JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Bilaga 4. Specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder (JIT 2015 – Agila metoder)

 • Version: 2.2
 • Publicerad: 30.7.2018
 • Giltighetstid: tills vidare

BRUKSANVISNING

Specialvillkor gällande beställarens upphandling av tillämpningsprogram är specialvillkor för beställarens upphandling av tillämpningar med öppen källkod (JIT 2015 – Beställarens tillämpningar öppen källkod), specialvillkor för beställarens upphandlingar av tillämpningar med annat än öppen källkod (JIT 2015 – Beställarens tillämpningar icke-öppet) och specialvillkor för projekt som genomförs med agila metoder (JIT 2015 – Agila metoder). Beställaren ska alltid innan upphandling av tillämpningsprogram omsorgsfullt välja de mest lämpliga specialvillkoren. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att i anbudsbegäran göra det möjligt att lämna anbud enligt olika specialvillkor.

I specialvillkoren gällande agila projekt (JIT 2015 – Agila metoder) avses med beställarens tillämpning ett program eller en del av det som gjorts för beställaren, utökningar, ändringar, tillägg (som anslutningar), konfigureringar och parametrisering av standardprogram som leverantören gör för beställarens räkning och som levereras med tillämpning av agila leveransmetoder. Avsikten är att dessa avtalsvillkor ska användas i projekt som genomförs med till exempel Scrum- eller XP-metoder eller med andra agila projektarbetsmodeller där leverantören har ansvar för leverans av beställarens tillämpning som är projektets resultat. Det ska alltid kontrolleras om de definitioner som används i avtalsvillkoren kan tillämpas på den projektarbetsmodell som används.

Tillsammans med beställarens tillämpning kan leveransen även omfatta standardprogramvaror om detta uttryckligen har överenskommits i avtalet.

Beställaren upphandlar med dessa villkor ett tillämpningsprogram med en licens för öppen källkod. Användning av en licens för öppen källkod är till nytta speciellt i följande situationer:

 • Vid upphandling av beställarens tillämpning för en verksamhet som återkommer likadan eller motsvarande i flera upphandlingsenheter.
 • Vid upphandling av en tillämpning som kräver särskild offentlighet eller transparens.
 • Vid upphandling av en tillämpning som integreras i andra system och där det krävs samarbete mellan flera parter. I sådana fall bör man också överväga att på det sätt som punkt 18 i dessa villkor möjliggör kräva av leverantören att tillämpningens utvecklingsarbete görs offentligt för att samarbetet med beställarens andra samarbetsparter ska gå lättare.
 • Vid användning av dessa specialvillkor bör man i vissa situationer överväga om det vore ändamålsenligt att upphandla beställarens tillämpning eller en del av den med annat än en licens för öppen källkod. I sådana fall ska följande ändringar i dessa villkor anges i anbudsbegäran och avtal samt till vilka delar de gäller anbudsbegärans objekt:

  Punkterna 17–19 i dessa specialvillkor utgår. Under punkt 12 i dessa specialvillkor ersätts underpunkterna 4-12 med följande villkor:

  12 Rättigheter

  (4) Beställaren har, utan att begränsas av upphovsrätt eller immateriella rättigheter för leverantören eller tredje part, fri rätt att utan tilläggsdebitering själv eller med bistånd av en extern tjänsteproducent

    1. använda beställarens tillämpningsprogram inom sin egen verksamhet
    2. ändra och vidareutveckla beställarens tillämpningsprogram för sitt eget bruk
    3. framställa nya exemplar av beställarens tillämpning för sitt eget bruk
    4. utnyttja material och kunskap som uppstått i samband med utvecklingen av beställarens tillämpning i samband med andra tillämpningar
    5. flytta beställarens tillämpning till en annan plattforms- eller operativsystemsmiljö eller geografisk plats, dock med beaktande av eventuella exportbegränsningar
    6. överlåta nyttjanderättigheter till beställarens tillämpning till tredje parter, om skötseln av beställarens uppgifter eller omorganisationer kräver detta
    7. få besittnings- och nyttjanderätt till maskin- och källkodsversionen av beställarens tillämpning.

  När beställaren utövar dessa rättigheter sörjer beställaren för att leverantörens affärshemligheter förblir konfidentiella enligt offentlighetslagen.

  (5) Bestämmelserna i punkt 12(4) gäller dock inte standardprogramvaror, om inget annat har avtalats. På användarrättigheter till standardprogramvaror tillämpas de användarrättsvillkor som standardprogrammets tillverkare eller upphovsrättshavare definierat.

  (6) Ovan nämnda beställarens rättigheter ändrar eller utvidgar inte garantin eller leverantörens övriga ansvar till den del som gällde för beställarens tillämpning för garanti- eller godkännandevillkor eller andra skyldigheter eller krav i dess ursprungliga miljö.

  Dessa villkor lämpar sig inte för upphandling av tillämpningar som realiseras enligt den så kallade vattenfallsmodellen. I projekt som följer den så kallade vattenfallsmodellen framskrider arbetet som tydliga etapper så att godkännandet av föregående etapp utgör en förutsättning för nästa (t.ex. specifikation – konstruktion – realisering – testning). Specialvillkoren gällande upphandling av beställarens tillämpning (bilagorna 2 och 3) är avsedda att användas i projekt som följer vattenfallsmodellen. Dessa avtalsvillkor ska inte heller användas i projekt där leverantören endast levererar experter till beställarens förfogande utan att ansvara för den egentliga leveransen av beställarens tillämpning. I dessa fall rekommenderas det att Specialvillkor för konsulttjänster används.

  Leveransens objekt ska uppfylla de ovillkorliga krav som överenskommits i avtalet och de valfria krav om vilkas realisering det har överenskommits under projekttiden. Med dessa krav som grund görs i allmänhet separat mera detaljerade specifikationer och en projektplan för realiseringen. Såväl projektplanen som tidplanen för leverans av de olika delarna och funktionaliteterna enligt arbetslistan är flexibla under projektets gång, det väsentliga är att realisera de ovillkorliga kraven och funktionaliteterna enligt de specifikationer som gäller dem under projekttiden. Även realiseringstidplanen och ordningen för ovillkorliga krav kan ändras under projektet genom ett överenskommet förfarande.

