JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot

Liite 7. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 – Laitteet)

 • Versio: 2.1
 • Julkaistu: 15.5.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

KÄYTTÖOHJE

Erityisehtoja laitehankinnoista käytetään tieto- ja viestintätekniikan laitteiden hankinnoissa. Näiden erityisehtojen lisäksi on aina tehtävä laitehankintaa koskeva sopimus. Nämä erityisehdot ovat hankintasopimuksen liitteenä. Laitehankintoja koskevien erityisehtoja käytettäessä on hankintasopimuksen liitteeksi otettava myös JIT 2015 Yleiset sopimusehdot. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa hankintasopimus pätee ennen erityisehtoja laitehankinnoista ja ne pätevät ennen yleisiä sopimusehtoja.

Seuraavista seikoista on aina syytä sopia laitehankintojen yhteydessä:

 • mitä vaatimuksia laitteen asennuspaikalle asetetaan
 • sisältyykö laitteiden toimitukseen laitteiden asennus
 • mikä on laitteen sallittu keskimääräinen vikaantumisväli (Mean Time Between Failures).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajalla (valmistajalla, maahantuojalla sekä myyjällä, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään) on velvollisuus huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista (tuottajavastuu) jätelain (646/2011) 6 luvun ja valtioneuvoston asetuksen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014) perusteella.

Mikäli hankinnalla korvataan olemassa oleva laite, tilaaja voi tarjouspyynnössä edellyttää, että toimittajalla on järjestelmä vanhojen laitteiden asianmukaiseksi hävittämiseksi ja että toimittaja ottaa veloituksetta vastaan korvattavat laitteet joko uusien laitteiden toimituksen yhteydessä, tai jos edellinen ei ole tilaajalle mahdollista, kohtuullisen matkan päässä (esim. alle 30 km) tilaajan tiloista sijaitsevassa vastaanottopaikassa.

Mikäli sovitaan kolmannen osapuolen laitteiden toimituksesta, on syytä sopia selkeästi siitä, kuka vastaa laitetoimituksesta ja kuka on tilaajan sopimuskumppani tältä osin.

Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta.

Sopimuksen päiväys ja nro:___________________________________Liite nro:______

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

  1 Soveltaminen

(1) Näitä erityisehtoja laitehankinnoista noudatetaan julkisen hallinnon hankintayksiköiden tekemissä laitteiden hankinnoissa, jos niihin on viitattu sopimuksessa eikä ehdoista ole joiltakin osin sovittu kirjallisesti toisin.

(2) Näitä ehtoja käytetään yhdessä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa. Ristiriitatilanteissa nämä erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen edellä mainittuja julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja.

  2 Määritelmät

Alla olevien erityisehtojen määritelmien lisäksi noudatetaan JIT 2015 Yleisten ehtojen määritelmiä.

laite

sopimuksen kohteena olevat laitteet ja niiden käyttämiseksi tarvittavat laiteohjelmistot sekä näihin liittyvä dokumentaatio

luovutus

laitteen luovuttaminen tilaajalle tarkastettavaksi

määritykset

sopijapuolten vaatimusten perusteella sopimat tekniset ja toiminnalliset määritykset laitteelle

virhe

toimituksen kohde ei täytä sovittuja vaatimuksia ja määrityksiä tai se ei toimi niiden mukaisesti

  3 Oikeudet

(1) Sopimuksen mukainen omistusoikeus ja vaaranvastuu laitteesta siirtyvät tilaajalle silloin, kun laite on toimitettu tilaajalle.

(2) Tilaajan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle eivätkä siirry toimittajalle. Toimittajalla on oikeus käsitellä tilaajan aineistoa vain sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen.

  4 Leasingrahoitus

(1) Tilaajan valitessa rahoitusmuodoksi leasingrahoituksen, toimittaja sitoutuu myymään tuotteet tilaajan osoittamalle leasingtoimittajalle tässä sopimuksessa sovituin ehdoin. Toimittaja toimittaa tuotteet tilaajalle ja laskuttaa tilaajan leasingtoimittajaa. Tilaaja vastaa siitä, että sillä on voimassa oleva leasingsopimus leasingtoimittajan kanssa.

(2) Tilaaja vastaa siitä, että se ilmoittaa leasingtoimittajalle tuotteiden hyväksytystä toimittamisesta toimituksen hyväksymiselle kohdassa 9 sovitun ajan kuluessa.

  5 Asennus

(1) Ellei toisin ole sovittu, tilaaja vastaa laitteen asentamisesta toimittajan ohjeiden mukaisesti. Toimittajan tulee toimittaa asentamiseen tarvittavat ohjeet tilaajalle toimituksen yhteydessä.

