisissa avainsanahauissa. Avainsanoja hyödynnetään myös INSPIRE-direktiivin mukaisissa hakupalveluissa.

Avainsanalle on määriteltävä avainsanan arvo (5.3.1) ja lähteenä oleva rajattu sanasto, jos avainsana on peräisin rajatusta asiasanastosta tai ontologiasta. Samaan sanastoon kuuluvat avainsanat kirjataan saman Kuvailevat avainsanat -elementin (33. descriptiveKeywords) alle.

    5.3.1 Avainsanan arvo

INSPIRE

Numero

3.1

Nimi

Avainsanan arvo

Määritelmä

Avainsanan arvona toimii aihetta kuvaava yleinen sana, jäsennetty asiasana tai lause.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

53

Nimi

Avainsana

Määritelmä

Aiheen sisältöä kuvaava yleisesti käytetty sana, formaali sana tai sanonta

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

korkeussijainti (GEMET)

tai

karttakuvapalvelu (paikkatietopalvelujen luokittelu)

Laatimisohjeita:

 • Aineistolle tai aineistosarjalle on annettava INSPIRE-teeman yksilöivä avainsana GEMET-sanastosta (General Environment Multi-lingual Thesaurus). Lisäksi suositellaan annettavan vähintään kaksi muuta avainsanaa.
 • Palvelulle on annettava vähintään yksi avainsana asetuksen metatiedoista kohdasta D.4 ”Paikkatietopalvelujen luokittelu”. Avainsanat on lueteltu INSPIRE-rekisteripalvelussa: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/ . Lisäksi suositellaan annettavan vähintään kaksi muuta avainsanaa.
 • Jos avainsana on peräisin sanastosta, jossa käsitteille on käytössä yksilöivät tunnisteet, tunniste voidaan kirjata avainsana-elementin (53. Avainsana (keyword)) alaelementin gmx:Anchor attribuuttiin xlink:href alla olevan esimerkin mukaisesti.

Kuva 1

    5.3.2 Lähteenä oleva rajattu sanasto

INSPIRE

Numero

3.2

Nimi

Lähteenä oleva rajattu sanasto

Määritelmä

Viittaus sanastoon, josta avainsana on peräisin

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

55

Nimi

Nimi

Määritelmä

Resurssin nimi

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/title

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (Merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos avainsan on peräisin asiasanastosta

Toistuvuus

Yksittäinen avainsana: [0..1], avainsanojen joukko: [1..*]

Esimerkki

GEMET: ”GEMET - INSPIRE Themes, version 1.0”

tai

INSPIRE asetus metatiedoista: ”COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services”

tai

Paikkatietohakemiston hakusanasto

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määritelmä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille asiasanastoille

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

2008-06-01 (GEMET)

Paikkatietohakemiston hakusanasto)

2008-12-03 (INSPIRE asetus metatiedoista)

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määritelmä

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

CI_DateTypeCode (Koodilista 1.10 Päivämäärän tapahtuma)

Arvoalue

julkaisu (publication) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille päivämäärille

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

julkaisu (publication)

Laatimisohjeita:

 • Sanastosta on aina kerrottava ainakin sanaston nimi ja julkaisupäivämäärä.
 • Päivämäärä on aina muodossa yyyy-mm-dd, jossa yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä.
 • Päivämäärän tyyppi on aina julkaisu (publication).
 • Viittaus avainsanastoon kirjataan sanaston nimi-elementin (Viitetiedot - asiasanasto / Nimi (360. Title)) alaelementin gmx:Anchor attribuuttiin xlink:href alla olevan esimerkin mukaisesti.

Kuva 1

   5.4 Maantieteellinen sijainti

Maantieteellinen sijainti kuvaa aineiston tai palvelun sijainnillista kattavuutta. Se esitetään sijaintia rajaavana suorakaiteena. Suorakaide määritellään resurssin kattaman alueen läntisimmän, itäisimmän, eteläisimmän ja pohjoisimman koordinaattipisteen avulla. Koordinaatit ilmoitetaan desimaaliasteina kahden desimaalin tarkkuudella.

    5.4.1 Sijaintia rajaava suorakaide

INSPIRE

Numero

4.1

Nimi

Sijaintia rajaava suorakaide

Määritelmä

Resurssin sijainnillinen kattavuus kuvattuna minimisuorakaiteella

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

344

Nimi

Länsireuna

Määritelmä

Tietoaineiston läntisin koordinaatti desimaaliasteina

Xpath

identificationInfo[1]/*/extent/*/GeographicElement/*/westBoundLatitude

Tietotyyppi (ISO)

Decimal (Desimaaliluku)

Arvoalue

Desimaaliluku välillä (-180.00)-(180.00)

Pakollisuus/ehdollisuus

Aineistot ja aineistosarjat: pakollinen
Palvelut: pakollinen, jos palvelulla selkeä sijainnillinen kattavuus

Toistuvuus

Jokaiselle suorakaiteelle on määriteltävä [1] länsireuna, resurssilla voi olla [1..*] suorakaidetta.

Esimerkki

19.09

JHS 158

Numero

345

Nimi

Itäreuna

Määritelmä

Tietoaineiston itäisin koordinaatti desimaaliasteina

Xpath

identificationInfo[1]/*/extent/*/GeographicElement/*/eastBoundLatitude

Tietotyyppi (ISO)

Decimal (Desimaaliluku)

Arvoalue

Desimaaliluku välillä (-180.00)-(180.00)

Pakollisuus/ehdollisuus

Aineistot ja aineistosarjat: pakollinen
Palvelut: pakollinen, jos palvelulla selkeä sijainnillinen kattavuus

Toistuvuus

Jokaiselle suorakaiteelle on määriteltävä [1] itäreuna, resurssilla voi olla [1..*] suorakaidetta.

Esimerkki

31.59

JHS 158

Numero

346

Nimi

Eteläreuna

Määritelmä

Tietoaineiston eteläisin koordinaatti desimaaliasteina

Xpath

identificationInfo[1]/*/extent/*/GeographicElement/*/southBoundLatitude

Tietotyyppi (ISO)

Decimal (Desimaaliluku)

Arvoalue

Desimaaliluku välillä (-90.00)-(pohjoisreunan arvo)

Pakollisuus/ehdollisuus

Aineistot ja aineistosarjat: pakollinen
Palvelut: pakollinen, jos palvelulla selkeä sijainnillinen kattavuus

Toistuvuus

Jokaiselle suorakaiteelle on määriteltävä [1] eteläreuna, resurssilla voi olla [1..*] suorakaidetta.

Esimerkki

59.45

JHS 158

Numero

347

Nimi

Pohjoisreuna

Määritelmä

Tietoaineiston pohjoisin koordinaatti desimaaliasteina

Xpath

identificationInfo[1]/*/extent/*/GeographicElement/*/northBoundLatitude

Tietotyyppi (ISO)

Decimal (Desimaaliluku)

Arvoalue

Desimaaliluku välillä (eteläreunan arvo)-(90.00)

Pakollisuus/ehdollisuus

Aineistot ja aineistosarjat: pakollinen, palvelut: pakollinen, jos selkeä sijainnillinen kattavuus

Toistuvuus

Jokaiselle suorakaiteelle on määriteltävä [1] pohjoisreuna, resurssilla voi olla [1..*] suorakaidetta.

Esimerkki

70.09

Laatimisohjeita:

 • INSPIRE-metatietoelementti koostuu neljästä eri JHS 158 -metatietoelementistä: länsireuna, itäreuna, eteläreuna ja pohjoisreuna. Jokainen elementti on kuvattava.
 • Koordinaatit ilmoitetaan desimaaliasteina kahden desimaalin tarkkuudella.
 • Koordinaatit ilmoitetaan WGS 84 -koordinaattijärjestelmässä, jossa nollameridiaani on Greenwichin meridiaani.
 • Resurssilla voi olla useita eri suorakaiteita.

   5.5 Aikaviite

Aikaviite kuvaa resurssin ajallista ulottuvuutta. Aikaviitteenä kuvataan julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta. Lisäksi voidaan kuvata resurssin ajallinen kattavuus.