  Agila metoder kräver betydande deltagande av beställaren under projektet och beredskap för snabbt beslutsfattande. Enligt manifestet för agil systemutveckling, det s.k. Agile manifesto, uppskattas i agil programutveckling individer och interaktioner mer än metoder och verktyg; fungerande programvara mer än omfattande dokumentation; kundsamarbetet mer än avtalsförhandlingar och anpassning till förändringar mer än att hålla sig till planen. (Källa: http://agilemanifesto.org/iso/fi/). I agila metoder är det centrala återkoppling under projektets gång, ständig utvärdering och flexibel anpassning av olika versioner och funktionaliteter samt omvärdering och anpassning av omfattning och leveranssätt. Tillräcklig dokumentering av tillämpningens kod måste beaktas. Beställaren ska ha tillräckliga och kompetenta resurser för att göra dessa utvärderingar och fatta dessa beslut enligt projektplanen under projektets gång. Det är ofta ändamålsenligt att skaffa respons från tillämpningens slutanvändare. Dröjsmål med utvärderingar och lösningar eller att det först i ett senare projektskede framkommer att slutresultatet inte motsvarar det som eftersträvas, kan medföra merkostnader om vars fördelning och prissättning det vid behov bör avtals om i avtalet.

  Som det har angivits i JIT 2015 – Allmänna villkor fästs avtalsparternas uppmärksamhet på att specifikationerna ska uppfylla kraven. Om det i specifikationsfasen framkommer att något krav inte uppfylls eller att det till exempel inte är ändamålsenligt att uppfylla det, ska leverantören informera beställaren om detta och frågan ska behandlas i ett förfarande för ändringshantering.

  Om det under projektets gång framkommer att realiseringen av beställarens krav eller tilläggsarbete förutsätter ändringar i beställarens driftsmiljö, ska leverantören informera beställaren om ändringarna utan onödigt dröjsmål. Beställaren ska på motsvarande sätt meddela om beställaren avser att göra sådana förändringar eller om funktionaliteterna ska realiseras utan att ändringarna görs.

  I avtalet ska ”färdig” definieras. Enligt punkt 8.2 kan resultaten från en iteration godkännas, om beställaren konstaterar att de uppfyller överenskomna kriterier för godkännande som kan vara olika i olika skeden av arbetet.

  För specifikationsiterationerna kan till exempel följande avtalas: "som definition av färdig används till att börja med följande: "färdig" är ett sådant resultat eller en sådan version som ska åstadkommas vid varje tillfälle. Om inget annat avtalas, är målet med iterationen att producera ett "färdigt" resultat eller en "färdig" version som uppfyller de krav som ställs och är testad och fungerande. Definitionen på färdig preciseras till att betyda allt högre kvalitet ju längre projektet framskrider. "Färdig" definieras av beställaren och leverantören i början av varje iteration och dokumenteras. I sista hand avgör beställaren definitionen av färdig".

  För realiseringsiterationerna kan till exempel följande avtalas:

  • alla uppgifter som angivits för iterationen är utförda och markerade som utförda
  • iterationens resultat uppfyller de krav som ställs på iterationen
  • källkoden som hör till iterationen är färdig och kommenterad på ett adekvat sätt
  • enhets- och regressionstesterna genomförs med lyckat resultat och utan att brister uppdagas
  • iterationens resultat och gränssnitt är detaljerat dokumenterade
  • iterationens resultat är installerat i de miljöer som krävs.

  Beställaren upphandlar ofta en tillämpning så att den byggs upp kring någon standardprogramvara som parametriseras eller kompletteras till att motsvara beställarens krav. I avtalet ska leveransens objekt, dess ovillkorliga och andra krav samt i det eventuellt ingående standardprogramvaror specificeras. Även följande saker ska beaktas:

  • Det är leverantörens skyldighet att svara för lösningens tekniska funktion i den omfattning som överenskommits i avtalet samt för att ovillkorliga och överenskomna andra villkor uppfylls.
  • Arbetet utförs ofta helt eller delvis i beställarens lokaler.
  • Testnings- och godkännandeförfaranden gäller hela leveransens objekt inklusive tillhörande standardprogramvaror.
  • Till dessa specialvillkor gällande agila metoder har det lagts till bestämmelser om testnings- och godkännandeförfaranden. Det är dock i allmänhet nödvändigt att i avtalet närmare komma överens om såväl testning och utvärdering under projektets gång som godkännandetestnings- och godkännandeprocessen. Dokumentation är en väsentlig del av en produkt eller tjänst. Dokumentationen gällande leveransens objekt ska granskas i samband med testningen.
  • Under agila projekts gång ska lösningar som kommer fram under projekttiden inklusive deras motiveringar samt ändringar i tidplaner, projektets omfattning, krav och dokumentation samt godkännanden för dessa dokumenteras kontinuerligt, tydligt och på ett relevant sätt. Det bör observeras att ur upphandlingslagstiftningens synvinkel kan ovillkorliga krav som ställts redan i anbudsbegäran bara ändras i begränsad omfattning.
  • Om det ingår standardprogramvaror i leveransen ska de specificeras i avtalet. Om inget annat har avtalats kan operativsystem och databashanteringssystem vara standardprogram som är licensierade på annat sätt än med villkor för öppen källkod, men annars ska standardprogramvaror vara licensierade med villkor för öppen källkod. Nyttjanderättigheterna till standardprogramvaror bestäms som utgångspunkt enligt deras egna villkor för nyttjanderättigheter. Nyttjanderättigheterna till standardprogramvaror ska till sitt omfång motsvara de krav som beställaren angivit i anbudsbegäran.
  • Det bör observeras att källkoden till slutna standardprogramvaror från tredje part i allmänhet inte kan fås eller deponeras ens hos en escrow-agent. I dessa situationer kan källkoden som utgångspunkt deponeras bara för den del av lösningen vars källkod leverantören förfogar över och har rätt att överlåta.
  • Agila leveranser kan prissättas på olika sätt. Prissättningsmodellerna kan kopplas till tid eller resultat eller en kombination av dessa. Möjliga prissättningsmodeller kan vara till exempel rent tidsbaserad prissättning, målpris, prissättningsmodell baserad på funktionspunktsanalys eller motsvarande prissättningsmodell, takpris för viss tidsperiod eller liknande. Det bör observeras att man bör undvika prissättningsmodeller baserade på ett helt fixt pris, eftersom det som sådant inte möjliggör en agil leveransmodell som i väsentlig del sammanhänger med flexibilitet och att göra ändringar.
  • I avtalet bör det också finnas en prissättningsmodell för realisering av valfria krav och för eventuella tilläggsarbeten.
  • Dessa specialvillkor för agila metoder kan användas tillsammans med avtalsvillkoren för öppen källkod.

