JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Bilaga 6. Specialvillkor för konsulttjänster (JIT 2015 – Konsulttjänster)

 • Version: 2.2
 • Publicerad: 30.7.2018
 • Giltighetstid: tills vidare

BRUKSANVISNING

Specialvillkoren för konsulttjänster (JIT 2015 – Konsulttjänster) är avsedda att användas i samband med konsult- och experttjänster. De är inte avsedda att användas för personaluthyrning. Med personaluthyrning avses att en person som är anställd av leverantören arbetar under beställarens arbetsledning i beställarens lokaler. På personaluthyrning kan till exempel villkoren i JYSE 2014 Tjänster tillämpas.

I avtal gällande konsulttjänster specificeras upphandlingens objekt och avtalas om arbetssätten. Beställaren avgör offentligheten för resultaten av konsulttjänsterna under konsultarbetets gång och därefter. Beställaren är bunden av bland annat Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och Förvaltningslagen (434/2003).

I samband med konsulttjänster avtalas i allmänhet med leverantören om ett uppdrag som resulterar i ett visst, specificerat slutresultat, som en rapport eller en plan, som beställaren granskar. Å andra sidan kan dessa villkor också användas i en situation där konsulttjänsten omfattar konsultarbete och rådgivning åt beställaren utan att konsulttjänsten ger upphov till ett slutresultat som ska godkännas separat. I det fallet uppstår inga separat överlämnade slutresultat som beställaren ska granska.

I ett avtal om konsulttjänster ska särskild uppmärksamhet fästas på rättigheterna till resultaten, eftersom konsultuppdragen varierar mycket starkt. Enligt dessa villkor överlåts mycket omfattande, öppna rättigheter till beställaren som tillåter beställaren att fritt bearbeta arbetets resultat och även helt fritt överlåta arbetets resultat till tredje parter. Med detta gör man det möjligt att utnyttja arbetets resultat på nytt även för andra användningsändamål än det som avses i upphandlingsavtalet. Å andra sidan har också leverantören som rättsinnehavare möjlighet att utnyttja resultaten i sin egen verksamhet.

Om leverantören behandlar personuppgifter för beställarens räkning, bör JIT 2015 – Specialvillkor för behandlingen av personuppgifter (JIT 2015 – Personuppgifter) bifogas till avtalet utöver dessa villkor.

Det rekommenderas inte att använda dessa avtalsvillkor vid upphandling av tillämpningar. För sådana finns bilagorna 2, 3 och 4.

Denna bruksanvisning utgör inte en del av avtalet.

Avtalets datum och nr:___________________________________Bilaga nr:______

JIT 2015: Specialvillkor för konsulttjänster

  1 Tillämpning

(1) Dessa specialvillkor för konsulttjänster iakttas när upphandlande enheter inom den offentliga förvaltningen köper konsulttjänster för viss tid, tills vidare eller för en viss uppgift, om dessa specialvillkor åberopas i avtalen och om inte någonting annat har avtalats skriftligen om någon del av dem.

(2) Dessa specialvillkor används tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen. I händelse av motstridighet har specialvillkoren prioritet över motsvarande punkter i de ovan nämnda allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen.

(3) Konsulttjänster kan bestå av ett uppdrag som resulterar i slutresultat om vilka det överenskommits i avtalet. Konsultation kan också bestå av konsultarbete och rådgivning åt beställaren utan att konsultarbetet ger upphov till ett slutresultat som ska godkännas separat.

  2 Definitioner

Utöver definitionerna för specialvillkoren nedan följs definitionerna i JIT 2015 Allmänna villkor.

överlämning

filuovutus

överlämning av tjänstens slutresultat till kunden för granskning

  3 Utförande av konsulttjänster

(1) I avtalet fastslås innehållet i konsulttjänsten, de resultat som ska överlämnas till beställaren och tidplanen. I avtalet kan också de personer som utför konsulttjänsten namnges.

(2) Leverantören ansvarar för att konsulttjänsten utförs avtalsenligt, omsorgsfullt och yrkeskunnigt med iakttagande av god konsultsed.

(3) Om det inte har avtalats om något annat används leverantörens arbetsmetoder och processer när konsulttjänster utförs. Leverantören får fritt ändra arbetsmetoderna och processerna, om detta inte medför merkostnader eller dröjsmål för beställaren.

