JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Bilaga 1. Allmänna avtalsvillkor (JIT 2015 – Allmänna villkor)

 • Version: 2.3
 • Publicerad: 30.7.2018
 • Giltighetstid: tills vidare

BRUKSANVISNING

Upphandlingsenheterna inom den offentliga förvaltningen rekommenderas att använda dessa avtalsvillkor som bilaga till avtalet när IT-upphandlingar genomförs.

Med dessa allmänna avtalsvillkor kompletteras upphandlingsavtalet som bland annat beskriver avtalets parter, objekt, leveransens eller tjänstens innehåll, krav som ställs på avtalets objekt, parternas mera detaljerade skyldigheter och ansvar, tidplaner, priser och betalningsvillkor samt andra eventuella villkor som avviker från dessa avtalsvillkor eller kompletterar dem.

Avtalsstrukturen ska alltid planeras omsorgsfullt och vid behov ska bland annat kontinuiteten för leverantörens verksamhet när avtalet upphör säkerställas. I prioritetsordningen för avtalets bilagor ska det beaktas att i avtalet ingående JIT 2015 – Specialvillkor är primära i förhållande till dessa allmänna villkor.

Av avtalet ska tydligt framgå vilka villor man kommit överens om som avviker från de allmänna avtalsvillkoren och specialvillkoren och vad ändringen innebär. Alla ändringar ska göras antingen i den egentliga avtalstexten eller i en separat bilaga till avtalet. Det rekommenderas inte att i upphandlingsavtalet för säkerhets skull inkludera ett villkor som redan behandlas i de allmänna villkoren, såvida man inte uttryckligen vill komma överens om något annat när det gäller ett sådant villkor. För att avtalsvillkoren ska vara enhetliga får ändringar inte göras i dokumentet JIT 2015 – Allmänna villkor eller dokumenten med specialvillkor.

I de allmänna avtalsvillkoren regleras inte följderna av att avtalet hävs. Hävning har dock i allmänhet juridiskt viktiga följder för avtalsförhållandet och avtalsparternas rättigheter och skyldigheter. Sådana kan beroende på situationen vara till exempel skyldighet att returnera objektet för leveransen, återbetala köpeskillingen eller skadeståndsskyldighet. När hävningen gäller ett avtal om en pågående tjänst bör man också observera att återbetalning av redan utförda tjänster i allmänhet inte kommer i fråga. Användarna av avtalsvillkoren uppmanas att ta kontakt med en juridiskt sakkunnig redan när hävning av avtalet övervägs för att de speciella dragen i varje enskilt fall ska kunna beaktas och hävningens följder för avtalsparterna kunna bedömas.

Med i punkt 7 nämnda offentliga avgifter avses skatt eller avgift som direkt berör en vara eller tjänst som utgör objekt i upphandlingen (t.ex. elskatt eller tullavgift), inte avgifter i anslutning till indirekta kostnader.

Avtalsparterna avtalar vid behov med ett separat avtal om säkerhetsvillkor och sanktioner i samband med dem. En mall för säkerhetsavtal finns i informationssäkerhetsanvisningen för statens ICT-upphandlingar (VAHTI-anvisning 3/2011), som finns tillgänglig på adressen www.vahtiohje.fi.

Vid bedömning av möjligheten att överföra avtalet ska begränsningarna i upphandlingslagstiftningen beaktas. I 136 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) finns bestämmelser om begränsningar gällande ändring av kontrakt.

Avsikten är att dessa avtalsvillkor alltid ska användas så att de allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015 – Allmänna villkor) används tillsammans med tillämpliga specialvillkor. Specialvillkoren är inte avsedda att användas utan de allmänna avtalsvillkoren och de allmänna villkoren kan inte heller användas utan speciella villkor som lämpar sig för upphandlingen.

Bland specialvillkoren ska de villkor som lämpar sig för upphandlingen väljas. Om flera specialvillkor tillämpas på en upphandling, ska ordningsföljden för tillämpningen prövas speciellt noggrant och prioritetsordningen ska avtalas i det egentliga avtalet. Användningen av specialvillkor ska övervägas mycket noggrant och villkor bör inte läggas till avtalet för säkerhets skull.

Det rekommenderas att det inte bara hänvisas till de tillämpliga avtalsvillkoren, utan att de ingår som bifogade avtalshandlingar till det avtal som ska undertecknas. På så vis kan man undvika meningsskiljaktigheter i fråga om tillämpliga avtalsvillkor och deras bindande verkan. Beställaren ska i förberedelserna för anbudsbegäran fästa uppmärksamhet på punkter som börjar med "Om det inte har avtalats om något annat" och ta tydligt ställning till dem i anbudsbegäran, om beställaren vill avvika från huvudregeln i ifrågavarande villkorspunkt.