  Programutvecklingen görs som källkod och för hantering av koden underhålls källkoden i något versionshanteringssystem. Villkoren utgår från att källkoden publiceras i ett publikt versionshanteringssystem efter utvecklingsarbetet, senast 30 dagar efter att leveransen har godkänts. Villkoren gör det möjligt att använda det publika versionshanteringssystemet redan när utvecklingsarbetet inleds så att var och en kan följa utvecklingsarbetet. Detta är en fördel om det i projektet krävs till exempel samarbete mellan flera leverantörer, kunder eller andra parter.

  Det finns flera licenser för öppen källkod. På adressen http://www.opensource.org/ finns definitionen av öppen källkod och en förteckning över sådana licenser. EUPL 1.1-licensen är tillgänglig på internetadressen http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl. Se även JHS 169 Användning av program med öppen källkod inom den offentliga förvaltningen.

  Som utgångspunkt bör inte licensen begränsas för att så många olika tekniker som möjligt ska kunna offereras (eller lämpliga komponenter väljas under projektets gång). Ifall den upphandlande enheten har ett välgrundat skäl att kräva en viss licens för öppen källkod av leverantören, bör licensen definieras i anbudsbegäran och därefter bör motsvarande bestämmelse tas in i avtalet. Ett sådant skäl kan i vissa fall vara till exempel ett befintligt program med öppen källkod som används hos upphandlingsenheten. I allmänhet bör också kompatibla licenser tillåtas. I vissa situationer kan beställaren vilja fortsätta använda flera licenser i licensieringen, så kallad dubbellicens.

  I tillämpningens upphandlingsfas bör man fästa särskild uppmärksamhet på att förebygga uppkomsten av leverantörslåsning genom att särskilt förbereda sig på att lösgöra sig från systemet under dess livscykel eller i slutet av den, samt på de kostnader detta medför. Enligt dessa villkor har leverantören skyldighet att planera leveransens objekt så att det är möjligt att lösgöra data på ett vettigt sätt. Kostnaderna för att lösgöra sig från systemet bör i allmänhet beaktas i anbudsjämförelsen redan när tillämpningen upphandlas.

  Det ska alltid upprättas ett upphandlingsavtal för upphandling av beställarens tillämpning. Dessa standardvillkor utgör bilagor till upphandlingsavtalet tillsammans med JIT 2015 Allmänna villkor. I prioritetsordning kommer specialvillkoren före de allmänna villkoren. I upphandlingsavtalet ska inkluderas de punkter ur specialvillkoren och de allmänna villkoren som man behöver avvika från.

  Portalen enligt punkt 17 (7) är vid publiceringstidpunkten för denna rekommendation avoindata.fi.

  Krav gällande användning av öppna gränssnitt bör specificeras redan i anbudsbegäran. I JHS 166-rekommendationens bilaga 10 finns stödmaterial om användningen av öppna gränssnitt.

  Denna bruksanvisning utgör inte en del av avtalet.

  Avtalets datum och nr:___________________________________Bilaga nr:______

  JIT 2015: Specialvillkor för projekt som realiseras med agila metoder

   1 Tillämpning

  (1) Dessa specialvillkor iakttas när upphandlingsenheter inom den offentliga förvaltningen upphandlar projekt för beställarens behov och enligt beställarens krav och som genomförs med agila metoder, om det hänvisas till villkoren i avtalet och inte någonting annat har avtalats skriftligen om någon del av dem.

  (2) Dessa specialvillkor används tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen. I händelse av motstridighet har specialvillkoren prioritet över motsvarande punkter i de ovan nämnda allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen.

   2 Definitioner

  Utöver definitionerna för specialvillkoren nedan följs definitionerna i JIT 2015 Allmänna villkor. Ändring har i dessa specialvillkor definierats på annat sätt än i de allmänna villkoren på grund av villkorens objekt.

  plattformsprogramvara

  fi alustaohjelmisto

  allmänt tillgängliga operativsystem och databashanteringssystem

  ovillkorligt krav

  fi ehdoton vaatimus

  i avtalet eller dess bilagor angivet krav, där leveransens objekt ska ha angivna egenskaper eller funktionaliteter, eller ett kvalitetskrav som leveransens objekt ska uppfylla

  iteration

  fi iteraatio

  en för sin varaktighet begränsad projektdel, som Scrum-metodens sprint, där en viss, begränsad mängd funktionaliteter enligt arbetslistan realiseras och som kan avslutas med ett mellangodkännande

  tillämpning som publiceras

  fi julkaistava sovellus

  programkod som hör till materialet som levereras och dess dokumentation, men inte beställarspecifika installations- och definitionsuppgifter för programmet, och inte plattformsprogramvaror eller deras programkod eller dokumentation

  publiceringsplan

  fi julkaisusuunnitelma

  en beskrivning av iterationernas innehåll, sammanfogning av iterationernas resultat till delhelheter samt deras publiceringstidplan

  offentligt versionshanteringssystem

  fi julkinen versionhallintajärjestelmä

  en för allmänheten öppen tjänst där man på ett ändamålsenligt sätt kan underhålla programvarans källkod för programvaruutveckling samt annat material i anslutning till programvaruutveckling.

  utvecklingsmiljö

  fi kehitysympäristö

  en avtalsenlig teknisk plattform som behövs för utveckling av beställarens tillämpning, såsom apparater, programvaror och datakommunikationsförbindelser samt nödvändiga licenser och underhåll av dem

  driftsmiljö

  fi käyttöympäristö

  en teknisk plattform (servrar, systemprogramvara, datakommunikationsförbindelser osv.) där leveransens objekt installeras för provning och produktionsbruk

  tilläggsarbete

  fi lisätyö

  ett särskilt avtalat arbete som ska utföras utöver de ursprungliga ovillkorliga och valfria kraven

  överlämnande

  fi luovuttaminen

  överlämnande av leveransens objekt till beställaren för godkännandetestning

  Även en del av leveransen kan överlämnas för godkännandetestning

  ändring

  fi muutos

  överenskommet tillägg till eller minskning av eller överenskommen precisering av den omfattning eller det innehåll som överenskommits för avtalets objekt

  Som ändring betraktas inte till exempel ändring av realiseringsordningen för överenskomna funktionaliteter eller tidplane- eller resursförändringar inom projektets totala tidplan som inte har större inverkan än marginell. En ändring kan öka eller minska omfattningen av leveransens objekt.

  specifikationer

  fi määritykset

  de tekniska och funktionella egenskaper för leveransens objekt baserat på kraven, och som avtalsparterna har avtalat eller avtalar skriftligt

  projektplan

  fi projektisuunnitelma

  en plan på allmän nivå som beskriver ett projekt gällande leveransens objekt, antalet iterationer och deras viktigaste innehåll, resurser och tidplan samt ansvar och uppgifter för olika roller

  brist

  fi puute

  en avvikelse från kraven och som kan realiseras som en del av en annan iteration innan leveransens objekt överlämnas och som förs upp på arbetslistan

  lösningsbeskrivning

  fi ratkaisukuvaus

  beskrivning av leveransens objekt på detaljerad nivå och av hur lösningen uppfyller kraven och specifikationerna

  beställarens tillämpning

  fi tilaajan sovellus

  ett program som gjorts för beställaren eller en del av det, utökningar och tillägg (som anslutningar) i standardprogramvaror som gjorts för beställaren, konfiguration, parametrisering och andra eventuella program som leverantören levererat som en del av installationen med undantag för standardprogramvaror.

