JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

Liite 3 XML-skeeman kuvaus ja esimerkit

 • Versio: 05.03.2013
 • Julkaistu: 28.2.2013
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan, miten JHS 183 -suosituksen mukainen tieto voidaan esittää XML-kuvauskielellä. Kuvauksen määrittelee täsmällisesti XML Schema -kielellä esitetty koneluettava skeema. Skeema määrittelee teknisen formaatin, jolla palvelutiedon tuottaja voi esittää JHS 183 -tietomallin mukaista tietoa yhteentoimivassa, koneluettavassa muodossa.

Varsinaiset skeematiedostot ovat erillisissä liitteissä.

Vaikka JHS 183 -suositus ei sisällä varsinaisia rajapintamäärittelyjä, on tämä XML-skeema tehty rajapintakäyttöä silmällä pitäen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi REST-tyyppisessä rajapinnassa siten, että rajapinta palauttaa koosteskeeman mukaisia XML-dokumentteja. Rajapinnoille voi myös määritellä omat rajapintaskeemat JHS 170 mukaisesti käyttäen hyväksi JHS 183 elementti- ja tietotyyppiskeemoja.

Skeemaa voi myös käyttää siirtotiedostojen tuottamiseen ja validointiin. Skeemavalidoinnin lisäksi siirtotiedostojen oikeellisuutta voi tarkistaa Schematron-kielen säännöillä.

2 Skeeman rakenne

Skeema on tehty JHS 183 -tietomallin pohjalta. Luokat ja kentät on kuvattu XML-elementteinä. Skeema on tehty JHS 170 -suosituksen mukaisesti. Skeemassa käytetyt elementti- ja attribuuttinimet ovat samat kuin metatietomallissa sillä erotuksella, että skandinaaviset merkit on poistettu ja XML-elementtien nimet alkavat isolla alkukirjaimella (JHS 170:n mukaisesti).

2.1 Skeeman osat

XML-skeema koostuu kolmesta osasta:

 • Elementtiskeemasta (jhs183_liite4.xsd)
 • Tietotyyppiskeemasta (jhs183_liite5.xsd
 • Koosteskeemasta (jhs183_liite6.xsd)

Koosteskeema määrittelee päätason elementin jhs183k:Palvelutietokanta, joilla voi esittää listoja seuraavista objektityypeistä: jhs183:Organisaatio, jhs183:PaikallinenPalvelukanava, jhs183:Puhelinpalvelukanava, jhs183:SahkoinenPalvelukanava, jhs183:Palvelu, jhs183:Verkkosivu.

2.2 Viittaukset objektien välillä

Edellä mainittuun viiteen päätason objektityyppeihin viitataan niiden tunnuksien avulla. Esimerkiksi järjestäjä-suhde esitetään seuraavaan tapaan:

< jhs183: JarjestajaOrganisaatioViite cdt:ref= "SOSV" />

Viittauksessa cdt:ref-attribuutin arvo on viitattavan organisaation tunnus. Näitä viittauksia ei validoida skeemassa, joten viitattava kohde voi sijaita eri dokumentissa.

2.3 Kaksisuuntaiset viittaukset

Joidenkin luokkien välillä on mahdollista viitata molempiin suuntiin:

 • Palvelutarjous.järjestäjä ↔ Organisaatio.järjestettyPalvelutarjous
 • Palvelutarjous.tuottaja ↔ Organisaatio.tuotettuPalvelutarjous
 • Palvelutarjous.palvelukanava ↔ Palvelukanava.toteutettuPalvelutarjous
 • Palvelutarjous.tarjottuPalvelu ↔ Palvelu.palvelutarjous
 • Organisaatio.yläorganisaatio ↔ Organisaatio.alaorganisaatio
 • Palvelu.ylätasonPalvelu ↔ Palvelu.alatasonPalvelu

Silloin kun XML-tiedostossa kumpikin viittaussuunta on mahdollinen, tulisi suosia yllä olevassa luettelossa ensin mainittua, lihavoitua viittaussuuntaa. Esimerkiksi jos samassa XML-tiedostossa esiintyy sekä Palvelutarjous- että Organisaatio-objekteja, tulisi käyttää Palvelutarjous.järjestäjä- ja Palvelutarjous.tuottaja-suhteita (eli XML-elementtejä jhs183:JarjestajaOrganisaatioViite ja jhs183:TuottajaOrganisaatioViite) sitomaan nämä objektit yhteen.