De allmänna avtalsvillkoren och specialvillkoren är upprättade med beaktande av lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016. I annan upphandlingslagstiftning, som lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011), finns bestämmelser som avviker från den (t.ex. kap. 4 Underleverans), som ska beaktas när upphandlingsavtalet upprättas.

Denna bruksanvisning utgör inte en del av avtalet.

JIT 2015 Allmänna avtalsvillkor

Avtalets datum och nr:___________________________________Bilaga nr:______

  1 Tillämpning

(1) Dessa allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen följs i den offentliga förvaltningens upphandlingsenheters upphandlingar av IT-produkter och tjänster om det hänvisas till dem i avtalet och inget annat har skriftligt avtalats om någon del av dem.

(2) Enligt upphandlingens natur och omfattning följs som kompletterande villkor till dessa avtalsvillkor på det sätt som avtalas i avtalet dessutom ett eller flera av följande specialvillkor:

   1. Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med öppen källkod (JIT 2015 – Beställarens tillämpningar öppen källkod)
   2. Specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med annat än öppen källkod (JIT 2015 – Beställarens tillämpningar icke-öppet)
   3. Specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder (JIT 2015 – Agila metoder)
   4. Specialvillkor för tjänster (JIT 2015 – Tjänster)
   5. Specialvillkor för konsulttjänster (JIT 2015 – Konsulttjänster)
   6. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 – Maskinvara)
   7. Speciella villkor för tjänster som levereras via datanät (JIT 2015 – Tjänster via nät)
   8. Specialvillkor för behandlingen av personuppgifter (JIT 2015 – Personuppgifter)
   9. Stödmaterial: JHS 166 Öppna gränssnitt vid anskaffningar av IT-system eller -tjänster.

I eventuella fall av motstridighet har specialvillkoren prioritet över motsvarande punkter i dessa allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen.

  2 Definitioner

program med öppen källkod

fi avoimen lähdekoodin ohjelma

en open source software

ett program vars källkod finns fritt tillgänglig eller som lämnats till en licenstagare, och som enligt licensens villkor, både som källkod och i exekverbar form, får
1. kopieras och spridas utan royalty eller andra avgifter och utan begränsningar för spridning av programmet tillsammans med andra program
2. modifieras och vars modifikationer och modifierade versioner får kopieras och spridas under samma villkor som den ursprungliga versionen
3. fritt användas för vilket ändamål som helst.

Programmets licens begränsar inte vem som får utnyttja de rättigheter som beviljas i den.

databeskrivning

fi datakuvaus

beskrivning av innehållet, formen, strukturen och metadata i beställarens datamaterial

Databeskrivningen är komplett, det vill säga täcker beställarens hela lagrade informationsmaterial och kan utan att begränsas av leverantörens immaterialrätt göras offentligt tillgänglig utan att det uppstår några avgifter till rättsinnehavaren för användaren eller den som publicerar beskrivningen.

skriftlig

fi kirjallinen

kommunikation som sker via bokstäver, nummer eller symboler

Uttrycket inbegriper också information som skickas och lagras i elektronisk form.

ibruktagande

fi käyttöönotto

alla de uppgifter och åtgärder som krävs för att ta leveransens objekt i bruk

tjänst

fi palvelu

leverantörens tjänst som utgör avtalets objekt och är specificerad i avtalet samt tillhörande dokumentation

avtal

fi sopimus

ett avtal gällande en produkt eller tjänst som slutits mellan avtalsparterna, inklusive bilagor och de allmänna och speciella avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen som har tagits in som en del av avtalet

Avtalets parter kallas leverantör och beställare samt avtalsparter.

öppenhetskrav för datamaterial

fi tietoaineiston avoimuusvaatimus

ett krav på att beställarens datamaterial ska finnas tillgängligt i ett allmänt använt format och kunna behandlas med andra datasystem än de som utgör objekt för leveransen, utan royalty och licensavgifter eller andra villkor som begränsar behandlingen.

Öppenhetskravet är oberoende av vem som behandlar data.

beställarens material

fi tilaajan aineisto

beställarens dokument, skriftliga uppgifter, databaser och programvaror som används i samband med leveransen av produkten eller tjänsten eller som ingår däri, samt övrigt material som beställaren har överlämnat till leverantören för att producera produkten eller tjänsten, samt dessutom beställarens datamaterial, dess utformning, struktur och metadata som uppstått under användning av tjänsten eller produkten.