  I beställarens tillämpning ingår även dess dokumentation.

  funktionspunktsanalys

  fi toimintopistelaskenta

  en metod för att bestämma storleken på ett programvaruprojekt före genomförandet och verifiera det efter realisering

  material som ska levereras

  fi toimitettava aineisto

  material som ska levereras avser material, som programkod, dokumentation, konfigurationsuppgifter, anvisningar och annat material som leverantören levererar till beställaren för att uppfylla avtalet.

  När det gäller programkod omfattar material som ska levereras både källkod och körbar kod.

  del av leverans

  fi toimituksen osa

  med del av leverans avses en del av leveransens objekt för vilken en särskild leveranstidplan har avtalats och som levereras till beställaren för separat godkännande.

  valfritt krav

  fi valinnainen vaatimus

  ett krav på leveransens objekt som inte är ovillkorligt

  standardprogramvara

  fi valmisohjelmisto

  en programvara eller del av sådan som specificerats som standardprogramvara i avtalet och som är utvecklad av leverantören eller tredje part, samt standardprogramvarans dokumentation

  En standardprogramvara kan också vara licensierad under en licens för öppen källkod. En standardprogramvara eller dess dokumentation är inte beställarens tillämpning.

  fel

  fi virhe

  leveransens objekt som överlämnats för godkännandetest uppfyller inte ovillkorliga krav, för leveransens objekt avtalade valfria krav eller avtalade specifikationer, eller så fungerar den inte enligt dessa eller motsvarar inte dokumentationen för leveransen eller vad som i övrigt överenskommits i avtalet

  kompatibel licens

  fi yhteensopiva lisenssi

  en licens vars villkor inte står i strid med licensen för ett annat program med öppen källkod i en situation där samma helhet licensieras samtidigt med såväl den andra licensen som den kompatibla licensen, eller, om sättet att förena helhetens delar gör det möjligt med olika licensvillkor för olika delar, avser en kompatibel licens vilken som helst licens för program med öppen källkod

   3 Leverans

  (1) Dessa avtalsvillkor gäller för IT-utvecklingsprojekt som genomförs med agila metoder och där leverantören har ansvaret för att leverera beställarens tillämpning. Leverantören svarar för projektledning, om inget annat avtalats.

  (2) Beställarens tillämpning specificeras i avtalet. Om leveransens objekt innehåller standardprogramvaror ska de och särskilda villkor som eventuellt gäller för dem nämnas i avtalet.

  (3) Leverantören ansvarar för att beställarens tillämpning och beskrivningarna av den är avtalsenliga och att arbetet utförs med den yrkesskicklighet som uppgiften kräver och med iakttagande av god teknisk praxis, gott projektarbetssätt samt god kvalitetsnivå. Leverantören svarar för sin del för att leveransens objekt specificeras och planeras så att beställaren kan, med användning av automatiska system på sätt som leverantören specificerat, överföra all beställarens information som tillämpningen lagrat i ett format enligt öppenhetskravet för datamaterialet. Leverantören svarar för sin del för att leveransens objekt specificeras och planeras så att behandlingen av personuppgifter med tillämpningen följer kraven i dataskyddslagstiftningen.

  (4) Leveransens objekt omfattar beställarens tillämpning som realiserats enligt de ovillkorliga kraven och de frivilliga krav som enligt överenskommelse under projektets gång ska realiseras samt de gemensamt överenskomna specifikationerna på deras grund, samt övriga avtalade produkter, tjänster, funktionaliteter och delar, inklusive eventuella tilläggsarbeten och -funktionaliteter. Till dokumentationen för leveransens objekt hör en databeskrivning. Leverantören har inte rätt till separat debitering för att leverera databeskrivningen, om inget annat har avtalats. 

  (5) Leverantören ska erbjuda ett öppet gränssnitt till leveransens objekt, om det i avtalet har överenskommits om krav på öppet gränssnitt.

  (6) Leveransen omfattar planering, specifikation, genomförande, testning och ibruktagande av beställarens tillämpningsprogram, om det inte har avtalats om något annat. Leveransen kan dessutom inrymma andra uppdrag, såsom uppdrag som hänför sig till datakonvertering och personalutbildning, om det har avtalats om dem i avtalet.

  (7) Parterna avtalar i avtalet om leveransens faser, iterationer och tidplan och nödvändiga resurser och preciserar dem i projektdokumentationen.

  (8) Det avtalas separat om stöd, underhåll och fortsatt utveckling av leveransens objekt.

   4 Leveransprojekt

  (1) I början av leveransprojektet preciserar och kompletterar leverantören och beställaren projektplanen och lösningsbeskrivningen samt upprättar tillsammans preliminära specifikationer och arbetslistor enligt kraven och en tidplan gällande projektets resultat.

  (2) Leveransprojektet består av flera iterationer, där var och en realiserar en eller flera funktionaliteter i arbetslistan och där ett mål har ställts upp för varje iteration. Leverantören testar själv iterationens resultat innan de överlämnas till beställaren. Leverantören överlämnar iterationens resultat till beställaren för utvärdering och godkännande som avslutning på varje iteration, om inget annat avtalats. Om beställaren inte godkänner iterationens resultat, återförs den saknade funktionaliteten till arbetslistan för att realiseras i en senare, överenskommen iteration.

  (3) Leverantören rapporterar regelbundet iterationernas framskridande och realiseringen av funktionaliteter enligt arbetslistan till beställaren på det sätt som överenskommits i projektdokumentationen. Under varje iterations gång och efter iterationen bedöms arbetslistan, projektdokumentionen och tidplanen samt beställarens och leverantörens resursläge och -behov. Arbetslistan hålls uppdaterad.

  (4) Om inget annat avtalas och specificeras i projektdokumentationen, genomförs det arbete som beställaren och leverantören utför tillsammans i beställarens lokaler och beställarens projektpersonal ska delta i dagliga eller på annat sätt återkommande projektmöten med leverantörens personal.