Ajallinen kattavuus ei voi yksinään täyttää aikaviitteeseen liittyvää metatietovaatimusta, koska JHS 158 vaatii julkaisupäivän, viimeisimmän päivitysajankohdan tai luontiajankohdan määrittelemisen.

Päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 -standardin mukaisesti muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy on vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivämäärä.

    5.5.1 Ajallinen kattavuus

INSPIRE

Numero

5.1

Nimi

Ajallinen kattavuus

Määritelmä

Ajallinen kattavuus tarkoittaa ajanjaksoa, jota resurssin sisältö koskee.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

351

Nimi

Ajanjakso

Määritelmä

Ajanjakso, jonka tietoaineiston sisältö kattaa (voi olla ajanhetki tai periodi)

Xpath

identificationInfo[1]/*/extent/*/temporalElement/*/extent

Tietotyyppi (ISO)

Ajanjakso (TM_Primitive)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä. Ajanjakso ilmoitetaan alkupäivänä ja loppupäivänä.

Pakollisuus/ehdollisuus

Ei pakollinen

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

alkupäivä (beginPosition): 1995-01-01, loppupäivä (endPosition): 2009-01-02

Laatimisohjeita:

 • Ajallinen kattavuus kuvaa ajanjaksoa, jota resurssin sisältö koskee.
 • Ajallinen kattavuus suositellaan kuvattavaksi paikkatiedoilla, jotka ovat voimassa vain tietyllä ajanjaksolla tai ajanhetkellä. Tällaisia aineistoja ovat muun muassa säänennustusmallit.
 • Arvo voi olla yksittäinen päivämäärä, sarja yksittäisiä päivämääriä tai jatkuva ajanjakso.
 • Jos arvo on sarja yksittäisiä päivämääriä, jokainen päivämäärä kirjataan omaan elementtiinsä.
 • Ajanjaksosta ilmoitetaan alkupäivä ja loppupäivä.
 • Jos alkupäivä tai loppupäivä on tuntematon, arvo jätetään tyhjäksi ja attribuuttiin ”indeterminatePosition” kirjataan arvo ”tuntematon” (unknown).
 • Jos ajanjakso jatkuu edelleen, loppupäivä jätetään tyhjäksi ja attribuuttiin ”indeterminatePosition” kirjataan arvo ”nyt” (now).
 • Ajallisen kattavuuden lisäksi on kuvattava aina myös vähintään julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta, jotta saadaan tietää, milloin tiedot on tallennettu paikkatietoaineistoon/ -palveluun.

    5.5.2 Julkaisupäivä

INSPIRE

Numero

5.2

Nimi

Julkaisupäivä

Määritelmä

Resurssin julkaisupäivämäärä, jos se on tiedossa, tai voimaantulopäivä.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määritelmä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Resurssille on määriteltävä julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

2017-04-02

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määritelmä

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

CI_DateTypeCode (Koodilista 1.10 Päivämäärän tapahtuma)

Arvoalue

julkaisu (publication) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille päivämäärille

Toistuvuus

[1] päivämäärille

Esimerkki

julkaisu (publication)

Laatimisohjeita:

 • Päivämäärä on oltava muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä.
 • Päiväyksen tyyppi on aina julkaisu (publication).

    5.5.3 Viimeisin päivitysajankohta

INSPIRE

Numero

5.3

Nimi

Viimeisin päivitysajankohta

Määritelmä

Resurssin viimeisin päivitysajankohta, jos resurssia on päivitetty

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määritelmä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Resurssille on määriteltävä julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

2017-04-02

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määritelmä

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

CI_DateTypeCode (Koodilista 1.10 Päivämäärän tapahtuma)

Arvoalue

päivitys (revision) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille päivämäärille

Toistuvuus

[1] päivämäärille

Esimerkki

päivitys (revision)

Laatimisohjeita:

 • Päiväyksen tyyppi on aina päivitys (revision).
 • Resurssilla voi olla enintään yksi viimeisin päivitysajankohta.
 • Aineistolle suositellaan määriteltävän aina viimeisin päivitysajankohta, vaikka sille olisi määritelty myös luontiajankohta tai julkaisupäivä.

    5.5.4 Luontiajankohta

INSPIRE

Numero

5.4

Nimi

Luontiajankohta

Määritelmä

Resurssin viimeisin päivitysajankohta, jos resurssia on päivitetty

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määritelmä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

identificationInfo[1]/*/citation/*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Resurssille on määriteltävä julkaisupäivä, viimeisin päivitysajankohta tai luontiajankohta.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

2017-04-02

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määritelmä

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName/*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

CI_DateTypeCode (Koodilista 1.10 Päivämäärän tapahtuma)

Arvoalue

luonti (creation) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille päivämäärille

Toistuvuus

[1] päivämäärille

Esimerkki

luonti (creation)

Laatimisohjeita:

 • Päiväyksen tyyppi on aina luonti (creation).
 • Resurssilla voi olla enintään yksi luontipäivä.

   5.6 Laatu ja käyttökelpoisuus

Laatu ja käyttökelpoisuus kuvataan historiatiedon ja erotuskyvyn avulla. Aineistojen laatua kuvataan tarkemmin teemakohtaisesti luvussa 6.4. Lisäksi kutsuttavissa olevien paikkatietopalvelujen laatua kuvataan tarkemmin luvussa 8.3.

    5.6.1 Historiatieto

INSPIRE

Numero

6.1

Nimi

Historiatieto

Määritelmä

Selitys paikkatietoaineiston luontiprosessista ja/tai yleisestä laadukkuudesta.

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

83

Nimi

Selitys

Määritelmä

Aineistotuottajan tietämykseen perustuva kuvailu tietoaineiston historiatiedoista

Xpath

dataQualityInfo/*/lineage/*/statement

Tietotyyppi (ISO)

Merkkijono (CharacterString)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan tarkin valtakunnallinen maastoa kuvaava aineisto. Sen sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5000 ­ 1:10 000.

Maastotietojen laatumallissa kerrotaan, mistä tekijöistä numeeristen maastotietojen laatu muodostuu ja miten eri laatutekijöitä mitataan. Lisäksi laatumallissa annetaan laatuvaatimukset mm. maastotietojen sijaintitarkkuudelle, ajantasaisuudelle, kuvailevalle ominaisuustiedolle ja kattavuudelle. Laatuvaatimuksia ei aseteta geometria­ ja topologiatiedoille.

Laatumalli on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/Maastotietojen_laatumalli.pdf

Laatimisohjeita:

 • Historiatieto-elementti sisältää lyhyen kuvauksen resurssin luontiprosessista ja yleisestä laadukkuudesta. Lisäksi elementissä voidaan kuvata resurssin tiedon käyttökelpoisuuden todennus- ja laadunvarmistustapoja, version virallisuutta (jos useampia versioita) ja oikeudellista merkitsevyyttä.
 • Jos tekstissä käytetään lyhenteitä, ne on selitettävä.

    5.6.2 Erotuskyky

INSPIRE

Numero

6.2

Nimi

Erotuskyky

Määritelmä

Tietoaineiston sijainnillinen yksityiskohtaisuus

Resurssin tyyppi

Aineistot

Palvelujen sijainnillinen yksityiskohtaisuus on kuvattava tiivistelmässä, jos yksityiskohtaisuutta on rajoitettu.