Med datamaterialets struktur avses inte datainnehållets lagringstekniska struktur, utan dess begreppsmässiga utformning och strukturering för beställarens användningsändamål. Lagringstekniskt kan datamaterialet finnas i filer, databaser eller andra lagringsformer. I denna definition avser datainnehåll och data såväl rådata som förädlad information.

leveransens objekt

fi toimituksen kohde

de produkter och tjänster som utgör avtalets objekt

del av leverans

fi toimituksen osa

med del av leverans avses en del av leveransens objekt för vilken en särskild leveranstidplan har avtalats och som levereras till beställaren för separat godkännande

ändring av leverans

fi toimituksen muutos

överenskommet tillägg till eller minskning av eller överenskommen precisering av den omfattning eller det innehåll som överenskommits för avtalets objekt

produkt

fi tuote

en anordning, ett redskap, en programvara eller annan motsvarande produkt som utgör avtalets objekt

I produkten ingår dess dokumentation.

krav

fi vaatimus

i avtalet uppställda funktionella och tekniska krav på produkten eller tjänsten samt krav på prestationsförmåga, bruksändamål, datasäkerhet och andra krav

  3 Kontaktpersoner

(1) Båda avtalsparterna ska utse en kontaktperson med uppgift att kontrollera och övervaka att avtalet fullföljs och informera avtalsparterna om frågor i samband med avtalets genomförande. Kontaktpersonen har inte rätt att ändra avtalet. En avtalspart ska utan dröjsmål skriftligt informera den andra avtalspartens kontaktperson om byte av sin kontaktperson.

  4 Underleveranser

(1) En avtalspart har rätt att låta en underleverantör utföra avtalspartens uppgifter enligt avtalet. Avtalsparten ansvarar för underleverantörens andel som för sin egen andel. Avtalsparten ansvarar också för att underleverantören för sin del fullgör de skyldigheter som ålagts avtalsparten.

(2) Leverantören får endast använda av beställaren godkända underleverantörer för att producera en tjänst som avses i avtalet. Beställaren kan inte neka att lämna sitt godkännande utan motiverade skäl.

(3) Leverantören har inte rätt att utan beställarens medgivande byta ut en i upphandlingsavtalet namngiven underleverantör eller underleverantör som deltar i att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser.

(4) Om tjänsten produceras i lokaler som står under beställarens direkta tillsyn och leverantören använder underleverantörer för produktionen, ska leverantören till beställaren före tjänstens produktion påbörjas anmäla namn, kontaktuppgifter och lagliga företrädare för dessa underleverantörer, om dessa uppgifter inte anges i upphandlingskontraktet. Leverantören ska dessutom till beställaren anmäla om alla ändringar och tillägg gällande underleverantörer som avses i denna punkt.

(5) Leverantören har på beställarens begäran skyldighet att byta ut en underleverantör, som belastas av tvingande grund eller grund som kan övervägas för uteslutning som avses i lagstiftningen om offentliga upphandlingar, även om grunden skulle ha uppstått först efter att avtalsförhållandet inletts.

  5 Avtalsobjekt

(1) Produkten och tjänsten ska stämma överens med avtalet, lämpa sig för det överenskomna ändamålet och fungera på överenskommet sätt. Leverantören ansvarar för att produkten och tjänsten uppfyller de krav som specificerats i avtalet och de specifikationer om vilka avtalsparterna kommit överens om skriftligen. Om specifikationer står i strid med krav har specifikationen högre prioritet.

(2) Om en avtalspart märker att specifikationerna avviker från kraven ska avtalsparten skriftligen underrätta den andra avtalsparten om avvikelserna. Av underrättelsen ska framgå till vilka delar kraven inte uppfylls. Ändringar i kraven behandlas enligt punkt 9.

(3) Produkten och tjänsten ska vid leveranstidpunkten överensstämma med den lagstiftning och de myndighetsföreskrifter som gäller när avtalet ingås eller som då har offentliggjorts och föreskrivits träda i kraft under avtalsperioden. Beställaren är dock skyldig att informera leverantören om den speciallagstiftning och de föreskrifter av myndigheter som gäller beställaren och hänför sig till produkten eller tjänsten. Beställaren ansvarar för att specifikationerna motsvarar kraven i den speciallagstiftning och de myndighetsföreskrifter som avses ovan.

(4) I en produkt eller tjänst ingår överenskomna slutresultat samt dokumentation, intyg, tillstånd och övriga handlingar som behövs för direkt användning av produkten eller nyttjande av tjänsten i enlighet med avtalet.

(5) Tjänster, utbildning i anslutning till produkter eller tjänster samt användaranvisningar för direkt användning och nyttiggörande av dem ska vara finskspråkiga, om det inte skriftligen avtalas om något annat. Den tekniska dokumentationen kan vara på finska eller engelska.