  (5) Leverantören ska under projektets gång lämna experthjälp till beställaren gällande bedömning av och val mellan olika realiseringssätt och teknikalternativ.

   5 Organisering och genomförande av leverans

  (1) Avtalsparterna tillsätter ett projekt och en ledningsgrupp för det i syfte att fullfölja avtalet och för samarbetet mellan avtalsparterna. Vardera avtalsparten utser sin representant till ledningsgruppen, som övervakar genomförandet av projektet i egenskap av en samarbetsorganisation för avtalsparterna. Ledningsgruppens uppgifter slås fast i avtalet och ledningsgruppen samlas på begäran av en avtalspart efter behov och åtminstone efter varje delleverans och annan leveransfas. Det förs protokoll över ledningsgruppens möten. Ledningsgruppen kan inte ändra avtalet.

  (2) Leverantören tillsätter en projektchef med uppgift att rapportera till styrgruppen om projektläget och hur projektet framskrider. Projektchefen svarar för planering och övervakning av iterationer och projektarbete. De övriga uppgifterna slås fast i avtalet.

  (3) Båda avtalsparterna ska utse en kontaktperson med uppgift att följa och övervaka att avtalet fullföljs och informera inom den egna organisationen och den andra avtalsparten om frågor i anslutning till avtalets fullgörande. Leverantörens projektchef är leverantörens kontaktperson, om det inte avtalas om något annat. En avtalspart anmäler byte av sin kontaktperson till den andra avtalsparten i god tid, dock med hänsyn tagen vad som anges nedan i punkterna 6 och 7 om byte av nyckelpersoner.

  (4) Leverantören utser en person med ansvar för att genomföra iterationerna och som svarar för arbetslistan och dagliga möten samt tillsyn och uppföljning av arbetet.

  (5) Avtalsparterna utser nödvändiga personalresurser för projektet och ger dem i avtalet överenskomna behörigheter för att fatta beslut som rör det dagliga arbetet. I avtalet kan det avtalas om namngivna nyckelpersoner.

  (6) Avtalsparterna reserverar för egen del behövliga arbetslokaler och redskap till projektets förfogande.

  (7) Avtalsparterna ska medverka till genomförandet av projektet i sådana sammanhang som avtalsparterna kan bestämma eller ha kontroll över. Båda avtalsparterna ska utan dröjsmål fatta de beslut som behövs för genomförandet av projektet.

  (8) Leverantören verkar i samråd och rådgör med andra leverantörer och med konsulter som beställaren anlitar, om beställaren begär det. Om det inte har avtalats om något annat har leverantören rätt att debitera för detta tilläggsarbete. Leverantören ska dock på förhand meddela om tilläggsarbetet.

  (9) Om det inte har avtalats om något annat ska leverantören bygga upp beställarens tillämpningsprogram och utföra övriga projektrelaterade arbeten genom att använda leverantörens arbetsmetoder.

  (10) Den avtalspart som ansvarar för utvecklingsmiljön sörjer under projektets gång för säkerhetskopior som utgör avtalsobjekt och som gäller leveransens objekt samt kontrollerar att de fungerar.

  (11) Leveransprojektet avslutas när leveransens objekt har godkänts i sin helhet och tagits i bruk.

   6 Leverantörens resurser

  (1) Leverantören säkerställer att det finns tillräckligt med personal för projektet, med tillräcklig kompetens och kunskaper för att delta i genomförandet av projektet och som uppfyller avtalade krav.

  (2) Leverantören får inte byta ut i avtalet namngivna nyckelpersoner utan beställarens medgivande av andra orsaker än sådana som leverantören inte kan påverka. Beställaren kan inte neka att lämna sitt medgivande utan grundad anledning. Leverantören ska alltid skriftligen på förhand underrätta beställaren om att en nyckelperson byts ut och utan dröjsmål ersätta nyckelpersonen med en ny person.

  (3) På beställarens grundade begäran byter leverantören ut en person som utsetts till projektet utan onödigt dröjsmål.

  (4) Den nya personen ska för sina kunskaper uppfylla avtalade krav.

   7 Beställarens resurser och samverkansskyldighet

  (1) Beställaren säkerställer att det finns tillräckligt med personal för uppgifter i anslutning till leveransen, projektmöten, godkännande av iterationernas resultat och andra uppgifter och som har tillräcklig kompetens och kunskaper för att medverka till att projektet genomförs på ett vederbörligt sätt. Deltagarna ska ha tillräckliga befogenheter att godkänna iterationernas resultat och utföra andra uppgifter som krävs i projektet.

  (2) Beställaren strävar efter att inte byta ut nyckelpersoner som namnges i avtalet. Beställaren ska alltid skriftligen på förhand underrätta leverantören om att en nyckelperson byts ut och utan dröjsmål ersätta nyckelpersonen med en ny person.

  (3) Utöver det som i avtalet överenskommits om beställarens uppgifter ska beställaren till leverantören lämna de uppgifter som kan lämnas och som leverantören behöver för att utföra uppgiften. Beställaren ansvarar för de uppgifter, anvisningar och föreskrifter som beställaren lämnat till leverantören.

  (4) Beställaren ansvarar för att för sin del utföra de uppgifter som överenskommits i avtalet för beställaren enligt överenskommen tidplan.

   8 Granskning och godkännande av resultaten från en iteration

  (1) Avsikten med godkännande av resultaten från en iteration är att säkerställa projektets framskridande. Beställaren ska granska och godkänna eller underkänna resultaten från en iteration enligt den tidplan som överenskommits, så att följande iterationer kan påbörjas enligt tidplanen.

  (2) Iterationens resultat är godkända om beställaren konstaterar att de uppfyller kriterierna för godkännande. Kriterierna för godkännande av resultaten från iterationen avtalas i avtalet och de kan vara olika för olika iterationer eller iterationer som görs i olika skeden.

  (3) Arbete som överenskommits ingå i en iteration men som ej utförts eller blivit godkänt behandlas som en brist och uppgiften flyttas till att utföras i en senare iteration eller så kommer man överens om en ändring. Samtidigt ska man komma överens om eventuell påverkan på projektets pris och betalningsposter.

   9 Testning och godkännande av en del av leverans

  (1) Om det inte har avtalats om något annat ska beställaren testa en del av en leverans inom sju (7) vardagar efter det att leverantören skriftligen har meddelat att testningen kan påbörjas. Om en del av leveransen tas självständigt i produktionsbruk tillämpas dock avvikande från ovanstående det godkännandeförfarande som anges nedan i punkt 10.

