JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

Liite 1 Tietotuoteseloste-esimerkki

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 21.10.2010
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Tämä tietotuoteseloste-esimerkki on Maanmittauslaitoksen maastotietokannan hallinnollinen jaotus -aineiston pohjalta laadittu kuvitteellinen tietotuoteseloste. Selosteen mukaista tuotetta ei ole olemassa eikä tämä seloste-esimerkki velvoita Maanmittauslaitosta toimittamaan tämän selosteen mukaista tuotetta.

Tietotuoteseloste

1 Soveltamisala

Tätä tuotetta voidaan käyttää sovelluksissa, joissa kunnanrajan yhtyminen kiinteistöjen rajoihin on vaatimuksena.

2 Yleistietoa

2.1 Nimi ja tunnisteet

Hallinnollinen kuntajako, FI.xxxxxxx.MTK.HallinnollinenJaotus.20100331

2.2 Vapaamuotoinen kuvailu

Tuote sisältää Suomen kunnista muodostuvan hallintoaluejaon. Tuote sisältää INSPIRE-AU -teeman pakollisten tietojen lisäksi joitakin kansallisia tietoja. Alueina esitettyjen kuntarajojen lisäksi tuotteeseen sisältyy kuntien hallintokeskusten sijainti ja tietoja erilaisista aluevesirajoista, itärajan rajavyöhyketieto sekä merkittävät valtakunnan rajapyykit.

2.3 Viittaukset

INSPIRE Data Specification on Administrative units - Guidelines (2009-09-07)

ISO 19131 Geographic information - Data product specification

JHS 177 Paikkatiedon tietotuotemäärittely

2.4 Tietoa määrittelystä

Nimi:Hallinnollinen kuntajako

Päiväys:1.3.2010

Tekijä:Maanmittauslaitos

Kieli:suomi

2.5 Termit ja määritelmät

2.6 Symbolit ja lyhenteet

3 Soveltamisala

Tietotuote sisältää koko Suomen kattavan kuntien hallintojaon, joka yhtyy kiinteistörekisterin kiinteistörajoihin.

4 Tuotteen tunnistamistiedot

Nimi

Hallinnollinen kuntajako

Tiivistelmä

Tuote sisältää Suomen kunnista muodostuvan hallintoaluejaon. Tuote sisältää INSPIRE-AU -teeman pakollisten tietojen lisäksi joitakin kansallisia ominaisuuksia. Alueina esitettyjen kuntarajojen lisäksi tuotteeseen sisältyy kuntien hallintokeskusten sijainti ja tietoja erilaisista aluevesirajoista, itärajan rajavyöhyketieto sekä merkittävät valtakunnan rajapyykit.

Aiheluokka

Hallinnollinen jaotus

Maantieteellinen kattavuus

Tuote kattaa Suomen maa- ja vesialueet.

Geometrian esitystapa

Hallintoalueet esitetään alueina, hallintoalueiden rajat myös vektoreina, hallintokeskukset ja valtakunnan rajapyykit pisteinä.

5 Tietosisällön ja rakenteen kuvailu

5.1 Tietotuotteen yleiskuvaus

Kuvassa 1 on esitetty hallinnollisen jaotuksen kohdetyyppien ja koodistojen nimet sekä käytetyt INSPIRE-kohdetyypit ja koodistot.

graphics1

Kuva 1. Tuotemäärittelyn riippuvuudet INSPIRE-määrittelyistä

Tuotteen tietosisältö ja rakenne on esitetty UML-kaaviona kuvassa 2.

graphics2

Kuva 2. Hallintojaotuksen UML-luokkakaavio

5.2 Kohdetyyppiluettelot

Luettelossa on esitetty ensin omat, kansalliset kohdetyypit ja niiden jälkeen INSPIREn AU-teemasta lainatut kohdetyypit.