  6 Kränkning av immateriella rättigheter

(1) Leverantören ansvarar för att leveransens objekt vid avtalsenlig användning inte kränker tredje parts rätt till patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter som gäller i Finland.

(2) Leverantören är skyldig att på sin bekostnad försvara beställaren, om det mot beställaren riktas invändningar om att leveransens objekt kränker tredje parts immaterialrätt i Finland, under förutsättning att beställaren utan dröjsmål skriftligt underrättar leverantören om den invändning som framförts och låter leverantören föra svarandens talan och ger leverantören på leverantörens begäran och bekostnad alla tillgängliga nödvändiga uppgifter och hjälp samt nödvändiga fullmakter. Leverantören ansvarar för att betala utdömda eller överenskomna ersättningar till tredje part, om beställaren har förfarit enligt vad som anges ovan. Beställaren har rätt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bemöta kravet fram tills dess att leverantören utser ett ombud som beställaren kan godkänna att sköta ärendet. Beställaren kan inte neka att godkänna ett ombud som leverantören utsett utan motiverade skäl.

(3) Om leverantören på goda grunder anser eller om det i rättegång har fastslagits att leveransens objekt kränker tredje parts immateriella rätt i Finland, har leverantören rätt och skyldighet att på sin egen bekostnad och efter eget val antingen (a) skaffa beställaren rätt att fortsätta använda leveransens objekt, (b) byta ut leveransens objekt mot en motsvarande avtalsenlig produkt eller tjänst, eller (c) ändra leveransens objekt så att rättskränkningen upphör och det ändrade objektet för leveransen fortfarande uppfyller avtalet. Om inget av ovan nämnda alternativ är möjligt med skäliga villkor för en avtalspart har avtalsparten rätt att häva avtalet till den del avtalets objekt kränker rätt. Avtalet får hävas helt och hållet, om kränkningen innebär att syftet med avtalet i väsentlig grad inte nås.

(4) Leverantören ansvarar dock inte för invändning, som

(a) görs av en sådan part som har bestämmanderätt över beställaren eller som beställaren har bestämmanderätt över;
(b) föranleds av en ändring som beställaren gjort i leveransens objekt eller beror på hur skriftliga anvisningar som leverantören lämnat följts;
(c) föranleds av att produkten har använts tillsammans med en produkt eller tjänst som inte hör till leveransen och där avtalsparterna inte har kommit överens om sådan användning eller
(d) skulle ha kunnat undvikas genom att använda en publicerad och av leverantören för beställarens användning utan separat ersättning erbjudna avtalsenliga produkt eller tjänst och som motsvarar leveransens objekt.

(5) Leverantören ansvarar för kränkningar av immateriella rättigheter bara i den utsträckning som överenskommits enligt punkterna 6(1) och 6(2).

(6) De ansvarsbegränsningar i fråga om skadeersättning som avses i punkt 11(1) gäller inte eventuellt ansvar med anledning av kränkningar av immateriella rättigheter enligt punkterna 6(1) och 6(2).

(7) På kränkning av immateriella rättigheter när det gäller program med öppen källkod tillämpas i första hand villkoren för ifrågavarande öppna källkod i stället för dessa allmänna avtalsvillkor och eventuella specialvillkor.

(8) På kränkning av immateriella rättigheter när det gäller standardprogram tillämpas i första hand villkoren för ifrågavarande standardprogram i stället för dessa allmänna avtalsvillkor och eventuella specialvillkor. Tillämpade villkor för standardprogram ska bifogas avtalet. De allmänna avtalsvillkoren tillämpas dock om standardprogrammets rättsinnehavare är leverantören eller en sådan part som har bestämmanderätt över leverantören eller som leverantören har bestämmanderätt över.

  7 Pris och prissättningsprinciper

(1) De priser som anges i avtalet inkluderar de offentliga avgifter som gäller den dag avtalet träder i kraft, med undantag för moms. Moms lägg till debiterade priser efter vid varje tillfälle gällande regler. Om storleken på offentliga avgifter eller grunden för att ta ut dem ändras ska de priser som anges i avtalet ändras på motsvarande sätt.

(2) Om beställaren enligt avtal har rätt att få rabatter som baserar sig på upphandlingsvolymer, ska dessa rabatter gälla även nya versioner och utvidgningar av produkten eller tjänsten.

(3) Under avtalsperioden får leverantören kalenderårsvis ändra priserna i motsvarighet till den faktiska kostnadsutvecklingen för avtalets objekt. Förfarandet är dock möjligt endast till den del det inte har avtalats om fasta priser och endast när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Prisändringen grundas på den allmänna prisutvecklingen för leveransens objekt
 • Grunden för prisändringen har uppkommit efter att avtalet har undertecknats
 • Grunden för prisändringen påverkar direkt priset för produkt eller tjänst enligt avtalet
 • Grunden för prisändringen beror inte på leverantörens egen verksamhet (med undantag för ändringar grundade på allmän löneutveckling).