Käänteistä viittaussuuntaa (esim. Organisaatio.järjestettyPalvelutarjous) käytetään silloin, kun ensiksi mainittua viittaustapaa ei voida käyttää, eli esimerkiksi XML-tiedostossa, joka listaa Organisaatio-objekteja mutta ei sisällä kokonaisia Palvelutarjous-objekteja vaan ainoastaan viittaa sellaisiin.

2.4 Lisätietojen esittäminen

Skeemaan kuuluvalla jhs183:Lisatieto-elementillä voidaan laajentaa tietomallia antamalla lisätietoa mistä tahansa tietomallin objektista. Lisätieto koostuu ominaisuus/arvo-pareista. Ominaisuus on aina URI-tunnus. Arvot voivat olla muodoltaan joko objektiviittauksia (viittaukset annetaan URI-tunnuksena) tai merkkijonoja, joilla voi olla joko kielikoodi tai tietotyyppi (URI). Esimerkiksi verkkosivusta voidaan antaa Dublin Core -metatietoja seuraavaan tapaan:

< jhs183: Verkkosivu>
< jhs183: URLTunnus> http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/Esiopetus </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Esiopetus </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KieliKoodi> fi </ jhs183: KieliKoodi>
<!-- muokkauspäivämäärä (arvotyyppi: XML Schema Date) -->
< jhs183: Lisatieto cdt:ominaisuusTunnus= "http://purl.org/dc/terms/modified"
cdt:tietotyyppiTunnus=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date" > 2013-01-23 </ jhs183: Lisatieto>
<!-- kuvaus (kielikoodi: fi) -->
< jhs183: Lisatieto cdt:ominaisuusTunnus= "http://purl.org/dc/terms/description" cdt:kieliKoodi= "fi" > Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. </ jhs183: Lisatieto>
<!-- julkaisija (URI-viite) -->
< jhs183: Lisatieto cdt:ominaisuusTunnus= "http://purl.org/dc/terms/publisher"
cdt:arvoTunnus=
"http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/department/VAKA" />
</ jhs183: Verkkosivu>

Lisätieto-elementti on suunniteltu vastaamaan RDFa-merkkaustapaa. Vastaavuudet RDFa:han ovat seuraavat:

 • cdt:ominaisuusTunnus = property
 • cdt:arvoTunnus = resource
 • cdt:tietotyyppiTunnus = datatype
 • cdt:kieliKoodi = language

3 Validointi XML Schemalla ja Schematronilla

JHS 183 XML-skeemat soveltuvat tiedon validointiin. Kaikkia skeemaan kuuluvia eheyssääntöjä ei kuitenkaan voi ilmaista XML Schema -kielellä. Tämän vuoksi JHS 183 -skeemoihin liittyy myös Schematron-säännöstö, jonka avulla voi suorittaa seuraavat lisätarkistukset:

 1. Viittausten tarkistus: tarkistetaan, löytyvätkö cdt:ref-attribuutin arvoina annetut objektit XML-dokumentista. (Tämän ehdon toteutuminen ei ole välttämätöntä esim. REST-rajapinnassa, josta viittauksen kohteena olevat objektit pyydetään eri kutsulla.)
 2. jhs183:Lisatieto-elementistä tarkistetaan, että annettu arvo noudattaa seuraavia ehtoja:
 • Elementillä on sisältöä tai sillä on cdt:arvoTunnus-attribuutti, muttei molempia.
 • cdt:tietotyyppiTunnus-attribuutti saa esiintyä vain, jos elementillä on sisältöä.
 • cdt:tietotyyppiTunnus ja cdt:kieliKoodi eivät saa esiintyä samassa elementissä.
 1. cdt:kieliKoodi-attribuutti saa esiintyä vain, jos elementissä on sisältöä.

Schematron-säännöstö on esitetty tiedostossa jhs183.sch. Lisäksi siitä on automaattisesti tuotettu XSL Transform -muotoinen esitysmuoto jhs183validator.xsl, jota voi käyttää sellaisenaan XML-dokumenttien validointiin ilman erillistä Schematron-validointiohjelmaa. XSL-muunnostiedosto tuottaa XML-muotoisen dokumentin, jossa on esitetty validoinnin tulos.