  (2) Godkännande av en del av leveransen utgör en förutsättning för att påbörja den första iterationen för nästa del av leveransen, om inget annat har avtalats. Observerade brister och fel noteras i arbetslistan.

  (3) Godkännandet av en del av leveransen befriar inte leverantören från ansvar för fel som uppdagas under testning i senare etapper och som inte skäligen kunde uppdagas under testning av en del av leveransen.

   10 Godkännandetestning och godkännande av leveransen

  (1) Innan leverantören överlämnar leveransens objekt till beställaren för testning för godkännande ska leverantören utföra de leverantörstest på leveransens objekt som fastställts i avtalet. Om det inte har avtalats om något annat ska leverantören utföra test enligt sin praxis med det material som beställaren lämnat på förhand. Godkänt test av leverantören är en ovillkorlig förutsättning för att leverantören ska kunna överlämna leveransens objekt till beställaren för att testas för godkännande. Leverantörens testning har genomförts med godkännande när det inte längre uppdagas några fel i testerna som skulle kunna hindra godkännande enligt punkt 10(5). Leverantören meddelar beställaren när leveransens objekt är färdigt för beställarens testning för godkännande och lämnar en redogörelse till beställaren över den testning som genomförts och dess resultat.

  (2) Beställaren ska på egen bekostnad se till att den driftsmiljö som behövs vid testningen är avtalsenlig, om det inte har avtalats om något annat. Leverantören överlämnar leveransens objekt för testning för godkännande så att programmet är installerat i en avtalsenlig driftsmiljö i enlighet med leveranstidplanen. Leverantören lämnar beställaren de bruksanvisningar som behövs för leverantörens godkännandetestning samt dokumentationen om leveransens objekt. Leverantören genomför även överenskommen utbildning för beställarens representanter för att utföra ifrågavarande uppgifter.

  (3) Beställaren utför testningen för godkännande. Beställaren lämnar på förhand in en testningsplan till leverantören för kommentarer. Testningsplanen är dock inte bindande. Beställaren har utan att begränsas av den rätt att utföra de test som beställaren anser vara nödvändiga. Om det inte har avtalats om något annat har beställaren 30 dagar på sig att utföra testningen för godkännande räknat från det att leverantören skriftligen har meddelat att leveransens objekt är klart för testning för godkännande och leverantören har överlåtit leveransens objekt för testning i enlighet med punkt 10(1). Leverantören får inte överlämna leveransens objekt för testning för godkännande före den gemensamt överenskomna tidpunkten, om inte beställaren skriftligen uttryckligen samtycker till detta. Avtalsparterna kan komma överens om att leverantören ska bistå beställaren vid testningen för godkännande.

  (4) Beställaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta leverantören om uppdagade fel i tillämpningsprogrammet, dock senast inom 3 vardagar från det att den tid som reserverats för beställarens testning för godkännande har gått ut.

  (5) Obetydliga fel som inte hindrar bruk av leveransens objekt för överenskommet ändamål eller hindrar dess funktion, utgör inte hinder för godkännande.

  (6) Leveransens objekt anses vara godkänd om beställaren inte har meddelat om fel inom den tid som nämns i punkt 10(4) eller om beställaren tar tillämpningen i produktionsbruk.

  (7) Leverantören ska utan dröjsmål avhjälpa fel som uppdagats vid testningen för godkännande. Leverantören avhjälper utan debitering fel som beror på leverantörens slarv. Den tid som reserverats för testningen för godkännande förlängs med den tid som leverantören behöver för att avhjälpa felet och som beställaren skäligen behöver för att testa och godkänna avhjälpta fel. Om fel beror på standardprogramvara ska leverantören på sin egen bekostnad och efter sina möjligheter avhjälpa eller låta avhjälpa felet. Om detta inte skäligen är möjligt ska leverantören på sin bekostnad kringgå felet. Om det inte skäligen är möjligt att kringgå felet med allmänt använda åtgärder, kan parterna avtala om tilläggsarbete för att kringgå felet eller så har beställaren rätt till prisavdrag. Om felet är så väsentligt att avtalets syfte inte uppnås till väsentlig del, har beställaren rätt att häva avtalet såvida det inte gäller en standardprogramvara som beställaren krävt.

  (8) Vid leveranser till ett fast pris ansvarar båda avtalsparterna för sina egna kostnader som hänför sig till att genomföra testningen för godkännande. Vid leveranser som är prissatta efter arbetstid eller arbetsmängd ska beställaren betala ersättning för det arbete som leverantören utfört i anslutning till testningar för godkännande, dock så att leverantören svarar för egna kostnader i samband med förnyade testningar efter att eventuella fel avhjälpts.

  (9) Om det inte har avtalats om något annat anses leveransen ha ägt rum när leveransens objekt har godkänts och leverantören har fullgjort alla sina avtalsenliga åligganden i fråga om ibruktagandet av leveransens objekt.

   11 Garanti

  (1) Under garantitiden avhjälper leverantören utan debitering och utan onödigt dröjsmål de fel som uppdagas i leveransens objekt. I avhjälpande ingår också att införa ändringar i dokumentationen motsvarande de ändringar som gjorts.

  (2) Garantin gäller inte sådana fel som beställaren skäligen skulle ha kunnat uppdaga under godkännandetestningen eller tidigare.

  (3) Garantitiden är 6 månader från godkännandet av beställarens tillämpningsprogram, om det inte har avtalats om något annat. Om beställarens tillämpningsprogram godkänns etappvis, upphör garantitiden för tidigare godkända etapper dock först efter det att det har gått 6 månader från det att hela tillämpningsprogrammet godkändes.

  (4) Beställaren har rätt att förutsätta att leverantören för fullgörandet av garantiåtaganden till beställaren före erläggandet av den sista betalningsposten lämnar en sådan säkerhet som beställaren godkänner. Säkerheten ska utgöra 15 procent av det totala avtalspriset inklusive mervärdesskatt och gälla i minst 3 månader efter den avtalsenliga garantitiden. Om fullgörandet av garantiåtaganden försenas, ska leverantören förlänga säkerhetens giltighetstid. Leverantören ansvarar för alla kostnader i samband med säkerheten.

  (5) När det gäller standardprogram tillämpas det aktuella standardprogrammets garantivillkor på garantin.

