JHS 159 ISO OID -yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

 • Versio: 1.1 / 5.10.2012
 • Julkaistu: 17.6.2010
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Organisaatioiden välisen tietojenvaihdon ja yhteiskäyttöisten rekistereiden ja arkistojen käytön yleistyessä on entistäkin tärkeämmäksi noussut tarve organisaatioiden antamille, mutta myös organisaatioiden ulkopuolella yksikäsitteisille yksilöintitunnuksille. Maailman laajuisesti käytettyjä yleiskäyttöisiä yksilöintijärjestelmiä ovat mm. ISO OID1, URI (Universal Resource Identifier)2 ja sen kaltaiset URN (Universal Resource Name)3 tai URL (Universal Resource Locator)4 sekä UUID (Universally Unique Identifier)5. Tässä JHS-suosituksessa käsitellään ISO OID -standardin mukaisen yksilöintijärjestelmän käyttöä julkishallinnossa. Muita yksilöintijärjestelmiä on esitelty suosituksen liitteessä 2.

  2 Soveltamisala

ISO OID-yksilöintitunnuksen käyttö on perusteltua tapauksissa, joissa jo olemassa oleviin yksilöintikäytäntöihin tarvitaan nykyistä laajempi yksilöitävyys (esimerkiksi järjestelmän sisäinen yksilöintitunnus pitää saada yksikäsitteiseksi kansallisella tai kansainvälisellä tasolla - organisaatiorajat ylittävä tiedonvaihto tai organisaation eri järjestelmien välinen tiedonvaihto). Tähän kategoriaan kuuluu myös käytössä olevien yksilöintijärjestelmien tuominen OID-rakenteeseen (esim. Y-tunnus). Joillakin toimialoilla voi olla sitova päätös tietyn yksilöintijärjestelmän käyttämisestä. Esimerkiksi terveydenhuollossa on kansallisesti sovittu ISO OID -yksilöintijärjestelmän käytöstä mm. potilasasiakirjojen yksilöintiin.

Yksilöintitunnuksia voidaan ajatella maailmanlaajuisena alaspäin laajenevana puurakenteena, jolla on globaalisti yksi juuri. Ylimpien tasojen hallinnoinnin vastuutahot on kuvattu standardissa ISO/IEC 9834-1:2005. Kansainvälisten tahojen alapuolella ovat kansallisten vastuutahojen hallinnoimat alipuut. Suomen OID-yksilöintitunnusten alipuun juurta ja sen yksilöimää nimiavaruutta hallinnoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS:n hallinnoiman Suomen OID-alipuun rakenne ja hallinnointi on määritelty standardissa SFS 5971 ISO OID -yksilöintitunnukset6.

Tämä JHS-suositus antaa tarkentavia ohjeita ISO OID -yksilöintitunnusten hallinnoinnista ja käytöstä SFS:n hallinnoimassa Suomen OID-alipuussa (1.2.246.x) ja erityisesti sen yrityksille ja yhteisöille Y-tunnuksen perusteella varatussa alipuussa (1.2.246.10.x). Suositukset ovat yleispäteviä kaikille toimialoille. Tätä suositusta tarkentavia toimialakohtaisia suosituksia ja ohjeita tulisi laatia, mikäli toimialan yksilöintitoiminnan ohjaus sitä vaatii esim. yhdenmukaisen toimintatavan saavuttamiseksi. Toimialakohtaisten suositusten ja ohjeiden tulee olla yhteensopivia standardin SFS 5971 ja tämän JHS-suosituksen kanssa. Suositus tarkentaa SFS 5971 -standardia ja sitä tulee käyttää yhdessä standardin kanssa.

  3 Termit ja määritelmät

Alipuu

Yksilöintitunnuksen muodostavan puurakenteen tietty solmu (alipuun juuri) ja sen alapuolella oleva puu.

ISO OID -yksilöintitunnus (ISO OID -object identifier)

Kansainvälisesti vain yhteen kohteeseen liitettävä numeroiden ja pisteiden muodostama merkkijono, joka yksilöi kyseisen kohteen yksiselitteisesti ISO/IEC 8824-1:2008-standardin mukaisessa yksilöintijärjestelmässä.

Juuri (Root)

Juuri yksilöi sen nimiavaruuden, johon juuren alapuolella oleva puu tai alipuu kuuluu.

Kohde (object)

Yksilöitävissä eli nimettävissä ja rekisteröitävissä oleva fyysinen tai abstrakti kokonaisuus tai kokonaisuuden osa.

Lehti

Lehti yksilöi kohteen, joka kuuluu puurakenteessa lehden yläpuolella olevan solmun yksilöimään nimiavaruuteen.

Lähderekisteri

Lähderekisteri on kohteeseen liittyvä alkuperäinen tietolähde, jossa ylläpidetään kohteeseen liittyviä tietoja ja josta tietoa usein kopioidaan toisiin tietovarantoihin. Esimerkiksi henkilötunnusten lähde on Väestötietojärjestelmä.

Nimiavaruus (Namespace)

Nimiavaruus on loogisesti yhteenkuuluvien yksikäsitteisten tunnusten muodostama abstrakti joukko tai kokoelma.

Nimiavaruusrekisteri

Nimiavaruusrekisteri sisältää nimiavaruuteen liittyviä attribuutteja, kuten nimiavaruuden yksilöintitunnus ja nimiavaruuden vastuutaho.

Notaatio (notation)

Notaatio on käytetty merkintätapa.

OID-rekisteri

OID-rekisteri sisältää nimiavaruuksien yksilöintiin käytettäviä OID-tunnuksia ja niiden vastuutahoja.