JHS 158

Numero

57

Nimi

Nimittäjä

Määritelmä

Mittakaava murtoluvun nimittäjällä ilmaistuna

Xpath

identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator

Tietotyyppi (ISO)

Integer (kokonaisluku)

Arvoalue

Kokonaisluku, joka on > 0

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen aineistoille, jos erotuskyky voidaan määritellä ja näytetiheyttä ei ole määritelty

Toistuvuus

[0..*] / [1..*]

Esimerkki

50000

JHS 158

Numero

61

Nimi

Näytetiheys

Määritelmä

Näytetiheys maastossa

Xpath

identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/distance

Tietotyyppi (ISO)

Distance (etäisyys)

Arvoalue

Kokonaisluku ja mittayksikkö

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen aineistoille, jos erotuskyky voidaan määritellä ja mittakaavaa ei ole määritelty

Toistuvuus

[0..*] / [1..*]

Esimerkki

25 meters (metriä)

Laatimisohjeita:

 • Erotuskyky kuvaa resurssin sijainnillista yksityiskohtaisuutta. Se määritellään joko mittakaavana tai näytetiheytenä. Erotuskykyä käytetään yleensä, jos resurssissa on karttoja tai kartoista johdettua tietoa. Näytetiheyttä käytetään yleensä, jos resurssissa on hila- tai kuvamuotoista tietoa.
 • Jos erotuskyvylle on määritelty kaksi arvoa, erotuskyky tulkitaan arvoväliksi.
 • Palvelujen erotuskyky kuvataan tiivistelmässä, koska Mittakaava- ja Näytetiheys-elementtejä ei voida käyttää palveluille.

   5.7 Sääntöjenmukaisuus

Sääntöjenmukaisuuden avulla kuvataan, miten resurssi täyttää sitä koskevan INSPIRE-säännöstön tai muun eritelmän vaatimukset. Viitattava dokumentti voi olla esimerkiksi täytäntöönpanosääntö, tekninen ohje tai tietotuotemäärittely.

Jokaiselle resurssille on määriteltävä vähintään yksi täytäntöönpanosääntö, jonka vaatimuksiin resurssia verrataan. Erityyppisille resursseille nämä täytäntöönpanosäännöt ovat:

 • Aineistot ja aineistosarjat
 • Asetus yhteentoimivuudesta (1089/2010): http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
 • Lisäksi voidaan viitata tietotuotemäärittelyihin: http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892
 • Verkkopalvelut (haku, katselu, lataus, muunnos):
 • Asetus verkkopalveluista (976/2009): http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
 • Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut:
 • Asetus yhteentoimivuudesta (1089/2010): http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089

Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelujen sääntöjenmukaisuus on tarkistettava myös suhteessa teknisiin eritelmiin, kuten INSPIRE-direktiivin teknisiin ohjeisiin, tai palvelusta on kuvattava tekniset eritelmät, joiden vaatimukset kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu täyttää ja jotka sisältävät kaikki tekniset elementit, joita palvelun kutsuminen edellyttää.

Sääntöjenmukaisuus kuvataan määrittelyn ja sääntöjenmukaisuusasteen avulla. Määrittely on viittaus dokumenttiin, jonka vaatimuksiin resurssia verrataan. Sääntöjenmukaisuusaste on tieto siitä, kuinka hyvin resurssi täyttää dokumentin vaatimukset.

    5.7.1 Sääntöjenmukaisuusaste

INSPIRE

Numero

7.2

Nimi

Sääntöjenmukaisuusaste

Määritelmä

Kuvaus, missä määrin resurssi täyttää INSPIRE-direktiivin nojalla vahvistetun säännöstön tai muun spesifikaation vaatimukset.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

132

Nimi

Läpäisy

Määritelmä

Toteamus, täyttääkö saatu laatutulos laatuvaatimuksen

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass

Tietotyyppi (ISO)

Boolean (totuusarvo)

Arvoalue

tosi (true), epätosi (false), ei arvioitu (tyhjä)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Tosi (true)

Laatimisohjeita:

 • Resurssille voidaan määritellä useita sääntöjenmukaisuuksia (elementtiryhmä).
 • Jos resurssi on sääntöjenmukainen, arvo on tosi (true).
 • Jos resurssi ei ole sääntöjenmukainen, arvo on epätosi (false).
 • Jos laatutulosta ei ole arvioitu, elementti jätetään tyhjäksi ja elementin nilreason-attribuuttiin kirjataan arvo ”tuntematon” (unknown).

    5.7.2 Määrittely

INSPIRE

Numero

7.2

Nimi

Määrittely

Määritelmä

Viittaus INSPIRE-direktiivin nojalla vahvistettuun säännöstöön tai muuhun eritelmään, jonka vaatimukset kyseinen resurssi täyttää.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

360

Nimi

Nimi

Määrittely

Resurssin nimi

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification /*/title

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

INSPIRE Implementing rules laying down technical arrangements for the interoperability and harmonization of orthoimagery

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määrittely

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification /*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakolllinen kaikille määrittelyille

Toistuvuus

[1] yksittäiselle määrittelylle

Esimerkki

2017-04-02

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määrittely

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification /*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

CI_DateTypeCode (Koodilista 1.10 Päivämäärän tapahtuma)

Arvoalue

julkaisu (publication), päivitys (revision)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen kaikille päivämäärille

Toistuvuus

[1] yksittäiselle päivämäärälle

Esimerkki

päivitys (revision)

Laatimisohjeita:

 • Viittauksen on sisällettävä ainakin nimi, päivämäärä ja päivämäärän tyyppi.
 • Nimen on oltava täsmälleen sama kuin viitattavan dokumentin virallinen nimi. Nimi on kirjattava Nimi-elementin (gmd:title) gmx:Anchor-alaelementtiin ja sen xlink:href-attribuuttiin on kirjattava linkki kyseiseen dokumenttiin.
 • Päivämäärän on oltava muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä.
 • Päivämäärän tyyppi on aina julkaisu (publication).

   5.8 Saatavuus- ja käyttörajoitukset

Saatavuus- ja käyttörajoitukset kirjataan saatavuus- ja käyttöehtoihin, julkisen saatavuuden rajoituksiin tai molempiin.

    5.8.1 Saatavuus- ja käyttöehdot

INSPIRE

Numero

8.1

Nimi

Saatavuus- ja käyttöehdot

Määritelmä

Aineiston tai palvelun saatavuus- ja käyttöehdot ja tarvittaessa vastaavat

maksut.

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

70

Nimi

Saantirajoitteet

Määrittely

Resurssin tai metatiedon saamiseen liittyvät rajoitteet, joilla varmistetaan tietosuoja tai aineettoman omaisuuden suoja, tai muita erityisiä rajoitteita

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints

Tietotyyppi (ISO)

MD_RestrictionCode (Koodilista 1.16 Saanti- ja käyttörajoitteet)

Arvoalue

tekijänoikeus (copyright), patentti (patent), patenttia odottava (patentPending), tavaramerkki (trademark), lisenssi (license), immateriaalioikeudet (intellectualPropertyRights), rajoitettu (restricted), muut rajoitteet (otherRestrictions)

Jos käyttöehtoja ei ole tai ne ovat tuntemattomat, arvo on aina muut rajoitteet (otherRestrictions).

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos käyttörajoitteita ei ole määritelty.

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

copyright

JHS 158

Numero

71

Nimi

Käyttörajoitteet

Määritelmä

Resurssin tai metatiedon käyttämiseen liittyvät rajoitteet, joilla varmistetaan tietosuoja tai aineettoman omaisuuden suoja, tai muita erityisiä käyttöön liittyviä rajoitteita tai varoituksia

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useConstraints

Tietotyyppi (ISO)

MD_RestrictionCode (Koodilista 1.16 Saanti- ja käyttörajoitteet)

Arvoalue

tekijänoikeus (copyright), patentti (patent), patenttia odottava (patentPending), tavaramerkki (trademark), lisenssi (license), immateriaalioikeudet (intellectualPropertyRights), rajoitettu (restricted), muut rajoitteet (otherRestrictions)

Jos käyttöehtoja ei ole tai ne ovat tuntemattomat, arvo on aina muut rajoitteet (otherRestrictions).

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos saantirajoitteita ei ole määritelty.

