JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 – Maskinvara)

 • Version: 2.0
 • Publicerad: 22.9.2015
 • Giltighetstid: tills vidare

BRUKSANVISNING

Specialvillkoren för maskinvaruupphandlingar används för upphandling av maskinvara för data- och kommunikationsteknik. Utöver dessa specialvillkor ska alltid ett avtal om maskinvarupphandling upprättas. Dessa specialvillkor utgör en bilaga till upphandlingsavtalet. När specialvillkoren för maskinvarupphandlingar används ska också JIT 2015 Allmänna avtalsvillkor tas med som en bilaga till upphandlingsavtalet. I eventuella fall av motstridighet gäller upphandlingsavtalet före specialvillkoren för maskinvaruupphandlingar och specialvillkoren gäller före de allmänna avtalsvillkoren.

Följande saker bör alltid avtalas i samband med maskinvaruupphandlingar:

 • vilka krav som ställs på maskinvarans installationsplats
 • om leveransen omfattar installation av maskinvaran
 • vad som är tillåten medeltid mellan fel (Mean Time Between Failures) för maskinvaran.

Producenten (tillverkare, importör samt försäljare som säljer produkter under eget varumärke) av el- eller elektronikprodukter har skyldighet ordna avfallshanteringen och sörja för dess kostnader för produkter som producenten släpper ut på marknaden (producentansvar) enligt 6 kap. i avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter(519/2014).

Om man genom upphandlingen ersätter en befintlig maskinvara, kan beställaren i anbudsbegäran förutsätta att leverantören har ett system för att på rätt sätt destruera gamla maskinvaror och att leverantören utan kostnad tar emot de maskinvaror som ska ersättas, antingen i samband med leverans av nya maskinvaror, eller om det inte är möjligt för leverantören, på ett mottagningsställe som finns inom rimligt avstånd (t.ex. mindre än 30 km) från beställarens lokaler.

Om man avtalar om att en tredje part levererar maskinvaran, bör man tydligt avtala om vem som ansvarar för maskinvaruleveransen och vem som är beställarens avtalspart i denna del.

Denna bruksanvisning utgör inte en del av avtalet.

Avtalets datum och nr:___________________________________Bilaga nr:______

JIT 2015: Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar

  1 Tillämpning

(1) Dessa specialvillkor för maskinvaruupphandlingar iakttas när upphandlande enheter inom den offentliga förvaltningen upphandlar maskinvara, om dessa specialvillkor åberopas i avtalet och om inte något annat har avtalats skriftligen om någon del av dem.

(2) Dessa specialvillkor används tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen. I händelse av motstridighet har dessa specialvillkor prioritet över motsvarande punkter i de ovan nämnda allmänna avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen.

  2 Definitioner

Utöver definitionerna för särskilda villkor nedan följs definitionerna i JIT 2015 Allmänna villkor.

maskinvara

filaite

enheter som utgör objekt för avtal och de programvaror som är nödvändiga för att använda dem samt tillhörande dokumentation

överlämning

fi luovutus

överlämning av maskinvara till beställaren för granskning

specifikationer

fimääritykset

tekniska och funktionella specifikationer för maskinvara som avtalsparterna kommit överens om baserat på kraven

fel

fivirhe

leveransens objekt motsvarar inte avtalade krav och specifikationer eller så fungerar den inte enligt dem

  3 Rättigheter

(1) Äganderätten enligt avtalet och ansvaret för maskinvaran enligt riskfördelningen övergår till beställaren när maskinvaran har levererats till beställaren.

(2) Äganderätten och de immateriella rättigheterna till beställarens material hör till beställaren eller en tredje part och överlåts inte till leverantören. Leverantören har rätt att behandla beställarens material endast för ändamål avsedda för fullföljande av avtalet.

  4 Leasingfinansiering

(1) När beställaren väljer leasing som finansieringsform, förbinder sig leverantören att sälja produkterna till den leasingleverantör som beställaren anvisar, på villkor enligt detta avtal. Leverantören levererar produkterna till beställaren och fakturerar beställarens leasingleverantör. Beställaren ansvarar för att ha ett gällande leasingavtal med leasingleverantören.

(2) Beställaren svarar för att meddela leasingleverantören om godkänd leverans av produkterna inom den tidsfrist för godkännande av leverans som avtalats i punkt 9.

  5 Installation

(1) Om inget annat har avtalats svarar beställaren för installation av maskinvaran enligt leverantörens anvisningar. Leverantören ska lämna de anvisningar som behövs för installationen till leverantören i samband med leveransen.