Puu

Hierarkinen, sisäkkäisten nimiavaruuksien ja niihin kuuluvien kohteiden yksilöintitunnuksien muodostama puurakenne. jonka rakenneosia ovat juuri, solmu ja lehti.

Solmu (node)

Solmu on tietorakenteen kohta, jossa siihen liittyy alemman tason rakenteita (Atk-sanakirja 2004).

Toimipaikka

Toimipaikalla tarkoitetaan tässä suosituksessa maantieteellisesti paikallista toimialayksikköä, joka on yhden yhteisön tai yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotanto- tai palveluja tuottava yksikkö. Useimmat yritykset ja yhteisöt ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurimmilla yhteisöillä tai yrityksillä voi olla satoja toimipaikkoja eri puolilla maata. Lisäksi nämä voivat toimia eri aloilla.

Tukirekisteri

Tukirekisteri sisältää tiettyyn nimiavaruuteen kuuluvien, yksilöityjen kohteiden attribuutit.

Tunnus (identifier)

Tunnus on kohteelle annettava yksilöivä ominaisuus.

Tunnusgeneraattori

Manuaalinen tai automatisoitu järjestelmä, joka muodostaa tunnuksia yksikäsitteisyyden takaavalla menetelmällä (algoritmilla).

Vastuutaho

Nimiavaruudesta ja/tai sen tunnusgeneraattorista vastaava taho, joka huolehtii muodostettavien yksilöintitunnusten vaatimustenmukaisuudesta ja ylläpidosta.

Y-tunnus

Viranomaisten yritykselle ja yhteisölle antama tunnus, joka korvaa ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen. Y-tunnuksessa eli yritys- ja yhteisötunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki eli se on muotoa 1234567-8. (Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä 29.3.2001/288 3 §:ssä.) Y-tunnus yksilöi yrityksen tai yhteisön, mutta tunnuksesta sinänsä ei voi päätellä, onko yritystä tai yhteisöä rekisteröity, vaan tieto pitää aina erikseen tarkistaa.

  4 Yksilöintitunnuksista ja yksilöintijärjestelmistä yleisesti

   4.1 Kohteiden yksilöinnistä

Tietojenkäsittely, manuaalinen tai automatisoitu, tarkastelee erilaisia kohteita, näiden ominaisuuksia (attribuutteja) ja kohteiden välisiä suhteita. Kohteella tarkoitetaan esimerkiksi pysyviä kohteita (entiteettejä), joista esimerkkejä ovat henkilöt, yritykset, organisaatiot ja niiden osat, toimipaikat, tuotteet, laitteet jne. Kohteet voivat olla myös toiminnassa esiintyviä tapahtumia ja niiden tuloksia kuvaavia tietoja. Tällaisia tapahtumia kuvaavia tietoja ovat esimerkiksi tilaus, toimitus, lasku, asiakaskäynti, asiakirja jne.

Kohteita kuvaavien ominaisuustietojen tallentamista ja hakemista varten on olennaista voida yksilöidä näitä kohteita yksikäsitteisesti. Yksilöintiin käytetään yksilöintitunnusta (identifier). Yksilöintitunnus erottaa kohteen kaikista muista samanlaisista kohteista. Yksilöintitunnuksen avulla on mahdollista tallettaa kohteeseen liittyviä ominaisuustietoja ja noutaa niitä myöhemmin esille. Yksilöintitunnuksen voidaan sanoa olevan kohteen sellainen ominaisuus, jota ei ole millään muulla samanlaisella kohteella.

   4.2 Nimiavaruuksista

Samanlaisten kohteiden yksikäsitteisten yksilöintitunnusten muodostamaa joukkoa, joista vastaa yksi taho, kutsutaan nimiavaruudeksi. Kohteen yksilöintitunnukseen on tarpeen liittää myös nimiavaruuden yksilöintitunnus yksikäsitteisyyden takaamiseksi silloin, kun useamman tahon vastuulla on samanlaisten kohteiden yksilöinti. Esimerkiksi autojen rekisteritunnusten vastuutaho on Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tieliikenneorganisaatio (entinen Ajoneuvohallintokeskus AKE), joka vastaa suomalaisten ajoneuvojen rekisteritunnusten nimiavaruudesta. Suomen ulkopuolella on tarpeen varustaa ajoneuvo maatunnuksella, joka yksilöi sen nimiavaruuden, johon ajoneuvon rekisteritunnus kuuluu. Nimiavaruuteen kuuluvien kohteiden lisäksi myös itse nimiavaruudet ovat yksilöitäviä kohteita ja niidenkin yksilöintiin tarvitaan yksilöintitunnuksia.

   4.3 Koodistoista

Kohteita kuvaavat ominaisuustiedot, jotka voivat saada vain rajatun arvojoukon, voidaan koota luokitteluksi. Esimerkiksi henkilöt voidaan luokitella miehiin ja naisiin. Luokittelutieto on kohteen sellainen ominaisuus, joka voi olla usealla muullakin kohteella.

Tietojenkäsittelyn helpottamiseksi on tapana käyttää koodistoja ilmaisemaan luokittelun mukaisia arvoja. Luetteloa koodiarvoista ja niitä vastaavista selitteistä on tapana kutsua koodistoksi. Selitteiden löytämistä ja ylläpitämistä varten myös koodistot on tarpeen yksilöidä yksikäsitteisesti. Koodistot siis ovat myös yksilöitäviä kohteita ja niidenkin yksilöintiin tarvitaan yksilöintitunnuksia.