(4) För konsulttjänsten ska leverantören anlita personer som har sådan kompetens och sådana erfarenheter att de lämpar sig för uppgiften. Leverantören ansvarar för att personerna står till beställarens förfogande i den utsträckning som uppgiften kräver. Om de personer som utför konsulttjänsten har namngivits i avtalet har leverantören inte rätt att utan beställarens samtycke byta ut de namngivna personerna under avtalsperioden. Om en person som namngivits i avtalet av orsaker som inte beror på leverantören inte står till förfogande för att utföra konsulttjänsten avtalsenligt, är leverantören skyldig att anvisa en annan person med motsvarande kompetens och yrkesskicklighet som beställaren godkänner. Beställaren får inte neka sitt godkännande utan vägande skäl. Leverantören har inte rätt att debitera kostnader som uppkommit på grund av personbyte och upplärning.

(5) Leverantören förbinder sig att, om beställaren kräver det, utan dröjsmål och utan debitering byta ut en person som enligt beställarens grundade åsikt inte är lämplig för uppgiften. Om leverantören inte kan anvisa en person till beställarens förfogande som beställaren godkänner, har beställaren rätt att häva avtalet till den del arbetet inte har levererats.

(6) Leverantören ansvarar för att alla personer som utför konsulttjänsten har förbundit sig till konfidentialitet enligt avtalet. Anlitandet av personal för konsulttjänsten och personalens eventuella arbetsinsatser i beställarens lokaler ska alltid följa beställarens anvisningar om säkerhet och dataskydd samt allmänna anvisningar om uppförande och beställarens övriga skäliga anvisningar och föreskrifter. Beställaren ska på förhand informera leverantören om alla dylika procedurförpliktelser som leverantörens personal ska fullgöra.

(7) Om leverantören använder i utlänningslagen avsedda tredjelandsmedborgare för att utföra tjänsten ska leverantören ansvara för att ifrågavarande personer har i utlänningslagen avsett uppehållstillstånd för arbetstagare eller annat dokument som ger uppehållsrätt.

(8) Leverantören ska informera beställaren om hur uppgiften framskrider eller om arbetade timmar. Informationen ska lämnas skriftligen med överenskomna intervaller och på det sätt som specificerats i avtalet. Om det inte har avtalats om något annat ska leverantören lämna informationen minst en gång i månaden och i samband med slutrapporten.

  4 Beställarens skyldigheter och ansvar

(1) Beställaren ska i överenskommen form och enligt avtalad tidplan ge leverantören tillräckliga och korrekta uppgifter för konsulttjänsten.

(2) Beställaren ansvarar för de uppgifter, anvisningar och föreskrifter som beställaren lämnat till leverantören.

  5 Gemensamma skyldigheter

(1) Båda avtalsparterna reserverar för sin del behövliga arbetslokaler och arbetsredskap för att uppdraget ska kunna utföras.

(2) Båda avtalsparterna ansvarar för att avtalsparten utan dröjsmål fattar de beslut som behövs för att konsultarbetet ska kunna utföras.

(3) Avtalsparterna ska medverka till genomförandet av konsulttjänsten i sådana sammanhang som avtalsparterna kan bestämma eller ha kontroll över.

  6 Rättigheter

(1) Upphovsrätten och de immateriella rättigheterna till de handlingar och övriga resultat som utgör slutresultat av uppdraget hör till leverantören, om det inte har avtalats om något annat. Utan begränsning av leverantörens upphovsrätt, annan immateriell rätt och affärshemlighet har beställaren dock en oåterkallelig, royaltyfri, geografiskt obegränsad och även i övrigt fri rätt att använda, kopiera, sprida och bearbeta handlingarna och de övriga resultaten, obearbetade eller bearbetade, under obegränsad tid. Beställarens rätt täcker alla användningsändamål samt nu kända och eventuella i framtiden uppkommande nya användningsändamål. Beställaren har också rätt att överlåta denna rätt vidare, eller en begränsad del av den.

(2) Äganderätten och de immateriella rättigheterna till beställarens material hör till beställaren eller en tredje part och överlåts inte till leverantören. Leverantören har rätt att behandla beställarens material endast för ändamål avsedda för fullföljande av avtalet.

(3) Om inget annat har överenskommits eller något annat följer av lagstiftning, avgör beställaren överlåtelser av slutresultat till tredje parter.

  7 Godkännande av arbetets resultat

(1) Leverantören överlämnar mellan- och slutresultat av arbetet samt övrigt material som överenskommits till beställaren enligt avtalet.