Omat kohdetyypit

kohdetyypit

tietotyypit

AluemerenUlkoraja
KunnanHallintokeskus
KunnanHallintoraja
Kunta
RajavyohykkeenTakaraja
SisaistenAluevesienUlkoraja
UlkoJaSisasaaristonRaja
ValtakunnanRajapyykki

AluemerenUlkoraja (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Laissa Suomen aluevesien rajoista (463/1956), laissa em. lain muuttamisesta (981/1995) ja asetuksessa kyseisen lain soveltamisesta (993/1995) on säädetty kansainvälisen vesialueen ja Suomen alueveden välinen raja. Suomen aluevedet jakaantuvat sisäisiin aluevesiin sekä ulkoisiin aluevesiin eli aluemereen. Sisäisillä aluevesillä tarkoitetaan aluevesien sitä osaa, jota rajoittavat maan puolella rantaviiva ja jokien suut sekä meren puolella ulkorajana murtoviiva, jonka kulma- eli peruspisteet sijaitsevat uloimmilla maastokohdilla, joko mantereella, saarilla, luodoilla tai kareilla (ks. SISÄISTEN ALUEVESIEN ULKORAJA). Peruspisteet ja niiden täsmällinen sijainti (maantieteellisinä koordinaatteina) luetellaan yllämainitussa asetuksessa. Pisteet tarkistetaan 30 vuoden välein. Aluemeri on sisäisiin aluevesiin välittömästi liittyvä vyöhyke, jonka ulkorajana on ALUEMEREN ULKORAJA. Se on pääsääntöisesti kahdentoista meripeninkulman eli 22 224 m etäisyydellä em. sisäisten aluevesien ulkorajasta. Suomenlahdella raja kulkee vähintään kolmen meripeninkulman etäisyydellä keskiviivasta ja jää kaikissa kohdin kansainväliseen merenkulkuun käytettävän reittijakoalueen pohjoispuolelle. Aluemeren ulkoraja ei Pohjanlahdella missään kohdassa ylitä Ruotsin kanssa sovittua Suomen kalastusvyöhykkeen ja mannermaajalustan rajaa. -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan viivana. Tallennussuunta on vapaa. Lisäksi tallennetaan Aluemeren ulkorajan selite viivaan yhdistäen (ks. ominaisuustiedot). Selitteenä (ALUEMEREN ULKORAJAN SELITE) tallennetaan teksti "Suomen aluemeren ulkoraja".

Yläluokka:

AdministrativeBoundary

Attribuutit:

aluejakoon

Attribuutti: aluejakoon

Dokumentti:

Tyyppi:

Aluejakoon

Arvo

Koodi

Dokumentti

osallistuu

0

eiOsallistu

1

KunnanHallintokeskus (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Rakennus, jossa kunnan hallinnosta vastaavat kokoontuvat (kunnantalo, kaupungintalo, raatihuone). -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan pisteenä ko. rakennuksen keskipisteeseen. Pisteen ominaisuutena on luettelosta valittava kuntatunnus (ks. ominaisuustiedot). Tallennetaan vain yksi keskus kuntaa kohden.

Attribuutit:

tunnus
kuntaluokka
sijainti

Attribuutti: tunnus

Dokumentti:

Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: kuntaluokka

Dokumentti:

Tyyppi:

Kuntaluokka

Arvo

Koodi

Dokumentti

lääninPääkaupunki

84301

muuKaupunki

84302

muuKunta

84303

Attribuutti: sijainti

Dokumentti:

Tyyppi:

GM_Point

KunnanHallintoraja (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Valtiosopimuksessa määrätty virallinen valtakunnanraja tai valtioneuvoston päätökseen perustuva virallinen lääninraja, Ahvenanmaan maakuntaraja, maakuntaraja tai hallinnollinen kunnanraja. -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan viivana joko käymättömänä rajana tai valtakunnan, läänin, maakunnan tai kunnan rajana, hierarkkisesti tässä järjestyksessä. Raja, joka on esim. sekä kunnan että läänin raja, tallennetaan vain läänin rajana. Valtakunnan raja on rasteriviiva, joten se on tallennettava vastapäivään, jotta rasteri tulee oikealle puolen rajaa. Valtakunnan raja on myös yhdistettävä VALTAKUNNAN RAJAPYYKKIEN kautta. Kunta muodostaa lisäksi alueen, ks. KUNTA. Kunnan hallintorajalle (KUNNAN HALLINTORAJAN SELITE) voidaan tallentaa selitteenä valtakunnan nimi, esim. "Suomi".

Yläluokka:

AdministrativeBoundary

Attribuutit:

kuntarajaluokka

Attribuutti: kuntarajaluokka

Dokumentti:

Tyyppi:

Kuntarajaluokka

Arvo

Koodi

Dokumentti

valtakunnanRaja

84111

lääninRaja

84112

kunnanRaja

84113

käymätönRaja

84114

maakunnanRaja

84115

Kunta (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Valtioneuvoston päätöksiin perustuva kunnan virallinen hallinnollinen rajaus. -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan alueena. Kohteen reunaviiva muodostuu KUNNAN HALLINTORAJASTA. Kunnan alue varustetaan kuntatunnuksella.

Yläluokka:

AdministrativeUnit

RajavyohykkeenTakaraja (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Rajavyöhykelakiin (403/1947) ja -asetukseen (404/1947, muutokset 43/1956, 165/1960, 713/1984 ja 1279/1989) sekä sisäministeriön asetukseen (706/2001) perustuva rajavyöhykkeen takaraja. -- Valintakriteeri -- Kaikki. Rajavyöhykkeen takaraja on määritelty ainoastaan Venäjän vastaisella valtakunnanrajalla. -- Muodostaminen -- Tallennetaan viivana ja varustetaan selitteellä, joka yhdistetään viivaan (ks. ominaisuustiedot). Viiva digitoidaan etelästä pohjoiseen. Vyöhykerasteri tulee viivan kulkusuuntaan nähden sen oikealle puolelle.

Yläluokka:

AdministrativeBoundary

SisaistenAluevesienUlkoraja (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Laissa Suomen aluevesien rajoista (463/1956), laissa em. lain muuttamisesta (981/1995) ja asetuksessa kyseisen lain soveltamisesta (993/1995) on säädetty Suomen sisäisten aluevesien ulkoraja. Suomen aluevedet jakaantuvat sisäisiin aluevesiin sekä ulkoisiin aluevesiin eli aluemereen. Sisäisillä aluevesillä tarkoitetaan aluevesien sitä osaa, jota rajoittavat maan puolella teoreettisen keskiveden korkeuden mukainen rantaviiva ja jokien suissa joen keskivedenpinnan ja meren keskivedenpinnan leikkausviiva. Meren puolella sitä rajoittaa sisäisten aluevesien ulkorajana murtoviiva, jonka kulma- eli peruspisteet sijaitsevat uloimmilla maastokohdilla, joko mantereella, saarilla, luodoilla tai kareilla. Peruspisteet ja niiden täsmällinen sijainti on määritetty yllämainitussa asetuksessa maantieteellisin koordinaatein ja ne tarkistetaan 30 vuoden välein. -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan viivana ja varustetaan selitteellä, joka yhdistetään viivaan (ks. ominaisuustiedot). Tallennussuunta on vapaa. Selitteenä (SISÄISTEN ALUEVESIEN ULKORAJAN SELITE) tallennetaan teksti "Suomen sisäisten aluevesien ulkoraja".