   4.4 Yksilöintitunnuksiin liittyvistä vaatimuksista

Yksilöintitunnusten on täytettävä tiettyjä vaatimuksia, jotta ne voisivat palvella tehtäväänsä moitteettomasti. Tällaisia vaatimuksia ovat mm.

 • Yksikäsitteisyys. Yksilöintitunnuksen tulee olla varmasti valitussa nimiavaruudessa, laajimmillaan maailmanlaajuisesti, yksikäsitteinen, ts. kahdella eri kohteella ei voi olla samaa yksilöintitunnuksen arvoa.
 • Pysyvyys. Kohteelle annetun yksilöintitunnuksen tulee säilyä muuttumattomana kohteen koko elinkaaren ajan, vaikka kohteen muut ominaisuustiedot muuttuisivatkin.
 • Ainutkertaisuus. Kerran annettua yksilöintitunnuksen arvoa ei anneta uudestaan toiselle kohteelle alunperin yksilöidyn kohteen elinkaaren päättymisen jälkeenkään. Yksikäsitteisyyden säilymisestä on tärkeätä varmistua myös mahdollisten häiriötilanteiden ja niistä toipumisen yhteydessä.
 • Merkityksettömyys. Nimiavaruuden tunnusgeneraattorin kohteelle antamaan yksilöintitunnukseen ei liity mitään merkitystä eikä annetusta yksilöintitunnuksesta pyritä päättelemään mitään merkitystä. Kaikki kohteeseen liittyvät muut ominaisuudet ilmaistaan muiden ominaisuustietojen avulla.
 • Riittävyys. Valitun yksilöintitunnusten muodostamisjärjestelmän tulee tuottaa riittävä määrä yksikäsitteisiä tunnuksia, että ne riittävät yksilöimään kaikki kyseisen nimiavaruuden nykyiset tai tulevat kohteet. Joissakin vanhemmissa tietojärjestelmissä tunnuksia muodostettiin 16 bitin numeroavaruudessa, jolloin mahdollisia tunnuksia oli vain 32768 kappaletta. Yleensä tulisi varautua nimiavaruuteen, joka mahdollistaa yksilöintitunnusten kansallisen käytön.

   4.5 Yksilöintijärjestelmistä

Yksilöintitunnuksiin kohdistuvien vaatimusten täyttämiseksi käytetään erilaisia yksilöintijärjestelmiä, joiden tarkoituksena on ohjeistaa ja tukea yksilöintitunnusten muodostamista ja hallinnointia.

Yksilöintijärjestelmiin liittyviä käsitteitä esittää oheinen kuva 1.

Image1

Kuva 1. Nimiavaruus.

Käsitteitä ovat mm. seuraavat:

 • Nimiavaruus on loogisesti yhteenkuuluvien yksikäsitteisten tunnusten muodostama abstrakti joukko tai kokoelma.
 • Nimiavaruuksien yksilöintiin käytettävät yksilöintitunnukset viedään nimiavaruusrekisteriin. Sinne kirjataan myös nimiavaruuksien vastuutahot. (OID-yksilöintijärjestelmää käytettäessä OID-rekisteriin)
 • Yksilöintitunnuksia käytetään yksilöimään nimiavaruuteen liitettyjä kohteita.
 • Yksilöintitunnukset muodostetaan yksikäsitteisyyden takaavalla menetelmällä (algoritmilla), tunnus- tai numerogeneraattorilla.
 • Käyttöä, muutosten toteuttamista ja hallinnointia varten kohteiden yksilöintitunnukset viedään tukirekisteriin. Sinne viedään myös yksilöidyn kohteen muita ominaisuustietoja.

Esimerkkinä yksilöintijärjestelmästä on Suomen väestörekisterijärjestelmä. Yksilöitävät kohteet ovat Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset henkilöt. Kohteen yksilöivä tunnus on henkilötunnus. Nimiavaruus muodostuu kaikista henkilötunnuksista. Henkilötunnusten muodostusalgoritmi perustuu syntymäpäivään ja päivän sisällä juoksevaan numeroon sekä tarkistusmerkkiin. Väestörekisterikeskus hallinnoi nimiavaruutta ja tunnusgeneraattoria, joka jakaa kyseiseen nimiavaruuteen kuuluvat tunnukset. Yksilöidyn kohteen eli Suomen kansalaisen muita attribuutteja ovat mm. nimi, syntymäpaikka, kotikunta, osoite jne. Tietojen hallinnointia varten attribuutteja ylläpidetään Väestötietojärjestelmässä (VTJ)7. VTJ on henkilötunnusten kansallinen lähderekisteri, jonka määrittämiä yksilöintitietoja käytetään monissa muissa rekistereissä, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä. Suomalaisen henkilötunnuksen osalta on todettava, että se ei täytä edellä esitettyä yksilöintitunnuksen merkityksettömyyden vaatimusta, koska henkilötunnuksesta on mahdollista päätellä henkilön syntymäaika ja sukupuoli. Henkilötunnusta on Suomessa pitkään käytetty henkilön todentamiseen, minkä vuoksi henkilötunnusta ei voida pitää julkisena yksilöintitietona. Henkilötunnuksen käytöstä on säädetty mm. henkilötietolaissa ja väestötietolaissa.

Toinen esimerkki yksilöintijärjestelmästä on Suomen yritys- ja yhteisörekisteri. Nimiavaruus muodostuu yritys- ja yhteisötunnuksista eli Y-tunnuksista, joilla yksilöitävät kohteet ovat suomalaiset yritykset ja yhteisöt. Y-tunnus on julkinen yksilöintitieto. Y-tunnukset rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)8, jossa ylläpidetään yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä attribuuttitietoja. YTJ on Y-tunnusten kansallinen tukirekisteri, jonka määrittämiä yksilöinti- ja kuvailutietoja käytetään monissa muissa rekistereissä.