  (6) Om fel som uppdagas i leveransens objekt under garantitiden beror på standardprogramvara ska leverantören på sin egen bekostnad och i mån av möjlighet åtgärda eller låta åtgärda felet. Om detta inte skäligen är möjligt ska leverantören på sin bekostnad kringgå felet. Om det inte skäligen är möjligt att kringgå felet med allmänt använda åtgärder, kan parterna avtala om tilläggsarbete för att kringgå felet eller så har beställaren rätt till prisavdrag. Om felet är så väsentligt att avtalets syfte inte uppnås till väsentlig del, har beställaren rätt att häva avtalet såvida det inte gäller en standardprogramvara som beställaren krävt.

  (7) Garantin upphör till den del där beställaren utan att detta överenskommits med leverantören förändrar beställarens tillämpning eller den specificerade miljön, beställarens tillämpning används för annat än dess användningsändamål eller i strid med anvisningar om dess användningar eller om felet beror på annat än en orsak på leverantörens sida.

   12 Rättigheter

  (1) Äganderätten till de datamedier som innehåller de tillämpningsprogram som är objekt för avtalet övergår till beställaren när datamediet har levererats.

  (2) Äganderätten och de immateriella rättigheterna till beställarens material hör till beställaren eller en tredje part och överlåts inte till leverantören. Leverantören har rätt att behandla beställarens material endast för ändamål avsedda för fullföljande av avtalet.

  (3) Om det inte har avtalats om något annat hör upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till beställarens tillämpningsprogram jämte tillhörande dokumentation, med undantag för beställarens material, till leverantören eller en tredje part. Beställarens upphovsrätt eller annan immateriell rättighet överlåts inte till leverantören, om det inte särskilt har avtalats om detta.

  (4) Leverantören ger beställaren utan tilläggsdebitering rätt att använda det levererade materialet enligt villkor för program med öppen källkod. Om inte beställaren och leverantören har avtalat om vilken licens för öppen källkod som ska användas, bestämmer leverantören vilken licens för öppen källkod som ska tillämpas. Om flera licenser för öppen källkod tillämpas på det material som levereras, ska licenserna vara sinsemellan kompatibla.

  (5) Leverantören ska meddela beställaren vilken licens för program med öppen källkod som tillämpas senast innan leverans av tillämpningsprogrammet eller, om beställaren ber leverantören bestämma licensen tidigare, inom trettio (30) dagar från beställarens skriftliga begäran. Om inte leverantören bestämmer licensen, beviljar leverantören beställaren utan tilläggsdebitering och utan royalty en evig och oåterkallelig rätt, utan ensamrätt, och utan att begränsas av upphovsrätt eller immateriella rättigheter för leverantören eller tredje part att själv eller med bistånd av en extern tjänsteproducent

    1. använda beställarens tillämpningsprogram för alla ändamål
    2. ändra och vidareutveckla beställarens tillämpningsprogram
    3. framställa nya exemplar av beställarens tillämpningsprogram
    4. sprida exemplar, i ursprungligt eller ändrat skick, till tredje part och
    5. överlåta denna rätt, eller en del av den, till tredje part.

  (6) Leverantören försäkrar att beställaren kan utnyttja sina rättigheter ovan utan att de begränsas av leverantörens eller tredje parts affärs- eller yrkeshemligheter.

  (7) Leverantören och beställaren har rätt att utan att höra den andra parten utnyttja beställarens tillämpning samt det material och den kompetens som uppstått i samband med avtalet. Detta avtal undanröjer inte beställarens skyldighet att beakta eventuella exportbegränsningar.

  (8) Leverantören ska överlämna det material som ska levereras till beställaren.

  (9) Leverantören ska säkerställa att varje licens för det material som levereras är kompatibel med de övriga licenserna för det material som levereras och kompatibel med licenskrav som beställaren eventuellt angivit i avtalet. Beställaren förbinder sig att följa de licensvillkor för öppen källkod som tillämpas på det material som mottagits.

  (10) Leverantörens ansvar gentemot beställaren för fel bestäms efter det användningsändamål och den användningsomfattning som överenskommits. Det som avtalas om beställarens rättigheter i punkt 12 i dessa specialvillkor utvidgar inte leverantörens ansvar för fel.

  (11) Oberoende av vilken licens för öppen källkod som leverantören har valt ansvarar leverantören inför beställaren för den del av leveransen som leverantören själv gjort eller låtit göra hos sin underleverantör enligt JIT 2015 – Allmänna villkor punkterna 6 (2) - 6 (7).

  (12) I leveransen kan det ingå plattformsprogramvaror om de och deras villkor är specificerade i avtalet eller om beställaren senare har godkänt dem. Bestämmelserna i punkt 12 (4) gäller ej sådana plattformsprogramvaror på vilka det tillämpas villkor för standardprogram som gäller dem. Leverantören ansvarar inte för kränkningar av tredje parts immateriella rättigheter till plattformsprogramvaror inför beställaren utöver det som tredje part har förbundit sig till i plattformsprogramvarornas standardvillkor i förhållande till leverantören.

   13 Underhåll

  (1) Leverantören tillhandahåller separat överenskomna stöd- och underhållstjänster för beställarens tillämpningsprogram liksom för överenskomna standardprogram. Leverantören förbinder sig att tillhandahålla stöd- och underhållstjänsterna i minst ett års tid från det att beställarens tillämpningsprogram har godkänts.

   14 Källkodsdeponering för standardprogram

  (1) Om beställaren kräver det ska leverantören försöka medverka till att källkoden till standardprogramvara som ingår i leveransens objekt tillsammans med de ändringar och tillägg som gjorts för beställaren deponeras hos en opartisk tillhandahållare av deponeringstjänst (escrow agent) så att beställaren får nyttjanderätt till källkoden ifall

    1. innehavaren av rättigheterna till standardprogramvarorna försätts i konkurs eller likvidation
    2. underhåll av leveransens objekt inte kan fås av leverantören, rättsinnehavaren till det aktuella programpaketet eller av någon annan tredje part på väsentligen samma villkor som de som leverantören och beställaren har kommit överens om när det gäller underhållet.

   15 Hantering av ändringar

  (1) Som ändring vid tillämpning av dessa avtalsvillkor betraktas inte ändring av realiseringsordningen för överenskomna funktionaliteter eller tidplaneändringar inom projektets totala tidplan eller sådana resursförändringar som inte har större inverkan än ringa, eller andra mindre ändringar.

  (2) Alla ändringar och deras konsekvenser för leveranstidplanen eller priset ska avtalas skriftligt enligt ett gemensamt överenskommet förfarande. En ändring kan öka eller minska omfattningen av leveransens objekt.

  (3) Beställaren ersätter ändringarna om de medför ökat arbete och ökade kostnader för leverantören. Detta förutsätter att debiteringen av ändringar har överenskommits skriftligt i förväg.