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

copyright

JHS 158

Numero

72

Nimi

Muut rajoitteet

Määritelmä

Resurssin tai metatiedon saantia ja käyttöä koskevat muut rajoitteet tai lakiin perustuvat ehdot

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos käyttö- tai saantirajoitteiden arvo on ”otherConstraints”

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

Aineistoa saa käyttää vapaasti kaupallisiin tarkoituksiin. Lue lisää: http://www.aineisto.fi/kayttoehdot (kuvitteellinen)

Ei käyttöehtoja

Käyttöehdot tuntemattomat

Laatimisohjeita:

 • Saatavuus- ja käyttöehdot määrittelevät resurssin saatavuus- ja käyttöehdot sekä tarvittaessa käyttöä tai saatavuutta koskevat maksut.
 • Saatavuus- ja käyttöehdot on kuvattava yhden ’Rajoitustiedot - resurssi’ -elementin alla. Tämä elementti ei saa olla sama kuin julkisen saatavuuden rajoituksissa.
 • Saatavuus- ja käyttöehdot on kuvattava joko saantirajoitteina (70. accessConstraints) tai käyttörajoitteina (71. useConstraints).
 • Jos resurssin saatavuuteen ja käyttöön ei sovelleta ehtoja, arvo on ”ei käyttöehtoja”. Arvo kirjataan elementin gmx:Anchor-alaementtiin ja sen xlink:href-attribuuttiin voidaan kirjata linkki:
  http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply .
 • Jos ehdot eivät ole tiedossa, arvo on ”käyttöehdot tuntemattomat”. Arvo kirjataan elementin gmx:Anchor-alaementtiin ja sen xlink:href-attribuuttiin voidaan kirjata linkki:
  http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown .
 • Elementin on sisällettävä tietoa myös mahdollisista resurssin käytöstä perittävistä maksuista tai viittaus URL-osoitteeseen, josta saa tietoa maksuista.
 • Lisenssi ilmoitetaan linkkinä lisenssitekstiin tai sitä vastaaviin tietoihin verkkosivulla tai erillisessä dokumentissa.
 • Yhteentoimivien paikkatietopalvelujen osalta on kuvattava tekniset rajoitukset, joita sovelletaan paikkatietopalvelun käyttöön.

    5.8.2 Julkisen saatavuuden rajoitukset

INSPIRE

Numero

8.2

Nimi

Saatavuus- ja käyttöehdot

Määritelmä

Aineiston tai palvelun saatavuus- ja käyttöehdot ja tarvittaessa vastaavat maksut

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

70

Nimi

Saantirajoitteet

Määritelmä

Resurssin tai metatiedon saamiseen liittyvät rajoitteet, joilla varmistetaan tietosuoja tai aineettoman omaisuuden suoja, tai muita erityisiä rajoitteita

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints

Tietotyyppi (ISO)

MD_RestrictionCode (Koodilista 1.16 Saanti- ja käyttörajoitteet)

Arvoalue

tekijänoikeus (copyright), patentti (patent), patenttia odottava (patentPending), tavaramerkki (trademark), lisenssi (license), immateriaalioikeudet (intellectualPropertyRights), rajoitettu (restricted), muut rajoitteet (otherRestrictions)

Jos käyttöehtoja ei ole tai ne ovat tuntemattomat, arvo on aina muut rajoitteet (otherRestrictions).

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos turvaluokittelua ei ole määritelty.

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

copyright

JHS 158

Numero

72

Nimi

Muut rajoitteet

Määritelmä

Resurssin tai metatiedon saantia ja käyttöä koskevat muut rajoitteet tai lakiin perustuvat ehdot

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos käyttö- tai saantirajoitteiden arvo on ”otherConstraints”

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

Aineisto on vapaasti saatavilla. Lue lisää: http://www.aineisto.fi/kayttoehdot (kuvitteellinen)

Ei käyttöehtoja

Käyttöehdot tuntemattomat

JHS 158

Numero

74

Nimi

Turvaluokittelu

Määritelmä

Resurssin tai metatiedon käsittelyä koskeva turvaluokittelu

Huom! Luokittelu ei vastaa kansallisessa tietoturvallisuusasetuksessa määriteltyä turvallisuusluokitusta.

Xpath

identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/classification

Tietotyyppi (ISO)

MD_ClassificationCode (Koodilista 1.19 Turvaluokittelu)

Arvoalue

julkinen (unclassified), salassa pidettävä (restricted), luottamuksellinen (confidential), salainen (secret), erittäin salainen (topSecret)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos saantirajoitteita ei ole määritelty julkisen saatavuuden osalta

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

confidential

Laatimisohjeita:

   5.9 Resurssista vastaava organisaatio

Resurssista vastaava organisaatio on organisaatio, joka vastaa resurssin luomisesta, hallinnasta, ylläpidosta tai jakelusta. Organisaatiolle on määriteltävä nimi, sähköpostiosoite ja rooli. Lisäksi voidaan määritellä muita tietoja. Yhdellä resurssilla voi olla useita vastaavia organisaatioita.

Yhteentoimiville paikkatietopalveluille on määriteltävä vähintään yksi vastuutaho, jonka rooli on ”haltija” (custodian).

    5.9.1 Vastuutaho

INSPIRE

Numero

9.1

Nimi

Vastuutaho

Määritelmä

Resurssin tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavan tahon kuvaus

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

376

Nimi

Organisaation nimi

Määritelmä

Resurssista vastaavan organisaation nimi

Xpath

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

yksittäisellä vastuutaholla [1]; resurssilla voi olla [1..*] vastuutahoa

Esimerkki

Maanmittauslaitos

JHS 158

Numero

386

Nimi

Sähköpostiosoite

Määritelmä

Resurssista vastaavan tahon sähköpostiosoite. Suositellaan käytettäväksi organisaation yleistä sähköpostiosoitetta henkilökohtaisen osoitteen sijaan.

Xpath

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicAdress

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

yksittäisellä vastuutaholla [1]; resurssilla voi olla [1..*] vastuutahoa

Esimerkki

sahkoposti@maanmittauslaitos.fi (kuvitteellinen)

Laatimisohjeita:

 • Nimessä ei tulisi käyttää lyhenteitä. Jos lyhenteitä käytetään, ne on selitettävä tiivistelmässä.
 • Sähköpostiosoitteen tulisi olla organisaation yleinen toimiva sähköpostiosoite. Henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita ei suositella.

    5.9.2 Vastuutahon rooli

INSPIRE

Numero

9.1

Nimi

Vastuutahon rooli

Määritelmä

Resurssista vastaavan tahon rooli

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

379

Nimi

Rooli

Määritelmä

Vastuullisen osapuolen rooli

Xpath

identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role

Tietotyyppi (ISO)

CI_RoleCode (Koodilista 1.11 Rooli)

Arvoalue

tarjoaja (resourceProvider), haltija (custodian), omistaja (owner), käyttäjä (user), jakelija (distributor), tuottaja (producer), yhteystaho (pointOfContact), päähankkija (pricipalInvestigator), käsittelijä (processor), julkaisija (publisher), laatija (author)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

yksittäisellä vastuutaholla [1]; resurssilla voi olla [1..*] vastuutahoa

Esimerkki

Omistaja (owner)

Laatimisohjeita:

 • Vaihtoehdot on tarkemmin kuvattu tämän suosituksen liitteen 3 taulukossa 1.11.

   5.10 Metatietoa koskevat metatiedot

    5.10.1 Metatiedosta vastaava taho

INSPIRE

Numero

9.1

Nimi

Vastuutaho

Määritelmä

Resurssin tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta ja jakelusta vastaavan tahon kuvaus

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

376

Nimi

Organisaation nimi

Määritelmä

Resurssista vastaavan organisaation nimi

Xpath

contact/*/organisationName

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Maanmittauslaitos

JHS 158

Numero

386

Nimi

Sähköpostiosoite

Määritelmä

Resurssista vastaavan tahon sähköpostiosoite. Suositellaan käytettäväksi organisaation yleistä sähköpostiosoitetta henkilökohtaisen osoitteen sijaan.