Image2

Kuva 1. Nimiavaruuksien yksilöinti.

Y-tunnus yksilöi suomalaiset yritykset Suomen laajuisessa nimiavaruudessa. Laajemman nimiavaruuden tarve tulee esim. kansainvälisen kaupan yhteydessä. Mm. arvonlisäverovelvollisuuden toteamista varten on EU:n alueella käytössä arvonlisäverotunniste (ALV-numero). Suomalaisesta Y-tunnuksesta saadaan kansainvälisessä nimiavaruudessa toimiva ALV-numero lisäämällä alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI. (Lisäksi Y-tunnuksessa oleva väliviiva jätetään pois). Näin paikallinen nimiavaruus voidaan sisällyttää laajempaan nimiavaruuteen lisäämällä kohteen paikalliseen yksilöintitunnukseen nimiavaruuden yksilöintitunnus. Toisaalta voidaan sanoa, että esimerkin EU-nimiavaruuden kohteet ovat maakohtaisia nimiavaruuksia, jotka yksilöidään maatunnuksella.

   4.6 Yksilöintitunnuksen muodostamisvastuu

Yksilöintitunnusten muodostamisvastuulla ja menetelmällä on periaatteessa seuraavia malleja:

 • Keskitetty vastuu on kyseessä, kun halutussa nimiavaruudessa on vain yksi vastuutaho ja tämän tunnusgeneraattori tuottaa kaikki nimiavaruuden yksilöintitunnukset. Esimerkkejä ovat mm. suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Y-tunnus ja suomalaisten kansalaisten henkilötunnus tai suomalaisten kuntien kuntakoodi.
 • Hajakeskitetty alhaalta-ylös vastuu on kyseessä, kun yksilöintitunnusten muodostaminen on jaettu usealle vastuutaholle. Kullakin on oma nimiavaruutensa, jonka tunnusgeneraattorin algoritmi varmistaa yksikäsitteisyyden kyseisessä nimiavaruudessa. Siihen liitetään ylemmältä tasolta annettava nimiavaruuden yksilöivä tunnus. Näin voidaan jatkaa, kunnes ollaan hierarkiapuun juuressa globaalilla tasolla. Hajakeskitettyjä alhaalta-ylös yksilöintijärjestelmiä edustavat mm. kansainväliset puhelinnumerot ja autojen rekisterinumerot.
 • Hajakeskitetty ylhäältä-alas vastuu on kyseessä kun yksilöintitunnusten muodostamisen ja rekisteröinnin vastuu perustuu vastuun jakamiseen hierarkkisesti alenevasti, jolloin kukin solmu tarkoittaa muodostamisvastuun omaavaa tahoa. Hajakeskitettyjä ylhäältä-alas yksilöintijärjestelmiä ovat mm. IP-osoitteet ja OID-järjestelmä.
 • Hajautettu vastuu on kyseessä, kun vastuutahoja on useita ja jokaisella on oma tunnusgeneraattorinsa, joka tuottaa yksikäsitteisiä tunnuksia. Esimerkkejä tällaisesta globaalisti yksikäsitteisiä tunnuksia tuottavasta generaattorista ovat UUID- (Universally Unique Identifier) ja GUID (Globally Unique Identifier) -tunnukset. Näitä käytetään esimerkiksi ohjelmistokomponenttien yksilöintiin tietojärjestelmissä.
 • Hajautettu vastuu on kyseessä myös silloin, kun vastuutaho muodostaa yksilöintitunnukset jollain menetelmällä ja selvittää niiden yksikäsitteisyyden globaalista resoluutiopalvelusta.Tällaisesta esimerkkinä on sähköpostiosoitteen tai www-domain -nimen rekisteröinti DNS-nimipalvelun avulla.

  5 OID yksilöintijärjestelmä ja suositus sen käytöstä

ISO OID -standardin mukaisten yksilöintitunnusten muodostamisen ja rekisteröinnin vastuu perustuu vastuun hierarkkiseen jakamiseen. Muodostamisvastuu jaetaan hierarkkisesti alenevasti, jolloin kukin solmu tarkoittaa muodostamisvastuun omaavaa tahoa. Yksilöintitunnuksia voidaan ajatella maailmanlaajuisena alaspäin laajenevana puurakenteena, jolla on globaalisti yksi juuri. Ylimpien tasojen hallinnoinnin vastuutahot on kuvattu standardissa ISO/IEC 9834-1:2005. Kansainvälisten tahojen alapuolella ovat kansallisten vastuutahojen hallinnoimat alipuut. Suomen OID-alipuun juurta hallinnoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Se myöntää ja rekisteröi Suomen juuren alla olevien vastuutahojen yksilöintitunnukset. Nämä vastuutahot puolestaan hallinnoivat oman alipuunsa yksilöintitunnuksia ja voivat jakaa hallinnointivastuuta edelleen. Rekisteröinnissä vastuutaho antaa yksilöitävälle kohteelle nimen (yksilöivän tunnuksen) ja asettaa sen sitä tarvitsevien tahojen saataville OID-rekisteriinsä.

   5.1 Suosituksen periaatteista

Suosituksen lähtökohtia ovat mm.