Yläluokka:

AdministrativeBoundary

Attribuutit:

aluejakoon

Attribuutti: aluejakoon

Dokumentti:

Tyyppi:

Aluejakoon

Arvo

Koodi

Dokumentti

osallistuu

0

eiOsallistu

1

UlkoJaSisasaaristonRaja (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Ulkosaaristossa tai aavaa selkää vasten oleva kalastusoikeudellinen raja, joka on määritelty maanmittaustoimituksessa (Laki yleisestä kalastusoikeudesta 285/1982, 1§, Kalastuslaki 286/1982, 8 ja 124§:t). -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan viivana ja varustetaan selitteellä, joka yhdistetään viivaan (ks. ominaisuustiedot). Tallennussuunta on vapaa.

Yläluokka:

AdministrativeBoundary

Attribuutit:

aluejakoon

Attribuutti: aluejakoon

Dokumentti:

Tyyppi:

Aluejakoon

Arvo

Koodi

Dokumentti

osallistuu

0

eiOsallistu

1

ValtakunnanRajapyykki (featureType)

Dokumentti:

-- Määritelmä -- Valtiosopimuksessa määrätty virallinen valtakunnan rajapyykki. -- Valintakriteeri -- Kaikki. -- Muodostaminen -- Tallennetaan pisteenä rajapiste. Rajamerkki on samalla myös KUNNAN HALLINTORAJAN solmupiste. Vesialueella rajan taitepistettä ei tallenneta pyykkinä. Rajapyykki varustetaan numerolla (ks. ominaisuustiedot) ja tarvittaessa nimellä (VALTAKUNNAN RAJAPYYKIN NIMI), esim. "Kolmen valtakunnan rajapyykki".

Attribuutit:

numero
sijainti

Attribuutti: numero

Dokumentti:

Valtakunnan rajapyykin numero tallennetaan pisteen teksti-ominaisuutena.

Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: sijainti

Dokumentti:

Tyyppi:

GM_Point

INSPIRE:n AU-teemasta lainatut kohdetyypit

AdministrativeUnit (featureType)

Dokumentti:

-- Definition -- Unit of administration where a Member State has and/or exercises juri sdictional rights, for local, regional and national governance.

Attribuutit:

geometry
nationalCode
inspireId
nationalLevel
nationalLevelName
country
name
residenceOfAuthority
beginLifespanVersion
endLifespanVersion

Assosiaatiot:

condominium
lowerLevelUnit
upperLevelUnit
NUTS
administeredBy
coAdminister
boundary

Attribuutti: geometry

Dokumentti:

-- Definition -- Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit.

Tyyppi:

GM_MultiSurface

Attribuutti: nationalCode

Dokumentti:

-- Definition -- Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country.

Tyyppi:

CharacterString

Attribuutti: inspireId

Dokumentti:

-- Definition -- Eternal object identifier of the administrative unit. -- Description -- NOTE An external object identifier is a unique object identifier published by the respo nsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object. The identifier is an identifier of the spatial object, not an identifier of the real-world phenomenon.

Tyyppi:

Identifier

Attribuutti: nationalLevel

Dokumentti:

-- Definition -- Level in the national administrative hierarchy, at which the administr ative unit is established.

Tyyppi:

AdministrativeHierarchyLevel (listed value)

Arvo

Koodi

Dokumentti

1stOrder

1stOrder

-- Definition -- Highest level in the national administrative hi erarchy (country level).

2ndOrder

2ndOrder

-- Definition -- 2<sup>nd</sup> level in the national admini strative hierarchy.

3rdOrder

3rdOrder

-- Definition -- 3<sup>rd</sup> level in the national admini strative hierarchy.

4thOrder

4thOrder

-- Definition -- 4<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

5thOrder

5thOrder

-- Definition -- 5<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

6thOrder

6thOrder

-- Definition -- 6<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

Attribuutti: nationalLevelName

Dokumentti:

-- Definition -- Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established.

Tyyppi:

LocalisedCharacterString

Attribuutti: country

Dokumentti:

-- Definition -- Two-character country code according to ISO 3166.

Tyyppi:

CountryCode

Attribuutti: name

Dokumentti:

-- Definition -- Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required.

