JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys

Liite 2 Konversio

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 11.9.2009
 • Voimassaoloaika: Toistaiseksi

  1 Konversion suunnittelu

Esiselvitysvaiheessa tehtävää konversion alustavaa suunnittelua varten on oltava kuvattuna nykyinen tietoturva-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri ja kuvaukset tietokannoista.

Mikäli lähdekannan/kantojen kuvaukset ovat vanhoja tai ne ovat kadonneet, on varauduttava tekemään minimitason täyttävä kuvaus esim. reverse -tekniikalla jotain apuohjelmaa käyttäen.

Konversion kuvausvaiheessa pitää tehdä yleiskuvaus tai ainakin jonkinlaiset määritykset tai mallinnukset tulevasta tietokannasta.

Lisäksi tulee tehdä lähdetiedon ja lähtöjärjestelmän kuntoarvio sekä selvittää alustavasti vastaanottavan järjestelmän asettamat vaatimukset siirrettäville tiedoille.

Lähtötietojen kuntoarviolla haetaan vastausta siihen, onko alkuperäinen tieto tarpeeksi laadukasta siirrettäväksi seuraavaan elinkaaren vaiheeseen ja miten se sellaiseksi tunnistetaan ja tehdään. Kuntoarviossa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin tekijöihin:

 • tietojen oikeellisuus ja eheys
 • tietojen kattavuus
 • lähtötiedon kannan tyyppi

Tietojen eheyttä, kattavuutta ja oikeellisuutta on tutkittava mieluiten ohjelmallisesti. Huonokuntoisen tiedon kunnostamiseen alkuperäisessä lähteessä, tietojen korjaamiseen ja tietojen hylkäämiseen on otettava kantaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska hylkäämistä lukuun ottamatta kaikki muut vaihtoehdot ovat varsin työläitä.

Konversion suorittamiselle tulee asettaa tavoitteet mm. aikataulun ja laadun suhteen. Myös tulevalle tietokannalle asetetaan tavoitteet, mutta esiselvitysvaiheessa vain yleisellä tasolla.

Konversion keskeisten laatutavoitteiden määrittelyssä huomioidaan seuraavat tekijät:

 • tiedon muuttumattomuus lähteen ja kohteen välillä.
 • tiedon jäljitettävyys konversioissa, joissa esim. käsitellään rahaa tai kun tietoa siirretään useista lähteistä.
 • kohteen asettamat vaatimukset.
 • suurien tietomassojen konversion tehokkuus eli mm. läpimenoaikojen arviointi.
 • läpimenoaikojen rajat tuotantokatkon takia.

Mikäli konversio on tarkoitus kilpailuttaa, kuvausten laatu ja ajantasaisuus sekä realistinen arvio tietosisällön laadusta ovat tarpeen toimittajakandidaateille mahdollisimman oikean työmääräarvion laatimisessa.