 • Suomen Y-tunnusalipuussa tulee noudattaa tämän suosituksen ohjeita. Suositus antaa ohjeet organisaatiokohtaisen OID-alipuun hallintaan.
 • OID-yksilöintijärjestelmän käyttö tuottaa yksilöintitunnuksia, jotka täyttävät edellä kuvatut vaatimukset yksikäsitteisyydestä, pysyvyydestä, ainutkertaisuudesta, merkityksettömyydestä ja riittävyydestä.
 • Suosituksen toteuttaminen on kustannustehokasta: Yksilöintitunnukset ovat yksinkertaisia muodostaa, niiden hallinta on kevyttä ja ne vaativat vähän ylläpitoa.
 • Tunnusten rakenteessa ja tunnusgeneraattorin algoritmissa käytetään vain sellaisia sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä yksikäsitteisyyden aikaansaamiseksi (eli minimoidaan sääntöjen tulkinnassa tarvittava työ ja sekaannusten vaara).
 • Pyritään muutoskestävyyteen minimoimalla tarve muuttaa tunnusten rakennesääntöjä tai tunnusgeneraattorin algoritmia tai lähtöarvoja, vaikka yksilöitävän kohteen ympäristö, kuten esimerkiksi organisaatiorakenteet, muuttuvat. Yksilöinnissä käytettävän tunnushierarkian ei tule heijastaa suoraan organisaation rakennetta, koska organisaatiorakenne on altis muutoksille.
 • Suositus on mahdollisimman riippumaton toimialasta, jolla sitä sovelletaan.

   5.2 OID-yksilöintitunnuksen rakenne

Puun solmut ja lehdet varustetaan yksilöivillä kokonaislukutunnuksilla. Puun lehdet edustavat yksilöitäviä kohteita. Kohteen yksilöintitunnus muodostuu luettelemalla puun solmuille annetut kokonaislukutunnukset pisteillä erotettuina puun juuresta kohdetta edustavaan lehteen asti. Puun tietyn solmun voidaan ajatella edustavan tiettyä nimiavaruutta, jonka kohteet muodostuvat solmun alla olevien oksien päissä olevista solmuista tai lehdistä. Kunkin solmun edustamaa nimiavaruutta hallinnoi vastuutaho, joka voi vapaasti valita nimiavaruuden kohteiden yksilöintitunnusten muodostusalgoritmin. Kullakin nimiavaruudella on täsmälleen yksi vastuutaho. Toisaalta yksi vastuutaho voi hallinnoida useampiakin nimiavaruuksia.

Yksikäsitteinen, halutun kohteen yksilöivä ISO OID -yksilöintitunnus muodostuu puusta, jonka rakenne on seuraava:

Yksilöintitunnuksen muodostava Puu = Juuri.Solmu.Solmu. ,,, .Solmu.Lehti

Juuri yksilöi puun alla olevan nimiavaruuden. Globaalisti yksikäsitteiset OID-yksilöintitunnukset lähtevät kansainvälisesti sovitusta yhteisestä juuresta.

Solmu yksilöi nimiavaruuden, joka sisältää siihen liittyvien kohteiden yksilöintitunnukset.

Lehti yksilöi nimiavaruuteen kuuluvan kohteen. Kohteita voivat olla

 • Pysyvät kohteet, kuten henkilöt, yritykset tai yhteisöt, organisaatiot tai niiden osat, toimipaikat, tuotteet, laitteet, esineet jne.
 • Tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten tilaukset, toimitukset, laskut, palvelutapahtumat, asiat, asiakirjat jne.
 • Koodistot, jotka sisältävät luokituksia, sanastoja jne.
 • Muut yksilöintiä tarvitsevat kohteet.
 • Lehden yksilöimä kohde voi myös edustaa nimiavaruutta. Lehdestä tulee solmu, kun lehdelle annetaan nimiavaruusominaisuus. Sen jälkeen tulevat tässä uudessa nimiavaruudessa olevat yksilöitävät kohteet lehtinä.

OID-tunnusten vastuutaho rekisteröi tunnukset OID-rekisteriin. Esimerkki OID-rekisteristä löytyy osoitteesta http://www.oid-info.com/. Suomessa SFS rekisteröi myöntämänsä OID-tunnukset hallinnoimaansa OID-rekisteriin.

Tunnus muodostuu positiivisista kokonaisluvuista (eivät sisällä etunollaa) tai nollasta, jotka erotetaan toisistaan pisteellä (esim. OID-yksilöintitunnus 1.2.246 on Suomen juuri). Tietojärjestelmissä OID-yksilöintitunnuksille juuresta lehteen tulee varata vähintään 64 merkkiä. Tietojärjestelmissä käsiteltävän OID-tunnuksen esitysmuodon oikeellisuus yleensä tarkistetaan.

   5.3 Kohteen yksilöintitunnuksen (lehden) liittäminen OID-puuhun

Tietyissä tilanteissa OID-tunnuksella halutaan yksilöidä nimiavaruus, ja erikseen esittää nimiavaruuteen kuuluvan kohteen yksilöintitunnus. Esimerkiksi nimiavaruuden OID-tunnus voisi olla organisaation asiakirjadiaarin tunnus ja kohteen tunnus voisi olla asiakirjalle annettava tunnus. Paikallisessa käytössä asiakirjan tunnus riittää yksikäsitteiseen yksilöintiin, mutta kun asiakirja viedään esim. poikkiorganisatorisessa käytössä olevaan arkistoon, on asiakirjan tunnuksen yhteydessä ilmaistava kyseisen nimiavaruuden tunnus yksikäsitteisyyden takaamiseksi.