Tyyppi:

GeographicalName

Attribuutti: residenceOfAuthority

Dokumentti:

-- Definition -- Center for national or local administration.

Tyyppi:

NamedPlace

Attribuutti: beginLifespanVersion

Dokumentti:

-- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.

Tyyppi:

DateTime

Attribuutti: endLifespanVersion

Dokumentti:

-- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.

Tyyppi:

DateTime

Association Role: condominium

Dokumentti:

-- Definition -- Condominium administered by this administrative unit -- Description -- NOTE Condominiums may only exist at state level and can be administered only by administrative units at the highest level of the national administrative hierarchy (i.e. countries).

Feature Type:

Condominium

Association Role: lowerLevelUnit

Dokumentti:

-- Definition -- Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by this administrative unit. -- Description -- NOTE For admini strative units at the lowest level of the national hierarchy no lower level unit exists. CONSTRAINT Each administrative unit except for the lowest level units shall refer to its lower level units

Feature Type:

AdministrativeUnit

Association Role: upperLevelUnit

Dokumentti:

-- Definition -- A unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers. -- Description -- NOTE Administrative units at the highest level of national hierarchy (i.e. the country) do not have upper level units. CONSTRAINT Each administrative unit at the level other than '1st order' (i.e. nationa lLevel <> '1st order') shall refer their upper level unit.

Feature Type:

AdministrativeUnit

Association Role: NUTS

Dokumentti:

NUTSRegion that topologically contains this administrative unit. NOTE NUTS regions are Territorial units for statistics defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 (see hhtp:ec.europe.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_de.html) NOTE2: Each admini strative unit at lowest level is topologically covered by a certain NUTS3 region established for statistical purposes. Each NUTS3 region belongs to a specific NUTS2 region that is a part of NUTS1 region. The administrative unit at lowest level can refer the corresponding regions from all three levels: NUTS3, NUTS2, and NUTS1.

Tyyppi:

NUTSRegion

Association Role: administeredBy

Dokumentti:

-- Definition -- Administrative units established at same level of national administrative hierarchy which are co-administered by this administrative unit.

Feature Type:

AdministrativeUnit

Association Role: coAdminister

Dokumentti:

-- Definition -- A unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit.

Feature Type:

AdministrativeUnit

Association Role: boundary

Dokumentti:

-- Definition -- The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. -- Description -- NOTE Administrative boundary corresponds to the curve established between the nodes at lowest level of territory division in Member State. Thus, it does not necessairly represents boundary in political terms, but just part of it.

Feature Type:

AdministrativeBoundary

AdministrativeBoundary (featureType)

Dokumentti:

-- Definition -- A line of demarcation between administrative units.

Attribuutit:

geometry
inspireId
country
nationalLevel
legalStatus
technicalStatus
beginLifespanVersion
endLifespanVersion

Assosiaatiot:

admUnit

Attribuutti: geometry

Dokumentti:

-- Definition -- Geometric representation of border line.

Tyyppi:

GM_Curve

Attribuutti: inspireId

Dokumentti:

-- Definition -- External object identifier of the administrative boundary. -- Description -- NOTE An external object identifier is a unique object identifier published by the respo nsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object. The identifier is an identifier of the spatial object, not an identifier of the real-world phenomenon.

Tyyppi:

Identifier

Attribuutti: country

Dokumentti:

-- Definition -- Two-character country code according to ISO 3166.

Tyyppi:

CountryCode

Attribuutti: nationalLevel

Dokumentti:

-- Definition -- The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of.

Tyyppi:

AdministrativeHierarchyLevel (listed value)

Arvo

Koodi

Dokumentti

1stOrder

1stOrder

-- Definition -- Highest level in the national administrative hi erarchy (country level).

2ndOrder

2ndOrder

-- Definition -- 2<sup>nd</sup> level in the national admini strative hierarchy.