   16 Dröjsmål

  (1) Om inte leveransens objekt eller en del av det, och som uppfyller de ovillkorliga kraven, inte levereras enligt överenskommen tidplan betraktas det alltid som dröjsmål. Om arbete som överenskommits ingå i en iteration inte utförts eller godkänts, betraktas det inte som dröjsmål utan det hanteras enligt punkt 8(3).

  (2) Om en avtalspart ser att det kommer att uppstå dröjsmål i sin leverans eller förpliktelse eller anser ett dröjsmål vara sannolikt, ska avtalsparten utan dröjsmål underrätta den andra avtalsparten skriftligt om dröjsmålet och hur det påverkar fullgörandet av avtalet. Avtalsparterna kommer vid behov överens om en ny leveranstid.

  (3) Om leveransen eller en sådan del av leveransen som är avsedd att självständigt tas i produktionsbruk, försenas av orsaker som beror på leverantören, betalar leverantören avtalsvite till beställaren för varje påbörjad sju (7) dagar lång tidsperiod, som leverantören överskrider i avtalet överenskommen leveransdag för leveransen eller en del av den. Vitet för varje ovan nämnd tidsperiod är 0,5 procent av köpeskillingen för leveransens fördröjda objekt. Vitet uppgår dock som högst till 7,5 procent av ifrågavarande pris. Vitets storlek påverkas inte av storleken på den skada som förseningen orsakar. Med försening av leverans likställs sådan försening av dokumentation och uppgifter som hindrar användning.

  (4) Leverantören har inte rätt till avtalsvite på grund av beställarens dröjsmål.

   17 Öppen publicering av tillämpningsprogram

  (1) Leverantören publicerar tillämpningen inom trettio (30) dagar från det att leveransens objekt är godkänd, på sätt som leverantören väljer, om inget annat avtalats. Publiceringen ska ske på ett sätt som stöder versionshantering så att den tillämpning som publiceras finns allmänt tillgänglig med en licens för öppen källkod enligt punkt 12 (4).

  (2) Om licensen inte är specificerad enligt punkt 12 (4) ska leverantören vid publiceringen använda följande licensklausul: "Detta program inklusive dokumentation är licensierat under EUPL 1.1-licens eller, efter licenstagarens val, med vilken som helst senare version." Om licensieringen för de delar som används i den tillämpning som ska publiceras inte är kompatibel med EUPL 1.1-licensen ska leverantören för dessa delar använda följande licensklausul: "Detta program inklusive dokumentation är licensierat med MIT-licensen".

  (3) Leverantören ska kopiera texten i tillämpade licenser i anslutning till tillämpningen som ska publiceras.

  (4) Till de delar som tillämpningen som ska publiceras innehåller anpassningar eller utökningar av delar av andra projekt med öppen källkod, ska sådana anpassningar och utökningar i första hand publiceras så att de erbjuds ifrågavarande projekt med öppen källkod. För denna del licensierar leverantören anpassningarna och utökningarna enligt praxis i ifrågavarande projekt för öppen källkod. Om publicering på detta sätt inte skäligen är möjligt, görs publiceringen i varje fall enligt punkt 17 (1).

  (5) Vid publiceringen får leverantören uppge omfattande ansvarsbegränsningar till förmån för leverantören, men de påverkar inte leverantörens ansvar mot beställaren enligt detta avtal. Detta avtal hindrar inte heller leverantören om så önskas att förbinda sig till underhållsavtal mot tredje part för den tillämpning som publiceras.

  (6) Leverantören ska före publicering och även under tiden för underhåll av den tillämpning som publiceras säkerställa att den tillämpning som publiceras inte innehåller beställarens konfidentiella information eller andra beställarspecifika uppgifter, som specifikationer, adresser, användarnamn eller lösenord i anslutning till användning av datorsystem. Beställaren medverkar vid behov med specifikation av uppgifter som är konfidentiella.

  (7) Leverantören är skyldig att inom trettio (30) dagar efter publiceringen publicera en uppgift om publicering av tillämpningen i den av Finlands offentliga förvaltning upprätthållna portal som behandlar beskrivningar och specifikationer för interoperabilitet. Av uppgifterna ska minst publiceringstidpunkt, beskrivning och plats framgå.

   18 Utvecklingsmodell

  (1) Om det har överenskommits om detta i avtalet kan beställaren kräva att leverantören gör utvecklingsarbetet för den tillämpning som ska publiceras i ett öppet versionshanteringssystem.

   19 Underhåll av tillämpning som publiceras

  (1) Leverantören underhåller den tillämpning som publiceras under minst tolv (12) månader räknat från det att leveransens objekt blivit godkänt. Om inget annat avtalats inkluderar underhåll säkerställande av tillämpningsprogrammets tillgänglighet enligt punkt 17 (1) och 17 (2) och införande av avtalsenliga felrättningar och andra avtalsenliga ändringar i ett öppet versionshanteringsprogram med högst sex (6) månaders intervall samt i portalen enligt punkt 17 (7) när uppdatering av den lämnade informationen kräver det.

  (2) Beställaren och leverantören kan avtala om att fortsätta underhållet av den tillämpningsprogramvara som publiceras under en längre tid än ovan. Om det då inte närmare har avtalats om innehållet i underhållet av den tillämpningsprogramvara som publiceras, tillämpas följande villkor på det utökade underhållet:

    1. Underhållsåtgärderna omfattar utöver åtgärderna ovan i punkt (1) allmän information till tredje parter om läget för tillämpningsprogrammet och utvecklingsgången. Leverantörens åtagande och leverantörens förbindelse omfattar högst överenskommen arbetsmängd.
    2. Leverantören rapporterar med överenskommet intervall och på överenskomna sätt till beställaren, eller om inte annat avtalats, med sex (6) månaders intervall, kontakter och vidtagna åtgärder och får samtidigt beställarens synpunkter när det gäller fortsatt verksamhet. Leverantören beaktar beställarens syn tillsammans med eventuella andra brukarorganisationers syn på det sätt leverantören anser bäst. Leverantören har dock inte, om inte detta avtalats särskilt, någon skyldighet att vidta konkreta åtgärder baserat på beställarens synsätt.
    3. Leverantören har rätt att debitera beställaren för utvidgade underhållsåtgärder på den tillämpningsprogramvara som publiceras efter använd tid och överenskomna priser. Om utvidgat underhåll för tillämpningsprogrammet som publiceras köps av flera, debiteras inte samma arbete flera gånger.
    4. Utvidgat underhåll för publicerad programvara kan endera avtalsparten avsluta med tre (3) månaders uppsägningstid.