Toisissa tilanteissa käytössä olevan tunnusjärjestelmän yksilöintitunnuksista halutaan muodostaa OID-puun solmuja. Yksi näistä tilanteista on Y-tunnusten sijoittaminen OID-puun solmuksi, jotta sen alle voidaan sijoittaa Y-tunnuksen haltijan vastuulla olevia nimiavaruuksia. Y-tunnus sisältää väliviivan ja voi alkaa nollalla, joten sitä ei sellaisenaan voi liittää OID-puun solmuksi. Y-tunnuksesta voidaan muokata OID-puuhun kelpaava tunnus poistamalla siitä väliviiva ja mahdollinen etunolla vaarantamatta kuitenkaan sen yksikäsitteisyyttä. Vastaavasti henkilötunnuksesta on mahdollista muodostaa tarkoitukseen sopivalla algoritmilla kokonaan numeerinen esitysmuoto, joka olisi mahdollista sijoittaa OID-puuhun solmuksi.

   5.4 Koodistojen yksilöinti ja koodiarvojen esittäminen

Tietojärjestelmissä on tapana käyttää koodistoja luokittelemaan ja kuvaamaan erilaisia asioita. Koodattua tietoa käytettäessä organisaatioiden välisessä tietojenvaihdossa on tarpeen myös yksilöidä käytetty koodisto, josta koodiarvo on peräisin. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on erikoissairaanhoidossa käytettävä valtakunnallinen erikoisalakoodisto. Useat sairaanhoitopiirit ovat tehneet omia paikallisia lisäyksiään tähän koodistoon. Erikoisalakoodeja sisältäviä tietoja vaihdettaessa on tarpeen ilmoittaa myös käytetyn koodiston OID-tunnus, jotta tulkintaa varten osataan käyttää oikean koodiston koodiarvoja ja selitteitä.

   5.5 Y-tunnusten perusteella muodostetun Suomen OID-alipuun rakenne

Suomen juuren OID-tunnus on 1.2.246. SFS antaa yksilöintitunnukset tähän nimiavaruuteen kuuluville kohteille. SFS:n hallinnoiman Suomen OID-alipuun rakenne ja hallinnointi on määritelty standardissa SFS 5971 ISO OID –yksilöintitunnukset 9. Suomen juuren (246) alle tulevat SFS:ltä varatut nimiavaruudet kuten esimerkiksi yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) (10), jonka vastuutaho on PRH sekä henkilötunnus (21) ja sähköinen asiointitunnus(22), joiden vastuutaho on VRK.

Y-tunnuksen perusteella muodostetun OID-alipuun vastuutaho on ko. Y-tunnuksen haltija eli yritys tai yhteisö.

Image3

Kuva 2. Yritys- ja yhteisökohtainen OID-alipuu, johon suositusta sovelletaan.

Y-tunnuksen perusteella muodostetun OID-alipuun nimiavaruudet 1.2.246.10.Y.1 ja siitä eteenpäin ovat vastuutahon (yrityksen, yhteisön) vapaasti käytettävissä. Näiden hallinnoinnissa suositellaan noudatettavaksi tämän suosituksen yleisiä periaatteita.

Organisaatio voi siis käyttää OID-yksilöintiin omassa OID-tunnusalipuussaan mielivaltaisesti kaikkia nimiavaruuksia, ja muodostaa tarvittavia hierarkioita eli syvempiä OID-alipuurakenteita.Toimialakohtaisesti voidaan käyttää tarkempia ohjeita, joita soveltavan organisaation tulee huolehtia niiden yhteensovittamisesta muuhun toimintaansa.

Image4

Kuva 3. OID-alipuun nimiavaruudet (Y-tunnukset on muutettu OID-yhteensopiviksi).

Vastuutaho Y1 voi esimerkiksi varata nimiavaruudet 1.2.246.10.Y1.1 alkaen juoksevasti tunnusgeneraattoreille riippumatta yksilöitävien kohteiden tyypistä. Tunnusgeneraattorit saisivat kukin oman nimiavaruuden, esim.

 • 1.2.246.10.Y1.1 (tunnusgeneraattori 1)
 • 1.2.246.10.Y1.2 (tunnusgeneraattori 2)
 • 1.2.246.10.Y1.3 (tunnusgeneraattori 3)

jne.

Tunnusgeneraattorien 1-3 yksilöimät kohteet (lehdet) saisivat yksilöintitunnukset seuraavasti:

 • 1.2.246.10.Y1.1.1, 1.2.246.10.Y1.1.2, 1.2.246.10.Y1.1.3, jne.
 • 1.2.246.10.Y1.2.1, 1.2.246.10.Y1.2.2, 1.2.246.10.Y1.2.3, jne.
 • 1.2.246.10.Y1.3.1, 1.2.246.10.Y1.3.2, 1.2.246.10.Y1.3.3, jne.

Varaamalla oma alipuu jokaiselle tunnusgeneraattorille voidaan varmistaa tunnusten riittävyys ja yksilöintitunnusavaruuden tehokas käyttö.

  6 OID-yksilöintitunnuksen hallinnoinnin näkökohtia

   6.1 Vastuutaho ja vastuun jakaminen OID-tunnuksia käytettäessä

OID-yksilöintitunnusten alipuun hallinnoinnin vastuutaho vastaa koko nimiavaruudestaan (so. siitä alipuusta, joka alkaa ylemmän vastuutahon antamasta solmusta) ja siihen kuuluvien kohteiden tunnusten yksikäsitteisyydestä. Vastuutaho voi tarvittaessa jakaa hallinnointivastuuta omasta alipuustaan edelleen toiselle vastuutaholle. Vastuun jakamisen perusteena on yksilöintivastuun vieminen mahdollisimman lähelle yksilöitäviä kohteita yksikäsitteisyyden varmistamiseksi ja tehokkaan operatiivisen toimintatavan mahdollistamiseksi. OID-yksilöintitunnusten nimiavaruus on ainutkertainen rajallinen resurssi, jonka riittävyys eri yksilöintitarpeisiin on varmistettava tarkoituksenmukaisella, mutta riittävällä hierarkialla. Vastuutahojen hallinnointi on useimmiten tarkoituksenmukaisinta toteuttaa manuaalisesti, mutta sen tukena tulee olla dokumentaatio tai tietojärjestelmä, josta alipuun rakenne ja vastuujako on saatavissa ajantasaisena ja yksikäsitteisenä tietona.

Vastuutahon ollessa yritys, yhteisö tai muu organisaatio on sen usein tarkoituksenmukaista muodostaa omaan alipuuhunsa uusia nimiavaruuksia hallinnointivastuun jakamista varten. Nimiavaruuksien muodostamisessa tulee noudattaa kappaleessa 5.2 esitettyä periaatetta.

Esimerkiksi kunta voi hallinnoida nimiavaruuttaan antamalla kullekin toimialalleen yksilöivän tunnuksen eli oman alipuun, esimerkiksi keskushallinto = 1, sivistystoimi = 2, sosiaali- ja terveystoimi = 3, tekninen ja ympäristötoimi = 4. Kuntien organisaatiot ja toimialat vaihtelevat suuresti, joten ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä käyttämään samoja toimialojen tunnuksia kaikissa kunnissa. Vastuutahon tulee olla tietoinen hallitsemansa alipuun vastuujaosta ja varmistaa, ettei yksilöintitunnusten hallinnoinnissa pääse syntymään yksilöinnin periaatteiden vastaisia toteutuksia tai nimiavaruuksien päällekkäisyyksiä esimerkiksi eri toimialojen mahdollisesti noudattamien erilaisten yksilöintikäytäntöjen tähden.

Organisaatioiden tulee noudattaa alipuun hallinnassa ja jakamisessa edellä mainittuja periaatteita tarkentavia toimialakohtaisia suosituksia tai ohjeita, mikäli sellaisia on saatavissa.

   6.2 Yksilöintitunnusten elinkaaren hallinta

OID-yksilöintitunnusten elinkaaren hallintaa on määritelty standardissa SFS 5971 ISO OID-yksilöintitunnukset. Erityisesti OID-yksilöintitunnuksilla nimettyjen rakenteiden muuttuessa kutakin alipuuta hallinnoivan tahon tehtävänä on varmistaa OID-yksilöintitunnusten yksikäsitteisyyden säilyminen. Rakenteiden muuttuessa punnitaan yksilöintijärjestelmän toteutuksen toimivuus ja kustannustehokkuus. Yksilöintitunnusten hallintamallin muutoskestävyys säästää kustannuksia muutostilanteissa.

Ideaalitilanteessa ei ole tarvetta muuttaa yksilöintitunnusten rakennesääntöjä, tunnusgeneraattorin algoritmia tai lähtöarvoja, kun yksilöitävän kohteen ympäristö muuttuu. Tähän voidaan päästä, kun yksilöitävien kohteiden OID-yksilöintitunnukset pidetään erillään yksilöitävien kohteiden keskinäisestä hierarkiasta ja kohteiden muista ominaisuuksista. Kaikki muutoksille alttiit yksilöitäviin kohteisiin liittyvät tiedot tulisi esittää attribuutteina, eikä yksilöintitunnuksen rakenteessa. Esimerkiksi organisaation yksiköiden suhdetta toisiinsa kuvataan sitä kuvaavalla ominaisuustiedolla, ei yksilöintitunnuksella.

Kohteen attribuuttina voi olla tieto kohteen omistavasta organisaatiosta. Omistajan muuttuessa vastuutaho päivittää kohteen attribuuttitietoa, mutta yksilöintitieto voidaan säilyttää ennallaan. Jos vastuutahon Y-tunnus muuttuu, on suosituksena käyttää vastuutahon uuden Y-tunnuksen mukaan muodostettua OID-alipuuta kohteiden yksilöinnissä muutoshetkestä alkaen.

Periaatteena on, että jo yksilöityjen kohteiden tunnuksia ei tule muuttaa. Yksilöintitunnuksia ei tule muuttaa kohteen ulkoisten ominaisuuksien muuttuessa eikä edes numeroavaruuden hallinnointivastuun vaihtuessa. Yksilöityihin kohteisiin saattaa olla yksilöintitunnukseen perustuvia (yksisuuntaisia) viittauksia useissa eri tietojärjestelmissä, jolloin yksilöintitunnuksen muuttaminen toiseksi aiheuttaisi todennäköisesti hallitsemattomia tai työläästi hallittavia muutoksia useaan tietojärjestelmään. Jos kohde vaihtuu olemukseltaan kokonaan toiseksi, tunnuksen muuttaminen voi olla aiheellista. Vastuutaho päättää muutoksesta harkinnan perusteella. Vastuutaho voi antaa muutoksen yhteydessä mahdollisesti uudistetun yksilöintitunnusten hallinnointimallin mukaisia uuteen nimiavaruuteen annettavia yksilöintitunnuksia tietystä ajanhetkestä alkaen uusia kohteita yksilöitäessä. OID-yksilöintitunnuksen perusteella voi olla mahdollista päätellä ”paikallisesti” eli yksilöinnin paikalliset hallinnointisäännöt tuntemalla yksilöintihetken vastuutaho, mutta tämä tieto ei välttämättä ole ajan tasalla tarkasteluhetkellä. Suosituksena on, että yksilöintitunnuksista ei pyritä päättelemään kohteen ominaisuuksia, vaan siihen tarkoitukseen käytetään jäljempänä kappaleessa 6.4 mainittuja tukirekistereitä.

   6.3 Tunnusgeneraattorit

Kutakin nimiavaruutta varten tarvitaan tunnusgeneraattori, joka tuottaa yksikäsitteisiä tunnuksia. Tunnusten muodostamiseen on tarkoituksenmukaista käyttää yksinkertaista ja selkeätä algoritmia. Tunnusgeneraattorit suositellaan toteutettavaksi mahdollisimman automaattisen toiminnan mahdollistavina ohjelmistoina tai tietojärjestelminä, koska usein jo yksilöitävien kohteiden lukumäärä ja yksilöintitapahtumille asetetut vasteajat sulkevat pois manuaalisen hallinnan mahdollisuuden. Tunnusten muodostamisessa ja hallinnassa suositeltavia näkökohtia on selostettu kohdassa 4.4 ja samat näkökohdat pätevät myös OID-tunnuksia käytettäessä.

   6.4 OID-rekisterit ja tukirekisterit

Yksilöintitunnusten muodostamista, hallinnointia ja käyttöä varten tarvitaan OID-rekistereitä. OID-rekisteriin kirjataan nimiavaruuksille annetut OID-tunnukset. OID-rekisteristä selviävät nimiavaruuteen liittyvät attribuutit, joita ovat mm.

 • Alipuun OID-tunnus (globaaliin juureen saakka) esim. 1.2.246.10.1234567.1.
 • Vastuutaho (organisaatio, yhteyshenkilöt, yhteystiedot).
 • Viittaus ylemmän tason vastuutahoon (Y-tunnuksen 1234567 haltija), joka on antanut hallinnoimastaan alipuusta 1.2.246.10.1234567 yhden haaran (.1) vastuutaholle hallittavaksi.

OID-rekisterin on hyvä sisältää myös tiedot oman puun (ulkoistus) tai alipuun vastuun jakamisesta toisille tahoille. OID-rekisterissä tulisi tätä varten olla viittaus tai viittaukset alemman tason vastuutahoihin, joille alipuun hallinnoija on jakanut omasta alipuustaan nimettyjen alipuiden hallinnointivastuun, esim. 1.2.246.10.1234567.1.1 ja 1.2.246.10.1234567.1.2.

 • Kuvaus tunnusgeneraattorista.
 • Kuvaus yksilöitävistä kohteista, esim. niiden luokitus.

Yksi OID-rekisteri voi sisältää useamman kuin yhden nimiavaruuden tiedot. Esimerkiksi yritys voi pitää yllä OID-rekisteriä, josta käyvät ilmi kaikkien ko. yrityksen Y-tunnusalipuun nimiavaruuksien tiedot. Ideaalitilanteessa OID-rekisterit olisivat hierarkkisesti ketjutettavissa olevia sähköisiä verkkopalveluita, jolloin nimiavaruuksien hallinnointivastuuta olisi mahdollista seurata lehdistä solmujen kautta juureen saakka. Nimiavaruuksien seuraaminen toiseen suuntaan, juuresta solmujen kautta lehtiin, olisi myös mahdollista toteuttaa, mutta näkymän ”syvyyttä” rajoittavat todennäköisesti organisaatioiden väliset hallinnointialueiden rajat ja niihin kytketyt pääsyoikeudet.

Esimerkiksi kunnalla tulee olla OID-yksilöintitunnusten hallinnan OID-rekisteri, josta selviää kunnan nimiavaruuteen kuuluvat toimialat ja näiden yksilöintitunnukset. Kullakin toimialalla puolestaan voi olla oma rekisterinsä omista toimipaikoistaan.

OID-tunnuksilla yksilöityjen kohteiden ominaisuudet talletetaan tukirekistereihin. Tällainen on esimerkiksi kunnan toimipaikkarekisteri, joka sisältää toimipaikkojen ominaisuuksia kuvaavia tietoja, kuten osoitteet, lajit, muut yhteystiedot jne.

   6.5 Esimerkkejä OID-yksilöintitunnuksen käytöstä

Esimerkkejä erityyppisten kohteiden kuten asiakirjojen, järjestelmien ja toimipaikkojen yksilöinnistä on annettu suosituksen liitteessä 1.

  7 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh. 0295 16001, sähköposti: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi

JHS-järjestelmän verkkosivut: http://www.jhs-suositukset.fi/

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

PL 116, 00241 HELSINKI

puh. (09) 149 9331

sähköposti: sfs@sfs.fi

http://www.sfs.fi/

OID-yksilöintitunnusten osalta lisätietoja: http://www.sfs.fi/palvelut/tunnukset/

OID-yksilöintijärjestelmä Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/OID

Tietoja kansainvälisestä OID-hakemistosta: http://www.oid-info.com/

   7.1 Liitteet

Liite 1: Esimerkkejä OID-yksilöintitunnuksen käytöstä

Liite 2: Esimerkkejä yksilöintijärjestelmistä

Liite 3: Muutokset edelliseen JHS 159 -suosituksen versioon

Alaviitteet

1) OID (Object Identifier) http://en.wikipedia.org/wiki/Object_identifier

2) URI (Universal Resource Identifier) http://en.wikipedia.org/wiki/URI

3) URN (Universal Resource Name) http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Name

4) URL (Universal Resource Locator) http://en.wikipedia.org/wiki/URL

5) UUID (Universally Unique Identifier) http://en.wikipedia.org/wiki/UUID

6) SFS 5971 ISO OID –yksilöintitunnukset http://www.sfs.fi

7) Väestötietojärjestelmä http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/www/vtj

8) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä http://www.ytj.fi/

9) SFS 5971 ISO OID –yksilöintitunnukset http://www.sfs.fi