(2) Om inte beställaren och leverantören har avtalat något annat, granskar beställaren arbetets resultat och övrigt material inom 15 vardagar från det att det överlämnats. Beställaren meddelar leverantören skriftligt om fel, brister eller andra avvikelser som uppdagats när det gäller överensstämmelse med avtalet inom 15 vardagar från dagen då arbetets resultat i realiteten levererades. Tidsfristen för granskningen förlängs med den tid som beställaren skäligen behöver för att granska och godkänna de rättningar av fel som leverantören gjort.

(3) Om inte beställaren och leverantören har avtalat om något annat görs godkännandegranskningar etappvis i fall där leveransen görs etappvis. Beställaren granskar arbetets mellanetapper inom sju (7) vardagar från det att leverantören har överlämnat arbetets mellanresultat och skriftligen meddelat att granskningen kan inledas. Godkännandet av en mellanetapp befriar inte leverantören från ansvar för fel som uppdagas under granskningar av senare etapper och hindrar inte beställaren från att åberopa fel i arbetets resultat under förutsättning att felet inte skäligen kunnat uppdagas vid granskning av etappen. Om inget annat har avtalats är godkännande av en mellanetapp en förutsättning för att påbörja nästa etapp.

(4) Beställaren anses ha godkänt arbetets resultat eller mellanresultat, om beställaren inte har gjort en skriftlig anmälan inom ovan nämnda 15 dagars tidsfrist eller, när det gäller etappvis leverans, sju (7) vardagars tidsfrist. Om det i tjänsten inte ingår överlämnande av arbetsresultat, anses tjänsten godkänd om beställaren inte gör någon skriftlig anmälan inom 15 vardagar från det att tjänsten är utförd.

(5) Obetydliga fel och brister i leveransen utgör inte något hinder för att godkänna arbetets resultat. Leverantören är dock skyldig att kostnadsfritt och utan onödigt dröjsmål rätta även sådana fel och brister.

(6) Var och en av avtalsparterna svarar för sina egna kostnader i anslutning till genomförandet av mottagningsgranskningen.

  8 Dröjsmål

(1) Om en avtalspart ser att det kommer att uppstå dröjsmål i sin leverans eller förpliktelse eller anser ett dröjsmål vara sannolikt, ska avtalsparten utan dröjsmål underrätta den andra avtalsparten skriftligt om dröjsmålet och hur det påverkar fullgörandet av avtalet. Avtalsparterna kommer vid behov överens om en ny leveranstid.

(2) Om leveransen försenas av orsaker som beror på leverantören, betalar leverantören avtalsvite till beställaren för varje påbörjad sju (7) dagar lång tidsperiod, som leverantören överskrider i avtalet överenskommen leveransdag för leveransen eller en del av den. Vitet för varje ovan nämnd tidsperiod är 0,5 procent av köpeskillingen för leveransens fördröjda objekt. Vitet uppgår dock som högst till 7,5 procent av ifrågavarande pris. Vitets storlek påverkas inte av storleken på den skada som förseningen orsakar.

(3) Leverantören har inte rätt till avtalsvite på grund av beställarens dröjsmål.

  9 Överföring av beställarens material till beställaren

(1) Till de delar som experttjänsten innebär att skapa ett datasystem eller en del av ett sådant där det ingår lagring av beställarens datamaterial, förbinder sig leverantören att på ett lämpligt sätt föreslå beställaren att göra en databeskrivning och att lagra beställarens material enligt öppenhetskraven för datamaterial. Om beställarens material lagras på något annat sätt förbinder sig leverantören att under konsultuppdraget och högst ett år efter att det avslutats på beställarens begäran leverera tilläggsarbete till beställaren för att göra en databeskrivning och för att lagra beställarens material enligt öppenhetskraven. På sådant tilläggsarbete tillämpas de timdebiteringsprinciper som tillämpats under konsultuppdraget, eller om det inte har avtalats om sådana, leverantörens vanliga timprislista. Förbindelsen täcker också arbete med att skapa en databeskrivning enligt öppenhetskravet.

  10 Avtalets giltighet och uppsägning av avtalet

(1) Avtalet gäller under den tid som överenskommits i avtalet och tills alla avtalade skyldigheter har fullgjorts. Ett avtal kan också gälla tills vidare.

(2) Om det inte har avtalats om något annat kan beställaren säga upp ett avtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på 2 veckor och leverantören med en uppsägningstid på 6 månader. Uppsägning ska göras skriftligen.