Xpath

contact/*/contactInfo/*/address/*/electronicAdress

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

sahkoposti@maanmittauslaitos.fi (kuvitteellinen)

JHS 158

Numero

379

Nimi

Rooli

Määritelmä

Vastuullisen osapuolen rooli

Xpath

contact/*/role

Tietotyyppi (ISO)

CI_RoleCode (Koodilista 1.11 Rooli)

Arvoalue

yhteystaho (pointOfContact) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

yhteystaho (pointOfContact)

Laatimisohjeita:

 • Nimessä ei tulisi käyttää lyhenteitä. Jos lyhenteitä käytetään, ne on selitettävä tiivistelmässä.
 • Sähköpostiosoitteen tulisi olla organisaation yleinen toimiva sähköpostiosoite. Henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita ei suositella.
 • Rooli on aina ’yhteystaho’ (pointOfContact).

    5.10.2 Metatiedon päiväys

INSPIRE

Numero

10.2

Nimi

Metatiedon päiväys

Määritelmä

Ajankohta, jona metatietotietue on luotu tai jona sitä on päivitetty

Resurssin tyyppi

Aineistot ja palvelut

JHS 158

Numero

9

Nimi

Päivämäärä

Määritelmä

Metatiedon laatimisajankohta

Xpath

dateStamp

Tietotyyppi (ISO)

Date (Päivämäärä)

Arvoalue

Päivämäärä muodossa yyyy-mm-dd, missä yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

2009-08-15

Laatimisohjeita:

 • Paikkatietohakemisto luo tämän tiedon automaattisesti metatietodokumentin tallentamisen yhteydessä.

    5.10.3 Metatiedon kieli

INSPIRE

Numero

10.3

Nimi

Metatiedon kieli

Määritelmä

Resurssissa esiintyvä kieli

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

3

Nimi

Kieli

Määritelmä

Metatiedon dokumentoimiseen käytetty kieli

Xpath

language

Tietotyyppi (ISO)

Kielikoodi (LanguageCode)

Arvoalue

fin (suomi), swe (ruotsi), sme (pohjoissaame), smn (inarinsaame), sms (koltansaame), eng (englanti)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

fin

Laatimisohjeita:

 • Kieli ilmoitetaan kolmikirjaimisena ISO 639-2/B -standardin mukaisena kielikoodina. Yleisesti suomessa käytetyt kielikoodit ovat fin = suomi, swe = ruotsi, eng = englanti, sme = pohjoissaame, smn = inarinsaame ja sms = koltansaame. Muut kielikoodit löytyvät osoitteesta: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ .
 • Kielikoodin lisäksi kieli ilmoitetaan metatietodokumentin mukaisella kielellä vapaana tekstinä.
 • XML:nä kieli koodataan alla esitetyllä tavalla:

Kuva 1

  6 Aineistojen yhteentoimivuuteen liittyvät INSPIRE -metatietoelementit

Asetus yhteentoimivuudesta (1089/2010) määrittelee aineistojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi lisää metatietoelementtejä aineistoille. Aineistojen yhteentoimivuuteen liittyviä metatietoja koskevat samat aikarajat kuin niitä vastaavia tietotuotteita:

 • Liite I viimeistään 23.11.2017
 • Liite II viimeistään 21.10.2020
 • Liite III viimeistään 21.10.2020

Tässä luvussa on määritelty asetuksessa määritellyt kuusi metatietoelementtiä, joista yleensä ainoastaan koordinaattijärjestelmä (6.1) ja koodaustapa (6.3) ovat pakollisia.

   6.1 Koordinaattijärjestelmä

INSPIRE

Numero

15.1.1

Nimi

Koordinaattijärjestelmä (Coordinate Reference System)

Määritelmä

Kuvaus tietoaineistossa käytetystä koordinaattijärjestelmästä (tai -järjestelmistä)

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

207

Nimi

Tunniste

Määritelmä

Aakkosnumeerinen arvo, joka yksilöi resurssin nimiavaruudessa

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/RS_Identifier/code

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. Laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

JHS 158

Numero

208.1

Nimi

Nimiavaruus

Määritelmä

Nimiavaruudesta vastaavan tahon nimi tai tunniste

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/RS_Identifier/codeSpace

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos tunniste ei määrittele koordinaattijärjestelmää yksikäsitteisesti

Toistuvuus

[0..1] yhdelle tunnisteelle

Esimerkki

INSPIRE RS Registry

Laatimisohjeita:

 • Tunnisteena on käytettävä RS-tunnistetta MD-tunnisteen sijaan.
 • Koordinaattijärjestelmälle on määriteltävä tunniste. Nimiavaruus on määriteltävä, jos pelkkä tunniste ei yksilöi koordinaattijärjestelmää.
 • Koordinaattijärjestelmän on oltava yleisesti tunnettu. Oletusarvoiset koordinaattijärjestelmät on lueteltu INSPIRE-metatietoja koskevan teknisen ohjeen liitteessä D.4: http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139 . Jos käytetään teknisessä ohjeessa mainittua koordinaattijärjestelmää, nimiavaruutta ei tarvitse määritellä.
 • Jos aineisto on saatavilla koordinaattimuunnospalvelun kautta, alkuperäinen koordinaattijärjestelmä on dokumentoitava.
 • Jos aineisto ei käytä koordinaattijärjestelmää, vaan aluejakoa (esim. NUTS), viitataan RS-tunnisteessa tähän aluejakoon.
 • Suomessa suositellaan käytettäväksi ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmää. Lisää tietoa koordinaattijärjestelmästä löytyy suosituksista JHS 196 ja JHS 197 .

   6.2 Aikajärjestelmä

INSPIRE

Numero

15.1.2

Nimi

Aikajärjestelmä (Temporal Reference System)

Määritelmä

Kuvaus tietoaineistossa käytetystä aikaviitejärjestelmästä (tai -järjestelmistä)

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

207

Nimi

Tunniste

Määritelmä

Aakkosnumeerinen arvo, joka yksilöi resurssin nimiavaruudessa

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa käytetty aikatieto ei ole ISO 8601 -standardin mukaista (gregoriaaninen kalenteri), eli päivämäärät eivät ole muodossa yyyy-mm-dd, jossa yyyy = vuosi, mm = kuukausi ja dd = päivä

Toistuvuus

[0..*]/[1..*]

Esimerkki

GregorianCalendar

JHS 158

Numero

208.1

Nimi

Nimiavaruus

Määritelmä

Nimiavaruudesta vastaavan tahon nimi tai tunniste

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/codeSpace

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos tunniste ei määrittele aikajärjestelmää yksikäsitteisesti

Toistuvuus

[0..1] yhdelle tunnisteelle

Esimerkki

INSPIRE RS Registry

Laatimisohjeita:

 • Aikajärjestelmälle on määriteltävä tunniste. Nimiavaruus on määriteltävä, jos pelkkä tunniste ei yksilöi aikajärjestelmää.
 • OGC on laatimassa tästä ohjetta, joka julkaistaan myöhemmin.

   6.3 Koodaustapa

INSPIRE

Numero

15.1.3

Nimi

Koodaustapa (Encoding)

Määritelmä

Kuvaus tietokonekielisestä rakenteesta (tai rakenteista), joka määrittelee tietokohteiden kuvaamistavan tietueessa, tiedostossa, viestissä, tallennusvälineessä tai tiedonsiirtokanavassa.

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

285

Nimi

Nimi

Määritelmä

Jakeluformaatin nimi

Xpath

distributionInfo/*/distributionFormat/*/name

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

Hydrography GML Application Schema

JHS 158

Numero

286

Nimi

Versio

Määritelmä

Jakeluformaatin versio (päiväys, numero tms.)

Xpath

distributionInfo/*/distributionFormat/*/version

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

Version 3.0; GML version 3.2.1

Laatimisohjeita:

 • Jos versio on tuntematon tai jakeluformaattia ei ole versioitu, versio jätetään tyhjäksi ja sen attribuutille gco:nilReason kirjataan arvoksi ’tuntematon’ (unknown) tai ’ei sovellu’ (inapplicable).

   6.4 Topologinen eheys

Topologinen eheys on paikkatietoaineiston laadusta kertova elementtiryhmä. Virheitä topologisessa eheydessä ovat muun muassa virheelliset viivojen leikkaukset, sulkeutumattomat alueiden reunaviivat, päällekkäiset viivat ja aukot viivoissa.