4 Esimerkkejä XML-dokumenteista

Tässä luvussa on esitetty esimerkkejä skeeman mukaisista XML-dokumenteista. Esimerkkidokumentit ovat koosteskeeman mukaisia listauksia, joissa kuitenkin on pääasiallisesti annettu vain yksi objekti. Organisaatioiden ja palveluiden listauksissa on kuitenkin useita objekteja, jotka muodostavat hierarkian. Esimerkit ovat pääosin samat kuin varsinaisessa suosituksessa esitetyt UML-objektikaavioesimerkit, mutta tiedot ovat joiltain osin laajemmat.

4.1 Listaus organisaatioista

Tässä esimerkissä on annettu organisaatiolistaus, jossa on kuvattu Helsingin kaupunki sekä sen organisaatioyksiköt Sosiaalivirasto ja Opetusvirasto. Esimerkin tiedot perustuvat Pääkaupunkiseudun Palvelukartan REST-rajapintaan, josta ne on haettu 12.3.2012.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 " >

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> 091 </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Helsingin kaupunki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Helsingfors stad </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > City of Helsinki </ jhs183: Nimi>
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> SOSV </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Sosiaalivirasto, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Socialverket, Helsingfors </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Social Services Department, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: YlaOrganisaatioViite cdt:ref= "091" />
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> OPEV </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Opetusvirasto, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Utbildningsverket, Helsingfors </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Education Department, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: YlaOrganisaatioViite cdt:ref= "091" />
</ jhs183: Organisaatio>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>

4.2 Listaus paikallisista palvelukanavista

Tässä esimerkissä on annettu palvelukanavalistaus, jossa on kuvattu Päiväkoti Apila sekä sen yhteystiedot, sijainti, esteettömyystiedot ja palvelut. Esimerkin tiedot perustuvat pääosin Pääkaupunkiseudun Palvelukartan REST-rajapintaan.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 "
xmlns:xsi=
"http: // www.w3.org/2001/XMLSchema-instance " >

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> SOSV </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Sosiaalivirasto, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Socialverket, Helsingfors </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Social Services Department, Helsinki </ jhs183: Nimi>
< jhs183: TuottajatyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p1053 </ jhs183: TuottajatyyppiKoodi>
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: PaikallinenPalvelukanava>

< jhs183: PalvelukanavaTunnus> 1 </ jhs183: PalvelukanavaTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Päiväkoti Apila </ jhs183: Nimi>

< jhs183: VerkkosivuViite cdt:ref= "http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/P_iv_hoito/P_iv_kodit/P_iv_koti+Apila/" />

< jhs183: PostiOsoiteViite cdt:ref= "1posti" />

< jhs183: Sahkoposti>
< jhs183: SahkopostiosoiteTunnus> pk.apila@hel.fi </ jhs183: SahkopostiosoiteTunnus>
</ jhs183: Sahkoposti>

< jhs183: Puhelin>
< jhs183: PuhelinnumeroTunnus> +358931041572 </ jhs183: PuhelinnumeroTunnus>
</ jhs183: Puhelin>
< jhs183: Puhelin>
< jhs183: PuhelinnumeroTunnus> +358931041571 </ jhs183: PuhelinnumeroTunnus>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Johtaja </ jhs183: KuvausTeksti>
</ jhs183: Puhelin>

< jhs183: Esteettomyyskuvaus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Saattoliikenne </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä, josta jalkakäytävälle pääsee siirtymään sujuvasti. </ jhs183: KuvausTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "sv" > Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren. </ jhs183: KuvausTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "en" > The pick-up and drop-off area is located in the vicinity of the entrance, giving easy access to the pavement. </ jhs183: KuvausTeksti>
</ jhs183: Esteettomyyskuvaus>
< jhs183: Esteettomyyskuvaus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Kulkureitti sisäänkäynnille </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä. </ jhs183: KuvausTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "sv" > Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred. </ jhs183: KuvausTeksti>
< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "en" > The route to the entrance is smooth and sufficiently wide. </ jhs183: KuvausTeksti>
</ jhs183: Esteettomyyskuvaus>
<!-- jätetty pois muutama esteettömyyskuvaus esimerkin selventämiseksi -->

< jhs183: LeveysasteArvo> 60.24441 </ jhs183: LeveysasteArvo>
< jhs183: PituusasteArvo> 24.855764 </ jhs183: PituusasteArvo>
< jhs183: KoordinaatitAsetettuKasinKytkin> false </ jhs183: KoordinaatitAsetettuKasinKytkin>