(2) Jos asennus on sovittu toimittajan tehtäväksi:

   1. Toimittajan on luovutettava tilaajalle hyvissä ajoin kirjalliset ohjeet käyttöympäristön saattamiseksi toimittajan ohjeiden mukaiseksi. Toimittajalla on tällöin oikeus yhteisesti sovittavana ajankohtana tarkastaa käyttöympäristö ennen sovittua asennusajankohtaa.
   2. Tilaaja vastaa kustannuksellaan asennusympäristön saattamisesta toimittajan ohjeiden mukaiseksi.
   3. Tilaaja vastaa toimittajan asennuksessa tarvitsemien säilytys- ja työskentelytilojen järjestämisestä.
   4. Tilaaja järjestää toimittajalle pääsyn asennustiloihin yhteisesti sovittavana ajankohtana asennuksen tekemiseksi.

  6 Esiasennus

(1) Jos toimitukseen sisältyy ohjelmistojen esiasennus, toimittajan tulee toimittaa tilaajalle esiasennuksen kuvaava dokumentointi.

  7 Luovutus

(1) Toimittaja luovuttaa laitteen tilaajan tarkastettavaksi sopimuksen mukaisena ajankohtana. Luovutus voi tapahtua ennen sovittua ajankohtaa tilaajan luvalla. Mikäli luovutus viivästyy sovitusta ajankohdasta, on uudesta luovutusajankohdasta sovittava yhteisesti.

(2) Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on ”toimitettuna perille tilaajan nimeämään paikkaan” (Finnterms 2001 kotimaankaupan toimituslauseke TOP).

  8 Vastaanottotarkastus

(1) Tilaaja tarkastaa viipymättä luovutuksen tapahduttua, että toimitus sisältää kaikki sopimukseen kuuluvat laitteet ja että ne ovat ulkoisesti moitteettomassa kunnossa.

(2) Tilaaja ilmoittaa vastaanottotarkastuksessa havaitsemistaan poikkeamista toimittajalle 7 arkipäivän kuluessa luovutuksesta.

  9 Toimituksen hyväksyminen

(1) Ellei muuta ole sovittu, tilaaja tarkastaa laitteen 15 arkipäivän kuluessa luovutuksesta. Toimittaja avustaa tilaajaa toimituksen tarkastuksen suorittamisessa yhdessä sovitulla tavalla. Toimituksen tarkastuksen määräaikaa pidennetään sillä ajalla, minkä tilaaja kohtuudella tarvitsee virhekorjausten tarkastamiseen ja hyväksymiseen.

(2) Tilaajan on ilmoitettava toimittajalle laitteessa havaitsemastaan virheestä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 3 työpäivän kuluessa laitteen toimivuuden tarkastukselle varatun ajan päättymisestä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

(3) Laitteessa havaitut vähäiset virheet tai puutteet eivät ole este hyväksymiselle. Toimittaja on velvollinen veloituksetta korjaamaan tällaisetkin virheet ja puutteet ilman aiheetonta viivytystä.

(4) Jos tilaaja ei ole ilmoittanut virheistä kohdassa 9(2) mainitun ajan kuluessa tai tilaaja on ottanut laitteen käyttöön, tilaajan katsotaan hyväksyneen laitteen.

(5) Kumpikin sopijapuoli vastaa laitteen toimivuuden tarkastuksen suorittamiseen liittyvistä kustannuksistaan.

(6) Jollei toisin ole sovittu, toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun laite on hyväksytty.

  10 Muutokset

(1) Kaikki muutokset ja niiden vaikutukset toimitusaikatauluun tai hintaan on sovittava kirjallisesti yhteisesti sovittua menettelyä käyttäen.

  11 Varaosien saanti ja ylläpito

(1) Toimittaja vastaa siitä, että uusina toimitetuille tai niitä korvaaville laitteille on Suomessa saatavilla varaosia, huoltoa ja laiteohjelmistojen ylläpitoa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin vähintään 5 vuotta toimituksesta.

  12 Viivästyminen

(1) Mikäli sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Toimittajan viivästyessä toimittajan on ilmoitettava uusi toimitusaika tilaajalle niin pian kuin mahdollista.