INSPIRE-direktiivin asetuksessa yhteentoimivuudesta topologinen eheys (15.1.4) määritellään tietoaineiston eksplisiittisesti koodattujen topologisten ominaispiirteiden oikeellisuutena metatietoelementin soveltamisalan mukaisesti. Topologinen eheys on pakollinen tieto vain, jos aineisto sisältää tyyppejä Generic Network Model -mallista ja aineistolle ei voida taata verkon keskilinjatopologiaa eli keskilinjojen kytkeytymistä toisiinsa.

Topologista eheyttä voidaan kuvata sekä mitattavilla laatutekijöillä että kuvailevilla laatutekijöillä. Kuvailevia laatutekijöitä käytetään ainoastaan, jos kvantitatiivisia mittaustuloksia ei ole saatavilla.

Laatutekijät kuvataan liitteen 2 luvussa 4 kuvattujen elementtien avulla.

Mitattaville laatutekijöille pakollisia elementtejä ovat laatutuloksen yksikkö ja arvo (ks. taulukko alla). Lisäksi voidaan kuvata laatumittarin nimi, arviointimenetelmän tyyppi, arviointimenetelmän kuvailu ja päivämäärä.

JHS 158

Numero

135

Nimi

Laatutuloksen yksikkö

Määritelmä

Laatutuloksen raportoinnin mittayksikkö, esim. kokonaisluku

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueUnit

Tietotyyppi (ISO)

UOM (mittayksikkö)

Arvoalue

Laatutuloksen yksikkö annetaan linkkinä kyseisen mittayksikön kuvaukseen. Linkki kirjataan elementin xlink:href-attribuutttiin.

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos mitattavat laatutekijät kuvataan.

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity

JHS 158

Numero

137

Nimi

Arvo

Määritelmä

Arvo tai arvot, joka määräytyy käytetyn arviointimenettelyn mukaan

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/value

Tietotyyppi (ISO)

Record (tietue)

Arvoalue

Arvo ja sen tietotyyppi

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos mitattavat laatutekijät kuvataan.

Toistuvuus

[0..*]

Esimerkki

12, integer

Laatimisohjeita:

 • Laatutuloksen yksikkö annetaan linkkinä kyseisen mittayksikön kuvaukseen.
 • Linkki kirjataan elementin xlink:href-attribuuttiin. Arvo voi olla esimerkiksi:
  <gmd:valueUnit xlink:href="http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity"/>
 • Arvo on numeerinen tai muuten määrän ilmaiseva arvo, joka kuvaa resurssin topologista eheyttä.
 • Arvon tyyppi riippuu mitattavasta asiasta. Tyyppi määritellään Arvo-elementin gco:Record-elementin xsi:type-attribuutissa.
 • Arvo määritellään elementin alaelementissä gco:Record, jonka xsi:type-attribuutissa määritellään arvon tyyppi:
 • <gco:Record xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:integer">12</gco:Record>

Kuvailevat laatutekijät kuvataan useamman elementin avulla.

JHS 158

Numero

360

Nimi

Nimi

Määritelmä

Resurssin nimi

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/specification/*/title

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

“INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model” (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa on Generic Network Model -dokumentissa määriteltyjä tietotyyppejä, aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa ja aineiston topologisesta eheydestä ei ole saatavilla kvantitatiivisia mittaustuloksia.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

“INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model”

JHS 158

Numero

394

Nimi

Päiväys

Määritelmä

Päivämäärä, jolloin resurssi on luotu, julkaistu tai sitä on viimeksi päivitetty

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/specification/*/date/*/date

Tietotyyppi (ISO)

Date (päivämäärä)

Arvoalue

Generic Network Model -dokumentin julkaisupäivä muodossa yyyy-mm-dd

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa on Generic Network Model -dokumentissa määriteltyjä tietotyyppejä, aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa ja aineiston topologisesta eheydestä ei ole saatavilla kvantitatiivisia mittaustuloksia.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

2011-01-27

JHS 158

Numero

395

Nimi

Tapahtuma

Määritelmä

Toteamus, onko päivämäärä luontiajankohta, julkaisupäivä vai viimeisin päivitysajankohta

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/specification/*/date/*/dateType

Tietotyyppi (ISO)

Date (päivämäärä)

Arvoalue

julkaisu (publication) ( aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa on Generic Network Model -dokumentissa määriteltyjä tietotyyppejä, aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa ja aineiston topologisesta eheydestä ei ole saatavilla kvantitatiivisia mittaustuloksia.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

julkaisu (publication)

JHS 158

Numero

131

Nimi

Selitys

Määritelmä

Laatutuloksen merkityksen selittäminen laatuvaatimustason kannalta

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/explanation

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa on Generic Network Model -dokumentissa määriteltyjä tietotyyppejä, aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa ja aineiston topologisesta eheydestä ei ole saatavilla kvantitatiivisia mittaustuloksia.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

Aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa.

JHS 158

Numero

132

Nimi

Läpäisy

Määritelmä

Toteamus, täyttääkö saatu laatutulos laatuvaatimuksen

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/pass

Tietotyyppi (ISO)

Boolean (totuusarvo)

Arvoalue

epätosi (false) (aina)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos aineistossa on Generic Network Model -dokumentissa määriteltyjä tietotyyppejä, aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa ja aineiston topologisesta eheydestä ei ole saatavilla kvantitatiivisia mittaustuloksia.

Toistuvuus

[0..1]

Esimerkki

epätosi (false)

Laatimisohjeita:

 • Selitys sisältää kuvauksen aineiston topologisesta eheydestä.
 • Läpäisy on aina ”epätosi” (false), koska aineisto ei noudata keskilinjatopologiaa.

   6.5 Merkistökoodaus

INSPIRE

Numero

15.1.5

Nimi

Merkistön koodaus (Character Encoding)

Määritelmä

Tietoaineistossa käytetty merkkikoodaus

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

40

Nimi

Merkistö

Määritelmä

Tietoaineistossa käytetty merkistö

Xpath

identificationInfo[1]/*/characterSet

Tietotyyppi (ISO)

Koodilista: Merkistö (MD_CharacterSetCode)

Arvoalue

Katso liite 3, taulukko B.1.6 Merkistö

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos käytetty merkistö ei pohjaudu UTF8-merkistöön

Toistuvuus

[0..*]/[1..*]

Esimerkki

8859part1

Laatimisohjeita:

 • Jos käytössä on useita merkistöjä, myös UTF-8 on mainittava (jos käytössä).

   6.6 Sijainnin ilmaisutapa

INSPIRE

Numero

15.1.6

Nimi

Sijainnin ilmaisutapa (Spatial representation type)

Määritelmä

Menetelmä, jolla paikkatiedon sijainti on ilmaistu

Resurssin tyyppi

Aineistot

JHS 158

Numero

37

Nimi

Sijaintitiedon esitystapa

Määritelmä

Paikkatiedon sijaintitiedon esitystapa

Xpath

identification[1]/*/spatialRepresentationType

Tietotyyppi (ISO)

Koodilista: Sijaintitiedon esitystapa (MD_ SpatialRepresentationTypeCode)

Arvoalue

Katso liite 3, taulukko B.1.12 Sijaintitiedon esitystapa

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

vector

Laatimisohjeita:

 • Mahdolliset arvot: vektori (vector), rasteri (raster), teksti- tai taulukkomuoto (textTable) ja tin (tin).

  7 Teemakohtaiset metatietoelementit aineistoille

Asetus yhteentoimivuudesta määrittelee teemakohtaiset metatietoelementit aineistoille ja aineistosarjoille. Tarkemmin teemakohtaiset vaatimukset on määritelty teemakohtaisissa tietotuotemäärittelyissä. Tässä luvussa kuvataan ne vain lyhyesti. Kunkin elementin kohdalla on kuvattu, mitä liitteen 2 elementtejä elementti koskee.