Leverantören ska skriftligen informera beställaren om prisändringen senast två (2) månader före början av den faktureringsperiod då ändringen träder i kraft. I samband med prisändringen ska leverantören för beställaren presentera en relevant redogörelse för den kostnadsutveckling som utgör grund för prisändringen.

(4) Om det inte nås samförstånd om prisändringen, har beställaren rätt att säga upp avtalet i fråga om den aktuella produkten eller tjänsten så att avtalet upphör vid den tidpunkt som beställaren valt. Uppsägningen ska göras skriftligt innan de nya priserna träder i kraft. Beställaren har också rätt att häva avtalet i fråga om de övriga produkter och tjänster som på grund av den ovan nämnda uppsägningen till väsentliga delar inte längre kan användas för det överenskomna ändamålet. Om beställaren säger upp avtalet, är leverantören skyldig att tillämpa oförändrade priser i sex månader efter det att anmälan om uppsägning har gjorts.

(5) Priset på produkten eller tjänsten inkluderar rese- och logikostnader, dagtraktamenten och övertidsersättningar, dessa debiteras inte särskilt. Leverantören har inte heller rätt att debitera ersättning för restid. Om leverantören enligt avtalet har rätt att debitera rese- och logikostnader och avtalsparterna har kommit överens om resorna på förhand, ska beställaren betala leverantören ersättning för skäliga rese- och logikostnader i enlighet med statens resereglemente. Leverantören debiterar dock inte resekostnader för resor som sträcker sig högst 30 kilometer från leverantörens verksamhetsställe. Leverantören debiterar inte restid för resor kortare än 30 kilometer, och för resor längre än 30 kilometer ska leverantören debitera för halva restiden

  8 Betalningsvillkor

(1) Betalningar erläggs mot faktura. Fakturan förfaller till betalning tjugoen (21) dagar efter det att en avtalsenlig faktura har skickats.

(2) Leverantören är berättigad att fakturera de överenskomna betalningarna när beställaren skriftligen har godkänt den leverans eller en del av den leverans som fakturan gäller. Leverantören fakturerar dock återkommande betalningar enligt överenskomna faktureringsperioder. Fakturan ska innehålla en tillräcklig specificering av vad faktureringen grundar sig på.

(3) Om beställaren enligt avtalet ska betala förskott, ska leverantören på beställarens begäran, innan beställaren betalar förskottet, ställa en säkerhet som godtas av beställaren och som är minst 15 procent större än förskottet som ska erläggas. Säkerheten måste gälla minst en månad efter att leveranstiden enligt avtalet har löpt ut. Leverantören ska förlänga giltighetstiden för säkerheten om leveransen fördröjs. Leverantören ansvarar för alla kostnader i samband med säkerheten.

(4) Om beställaren inte erlägger en korrekt fakturerad betalning senast på förfallodagen, har leverantören rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta tas ut i enlighet räntelagen med den angivna räntenivå som gäller under förseningstiden.

(5) Om en entydig och ostridig betalning försenas utan grund i mer än 30 dagar, har leverantören rätt att upphöra att fullgöra åläggandena enligt avtalet. Leverantören ska då underrätta beställaren skriftligt om upphörandet minst femton (15) dagar innan fullgörandet upphör.

  9 Ändring av leverans

(1) Alla ändringar i leveransen och deras konsekvenser för leveranstidplanen eller priset ska avtalas skriftligt enligt ett gemensamt överenskommet förfarande.

(2) Beställaren ersätter ändringarna i leveransen om de medför ökat arbete och ökade kostnader för leverantören. Detta förutsätter att debitering av ändringar i leveransen har överenskommits skriftligt i förväg.

  10 Force majeure

(1) Som befrielsegrund (force majeure) betraktas en sådan ovanlig händelse som hindrar att avtalet fullgörs och påverkar fallet och som har inträffat efter det att avtalet ingicks och som avtalsparterna inte haft någon orsak att beakta när de ingick avtalet, dessutom ska händelsen vara oberoende av avtalsparterna och dess konsekvenser inte kunna undanröjas utan oskäliga merkostnader eller oskälig tidsförlust. En sådan händelse kan vara krig, uppror, myndigheters rekvisition eller beslag för offentligt behov, import- eller exportförbud, naturkatastrof, avbrott i den allmänna samfärdseln, avbrott i den allmänna datakommunikationen eller energidistributionen, arbetskonflikt, eldsvåda eller någon annan omständighet med lika betydande och ovanliga verkningar som är oberoende av avtalsparterna.