(2) Jos laitteen toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sopimuksessa toimitukselle tai sen osalle sovitun määräpäivän. Sakko kultakin edellä mainitulta ajanjaksolta on 0,5 prosenttia viivästyneen laitteen kauppahinnasta. Sakko on kuitenkin enintään 7,5 prosenttia kyseisestä hinnasta. Sakon suuruuteen ei vaikuta viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruus. Tilaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta viivästyssakkoon ajalta, jona toimittaja luovuttaa tilaajan käyttöön veloituksetta korvaavan laitteen, jonka tilaaja hyväksyy.

(3) Sellaiset viat tai puutteet, jotka eivät estä laitteen toimittamista tai sopimuksen mukaista käyttämistä, eivät oikeuta viivästyssakkoon. Toimittaja on kuitenkin velvollinen korjaamaan viat tai puutteet takuun puitteissa ilman aiheetonta viivytystä.

(4) Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa tilaajan viivästyksestä.

(5) Mikäli laitteen toimittaminen viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, toimittaminen keskeytyy siihen asti, kun tilaaja ilmoittaa syyn poistuneen. Tilaajan ilmoituksen saatuaan, toimittajan tulee ilmoittaa toimituksen uusi toimitusaikataulu. Mikäli laitteen toimitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä yli kolme (3) kuukautta, toimittajalla on oikeus purkaa sopimus.

  13 Korvaavat laitteet ja muutokset

(1) Toimittaja voi tilaajan suostumuksella korvata sopimuksen mukaisen laitteen toisella laitteella. Korvaavan laitteen on kapasiteetiltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan täytettävä se, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet. Korvaavan laitteen asentamisen osalta noudatetaan alkuperäisen laitteen osalta sovittua.

(2) Tilaajalla on vain toimittajan kirjallisella suostumuksella oikeus tehdä muutoksia toimittajan omistamaan laitteeseen, jonka toimittaja on vuokrannut tai muuten luovuttanut tilaajan käyttöön.

  14 Takuu

(1) Toimittaja antaa laitteelle sopimuksessa määritellyn takuun. Ellei muuta ole sovittu, noudatetaan jäljempänä olevia takuuta koskevia ehtoja.

(2) Toimittajan on viipymättä kustannuksellaan korjattava takuuaikana laitteessa ilmenevät virheet tai toimitettava virheellisen tilalle uusi laite. Takuukorjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen dokumentaatioon.

(3) Toimittajan takuu ei koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty toimittajan antamien kirjallisten ohjeiden tai sopimuksen vastaisesti. Se ei koske myöskään virheitä, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta tai vahingosta, joka ei ole toimittajan aiheuttama. Takuu ei myöskään koske laitetta siltä osin, kuin tilaaja on tehnyt tai teettänyt kolmansilla osapuolilla laitteeseen muutoksia ilman toimittajan kirjallista suostumusta.

(4) Toimittaja tekee takuukorjauksen tilaajan luona, ellei sopimuksessa ole mainittu muuta. Virheen korjaamiseksi tilaajan on asetettava korjattava laite toimittajan käyttöön tarvittavaksi ajaksi toimittajan normaalina työaikana.

(5) Jos takuukorjaus tehdään toimittajan luona, tilaajan on toimitettava laite toimittajan osoittamaan paikkaan Suomessa takuukorjausta varten. Toimittaja maksaa laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvat kulut.

(6) Laitteen takuuaika pitenee sillä aikamäärällä, jona laitetta ei virheen vuoksi ole voitu käyttää. Takuuajan pituus on kuitenkin enintään kaksinkertainen alkuperäiseen takuuaikaan verrattuna.

(7) Mikäli toimittaja ei täytä takuuvelvoitteitaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaajalla on oikeus teettää tarpeelliset korjaukset kolmannella osapuolella ja vaatia korjauskustannuksia vastaavaa vahingonkorvausta toimittajalta. Tilaajan on ilmoitettava etukäteen korjaamisesta toimittajalle. Tilaajalla on myös oikeus korjauksen sijasta vaatia vahingonkorvausta tai hinnanalennusta. Vahingonkorvaukseen sovelletaan JIT 2015 Yleisten ehtojen kohtaa 11.

(8) Ellei toisin ole sovittu, laitteiden takuuaika on 12 kuukautta toimituksesta.

(9) Jos todetaan, ettei tilaajan ilmoittama vika tai virhe kuulu takuun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta kirjallisesti sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa tilaajaa sellaisesta takuuseen kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta, josta on sovittu.

(10) Toimittajan vastuu laitteen vioista ja virheistä rajoittuu tämän kohdan 14 mukaisten takuuvelvoitteiden täyttämiseen. Takuun päättymisen jälkeen toimittajan vastuu laitteen vioista ja virheistä rajoittuu mahdollisen huoltosopimuksen velvoitteisiin, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.