3rdOrder

3rdOrder

-- Definition -- 3<sup>rd</sup> level in the national admini strative hierarchy.

4thOrder

4thOrder

-- Definition -- 4<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

5thOrder

5thOrder

-- Definition -- 5<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

6thOrder

6thOrder

-- Definition -- 6<sup>th</sup> level in the national admini strative hierarchy.

Attribuutti: legalStatus

Dokumentti:

-- Definition -- Legal status of this administrative boundary. -- Description -- NOTE The legal status is considered in terms of political agreement or disagreement of the admini strative units separated by this boundary.

Tyyppi:

LegalStatusValue (listed value)

Arvo

Koodi

Dokumentti

agreed

agreed

-- Definition -- The edge-matched boundary has been agreed between neighboring administrative units and is stable now.

notAgreed

notAgreed

-- Definition -- The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighboring administrative units and could be changed.

Attribuutti: technicalStatus

Dokumentti:

-- Definition -- The technical status of the administrative boundary. -- Description -- NOTE The technical status of the boundary is considered in terms of its topological matching or not-matching with the borders of all separated administrative units. Edge-matched means that the same set of coordinates is used.

Tyyppi:

TechnicalStatusValue (listed value)

Arvo

Koodi

Dokumentti

edgeMatched

edgeMatched

-- Definition -- The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coord inates.

notEdgeMatched

notEdgeMatched

-- Definition -- The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates.

Attribuutti: beginLifespanVersion

Dokumentti:

-- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.

Tyyppi:

DateTime

Attribuutti: endLifespanVersion

Dokumentti:

-- Definition -- Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set.

Tyyppi:

DateTime

Association Role: admUnit

Dokumentti:

-- Definition -- The administrative units separated by this administrative boundary. -- Description -- NOTE In case of a national boundary (i.e. nationalLevel='1st order') only one national administrative unit (i.e. country) is provided.

Feature Type:

AdministrativeUnit

6 Vertausjärjestelmät

6.1 Koordinaattijärjestelmät

Tuote on saatavissa ETRS89-järjestelmässä ja yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ).

6.2 Aikajärjestelmä

Päiväykset ilmaistaan ISO 19108 Geographic information - Temporal Schema -standardin mukaista tapaa käyttäen.

7 Tiedon laatu

7.1 Valmiusaste

Kuntajaotus on koko valtakunnan kattava.

7.2 Looginen eheys

Kuntajaotus on käsitteellisesti ja topologisesti eheä.

7.3 Sijaintitarkkuus

Kuntarajojen sijaintitarkkuus on 40 metriä.

7.4 Aikatarkkuus

Kuntajaotus vastaa edellisen vuodenvaihteen tilannetta.

7.5 Teemallinen tarkkuus

Ei sisällä tietoa aluejakoyksiköistä, joita rajaviivojen luokituksen perusteella voitaisiin koota.

8 Metatiedot

Katso Paikkatietohakemistosta Maastotietokannan kuvaus.

9 Jakelutiedot

Luovutusformaatti:GML 3.2.1

Nimi:Geographic Markup Language

Versio:1.0

Luovutusformaatti:MapInfo Mif/Mid

Tietoaineistossa käytettävä kieli:suomi (FI-fi/fin)

Luovutus koko maan kattavana, koko n. 50 MB

Luovutusformaatti:Esri Shape

Tietoaineistossa käytettävä kieli:suomi (FI-fi/fin)

Luovutus koko maan kattavana, koko n. 36 MB

10 Tiedon keruu

Hallintojaotus perustuu kiinteistöjen kiinteistörekisterissä ylläpidettäviin rajoihin.

11 Ylläpitotiedot

Hallintorajat päivitetään vuodenvaihteessa kuntaliitosten yhteydessä.

12 Esitystapaa koskevat tiedot

Liitteessä 3 on esimerkkimäärittelyinä INSPIREn Administrative Units -teemassa käytetyt esitystavat.