(2) Om det har avtalats att leverantören gör installationen:

   1. Leverantören ska i god tid före installationen till beställaren lämna skriftliga anvisningar som behövs för att ställa i ordning installationsmiljön enligt leverantörens anvisningar. Leverantören har i sådana fall rätt att vid en gemensamt överenskommen tidpunkt kontrollera installationsmiljön före den överenskomna installationstidpunkten.
   2. Beställaren ansvarar på egen bekostnad för att installationsmiljön ställs i ordning enligt leverantörens anvisningar.
   3. Beställaren svarar för att det ordnas förvaringsutrymmen och arbetslokaler som leverantören behöver för installationen.
   4. Beställaren ordnar tillträde för leverantören till installationslokalerna för att utföra installationen vid en tidpunkt som överenskoms gemensamt.

  6 Förinstallation

(1) Om förinstallation av programvara ingår i leveransen, ska leverantören tillställa beställaren dokumentation där förinstallationen är beskriven.

  7 Överlämning

(1) Leverantören överlämnar maskinvaran för beställarens granskning vid en tidpunkt enligt avtalet. Överlämningen kan ske vid en tidigare tidpunkt om beställaren godkänner detta. Om överlämningen försenas från den överenskomna tidpunkten, ska en ny tidpunkt för överlämning överenskommas gemensamt.

(2) Om inget annat har avtalats är leveransklausulen "leverans till den plats som beställaren angett" (Finnterms 2001 TOP).

  8 Mottagningskontroll

(1) Beställaren kontrollerar utan dröjsmål efter att leveransen gjorts att leveransen innehåller alla enheter som ingår i avtalet och att de utvändigt är i klanderfritt skick.

(2) Beställaren anmäler de avvikelser som uppdagats i mottagningskontrollen till leverantören inom 7 vardagar från överlämnandet.

  9 Godkännande av leverans

(1) Om inget annat har avtalats ska beställaren kontrollera maskinvaran inom 15 vardagar från överlämnandet. Leverantören bistår beställaren med att genomföra kontrollen på det sätt som överenskommits gemensamt. Tidsfristen för kontroll av leveransen förlängs med den tid som beställaren skäligen behöver för att granska och godkänna rättningar av fel.

(2) Beställaren ska utan fördröjning till leverantören anmäla fel som uppdagats i maskinvaran, dock senast inom 3 vardagar från det att tidsfristen för kontroll av maskinvarans funktion gått ut. Anmälan ska göras skriftligen.

(3) Obetydliga fel och brister i maskinvaran utgör inte något hinder för godkännande. Leverantören är dock skyldig att utan debitering avhjälpa även fel och brister av detta slag utan onödigt dröjsmål.

(4) Om beställaren inte har anmält fel inom den tidsrymd som anges i punkt 9(2) eller om beställaren har tagit maskinvaran i bruk, anses beställaren ha godkänt maskinvaran.

(5) Båda avtalsparterna svarar för sina kostnader i samband med att maskinvarans funktion kontrolleras.

(6) Om inget annat har avtalats anses leveransen vara genomförd när maskinvaran är godkänd.

  10 Ändringar

(1) Alla ändringar och deras konsekvenser för leveranstidplanen eller priset ska avtalas skriftligt enligt ett gemensamt överenskommet förfarande.

  11 Tillgång till reservdelar och underhåll

(1) Leverantören svarar för att det i Finland under minst 5 år efter leveransen till skäliga kostnader och på skäliga villkor finns tillgång till reservdelar, service och inbyggd programvara för maskinvaror som levererats nya eller som ersätter sådana.

  12 Dröjsmål

(1) Om en avtalspart ser att det kommer att uppstå dröjsmål i sin leverans eller förpliktelse eller anser ett dröjsmål vara sannolikt, ska avtalsparten utan dröjsmål underrätta den andra avtalsparten skriftligt om dröjsmålet och hur det påverkar fullgörandet av avtalet. Vid dröjsmål från leverantörens sida ska leverantören meddela beställaren en ny leveranstid så snart som möjligt.

(2) Om leveransen av maskinvaran försenas av orsaker som beror på leverantören, betalar leverantören avtalsvite till beställaren för varje påbörjad sju (7) dagar lång tidsperiod, som leverantören överskrider i avtalet överenskommen dag för leveransen eller en del av den. Vitet för varje ovan nämnd tidsperiod är 0,5 procent av köpeskillingen för den försenade maskinvaran. Vitet uppgår dock som högst till 7,5 procent av ifrågavarande pris. Vitets storlek påverkas inte av storleken på den skada som förseningen orsakar. Beställaren har dock inte rätt till dröjsmålsvite för den tid under vilken leverantören överlåter en ersättande maskinvara som beställaren godkänner till beställarens förfogande utan kostnad.