   7.1 Ylläpitotiedot

Ylläpitotiedot kuvaavat aineiston ylläpidon laajuutta ja päivitystiheyttä. Ylläpitotiedot suositellaan kuvattaviksi kaikille aineistoille.

Ylläpitotiedot koostuvat useammasta metatietoelementistä (suluissa elementin numero):

 • ylläpidon tiheys (143)
 • päivityksen laajuus (146)
 • erityispiirteet (148).

   7.2 Sijaintitiedon esitystapa

Sijaintitiedon esitystapa määrittelee sijaintitiedon digitaalisen esitystavan aineistossa. Sijaintitiedon esitystapa suositellaan määriteltäväksi korkeussijainti-teemaan kuuluville aineistoille.

Sijaintitiedon esitystapa määritellään erikseen hilamuotoisille, oikaistuille, paikannettavissa oleville ja vektorimuotoisille sijaintitiedoille. Näille on määritelty kullekin omat metatietoelementit, jotka on kuvattu liitteen 2 riveillä 156-178.

Sijaintitiedon esitystapa on mahdollista määritellä vain vektori- ja hilamuotoisille paikkatiedoille.

   7.3 Muuta informaatiota

Korkeussijainti-teemoihin kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi ”Muuta informaatiota”. Siinä voidaan kuvailla esimerkiksi vektorimuotoiselle tiedolle korkeuskäyrien käyrävälit ja hilamuotoisille tiedoille interpolointimenetelmä ja korkeusmalliin kuuluvat paikkatietokohteet.

Vastaava elementti liittessä 2 on ”muuta informaatiota” (46).

   7.4 Prosessointihistoria

Korkeussijainti- ja ortokuvat -teemoihin kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi prosessointihistoria. Siinä kuvataan aineistolle tehdyt toimenpiteet parametreineen ja toleransseineen. Toimenpide voi liittyä esimerkiksi tiedon hankintaan (esimerkiksi laatuongelmia aiheuttavat rajoitukset) tai päivitykseen. Se tarkentaa Historiatieto-elementissä kuvattuja tietoja.

Vastaava elementti liitteessä 2 on kuvailu (87).

   7.5 Alkuperätiedot

Korkeussijainti- ja ortokuvat -teemoihin kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi alkuperätiedot. Alkuperätiedot kertovat, mistä aineistosta tai aineistoista kuvattava aineisto on johdettu. Alkuperätiedot esitetään joko tekstimuotoisena kuvailuna tai kattavuustietoina. Alkuperätiedot laajentavat Historiatieto-elementissä kuvattuja tietoja.

Tekstimuotoisessa kuvailussa voidaan kertoa esimerkiksi tiedonkeruutavoista ja lähtöaineistoista, joita on käytetty, tai rajoituksista, jotka koskevat lähtöaineistossa esitettyjä tietoja. Kuvailu tallennetaan elementtiin 93.

Kattavuus on lähtöaineiston kattavuus. Se voidaan kuvata sijainnillisena, ajallisena tai korkeuskattavuutena. Kattavuus kuvataan JHS158-suosituksen liitteen 2 luvussa 12 kuvatuilla elementeillä 334-358. Yläelementtinä on ”Kattavuus - lähtöaineisto” (97).

   7.6 Näytekuva

Korkeussijainti- ja ortokuvat-teemoihin kuuluville aineistoille suositellaan annettavaksi näytekuva. Näytekuva on esimerkkikuva aineiston tietosisällöstä ja siihen on liitettävä karttaselite. Näytekuva voi olla JPG-, PNG- tai GIF-formaatissa. Kuva tallennetaan metatietodokumentin yhteyteen ja näytetään metatietojen yhteydessä.

Vastaava elementti liitteessä 2 on tiedoston nimi (49).

   7.7 Paikkatietojatkumon kuvailu

Ortokuvat-teeman kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi paikkatietojatkumo, jossa annetaan lisätietoa ilmakuvasta ja sen käyttötarkoituksesta.

Paikkatietojakauma kuvaillaan liitteessä 2 useamman elementin avulla (suluissa elementin numero):

 • Ominaisuus (240): paikkatietojakauman ominaisuuden kuvailu
 • Hila-alkion tyyppi (241)
 • Pilvipeittoisuus (248) (puuttuu JHS 158:sta, tarkempi kuvaus ISO 19115:ssa).

   7.8 Tietosisältö

Rakennukset-teemaan kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi tietosisältö. Se kuvaa aineistoon liittyvät kohdetyypit ja niiden ominaisuustiedot.

Tietosisältö kuvaillaan liitteessä 2 useamman elementin avulla (suluissa elementin numero):

 • Kohdeluettelon mukanaolo (236): sisältyykö kohdeluettelo tietoaineistoon
 • Viitetiedot - kohdeluettelo (241): tarvittavat viitetiedot kohdeluettelon yksilöimiseksi

   7.9 Toimitustavat

Hydrografia-, korkeussijainti- ja ortokuvat-teemoihin kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi toimitustapa. Toimitustapa voi olla tekninen keino tai media, jolla aineisto on saatavilla aineiston toimittajalta.

Toimitustapa kuvaillaan liitteessä 2 useamman elementin avulla (suluissa elementin numero):

 • Jakeluosat (275): osajoukot, joina tietoaineisto on saatavana
 • Siirtokoko (276): arvioitu aineiston siirtokoko tietyssä formaatissa
 • Nimi (277): median nimi
 • Huomautus (278): median käyttöön liittyvät vaatimukset ja rajoitukset.

   7.10 Kattavuuden kuvaus

Hydrografia-teemaan kuuluville aineistoille suositellaan kuvattavaksi kattavuus sanallisena kuvauksena. Kuvaus täydentää alueen kattavuutta kuvaavaa sijaintia rajaavaa suorakaudetta. Kuvauksessa suositellaan käytettäväksi yleisesti tunnettuja paikannimiä.

Vastaava elementti liitteessä 2 on kuvailu (335).

   7.11 Mitatut laatutekijät

Mitattavat laatutekijät vaihtelevat teemakohtaisesti. Suosituksesta kuvattavista laatuelementeistä teemoittain löytyvät vastaavista tietotuotemäärittelyistä. Mitatut laatutekijät kuvataan liitteen 2 luvussa 4 kuvattujen elementtien avulla.

  8 INSPIRE -metatietoelementit kutsuttavissa oleville paikkatietopalveluille

Kutsuttavissa olevat paikkatietopalvelut voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan:

 • Kutsuttavissa oleva (invocable): Paikkatietopalvelu on kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu.
 • Yhteentoimiva (interoperable): Kutsuttavissa oleva paikkatietopalvelu on yhteentoimiva paikkatietopalvelu.
 • Yhdenmukaistettu (harmonised): Yhteentoimiva paikkatietopalvelu on yhdenmukaistettu paikkatietopalvelu.

Kutsuttavissa olevia paikkatietopalveluja koskevat metatietovaatimukset on määritelty paikkatietopalveluja koskevassa asetuksessa yhteentoimivuudesta 10.

   8.1 Luokitus

INSPIRE

Numero

B1

Nimi

Luokitus

Määritelmä

Paikkatietopalvelun kutsuttavuus

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

360

Nimi

Nimi

Määritelmä

Resurssin nimi

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification /*/title

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

kutsuttavissa oleva (invocable), yhteentoimiva (interoperable), yhdenmukaistettu (harmonised)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on kutsuttavissa oleva

Toistuvuus

[1], jos kyseessä on kutsuttavissa oleva palvelu

Esimerkki

kutsuttavissa oleva (invocable)

JHS 158

Numero

132

Nimi

Läpäisy

Määritelmä

Toteamus, täyttääkö saatu laatutulos laatuvaatimuksen.