(2) Om fullgörandet av en förpliktelse i kontraktet fördröjs på grund av ett oöverstigligt hinder, ska tiden för att fullgöra förpliktelsen förlängas så mycket som det kan anses skäligt med beaktande av alla omständigheter som påverkar fallet.

(3) Avtalsparterna ska utan dröjsmål skriftligen informera varandra om oöverstigliga hinder samt om när hindret upphör.

(4) Som befrielsegrund betraktas också oöverstigliga hinder för avtalspartens underleverantör, om inte underleveransen kan fås av någon annan utan oskäliga kostnader eller väsentlig tidsförlust.

(5) En avtalspart kan säga upp avtalet till att upphöra med omedelbar verkan om uppfyllandet av avtalet på grund av fortsatt oöverstigligt hinder försenas mer än 4 månader.

  11 Skadestånd och ansvarsbegränsning

(1) Avtalspart har rätt att få skadestånd vid direkt skada som beror på den andra partens avtalsbrott.

(2) Om en avtalspart har skyldighet att betala dröjsmåls-, servicenivå- eller annat avtalsvite eller kompensation, har avtalsparten skyldighet att dessutom betala skadestånd till den del som skadans mängd överstiger dröjsmåls-, servicenivå- eller andra avtalsviten eller kompensationer.

(3) En avtalsparts avtalsgrundade skadeståndsskyldighet till den andra avtalsparten inberäknat eventuella dröjsmåls-, servicenivå- och andra avtalsviten eller kompensationer uppgår sammanlagt till högst totalpriset för leveransens objekt. Om leveransens objekt är en produkt eller tjänst som faktureras återkommande, utgör skadeståndsskyldigheten inberäknat eventuella dröjsmåls-, servicenivå- eller andra avtalsviten eller kompensationer sammanlagt högst det kalkylmässiga priset för leveransens objekt under 12 månader.

(4) En avtalspart ansvarar inte för den andra avtalspartens förstörda, försvunna eller ändrade data eller filer och de kostnader detta medför, som kostnader för återskapande av data och filer. Denna punkt tillämpas dock inte om avtalsparten enligt avtal har skyldighet att sörja för tillgängligheten och användbarheten för den andra avtalspartens data och filer, och avtalsparten har brutit mot denna sin skyldighet.

(5) En avtalspart ansvarar inte för indirekt skada.

(6) Begränsningarna av skadeståndsskyldigheten enligt dessa villkor gäller inte fall där en avtalspart har orsakat skadan med uppsåt eller av grov oaktsamhet, brutit mot förbindelsen att iaktta sekretess, eller kränkt de immateriella rättigheterna, kopierat eller använt produkten i strid med lagen eller avtalet eller brutit mot begränsningarna i fråga om export och överlåtelse.

(7) Om en avtalspart i enlighet med artikel 82.4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning [(EU) 2016/679] har betalat skadeersättning till den registrerade har denna avtalspart rätt, utan att begränsas av ansvarsbegränsningarna, att debitera den andra avtalsparten som medverkat vid samma behandling för den andel av ersättningen som motsvarar den andra avtalspartens ansvar för den orsakade skadan i enlighet med dataskyddsförordningen.

  12 Hävning av avtal och prisavdrag

(1) En avtalspart får häva avtalet helt eller partiellt i följande fall:

   1. Villkoren för hävning i punkt 6(3) uppfylls.
   2. Den andra avtalsparten har väsentligt försummat att fullgöra sina avtalsåligganden. Om avtalsbrottet kan avhjälpas, får en avtalspart häva avtalet endast om den avtalspart som gjort sig skyldig till avtalsbrott inte har avhjälpt sitt avtalsbrott inom en skälig tid från det att avtalsparten har lämnat en skriftlig anmärkning om förseelsen och anmält sin avsikt att häva avtalet.

(2) Som väsentligt avtalsbrott betraktas alltid följande omständigheter:

   1. På grund av uppdagade fel eller vänte- eller reparationstider har leveransens objekt visat sig vara av så dålig kvalitet eller så felaktig att leveransens objekt som helhet eller väsentliga delar av det inte under sammanlagt minst 30 dagar under garantitiden kan användas för det avtalade syftet.
   2. Leverantören fullföljer inte avtalet inom den avtalade tiden och orsaken till att avtalet inte fullföljs beror på orsak som leverantören ansvarar för, under förutsättning att förseningen har pågått längre än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock minst 14 dagar eller, om leveranstiden överstiger ett år, längre än 4 månader. Beställaren får alltid häva avtalet oavsett dessa tidsfrister, om en prestation i rätt tid har väsentlig betydelse för beställaren och leverantören har varit medveten om detta.
   3. En klar och ostridig betalning till ett betydande belopp försenas längre än 45 dagar av orsaker som inte beror på leverantören eller ett oöverstigligt hinder och leverantören har minst 15 dagar före hävningen skriftligen påpekat förseningen och hävningshotet för beställaren.

