JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

Liite 1 UML-mallinnus

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 31.10.2011
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Yleistä

ISOn paikkatietoja koskevassa standardoinnissa - sekä itse standardointityössä että myös konkreettisten sovelluskohtaisten tietomallien laatimisessa - käytetään Unified Modeling Language (UML, versio 2.1) -mallinnuskieleen kuuluvaa luokkakaaviotekniikkaa. Standardi ISO/TS 19103 Conceptual schema language ohjaa UML-kaaviotekniikan käyttämistä paikkatietomallinnuksessa. Lisäksi standardit SFS-EN ISO 19109 Rules for application schema ja EN ISO 19136 Geography Markup Language antavat lisäohjeita UML-mallien laatimiselle. Tässä dokumentissa annettavat yleiset ohjeet UML-luokkakaaviotekniikan soveltamisesta paikkatietojen mallintamiseen perustuvat UML:n perussääntöihin ja em. standardeihin.

2 Lyhenteet

CSL: Conceptual Schema Language

ISO: International Organization for Standardization

GML: Geography Markup Language

UML: Unified Modeling Language

3 UML-luokkakaaviotekniikan perusteet

Luokka esitetään suorakaiteena.

JHS162_liite1_image1

Luokan attribuutit (esim. attribuutti1) sijoitetaan suorakaiteen sisälle luokan nimestä väliviivalla erotettuna.

JHS162_liite1_image2

Attribuutti voidaan määritellä julkiseksi (+ -merkki attribuutin nimen edessä), jolloin sen näkyy luokan ulkopuolelle. Attribuutille voidaan antaa tietotyyppi (esim. Date) ja toistuvuusmääre. Toistuvuus voidaan ilmoittaa yhdellä luvulla tai arvovälinä esimerkiksi seuraavasti:

 • [1] esiintyy vain kerran, [3] esiintyy kolme kertaa.
 • [0..1] valinnainen – ei esiinny lainkaan tai esiintyy kerran.
 • [1..*] tai [*] vapaasti toistuva – esiintyy yhden tai useamman kerran.

JHS162_liite1_image3

Luokalle voi myös määrittää operaatioita (esim. operaatio1). Nämä kirjoitetaan attribuuttien alapuolelle niistä väliviivalla erotettuna.

JHS162_liite1_image4

Luokkien välillä voi olla suhde. Tämä osoitetaan luokkien väliin piirretyllä viivalla. Suhde on joko yksisuuntainen (osoitettu viivan päässä olevalla nuolella) tai kaksisuuntainen (tavallisesti molemmat nuolen päät jätetään piirtämättä). Kohdeluokan (Luokka2) rooli lähdeluokalle (Luokka1) ilmaistaan viivan viereen sijoitetulla roolinimellä (rooli1), joka sijoitetaan viivan kohdeluokan puoleiseen päähän. Suhteen toistuvuus osoitetaan toistuvuusmerkinnällä (esim. *).

JHS162_liite1_image5

Luokkien välinen suhde voidaan osoittaa myös lähdeluokan (Luokka1) attribuutilla (rooli1), jonka tietotyyppinä on kohdeluokka (Luokka2). Seuraava malli on merkitykseltään identtinen edellisen mallin kanssa. Edellinen merkintätapa on havainnollisuutensa vuoksi suositeltavampi. Jälkimmäisestä tavasta selviää kuitenkin paremmin, että suhde on samanlainen luokan ominaisuus kuin attribuutti.

JHS162_liite1_image6

Koostesuhteessa luokka (Luokka1) voi koostua toisista luokista (Luokka2 ja Luokka3) ja tämä osoitetaan koosteella (komposiitti). Tällöin komponenttiluokan (Luokka2, Luokka3) ilmentymä voi olla vain koosteluokan (Luokka1) yhden ilmentymän osa. Komponenttiluokan ilmentymä ei voi esiintyä ilman koosteluokan ilmentymää.

JHS162_liite1_image7

Luokkien välillä voi vallita perintähierarkia. Luokka (aliluokka) voi periytyä toisesta luokasta (yliluokka, kantaluokka). Perintähierarkia esitetään luokkien väliin piirrettävän viivan yliluokan puoleiseen päähän sijoitettavalla avoimella nuolenpäällä. Aliluokka (Luokka 2, Luokka3) perii kaikki yliluokalle (Luokka1) määritellyt ominaisuudet (attribuutti1). Datatasolla aliluokan ilmentymä voi aina esiintyä yliluokan ilmentymän sijasta.

Perintähierarkian esittämisessä käytetään usein abstrakteja luokkia. Abstraktista luokasta ei ole ollenkaan ilmentymiä – kyseessä on siis pelkästään tietomallissa näkyvä käsite. Luokan abstraktius osoitetaan kirjoittamalla sen nimi vinokirjaimin (Luokka1).

JHS162_liite1_image8

Luokan (Luokka1) luonnetta voidaan osoittaa antamalla sille stereotyyppi (featureType), joka sijoitetaan luokan nimen yläpuolelle kaksoiskulmasulkujen sisään (esimerkiksi kuvassa oleva stereotyyppi ’featureType’ osoittaa, että luokka edustaa mallissa reaalimaailman kohdeluokkaa). Stereotyyppi kuvaa luokkien samankaltaisuutta ilman suhdetta tai perintää.

Liite1_Kuva9

Luokat voidaan ryhmitellä paketeiksi. Pakettien välillä voi olla riippuvuuksia, jotka osoittavat, että tietyn paketin (Paketti1) luokat riippuvat tavalla tai toisella toisen paketin (Paketti2) luokista.

JHS162_liite1_image10

Joskus myös pakettiin kuuluvat luokat piirretään näkyviin.

JHS162_liite1_image11

4 Ohjeita paikkatietojen mallintamiseen

Paikkatietojen mallintamisessa tulee ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

 • Paikkatietokohteet mallinnetaan UML-luokkina.
 • Paikkatietokohteiden välinen suhde mallinnetaan
 • UML-suhteena, jos suhteeseen ei liity omia ominaisuuksia.
 • Itsenäisenä luokkana (suhdeluokka), jos suhteeseen liittyy ominaisuuksia.
 • Paikkatietokohteiden väliset suhteet, jotka vastaavat kokonaisuus/osa -suhdetta mallinnetaan UML-koostesuhteena.
 • Paikkatietokohteen ominaisuudet mallinnetaan luokan UML-attribuutteina.
 • Jos ominaisuudella on itsellään omia ominaisuuksia, se mallinnetaan luokkana.
 • Paikkatietokohteeseen liittyvät operaatiot mallinnetaan vastaavan luokan UML-operaatioina (huom. operaatioita ei yleensä mallinneta tiedonsiirtoon liittyvää sovellusskeemaa tehtäessä).
 • Käytettävien nimien tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti mallinnettavaa kohdetta tai ilmiötä.
 • Kun nimi muodostuu useasta sanasta, aloitetaan jokainen sana ensimmäisen sanan jälkeen isolla kirjaimella ja lisäksi kaikki sanat kirjoitetaan yhteen ilman välilyöntejä.
 • Luokkien ja pakettien nimet aloitetaan isolla kirjaimella.
 • Esimerkki luokan nimestä: VaikeakulkuinenSuo.
 • Attribuuttien, operaatioiden ja suhderoolien nimet aloitetaan pienellä kirjaimella.
 • Esimerkki attribuutin nimestä: keskimaarainenPituus.
 • Luokkien nimien tulee olla yksikäsitteisiä ja jokaisen luokan tulee kuulua johonkin pakettiin.

5 Tiedonsiirron sovellusskeemaan liittyvät lisäohjeet

Tiedonsiirtoon tarkoitettua sovellusskeemaa laadittaessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita, jotka pohjautuvat SFS-EN ISO 19136 -standardiin (GML).

 • Laadittavien UML-mallien tulee olla täydellisiä, eli sisältää mallin kannalta oleelliset luokat, attribuutit, suhteet ja tietotyyppimääritykset.
 • Suhteita, joissa on osallisena useampia kuin kaksi luokkaa, tulee välttää.
 • Ainakin yksi suhderooli tulee osoittaa jokaista suhdetta kohti ja myös suhteiden toistuvuusmääreet tulee antaa.
 • Attribuutit tulee määritellä näkyviksi luokan ulkopuolella.
 • Kaikkien luokkanimien tulee olla yksikäsitteisiä ja soveltua XML-elementtinimiksi. Luokkien ja niiden attribuuttien nimissä ei tule käyttää skandinaavisia merkkejä, eikä alaviivaa, pistettä, väliviivaa tai muuta aakkosten ulkopuolista merkkiä.
 • Kaikkien kohdeluokkaa edustavien UML-luokkien tulee olla varustettu stereotyypillä <<featureType>>.
 • Objektiluokat mallinnetaan UML-luokkina, joille ei anneta stereotyyppiä (geometriaobjektit, topologiaobjektit ja referenssijärjestelmät ovat esimerkkejä objektiluokista).
 • Abstraktina kantaluokkana voidaan aina käyttää UML-luokkaa varustettuna stereotyypillä <<type>>; tästä luokasta voidaan periyttää sekä kohdeluokkia, objektiluokkia että tietotyyppejä.
 • Tietotyyppejä voidaan mallintaa UML-luokkina stereotyypillä <<enumeration>>, <<codeList>>, <<union>> ja <<dataType>>.
 • Kaikilla muilla paitsi objektiluokilla tulee olla niiden luonnetta osoittava stereotyyppi.
 • Perintäsuhde voidaan luoda kahden luokan välille vain, jos ne molemmat edustavat joko kohdetyyppiä, objektityyppiä tai datatyyppiä.
 • Moniperintää ei saa käyttää.
 • Kaikilla attribuuteilla tulee olla nimi ja tietotyyppi.
 • Attribuuttinimien on sovelluttava XML-elementtinimiksi.
 • Suhteiden mahdolliset suunnat tulee osoittaa antamalla vastaava suhderoolinimi.
 • Sovellusskeemaa vastaava UML-paketti varustetaan stereotyypillä <<applicationSchema>>.

Paikkatietojen UML-mallinnuksessa suositellaan käytettävän taulukossa 1 listattuja attribuuttien tietotyyppejä. Tietotyyppien yhdenmukainen soveltaminen edistää tietomallien siirrettävyyttä ja oikeaa tulkintaa. Tietotyyppien yksityiskohtainen merkitys käy ilmi standardista ISO/TS 19103:2002 Conceptual schema language (CSL).

Perustietotyypit

 • Numeric
 • Decimal
 • Vector
 • Real
 • Number
 • UnlimitedInteger
 • Integer
 • Date and Time
 • DateTime
 • Date
 • DatePrecision
 • Time
 • Text
 • CharacterString
 • Sequence <Character>
 • Character
 • CharacterSetCode
 • LanguageCharacterString
 • Enumerations
 • Sign
 • Digit
 • Bit
 • Truth
 • Boolean
 • Logical
 • Truth
 • DiscreteTruth
 • ContinuousTruth
 • Probability
 • Multiplicities
 • Multiplicity
 • MultiplicityRange

Koostetyypit

 • Set
 • Bag
 • Sequence
 • Dictionary

Luetellut tyypit

 • enumeration
 • codeList

Johdetut tyypit

 • Measure
 • UnitOfMeasure
 • Area
 • UomArea
 • Length
 • Distance
 • UomLength
 • Angle
 • UomAngle
 • Scale
 • UomScale
 • Mtime
 • UomTime
 • Volume
 • UomVolume
 • Velocity
 • UomVelocity

Tyhjät tyypit

 • NULL
 • EMPTY

Taulukko 1 Paikkatietojen UML-mallinnuksessa käytettäviksi suositellut tietotyypit (ISO/TS 19103, luku 6.5 Data types)

Paikkatietojen mallinnuksessa suositellaan käytettäväksi seuraavia UML-luokkien stereotyyppejä (ISO/TS 19103 luvut 6.8 ja D.8.3, EN ISO 19136 luvut 5.5 ja E.2):

 • applicationSchema
 • featureType
 • dataType
 • enumeration
 • codeList
 • union
 • primitiveType
 • leaf.