Xpath

dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass

Tietotyyppi (ISO)

Boolean (totuusarvo)

Arvoalue

tosi (true), epätosi (false), ei arvioitu (tyhjä)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on kutsuttavissa oleva

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

Tosi (true)

Laatimisohjeita:

 • Määrittelyn nimen kielineutraali arvo (esim. invocable) tulee esittää gmx:Anchor -elementissä, jonka xlink:href -attribuuttina tulee esittää yksi seuraavista tunnisteista:
 • http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-invocable (kutsuttavissa olevat palvelut)
 • http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-interoperable (yhteentoimivat palvelut)
 • http://inspire.ec.europa.eu/id/ats/metadata/2.0/sds-harmonised (yhdenmukaistetut palvelut)

   8.2 Koordinaattijärjestelmän tunniste

INSPIRE

Numero

B3

Nimi

Koordinaattijärjestelmän tunniste

Määritelmä

Luettelo paikkatietopalvelun tukemista koordinaattijärjestelmistä

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

207

Nimi

Tunniste

Määritelmä

Aakkosnumeerinen arvo, joka yksilöi resurssin nimiavaruudessa

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/RS_Identifier/code

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. Laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on yhteentoimiva ja tieto palvelussa käytetystä koordinaattijärjestelmästä on olennainen

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067

JHS 158

Numero

208.1

Nimi

Nimiavaruus

Määritelmä

Nimiavaruudesta vastaavan tahon nimi tai tunniste

Xpath

referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/RS_Identifier/codeSpace

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti, ks. laatimisohjeet

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen vain, jos tunniste ei määrittele koordinaattijärjestelmää yksikäsitteisesti

Toistuvuus

[0..1] yhdelle tunnisteelle

Esimerkki

INSPIRE RS Registry

Laatimisohjeita:

 • Tunnisteena on käytettävä RS-tunnistetta MD-tunnisteen sijaan.
 • Koordinaattijärjestelmälle on määriteltävä tunniste. Nimiavaruus on määriteltävä, jos pelkkä tunniste ei yksilöi koordinaattijärjestelmää.
 • Koordinaattijärjestelmän on oltava yleisesti tunnettu. Oletusarvoiset koordinaattijärjestelmät on lueteltu INSPIRE-metatietoja koskevan teknisen ohjeen liitteessä D.4: http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139 . Jos käytetään teknisessä ohjeessa mainittua koordinaattijärjestelmää, nimiavaruutta ei tarvitse määritellä.
 • Suomessa suositellaan käytettäväksi ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmää. Lisää tietoa koordinaattijärjestelmästä löytyy suosituksista JHS 196 ja JHS 197 .

   8.3 Palvelun vähimmäislaatu

Palvelun laatu -elementtiryhmän avulla kuvataan yhteentoimivan paikkatietopalvelun vähimmäislaatu. Paikkatietopalvelusta vastaava taho kuvailee laadun ja päivittää tarvittaessa laadun kuvausta, jos laatu muuttuu.

Yhteentoimivan paikkatietopalvelun laatua kuvataan kolmella eri kriteerillä:

 • Saatavuus (availability): Aika, jolloin palvelu on saatavilla, prosentteina
 • Suoritustaso (performance): Aika, jossa paikkatietopalvelupyyntö suorittaa pyynnön
 • Kapasiteetti (capacity): Samanaikaisten pyyntöjen, jotka voidaan suorittaa ilmoitetulla suoritustasolla, määrä

Kullekin kriteerille määritellään nimi, mittausmenetelmän tunniste, mittayksikkö ja arvo.

INSPIRE

Numero

B 4.2.

Nimi

Mittaus

Määritelmä

Mittauskriteerit ja niiden mittaustapa, -arvo ja -yksikkö

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

100

Nimi

Laatumittarin nimi

Määritelmä

Tietoaineiston laatua mittaavan laatumittarin nimi

Xpath

dataQualityInfo/*/report/ DQ_ConceptualConsistency /nameOfMeasure

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

saatavuus (availability), suoritustaso (performance), kapasiteetti (capacity)

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on yhteentoimiva

Toistuvuus

[1] per kriteeri; [3..*] per palvelu

Esimerkki

saatavuus (availability)

JHS 158

Numero

207

Nimi

Tunniste

Määritelmä

Koodi, jonka avulla rekisteröity laadun mittaamisen menettelytapa voidaan tunnistaa

Xpath

dataQualityInfo/*/report/ DQ_ConceptualConsistency /measureDescription/*/code

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

saatavuus (availability), suoritustaso (performance), kapasiteetti (capacity)

Arvojen tarkat määritelmät:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteria/

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on yhteentoimiva

Toistuvuus

[1] per kriteeri; [3] per palvelu

Esimerkki

INSPIRE QoS2

JHS 158

Numero

135

Nimi

Laatutuloksen yksikkö

Määritelmä

Laatutuloksen raportoinnin mittayksikkö, esim. kokonaisluku

Xpath

dataQualityInfo/*/report/ DQ_ConceptualConsistency /result/*/valueUnit

Tietotyyppi (ISO)

UnitOfMeasure (mittayksikkö)

Arvoalue

Yleisesti tunnettu mittayksikkö

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on yhteentoimiva

Toistuvuus

[1] per kriteeri; [3] per palvelu

Esimerkki

second

JHS 158

Numero

137

Nimi

Arvo

Määritelmä

Arvo tai arvot, joka määräytyy käytetyn arviointimenettelyn mukaan

Xpath

dataQualityInfo/*/report/ DQ_ConceptualConsistency /result/*/value

Tietotyyppi (ISO)

Määritellään eri laatutekijöille erikseen.

Arvoalue

Määritellään eri laatutekijöille erikseen.

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos palvelu on yhteentoimiva

Toistuvuus

[1] per kriteeri; [3] per palvelu

Esimerkki

1

Laatimisohjeita:

   8.4 Kutsuttavuuden metatiedot

INSPIRE

Numero

B 3

Nimi

Kutsuttavuutta koskevat metatiedot

Määritelmä

Yhdenmukaistetun paikkatietopalvelun rajapintakuvaukset ja palvelupäätepisteet, jotka mahdollistavat koneiden välisen tiedonsiirron

Resurssin tyyppi

Palvelut

JHS 158

Numero

C 2.1 (ISO 19119)

Nimi

Operaation nimi

Määritelmä

Rajapintapalvelun yksilöivä tunniste

Xpath

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/operationName

Tietotyyppi (ISO)

CharacterString (merkkijono)

Arvoalue

Vapaa teksti

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos paikkatietopalvelu on yhdenmukaistettu

Toistuvuus

[1]

Esimerkki

GetSampleColumn

JHS 158

Numero

C 2.2 (ISO 19119)

Nimi

DCP

Määritelmä

Kehitysympäristö, jolla operaatio on toteutettu

Xpath

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/DCP

Tietotyyppi (ISO)

DCPList (Koodilista)

Arvoalue

XML, CORBA, JAVA, SQL, WebServices

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos paikkatietopalvelu on yhdenmukaistettu

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

WebServices

JHS 158

Numero

C 2.6 (ISO 19119)

Nimi

Yhteyspiste

Määritelmä

Verkko-osoite, jonka kautta rajapintapalvelu on saatavilla

Xpath

identificationInfo[1]/*/containsOperations/*/connectPoint/linkage

Tietotyyppi (ISO)

URL

Arvoalue

Verkko-osoite

Pakollisuus/ehdollisuus

Pakollinen, jos paikkatietopalvelu on yhdenmukaistettu

Toistuvuus

[1..*]

Esimerkki

http://www.dinoservices.nl:80/geo3dmodelwebservices-1/Geo3DModelService

Laatimisohjeita

Alaviitteet

1) Komission asetus (1205/2008) INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta metatiedon osalta

2) Komission tekninen ohje INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta metatiedon osalta

3) ISO 19115:2003 ”Geographic Information - Metadata” -standardi

4) ISO 19119:2016 ”Geographic Information - Services” -standardi

5) Asetus paikkatietoinfrasturuktuurista (725/2009)

6) Laki paikkatietoinfrasturuktuurista (421/2009)

7) Komission asetus (1205/2008) INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta metatiedon osalta

8) Komission asetus (1089/2010) INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta

9) INSPIRE-direktiivin mukaiset teemakohtaiset tietotuotemäärittelyt

10) Muutos (1312/2014) komission asetukseen (1089/2010) INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta