JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot

Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi)

 • Versio: 2.1
 • Julkaistu: 15.5.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

KÄYTTÖOHJE

Tilaajan sovellushankintoja koskevia erityisehtoja ovat erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi), erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset – ei avoin) sekä erityisehdot ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista (JIT 2015 – Ketterät menetelmät). Tilaajan on aina ennen sovellushankintoja huolellisesti valittava soveltuvimmat erityisehdot. Joissain tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista mahdollistaa tarjouspyynnössä tarjouksen antaminen eri erityisehtojen mukaisesti.

Tilaajan sovellushankintoja koskevissa erityisehdoissa tilaajan sovelluksella tarkoitetaan tilaajaa varten tehtyä ohjelmaa tai sen osaa, toimittajan tilaajaa varten tekemiä valmisohjelmistojen laajennuksia, muutoksia, lisäyksiä (kuten liittymät), konfiguraatiota ja parametrointia. Tilaajan sovelluksen yhteydessä toimituksessa voi myös olla valmisohjelmistoja, mikäli sopimuksessa on niin nimenomaisesti sovittu.

Tilaaja hankkii näillä ehdoilla tilaajan sovelluksen avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssillä. Avoimen lähdekoodin lisenssin käytöstä on hyötyä erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kun hankitaan sovellusta sellaiseen toimintaan, joka toistuu saman- tai vastaavanlaisena usealla hankintayksiköllä.
 • Kun hankitaan sovellusta, johon kohdistuu erityistä julkisuus- tai läpinäkyvyysvaatimusta.
 • Kun hankitaan sovellusta, joka integroidaan muihin järjestelmiin ja edellytetään useamman tahon yhteistyötä. Tällöin tulee myös harkita, että näiden ehtojen kohdan 15 mahdollistamalla tavalla toimittajalta vaaditaan sovelluksen kehitystyön tekemistä julkisesti, jotta yhteistyö tilaajan muiden kumppanien kanssa helpottuu.
 • Avoimen lähdekoodin lisenssin erityisehtojen käytössä on joissain tilanteissa syytä harkita, olisiko osa tilaajan sovelluksesta tarkoituksenmukaista hankkia muulla kuin avoimen lähdekoodin lisenssillä. Vastaavasti voi olla tarpeen tarjouspyynnössä ilmoittaa, miltä osin sallitaan valmisohjelmistot, joihin sovelletaan niiden omia lisenssiehtoja. Erityisiä syitä hankkia tilaajan sovellus muulla kuin avoimella lähdekoodin lisenssillä on esimerkiksi, jos hankinnan valmisteluvaiheessa ilmenee, että kelvollisia tarjouksia avoimella lähdekoodin lisenssillä ei voida saada.

  Näitä erityisehtoja ei tule soveltaa niihin osiin kokonaistoimitusta, jotka on eritelty sopimuksessa sisältäväksi muita kuin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Nämä tulee eritellä sopimuksessa, ja viitata siltä osin erityisehtoihin tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimen lähdekoodin lisenssillä tai valmisohjelmistojen osalta valmisohjelmiston omiin lisenssiehtoihin.

  Nämä ehdot soveltuvat lähinnä ns. vesiputousmallin mukaisesti toteutettaviin tilaajan sovellushankintoihin. Ns. ketterillä menetelmillä toteutettavien tilaajan sovellushankintojen sopimusehdoiksi suositellaan JIT 2015 Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista (JIT 2015 – Ketterät menetelmät).

  Tilaajan sovelluksen on täytettävä sopimuksessa esitetyt vaatimukset ja toteutusta koskevat määritykset. Sopijapuolten huomiota kiinnitetään siihen, että määritysten tulee täyttää vaatimukset. Mikäli määritysvaiheessa käy ilmeiseksi, että jokin vaatimus ei toteudu tai sitä ei ole esim. tarkoituksenmukaista toteuttaa, tulee toimittajan informoida tilaajaa tästä ja asia on käsiteltävä muutoshallintamenettelyssä.

  Tilaaja hankkii usein sovelluksen siten, että se rakennetaan jonkin valmisohjelmiston perustalle, jota parametroidaan tai täydennetään tilaajan vaatimuksia vastaavaksi. Sopimuksessa on yksilöitävä toimituksen kohde, joka muodostuu tilaajan sovelluksesta ja toimitukseen mahdollisesti sisältyvistä valmisohjelmistoista. Myös seuraaviin seikkoihin on hyvä kiinnittää huomiota:

  • Testaus- ja hyväksyntämenettelyt koskevat koko toimituksen kohdetta mukaan lukien siihen liittyvät valmisohjelmistot. Sovellushankintoja koskevissa erityisehdoissa on määräyksiä testaus- ja hyväksymismenettelystä. Sopimuksessa voi kuitenkin olla tarpeen sopia tarkemmin testaus- ja hyväksymisprosessista. Dokumentaatio on olennainen osa tuotetta tai palvelua. Näin ollen myös dokumentaatio on tarkistettava testauksen yhteydessä.
  • Mikäli toimituksen sisältyy valmisohjelmistoja, tulee ne yksilöidä sopimuksessa. Mikäli toisin ei ole sovittu, käyttöjärjestelmät ja tietokannan hallintaohjelmistot voivat olla muulla tavoin kuin avoimen lähdekoodin ehdoin lisensoituja valmisohjelmistoja, mutta muutoin valmisohjelmistojen on oltava avoimen lähdekoodin ehdoin lisensioituja. Valmisohjelmistojen käyttöoikeudet määräytyvät lähtökohtaisesti niiden omien käyttöoikeusehtojen mukaan. Valmisohjelmistojen käyttöoikeuksien tulee laajuudeltaan vastata tilaajan tarjouspyynnössä esittämiä vaatimuksia.
  • Mikäli sopimuksen kohteena on tilaajan kannalta kriittinen ohjelmisto, on hyvä varautua ohjelmiston ylläpidon loppumiseen tai ohjelmiston toimittajan toiminnan mahdolliseen lakkaamiseen. Tilaajan kannalta tärkeiden ohjelmistojen lähdekoodi ja niihin liittyvä asiakirja-aineisto on mahdollista tallettaa puolueettoman lähdekoodin talletuspalvelun tarjoajan (”escrow-agentin”) haltuun tekemällä erillinen lähdekoodin talletussopimus. Lähdekoodin talletuspalvelun tarjoaja säilyttää materiaalin ja vapauttaa ongelmatilanteessa lähdekoodin talletussopimuksessa sovittavilla ehdoilla. On syytä huomata, että kolmannen osapuolen valmisohjelmistojen lähdekoodia ei yleensä ole mahdollista saada tai tallettaa edes escrow-agentille. Näissä tilanteissa lähdekoodi voidaan lähtökohtaisesti tallettaa vain sitä osasta ratkaisua, jonka lähdekoodi on toimittajan hallussa ja jonka lähdekoodi sillä on oikeus luovuttaa.
 • Ohjelmiston kehitys tehdään lähdekoodina ja koodin hallinnan vuoksi lähdekoodia ylläpidetään jossakin versionhallintajärjestelmässä. Ehdot lähtevät siitä, että lähdekoodi julkaistaan julkisessa versionhallintajärjestelmässä kehitystyön jälkeen, viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksen hyväksynnästä. Ehdot mahdollistavat sen, että julkista versionhallintajärjestelmää käytetään jo kehitystyön alkaessa, jolloin kuka tahansa voi seurata kehitystyötä. Tästä on etua, mikäli projektissa esimerkiksi tarvitaan yhteistyötä useamman toimittajan, asiakkaan tai muun tahon kesken.

  Avoimen lähdekoodin lisenssejä on useita. Osoitteessa http://www.opensource.org/ on avoimen lähdekoodin määritelmä ja luettelo sen mukaisista lisensseistä. EUPL 1.1 lisenssi on saatavilla internet-osoitteessa http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl/licence-eupl. Katso myös JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa.

  Lähtökohtaisesti ei pidä rajoittaa lisenssiä, jotta mahdollisimman monta eri teknologiaa voidaan tarjota (tai valita projektin aikana sopivia komponentteja). Mikäli hankintayksiköllä on perusteltu syy edellyttää toimittajalta tiettyä avoimen lähdekoodin lisenssiä, tulisi lisenssi määritellä tarjouspyynnössä ja sitten ottaa vastaava määräys sopimukseen. Tällainen syy voi tietyssä tilanteessa olla esimerkiksi hankintayksikön käytössä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Yleensä on syytä sallia myös yhteensopivat lisenssit. Joissakin tilanteissa tilaaja voi haluta käyttää edelleen lisensioinnissa useampaa lisenssiä, ns. kaksoislisenssiä.

  Sovelluksen hankintavaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomioita toimittajalukon syntymisen ehkäisyyn erityisesti varautumalla järjestelmän elinkaaren aikana tai lopussa tapahtuvaan järjestelmästä irrottautumiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Näiden ehtojen mukaan toimittajalla on velvollisuus suunnitella toimituksen kohde niin, että datan irrottaminen on järkevästi mahdollista. Sovelluksesta irrottautumisesta aiheutuvat kustannukset on yleensä syytä huomioida tarjousvertailussa jo kyseistä sovellusta hankittaessa.

  Tilaajan sovelluksen hankinnasta on aina tehtävä hankintasopimus. Nämä erityisehdot ovat hankinta­sopimuksen liitteenä yhdessä JIT 2015 Yleisten ehtojen kanssa. Tulkintajärjestyksessä erityisehdot ovat ennen yleisiä ehtoja. Hankintasopimukseen on otettava ne kohdat erityisehdoista ja yleisistä ehdoista, joista on tarpeen poiketa.

  Kohdan 14 (7) mukainen portaali on tämän suosituksen julkaisuhetkellä avoindata.fi.

  Avoimien rajapintojen käyttöä koskevat vaatimukset on hyvä määritellä jo tarjouspyynnössä. JHS 166 suosituksen liitteessä 10 on tukimateriaali avoimien rajapintojen käytöstä.

  Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta.

  Sopimuksen päiväys ja nro:___________________________________Liite nro:______

  JIT 2015: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

   1 Soveltaminen

  (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan julkisen hallinnon hankintayksiköiden toimeksiannosta tilaajan tarpeisiin ja tilaajan vaatimusten mukaan tehtävissä tilaajan sovellushankinnoissa, jos niihin on viitattu sopimuksessa eikä niistä ei ole joiltakin osin sovittu toisin kirjallisesti.

  (2) Näitä erityisehtoja käytetään yhdessä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa. Ristiriitatilanteissa nämä erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen edellä mainittuja julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja.

   2 Määritelmät

  Alla olevien erityisehtojen määritelmien lisäksi noudatetaan JIT 2015 Yleisten ehtojen määritelmiä.

  alustaohjelmisto

  yleisesti saatavilla olevat käyttöjärjestelmät ja tietokannan hallintaohjelmistot

  julkaistava sovellus

  toimitettavaan aineistoon kuuluva ohjelmakoodi ja sen dokumentaatio, mutta ei tilaajakohtaiset ohjelman asennus- ja määritystiedot, eikä alustaohjelmistot tai niiden ohjelmakoodi tai dokumentaatio

  julkinen versionhallintajärjestelmä

  yleisölle avoin palvelu, jossa voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ylläpitää ohjelmiston lähdekoodia ohjelmistokehitystä varten sekä ohjelmistokehitykseen liittyvää muuta aineistoa.

  kehitysympäristö

  sopimuksen mukaisen tilaajan sovelluksen kehittämistä varten tarvittava tekninen alusta, kuten laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä tarvittavat käyttöoikeuslisenssit ja näiden ylläpito

  käyttöympäristö

  tekninen alusta (palvelimet, varusohjelmistot, tietoliikenneyhteydet jne.), johon toimituksen kohde asennetaan testauksia tai tuotantokäyttöä varten

  luovuttaminen

  toimituksen kohteen luovuttaminen tilaajalle hyväksymistestausta varten

  Myös toimituksen osa voidaan luovuttaa hyväksymistestausta varten.

  määritykset

  sopijapuolten toimituksen kohteelle vaatimusten perusteella määrittelemät tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet tilaajan sovellukselle, joista tilaaja ja toimittaja ovat sopineet tai sopivat kirjallisesti

  tilaajan sovellus

  tilaajaa varten tehty ohjelmisto tai sen osa, toimittajan tilaajaa varten tekemät laajennukset ja lisäykset (kuten liittymät) valmisohjelmistoihin, konfiguraatiot, parametrointi ja muut mahdolliset toimittajan osana käyttöönottoa toimittamat ohjelmat lukuun ottamatta valmisohjelmistoja.

  Tilaajan sovellukseen sisältyy myös sen dokumentaatio.

  toimitettava aineisto

  toimitettava aineisto tarkoittaa materiaalia, kuten ohjelmakoodia, dokumentaatiota, konfiguraatiotietoja, ohjeita ja muuta materiaalia, jonka toimittaja sopimusta täyttääkseen toimittaa tilaajalle.

  Ohjelmakoodin osalta toimitettava aineisto kattaa sekä lähdekoodin että koodin ajettavassa muodossa.

  valmisohjelmisto

  sopimuksessa valmisohjelmistoksi yksilöity toimittajan tai kolmannen osapuolen kehittämä ja markkinoima ohjelmisto tai sen osa sekä valmisohjelmiston dokumentaatio

  Valmisohjelmisto voi olla avoimen lähdekoodin ohjelma. Valmisohjelmisto tai sen dokumentaatio ei ole tilaajan sovellus.

  virhe

  toimituksen kohde ei täytä sovittuja vaatimuksia ja määrityksiä tai se ei toimi niiden mukaisesti

  yhteensopiva lisenssi

  lisenssi, jonka ehdot eivät ole ristiriidassa toisen avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssin kanssa tilanteessa, jossa sama kokonaisuus lisensioidaan samanaikaisesti sekä toisella lisenssillä että yhteensopivalla lisenssillä, tai, mikäli kokonaisuuden osien yhdistämistapa mahdollistaa eri lisenssiehdot eri osille, tarkoittaa yhteensopiva lisenssi mitä tahansa avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssiä

   3 Toimitus

  (1) Tilaajan sovellus on yksilöity sopimuksessa. Jos toimituksen kohteeseen sisältyy valmisohjelmistoja, ne ja niitä mahdollisesti koskevat erityiset ehdot on mainittava sopimuksessa.

  (2) Toimitus sisältää tilaajan sovelluksen suunnittelun, määrittelyn, toteuttamisen, testaamisen sekä käyttöönoton toteutuksen, jollei ole sovittu toisin. Lisäksi toimitus voi sisältää muita tehtäviä, kuten tietojen konversioon ja henkilöstön koulutukseen liittyviä tehtäviä, jos niistä on sovittu sopimuksessa.

  (3) Toimituksen vaiheet, toimitusaikataulu ja tarvittavat resurssit sovitaan sopimuksessa.

  (4) Tilaajan sovelluksen tuesta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä sovitaan erikseen.

   4 Testaus ja toimituksen hyväksyminen

  (1) Toimittaja tekee toimituksen kohteelle tai sen osalle sopimuksessa sovitut toimittajan testit, ennen kuin toimittaja luovuttaa toimituksen kohteen tai sen osan tilaajalle välivaiheen testausta tai hyväksymistestausta varten. Ellei muuta ole sovittu, toimittaja tekee käytäntönsä mukaiset testit tilaajan etukäteen toimittamalla aineistolla. Toimittajan testin hyväksytty suoritus on ehdoton edellytys sille, että toimittaja voi luovuttaa toimituksen kohteen tai sen osan tilaajalle hyväksymistestausta varten. Toimittajan testaus on suoritettu hyväksytysti, kun toimittajan suorittamissa testeissä ei enää havaita virheitä joiden tilaaja voisi perustellusti katsoa estävän hyväksymistestauksen suorittamisen. Toimittaja ilmoittaa tilaajalle, milloin toimituksen kohde tai sen osa on valmis tilaajan hyväksymistestausta varten ja toimittaa tilaajalle selvityksen toteutetusta testauksesta ja sen tuloksista.

  (2) Tilaaja saattaa kustannuksellaan testauksessa tarvittavan käyttöympäristön sopimuksen mukaiseksi, ellei asiasta ole sovittu toisin. Toimittaja luovuttaa toimituksen kohteen hyväksymistestausta varten siten, että se on asennettuna sopimuksen mukaiseen käyttöympäristöön toimitusaikataulun mukaisesti. Toimittaja luovuttaa tilaajalle tilaajan hyväksymistestaukseen käyttöohjeet sekä toimituksen kohdetta koskevan dokumentaation. Toimittaja toteuttaa myös tilaajan edustajille sovitun koulutuksen kyseisten tehtävien suorittamista varten.

  (3) Tilaaja tekee hyväksymistestauksen. Tilaaja toimittaa etukäteen hyväksymistestaussuunnitelman toimittajalle kommentoitavaksi. Hyväksymistestaussuunnitelma ei ole kuitenkaan sitova, vaan Tilaajalla on sen rajoittamatta oikeus tehdä tarpeellisena pitämänsä testit. Jollei toisin ole sovittu, tilaajalla on 30 päivää aikaa tehdä tilaajan hyväksymistestaus siitä lähtien, kun toimittaja on ilmoittanut kirjallisesti, että toimituksen kohde tai sovittu osa on valmis hyväksymistestausta varten, ja toimittaja on luovuttanut toimituksen kohteen testattavaksi kohdan 4(2) mukaisesti. Toimittaja ei saa luovuttaa toimituksen kohdetta tai sen osaa tilaajalle hyväksymistestausta varten ennen yhteisesti sovittua ajankohtaa, ellei tilaaja siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostu. Sopijapuolet voivat sopia, että toimittaja avustaa tilaajaa hyväksymistestauksessa.

  (4) Jollei toisin ole sovittu, tilaaja suorittaa sovittujen välivaiheiden testauksen 7 arkipäivän kuluessa siitä, kun toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut, että testaus voidaan aloittaa. Välivaiheen hyväksyntä ei vapauta toimittajaa vastuusta myöhempien vaiheiden testausten aikana esille tulleista virheistä, joita ei ole voitu eikä ole pitänytkään kohtuudella havaita välivaiheiden tarkastuksissa. Välivaiheen hyväksyntä on edellytys seuraavan vaiheen aloittamiselle, ellei asiasta ole sovittu toisin.

  (5) Toimittaja korjaa hyväksymistestauksessa ilmenneen virheen viipymättä. Hyväksymistestaukselle varattua aikaa pidennetään ajalla, jonka toimittaja tarvitsee virheen korjaamiseen ja tilaaja kohtuudella virhekorjausten testaamiseen ja hyväksymiseen. Mikäli virhe johtuu valmisohjelmistosta, toimittaja korjaa tai korjauttaa kustannuksellaan ja mahdollisuuksiensa mukaan virheen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, toimittaja kiertää kustannuksellaan virheen. Mikäli virheen kiertäminen ei kohtuudella ole mahdollista yleisesti käytettävissä olevin toimenpitein, osapuolet voivat sopia lisätyöstä virheen kiertämiseksi tai tilaajalla on oikeus hinnanalennukseen. Mikäli virhe on niin olennainen, että sopimuksen tarkoitus jää virheen johdosta olennaisesti saavuttamatta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei kyseessä ole tilaajan edellyttämä valmisohjelmisto.

  (6) Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle sovelluksessa havaitsemistaan virheistä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 3 työpäivän kuluessa siitä, kun tilaajan hyväksymistestaukselle varattu aika on päättynyt.

  (7) Toimituksen kohde tai sen osa katsotaan hyväksytyksi, jos tilaaja ei ole ilmoittanut virheistä kohdassa 4(6) mainitun ajan kuluessa tai jos tilaaja ottaa toimituksen kohteen tai sen osan tuotantokäyttöön.

  (8) Hyväksymistä eivät estä vähäiset virheet, jotka eivät estä toimituksen kohteen käyttöä sovittuun käyttötarkoitukseen tai estä sen toimintaa. Toimittaja on kuitenkin velvollinen korjaamaan veloituksetta tällaisetkin virheet ja puutteet ilman aiheetonta viivytystä.

  (9) Kiinteähintaisissa toimituksissa kumpikin sopijapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka liittyvät hyväksymistestauksen suorittamiseen. Työaikapohjaisesti hinnoitelluissa toimituksissa tilaaja korvaa toimittajan tekemän hyväksymistestauksiin liittyvän työn kuitenkin niin, että toimittaja vastaa omista kustannuksistaan liittyen mahdollisten virheiden korjausten johdosta suoritettaviin uusintatestauksiin.

  (10) Jollei toisin ole sovittu, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun toimituksen kohde on hyväksytty ja toimittaja on täyttänyt kaikki tuotteen tai palvelun lopputuloksen käyttöönottoon liittyvät sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.

   5 Toimituksen organisointi ja toteutus

  (1) Sopijapuolet perustavat projektin ja sille ohjausryhmän sopimuksen toteuttamista ja sopijapuolten välistä yhteistyötä varten. Kumpikin sopijapuoli nimeää edustajansa ohjausryhmään, joka valvoo sopijapuolten yhteistyöorganisaationa projektin toteuttamista. Ohjausryhmän tehtävät ja päätösvalta määritellään sopimuksessa, ja se kokoontuu sopijapuolen pyynnöstä tarpeen mukaan ja vähintään kunkin toimitusvaiheen jälkeen. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Ohjausryhmä ei voi muuttaa sopimusta.

  (2) Toimittaja nimeää projektipäällikön, jonka tehtävänä on raportoida projektin johtoryhmälle projektin tilasta ja edistymisestä. Muut tehtävät määritellään sopimuksessa. Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Toimittajan yhteyshenkilönä on toimittajan projektipäällikkö, ellei sovita toisin. Sopijapuoli ilmoittaa yhteyshenkilönsä vaihtamisesta toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin.

  (3) Sopijapuolet nimeävät projektiin tarvittavat henkilöresurssit. Sopimuksessa voidaan sopia nimetyistä avainhenkilöistä.

  (4) Sopijapuolet varaavat omalta osaltaan tarvittavat työtilat ja -välineet projektin käyttöön.

  (5) Sopijapuoli myötävaikuttaa projektin toteuttamiseen sellaisissa yhteyksissä, jotka ovat sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa. Kumpikin sopijapuoli tekee projektin toteuttamiseksi tarvittavat päätöksensä viivytyksettä.

  (6) Jollei toisin ole sovittu, toimittaja tekee tilaajan sovelluksen ja muut projektiin kuuluvat työt toimittajan työmenetelmiä käyttäen.

  (7) Kehitysympäristöstä vastaava sopijapuoli huolehtii projektin aikana sopimuksen kohteena olevista, toimituksen kohdetta koskevista varmuuskopioista ja tarkastaa niiden toimivuuden.

  (8) Toimitusprojekti päättyy, kun toimituksen kohde on hyväksytty ja otettu käyttöön.

   6 Toimittajan resurssit

  (1) Toimittaja varmistaa omalta osaltaan, että toimitukseen on käytettävissä riittävästi henkilöitä.

  (2) Toimittaja ei vaihda sopimuksessa nimettyjä avainhenkilöitä ilman tilaajan lupaa muusta kuin toimittajasta riippumattomasta syystä. Tilaaja ei voi evätä lupaa vaihtoon ilman perusteltua syytä. Toimittaja ilmoittaa avainhenkilön vaihtamisesta tilaajalle aina kirjallisesti etukäteen ja nimeää korvattavan henkilön tilalle viivytyksettä uuden henkilön.

  (3) Uuden henkilön on osaamiseltaan täytettävä sovitut vaatimukset.

   7 Takuu

  (1) Takuuaikana toimittaja korjaa veloituksetta ja ilman aiheetonta viivytystä toimituksen kohteessa havaitut virheet. Korjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen dokumentaatioon.

  (2) Takuuaika on 6 kuukautta tilaajan sovelluksen hyväksymisestä, jollei toisin ole sovittu. Mikäli tilaajan sovellus hyväksytään vaiheittain, aiemmin hyväksyttyjen vaiheiden takuuaika päättyy kuitenkin vasta, kun 6 kuukautta on kulunut koko tilaajan sovelluksen hyväksymisestä.

  (3) Tilaajalla on oikeus edellyttää, että toimittaja antaa ennen viimeisen maksuerän suorittamista tilaajalle tämän hyväksymän vakuuden takuuvelvoitteiden täyttämisestä. Vakuus on 15 prosenttia sopimuksen arvonlisäverollisesta kokonaishinnasta, ja se on voimassa vähintään 3 kuukautta sopimuksen mukaisen takuuajan jälkeen. Jos takuuvelvoitteiden täyttäminen viivästyy, toimittaja jatkaa vakuuden voimassaoloaikaa. Toimittaja vastaa kaikista vakuuskustannuksista.

  (4) Valmisohjelmistojen osalta takuuseen sovelletaan kyseisten valmisohjelmistojen takuuehtoja.

  (5) Mikäli toimituksen kohteessa takuuaikana ilmenevä virhe johtuu valmisohjelmistosta, toimittaja korjaa tai korjauttaa kustannuksellaan ja mahdollisuuksiensa mukaan virheen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, toimittaja kiertää kustannuksellaan virheen. Mikäli virheen kiertäminen ei kohtuudella ole mahdollista yleisesti käytettävissä olevin toimenpitein, osapuolet voivat sopia lisätyöstä virheen kiertämiseksi tai tilaajalla on oikeus hinnanalennukseen. Mikäli virhe on niin olennainen, että sopimuksen tarkoitus jää virheen johdosta olennaisesti saavuttamatta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei kyseessä ole tilaajan edellyttämä valmisohjelmisto.

  (6) Takuu raukeaa siltä osin kuin tilaaja sopimatta siitä kirjallisesti toimittajan kanssa muuttaa tilaajan sovellusta tai määriteltyä sovellusympäristöä, tilaajan sovellusta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai vastoin sen käyttöä koskevia ohjeita tai virhe aiheutuu muusta tilaajan puolella olevasta syystä.

   8 Oikeudet

  (1) Omistusoikeus tietovälineisiin, jotka sisältävät sopimuksen kohteena olevat sovellukset, siirtyy tilaajalle, kun tietoväline on toimitettu.

  (2) Tilaajan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle eivätkä siirry toimittajalle. Toimittajalla on oikeus käsitellä tilaajan aineistoa vain sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen.

  (3) Jollei toisin ole sovittu, tilaajan sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentaation, pois lukien tilaajan aineisto, tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

  (4) Toimittaja myöntää tilaajalle lisäveloituksetta käyttöoikeuden toimitettavaan aineistoon avoimen lähdekoodin ohjelman ehdoin. Mikäli tilaaja ja toimittaja eivät ole sopineet käytettävästä avoimen lähdekoodin lisenssistä, määrittelee toimittaja sovellettavan avoimen lähdekoodin lisenssin. Mikäli toimitettavaan aineistoon sovelletaan useita avoimen lähdekoodin lisenssejä, tulee lisenssien olla keskenään yhteensopivia.

  (5) Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle sovellettava avoimen lähdekoodin ohjelman lisenssi viimeistään ennen sovelluksen toimitusta tai, mikäli tilaaja pyytää toimittajaa määrittelemään lisenssin aikaisemmin, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilaajan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli toimittaja ei määrittele lisenssiä, myöntää toimittaja tilaajalle lisäveloituksetta ja ilman rojaltia ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden, ilman yksinoikeutta, itse tai ulkopuolisen palveluntuottajan avustuksella ja toimittajan tai kolmannen osapuolen tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta:

    1. käyttää tilaajan sovellusta kaikkiin tarkoituksiin,
    2. muuttaa ja kehittää tilaajan sovellusta edelleen,
    3. valmistaa tilaajan sovelluksesta kappaleita,
    4. levittää kappaleita, joko muutettuina tai muuttamattomina kolmansille ja
    5. luovuttaa tämä oikeus, tai osa siitä, edelleen kolmansille.

  (6) Toimittaja vakuuttaa, että tilaaja voi hyödyntää yllä olevia oikeuksia toimittajan tai kolmannen liike- tai ammattisalaisuuksien niitä rajoittamatta.

  (7) Toimittajalla ja tilaajalla on oikeus hyödyntää toista osapuolta kuulematta tilaajan sovellusta sekä sopimuksen yhteydessä itselleen syntynyttä aineistoa ja tietotaitoa. Tämä sopimus ei poista tilaajan velvollisuutta ottaa huomioon mahdollisia maastavientirajoituksia.

  (8) Toimittajan tulee luovuttaa tilaajalle toimitettava aineisto.

  (9) Toimittajan on varmistuttava siitä, että toimitettavan aineiston jokainen lisenssi on yhteensopiva toimitettavan aineiston muiden lisenssien kanssa ja yhteensopiva tilaajan mahdollisesti sopimuksessa esittämään lisenssivaatimukseen nähden. Tilaaja sitoutuu noudattamaan vastaanottamaansa aineistoon soveltuvia avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja.

  (10) Toimittajan virhevastuu tilaajalle määräytyy sovitun käyttötarkoituksen ja käyttölaajuuden mukaan, eikä se, mitä tilaajan oikeuksista on näiden erityisehtojen tässä kohdassa 8 sovittu, laajenna toimittajan virhevastuuta.

  (11) Riippumatta toimittajan valitsemasta avoimen lähdekoodin lisenssistä toimittaja vastaa tilaajalle itse tekemästään tai alihankkijallaan teettämästään toimituksen osasta JIT 2015 – Yleiset ehdot kohtien 6 (2) - 6 (7) mukaisesti.

  (12) Toimitukseen voi kuulua alustaohjelmistoja, mikäli ne ja niitä koskevat ehdot on yksilöity sopimuksessa tai tilaaja on ne myöhemmin hyväksynyt. Kohdan 8 (4) määräykset eivät koske alustaohjelmistoja, joihin sovelletaan niitä koskevia valmisohjelmistoehtoja. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien alustaohjelmistojen immateriaalioikeuksien loukkauksista tilaajalle muuta kuin siinä määrin, mitä kolmas on alustaohjelmistojen valmisehdoissa sitoutunut toimittajaan nähden.

   9 Toimittajan velvoitteet

  (1) Toimittaja vastaa siitä, että tilaajan sovellus ja sitä koskeva dokumentaatio ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen.

  (2) Toimittaja toimii yhteistyössä ja neuvottelee muiden tilaajan käyttämien toimittajien ja konsulttien kanssa, jos tilaaja niin pyytää. Jollei toisin ole sovittu, toimittaja on oikeutettu veloittamaan tästä lisätyöstä. Toimittajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava aiheutuvasta lisätyöstä.

  (3) Toimittajan tulee määritellä ja suunnitella toimituksen kohde niin, että tilaaja voi viedä, hyödyntäen automaattisia järjestelmiä toimittajan määrittelemällä tavalla, kaiken sovelluksen tallentaman tilaajan aineiston tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaiseen muotoon.

  (4) Toimittajan tulee määritellä ja suunnitella toimituksen kohde niin, että henkilötietojen käsittely sovelluksella noudattaa tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia.

  (5) Toimituksen kohteen dokumentaatioon kuuluu datakuvaus. Datakuvauksen toimittamisesta ei toimittajalla ole oikeutta erillisveloitukseen, ellei toisin ole sovittu.

  (6) Toimittajan tulee tarjota avoin rajapinta toimituksen kohteeseen, mikäli sopimuksessa on sovittu avoimen rajapinnan vaatimuksesta.

   10 Tilaajan velvoitteet

  (1) Sen lisäksi mitä sopimuksessa on sovittu tilaajan tehtäväksi, tilaaja antaa toimittajalle luovutettavissa olevat tiedot, jotka toimittaja tarvitsee tehtävän suorittamista varten. Tilaaja vastaa toimittajalle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä.

  (2) Tilaaja vastaa siitä, että se tekee osaltaan sopimuksessa sovitut tehtävät sovitussa aikataulussa.

   11 Ylläpito

  (1) Toimittaja antaa toimituksen kohteelle erikseen sovittavat tuki- ja ylläpitopalvelut. Toimittaja sitoutuu tarjoamaan tuki- ja ylläpitopalvelut vähintään yhden vuoden ajan laskettuna tilaajan sovelluksen hyväksymisestä.

   12 Valmisohjelmiston lähdekoodin talletus

  (1) Jos tilaaja vaatii, toimittaja pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että toimituksen kohteeseen kuuluvan valmisohjelmiston lähdekoodi yhdessä siihen tilaajaa varten tehtyjen muutosten ja lisäysten kanssa talletetaan puolueettoman lähdekoodin talletuspalvelun tarjoajan (escrow-agentin) haltuun siten, että tilaaja saa lähdekoodin ja sen käyttöoikeuden, mikäli

    1. valmisohjelmistojen oikeuksien haltija asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai
    2. toimituksen kohteelle ei ole saatavissa ylläpitoa toimittajalta, kyseisen valmisohjelmiston oikeudenhaltijalta tai muulta kolmannelta taholta olennaisesti vastaavin ehdoin kuin toimittaja ja tilaaja ovat ylläpidosta sopineet.

   13 Viivästyminen

  (1) Mikäli sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Sopijapuolet sopivat tarvittaessa uudesta toimitusajasta.

  (2) Jos toimitus viivästyy toimittajan vastuulla olevasta syystä, toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sopimuksessa toimitukselle tai sen osalle sovitun määräpäivän. Sakko kultakin edellä mainitulta ajanjaksolta on 0,5 prosenttia viivästyneen toimituksen kohteen kauppahinnasta. Sakko on kuitenkin enintään 7,5 prosenttia kyseisestä hinnasta. Sakon suuruuteen ei vaikuta viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruus. Tuotteen tai palvelun viivästykseen rinnastetaan käytön estävä asiakirjojen ja tietojen viivästyminen.

  (3) Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa tilaajan viivästyksestä.

   14 Sovelluksen avoin julkaiseminen

  (1) Toimittaja julkaisee sovelluksen kolmenkymmenen (30) päivän sisällä toimituksen kohteen hyväksynnästä sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei erikseen muuta ole sovittu. Julkaisemisen tulee tapahtua versionhallintaa tukevalla tavalla niin, että julkaistava sovellus on yleisesti saatavilla kohdan 8 (4) mukaisella avoimen lähdekoodin lisenssillä.