(3) Hävning ska göras skriftligen.

(4) Om beställaren har rätt att häva avtalet eller en del av det, kan beställaren i stället för hävning av avtalet eller en del av det kräva att leverantören beviljar ett skäligt prisavdrag. Rätt till prisavdrag gäller dock inte till den del tjänsten innehåller fel som innebär att leverantören är skyldig att betala beställaren avtalsvite på grund av att den överenskomna tjänstnivån underskrids.

  13 Uppsägning av avtal i speciella fall som avses i upphandlingslagstiftningen

(1) Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, om beställaren visar att inget avtal skulle ha slutits med leverantören om beställaren skulle ha haft kännedom om de verkliga omständigheterna gällande leverantören när upphandlingsbeslutet fattades eller avtalet slöts. Med dessa omständigheter avses de tvingande grunder och grunder som kan övervägas för uteslutning som räknas upp i upphandlingslagstiftningen.

(2) Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, helt eller delvis, om det i avtalet har gjorts en väsentlig förändring som med stöd av upphandlingslagstiftningen skulle ha krävt ett nytt upphandlingsförfarande.

(3) Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, om beställaren visar att inget avtal skulle ha slutits med leverantören, på grund av att Europadomstolen i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har konstaterat att den allvarligt brutit mot sina skyldigheter enligt grundfördragen och upphandlingsdirektiven.

(4) När beställaren säger upp avtal enligt denna punkt 13 har leverantören rätt att få full betalning för de tjänster som har producerats eller varor som har levererats fram till den tidpunkt när avtalet upphör, men ingen rätt att få någon annan ersättning på grund av att avtalet upphör.

  14 Anmälningsskyldighet

(1) Båda avtalsparterna ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra avtalsparten om angelägenheter som har väsentlig betydelse för fullföljandet av avtalet.

  15 Överföring av avtalet

(1) Beställaren har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en tredje part till vilken uppgifter som beställaren sköter övergår eller överförs helt eller delvis, dock med beaktande av vad som konstateras i punkt 16.1 om överföring av standardprogramvara. Överföring ska anmälas skriftligt till leverantören i förväg.

(2) Någon annat slags överföring tillåts endast genom ett överföringsavtal som undertecknas av båda avtalsparterna. En avtalspart får inte neka överföring utan motiverade skäl

  16 Överlåtande av standardprogram

(1) Rätten att överlåta standardprogramvaror bestäms enligt avtalsvillkoren för varje standardprogramvara. Leverantören har skyldighet att med rimligt tillgängliga medel medverka till att rättigheterna kan överlåtas.

  17 Sekretess

(1) I egenskap av ett offentligt samfund ska beställaren iaktta de bestämmelser om sekretess och offentlighet som finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i annan lagstiftning.

(2) Avtalsparterna hemlighåller sådant material som de fått av varandra och som betecknats som konfidentiellt eller som annars kan anses vara konfidentiellt eller innehålla affärshemligheter, och använder inte uppgifterna för andra ändamål än vad som avses i avtalet. Beställaren är dock skyldig att iaktta sina förpliktelser enligt punkt 17(1). Avtalsparterna ansvarar för att alla deras anställda samt underleverantörerna följer denna bestämmelse. Bestämmelsen gäller också efter det att avtalet har upphört.

(3) Sekretessen gäller inte allmänt tillgängliga uppgifter eller offentliga uppgifter eller uppgifter som en avtalspart på laglig väg fått tillgång till på något annat sätt än av den andra avtalsparten.

(4) Avtalsparterna ser inom sina ansvarsområden till att bestämmelserna och myndigheternas föreskrifter om dataskydd och sekretess beaktas.

(5) När avtalet eller uppdraget upphör eller hävs ska avtalsparterna återlämna eller med den andra avtalspartens samtycke förstöra den andra avtalspartens konfidentiella material. Materialet får inte förstöras, om det i lag eller myndigheternas föreskrifter krävs att det ska bevaras.

(6) Avtalsparterna har rätt att använda den yrkeskunskap och erfarenhet de förvärvat i samband med leveransen.

(7) Leverantören har inte rätt att använda avtalet som referens utan beställarens skriftliga tillstånd.