(3) Sådana fel och brister som inte hindrar leverans av maskinvaran eller avtalsenlig användning av den berättigar inte till dröjsmålsvite. Leverantören är dock skyldig att avhjälpa felen eller bristerna inom garantins ram utan onödigt dröjsmål.

(4) Leverantören har inte rätt till avtalsvite på grund av beställarens dröjsmål.

(5) Om leveransen av maskinvaran fördröjs på grund av orsak som beror på beställaren, avbryts leveransen till dess att beställaren meddelar att orsaken undanröjts. Efter att ha fått beställarens meddelande ska leverantören meddela en ny tidplan för leveransen. Om maskinvarans leverans fördröjs mer än tre (3) månader på grund av skäl som beror på beställaren, har leverantören rätt att häva avtalet.

  13 Ersättande maskinvaror och ändringar

(1) Leverantören kan med beställarens godkännande ersätta en avtalsenlig maskinvara med en annan maskinvara. Den ersättande maskinvaran ska för sin kapacitet, sina prestanda och andra egenskaper uppfylla det som avtalsparterna har skriftligen avtalat. För installation av den ersättande maskinvaran tillämpas det som avtalats för den ursprungliga maskinvaran.

(2) Beställaren har endast med leverantörens skriftliga godkännande rätt att göra ändringar i en maskinvara som ägs av leverantören och som leverantören har hyrt ut eller på annat sätt överlåtit för beställarens användning.

  14 Garanti

(1) Leverantören lämnar i avtalet fastställd garanti för maskinvaran. Om inget annat avtalats följs nedanstående garantivillkor.

(2) Leverantören ska på sin egen kostnad utan dröjsmål avhjälpa fel som uppträder i maskinvaran under garantitiden eller leverera en ny maskinvara i stället för den felaktiga. I garantireparation ingår också införande av ändringar i dokumentationen motsvarande de reparationer som gjorts.

(3) Leverantörens garanti gäller inte fel som har orsakats av att maskinvaran har använts i strid med avtalet eller leverantörens skriftliga anvisningar. Den gäller inte heller fel som har orsakats av normalt slitage eller en skada som inte har orsakats av leverantören. Garantin gäller inte heller maskinvaran till de delar där beställaren har gjort eller hos tredje parter låtit göra ändringar i maskinvaran utan leverantörens skriftliga medgivande.

(4) Leverantören utför garantireparationen hos beställaren om inget annat anges i avtalet. För reparation av fel ska beställaren ställa maskinvaran som ska repareras till leverantörens förfogande under nödvändig tid under leverantörens normala arbetstid.

(5) Om garantireparationen utförs hos leverantören, ska beställaren leverera maskinvaran till en plats i Finland som leverantören anvisar. Leverantören betalar kostnaderna för att skicka maskinvaran till och returnera den från garantireparationen.

(6) Maskinvarans garantitid förlängs med den tid som maskinvaran inte har kunnat användas på grund av fel. Garantitiden är dock högst dubbelt så lång som den ursprungliga garantitiden.

(7) Om leverantören inte uppfyller sina garantiförpliktelser inom en skälig tid efter att beställaren har anmält felet, har beställaren rätt att låta en tredje part göra nödvändiga reparationer och kräva de uppkomna kostnaderna från leverantören som skadestånd. Beställaren ska i förväg meddela leverantören om reparationen. Beställaren har också rätt att kräva skadestånd eller prisavdrag i stället för reparation. På skadestånd tillämpas punkt 11 i JIT 2015 Allmänna avtalsvillkor 11.

(8) Om det inte har avtalats om något annat är garantitiden för maskinvaran 12 månader från leveransen.

(9) Om det konstateras att ett fel eller en brist som beställaren anmält inte faller inom garantin, har leverantören rätt att debitera för felsökning och -lokalisering enligt skriftligt avtalade debiteringsprinciper. Leverantören har dessutom rätt att debitera beställaren för överenskommen reparation av sådant fel eller sådan brist som inte hör till garantin.

(10) Leverantörens ansvar för fel och brister begränsar sig till att uppfylla garantiåtaganden enligt denna punkt 14. Efter att garantin har upphört begränsas leverantörens ansvar för fel och brister i maskinvaran till skyldigheter i ett eventuellt underhållsavtal, om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.