  (2) Mikäli lisenssiä ei ole määritelty kohdan 8 (4) mukaisesti, tulee toimittajan julkaistessaan sovelluksen käyttää seuraavaa lisenssilauseketta: ”Tämä ohjelma dokumentaatioineen on lisensioitu EUPL 1.1 -lisenssillä tai, lisenssinsaajan valinnan mukaan, millä tahansa sen myöhemmällä versiolla.” Mikäli julkaistavassa sovelluksessa käytettyjen osien lisensiointi ei ole yhteensopiva EUPL 1.1 -lisenssin kanssa, tulee toimittajan näiden osien osalta käyttää seuraavaa lisenssilauseketta: ”Tämä ohjelma dokumentaatioineen on lisensioitu MIT-lisenssillä”.

  (3) Toimittajan tulee kopioida julkaistavan sovelluksen yhteyteen siihen sovellettavien lisenssien teksti.

  (4) Siltä osin kuin julkaistava sovellus sisältää muiden avoimen lähdekoodin projektien osien muokkauksia tai laajennuksia, tulee tällaiset muokkaukset ja laajennukset ensisijaisesti julkaista niin, että ne tarjotaan kyseiselle avoimen lähdekoodin projektille. Tältä osin toimittaja lisensioi muokkaukset ja laajennukset kyseisen avoimen lähdekoodin projektin käytäntöjen mukaisesti. Mikäli julkaisu tällä tavalla ei ole kohtuullisesti mahdollista, tehdään julkaisu joka tapauksessa kohdan 14 (1) mukaisesti.

  (5) Julkaisemisessa toimittaja saa ilmoittaa kattavista vastuunrajoituksista toimittajan eduksi, mutta ne eivät vaikuta toimittajan tämän sopimuksen mukaiseen vastuuseen tilaajalle. Tämä sopimus ei myöskään estä toimittajaa halutessaan sitoutumasta julkaistavan sovelluksen ylläpitovastuuseen kolmannelle.

  (6) Toimittajan on ennen julkaisemista ja myös julkaistavan sovelluksen ylläpidon aikana varmistettava, että julkaistava sovellus ei sisällä tilaajan salassa pidettäviä tietoja tai muita tilaajakohtaisia tietoja, kuten tietojärjestelmän käyttöön liittyviä määrityksiä, osoitteita, tunnuksia tai salasanoja. Tilaaja myötävaikuttaa tarvittaessa salassa pidettävien tietojen määrittelyyn.

  (7) Toimittaja on velvollinen julkaisemaan tiedon julkaistavan sovelluksen julkaisusta Suomen julkisen hallinnon hallinnoimassa yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä käsittelevässä portaalissa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa julkaisusta. Tiedoista tulee ilmetä vähintään julkaisuajankohta, kuvaus sekä sijainti.

   15 Kehittämismalli

  (1) Mikäli sopimuksessa on niin sovittu, voi tilaaja vaatia toimittajaa tekemään julkaistavan sovelluksen kehitystyön julkisessa versionhallintajärjestelmässä.

   16 Julkaistavan sovelluksen ylläpito

  (1) Toimittaja ylläpitää julkaistavaa sovellusta vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan toimituksen kohteen hyväksynnästä lukien. Jos muuta ei ole sovittu, ylläpito sisältää sovelluksen saatavuuden varmistamisen kohdan 14 (1) ja 14 (2) mukaisesti ja sopimuksen mukaisten virheenkorjausten ja muiden sopimuksen mukaisten muutosten viemisen julkiseen versionhallintajärjestelmään vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin sekä portaalille kohdan 14 (7) mukaan annetun tiedon päivittämisen tarvittaessa.

  (2) Tilaaja ja toimittaja voivat sopia julkaistavan sovelluksen ylläpidon jatkamisesta edellä mainittua laajemmin. Mikäli tällöin ei ole tarkemmin sovittu julkaistavan sovelluksen laajennetun ylläpidon sisällöstä, sovelletaan laajennettuun ylläpitoon seuraavia ehtoja:

    1. Ylläpitotoimet käsittävät edellä olevan kohdan (1) toimien lisäksi kolmansien osapuolien yleisen informoimisen sovelluksen tilanteesta ja kehityspolusta. Toimittajan velvollisuus ja tilaajan sitoumus käsittävät enintään sovitun työmäärän.
    2. Toimittaja raportoi tilaajalle sovituin väliajoin ja sovituilla tavoilla tai, ellei muuta ole sovittu, kuuden (6) kuukauden välein, yhteydenotot ja tehdyt toimet ja kuulee samalla tilaajan näkemyksiä toimien jatkon osalta. Toimittaja huomioi tilaajan näkemykset yhdessä mahdollisten muiden käyttäjäorganisaatioiden näkemyksien kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla ei kuitenkaan ole, ellei erikseen ole sovittu, velvollisuutta ryhtyä konkreettisiin toimiin tilaajan näkemyksien perusteella.
    3. Toimittajalla on oikeus laskuttaa tilaajalta julkaistavan sovelluksen laajennetut ylläpitotoimet käytetyn ajan mukaan ja sovituin hinnoin. Mikäli saman julkaistavan sovelluksen laajennettua ylläpitoa ostaa useampi, ei samaa työtä veloiteta useampaan kertaan.
    4. Laajennetun julkaisun ylläpidon voi kumpi tahansa päättää kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.