  18 Informationssäkerhet och dataskydd

(1) Leverantören ska iaktta god informationshantering enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt sådana övriga datasäkerhetsarrangemang som avtalsparterna eventuellt kommit överens om i syfte att sörja för informationssäkerheten och dataskyddet. När det gäller beställare inom statsförvaltningen ska även bestämmelserna om klassificering och hantering av sekretessbelagda handlingar i statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) följas enligt de krav som beställaren ställt upp i avtalet.

(2) Leverantören ska se till att den utrustning som används för tjänster samt lokalerna för tjänsteproduktionen har skyddats på lämpligt sätt mot risker som gäller informationssäkerheten och att förfarandena för skyddande och kontroll av information iakttas. Beställaren ska ansvara för sina lokaler på motsvarande sätt.

(3) Leverantören ska iaktta vad som i personuppgiftslagen föreskrivs om god informationshantering och skydd för uppgifter. Leverantören ska se till att behandlingen av personuppgifter som leverantören ansvarar för är förenlig med gällande dataskyddslagstiftning och avtalskrav.

(4) Leverantören ska se till att de uppgifter som leverantören behandlar skyddas på lämpligt sätt mot risken för att uppgifterna försvinner eller förstörs olagligt eller genom olyckshändelse.

(5) I avtalet avtalas om nivån för ICT-beredskap och datasäkerhet som motsvarar behoven i beställarens verksamhetsmiljö och verksamhet. Under avtalsperioden följer leverantören aktivt utvecklingen inom datasäkerhet och ger beställaren förslag på åtgärder som förbättrar datasäkerheten och ICT-beredskapen. Beställaren beslutar om genomförande av förslagen genom ett förfarande för ändringshantering.

(6) Beställaren kan på sin egen bekostnad söka en säkerhetsutredning för personal som producerar tjänsten när de förutsättningar som bestäms i lag uppfylls eller motsvarande utredning från personens hem- eller huvudsakliga vistelseland. Leverantören förbinder sig att medverka till att få medgivanden.

  19 Granskningsrätt

(1) Beställaren har rätt att utföra eller låta en tredje oberoende part utföra en granskning vars föremål kan vara leveransens objekt och dess överensstämmelse med kraven, faktureringens riktighet, tillsyns- och administrationssystemens funktion, dataskyddsnivån, informationsäkerheten samt rapporteringens riktighet. Granskningen kan rikta sig till en period av högst 12 månader före granskningen.

(2) Beställaren svarar för granskningens direkta kostnader. Om granskningen upptäcker ett väsentligt fel, ansvarar leverantören för de direkta kostnaderna för den granskning som krävdes för att hitta felet. Indirekta kostnader ersätts inte. Det kan högst genomföras två granskningar per år.

(3) Beställaren ska skriftligen två veckor i förväg till leverantören anmäla sin avsikt att göra eller låta göra en granskning. Beställaren anmäler samtidigt om en eventuell tredje parts deltagande i granskningen. Leverantören har rätt att neka godkännande av ifrågavarande tredje part om denna är en konkurrent till leverantören när det gäller verksamhet som granskningen gäller. En tredje part som genomför granskning kan använda uppgifter gällande leverantören bara för granskningsändamålet när det gäller ifrågavarande uppdrag. Dessutom gäller samma sekretesskyldigheter för den tredje parten som för avtalsparterna.

(4) Den som genomför granskningen ska om leverantören så kräver, innan granskningen påbörjas till leverantören lämna en skriftlig sekretessförbindelse som till sitt innehåll motsvarar sekretesskyldigheten mellan avtalsparterna. En sekretessförbindelse som krävs av en fysisk person kan dock inte innehålla ekonomiska sanktioner som är oberoende av vållande och inte heller avtalsvite. Leverantören har inte skyldighet att överlämna eller yppa sådana uppgifter till kontrollanten, vars avslöjande skulle kunna äventyra datasäkerheten för leverantörens andra kunder eller som leverantören inte har rätt att överlämna. Beställaren ska dock alltid ha möjlighet att granska leveransens objekt i relevant omfattning.

  20 Export

(1) Avtalsparterna förbinder sig att följa exportbegränsningar för produkter och tjänster.

  21 Ändring av avtalet

(1) Avtalet får ändras endast genom ett ändringsavtal som undertecknats av båda avtalsparterna.

  22 Avgörande av meningsskiljaktigheter

(1) Frågor som gäller avtalet avgörs i första hand genom ömsesidiga förhandlingar.

(2) Om tvistefrågan inte kan lösas genom förhandlingar, ska meningsskiljaktigheterna hänskjutas till en allmän domstol på svarandens hemort.

(3) Om avtalsparterna kommer överens om det kan ärendet också avgöras genom skiljeförfarande.

  23 Tillämplig lag

(1) På avtalet tillämpas Finlands lag, dock inte stadganden om internationellt lagval.