< jhs183: KayntiOsoiteViite cdt:ref= "1kaynti" />

</ jhs183: PaikallinenPalvelukanava>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 27726 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > päivähoito </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > dagvård </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > day care </ jhs183: Nimi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 27894 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > esiopetus kunnallisessa päiväkodissa </ jhs183: Nimi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 27874 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > kerhotoiminta </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > klubbverksamhet </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > club activities </ jhs183: Nimi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelutarjous>
< jhs183: PalvelutarjousTunnus> 1pt </ jhs183: PalvelutarjousTunnus>
< jhs183: JarjestajaOrganisaatioViite cdt:ref= "SOSV" />
< jhs183: PaikallinenPalvelukanavaViite cdt:ref= "1" />

< jhs183: TarjottuPalveluViite cdt:ref= "27726" />
< jhs183: TarjottuPalveluViite cdt:ref= "27894" />
< jhs183: TarjottuPalveluViite cdt:ref= "27874" />
<!-- jätetty pois muutama tarjottu palvelu esimerkin selventämiseksi -->
</ jhs183: Palvelutarjous>

< jhs183: Verkkosivu>
< jhs183: URLTunnus> http://www.hel.fi/hki/Sosv/fi/P_iv_hoito/P_iv_kodit/P_iv_koti+Apila/ </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Päiväkoti Apila </ jhs183: NimekeTeksti>
</ jhs183: Verkkosivu>

< jhs183: Osoite>
< jhs183: OsoiteTunnus> 1posti </ jhs183: OsoiteTunnus>
< jhs183: PostilokeroOsoiteTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > PL 41810 </ jhs183: PostilokeroOsoiteTeksti>
< jhs183: PostinumeroKoodi> 00099 </ jhs183: PostinumeroKoodi>
< jhs183: PostitoimipaikkaNimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Helsingin kaupunki </ jhs183: PostitoimipaikkaNimi>
< jhs183: KuntaKoodi> 091 </ jhs183: KuntaKoodi>
</ jhs183: Osoite>

< jhs183: Osoite>
< jhs183: OsoiteTunnus> 1kaynti </ jhs183: OsoiteTunnus>
< jhs183: KatuosoiteTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Arentikuja 3 </ jhs183: KatuosoiteTeksti>
< jhs183: KatuosoiteTeksti cdt:kieliKoodi= "sv" > Arrendegränden 3 </ jhs183: KatuosoiteTeksti>
< jhs183: KatuosoiteTeksti cdt:kieliKoodi= "en" > Arentikuja 3 </ jhs183: KatuosoiteTeksti>
< jhs183: PostinumeroKoodi> 00410 </ jhs183: PostinumeroKoodi>
< jhs183: PostitoimipaikkaNimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Helsinki </ jhs183: PostitoimipaikkaNimi>
< jhs183: PostitoimipaikkaNimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Helsingfors </ jhs183: PostitoimipaikkaNimi>
< jhs183: PostitoimipaikkaNimi cdt:kieliKoodi= "en" > Helsinki </ jhs183: PostitoimipaikkaNimi>
< jhs183: KuntaKoodi> 091 </ jhs183: KuntaKoodi>
</ jhs183: Osoite>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>

4.3 Listaus puhelinpalvelukanavista

Tässä esimerkissä on kuvattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (09) 10023 -terveysneuvontapuhelin, sen aukioloajat, yhteystiedot sekä hallinnoija- ja toteuttajaorganisaatiot. Tiedot perustuvat pääasiassa puhelinpalvelun omiin verkkosivuihin.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 " >

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> HUS </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt </ jhs183: Nimi>
< jhs183: VaihtoehtoinenNimi cdt:kieliKoodi= "fi" > HUS </ jhs183: VaihtoehtoinenNimi>
< jhs183: VaihtoehtoinenNimi cdt:kieliKoodi= "sv" > HNS </ jhs183: VaihtoehtoinenNimi>
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> MawellCare </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Mawell Care Oy </ jhs183: Nimi>
< jhs183: YritysTunnus> 0584723-5 </ jhs183: YritysTunnus>
<!-- yksityisen yrityksen (sopimuksella) tuottama -->
< jhs183: TuottajatyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2470 </ jhs183: TuottajatyyppiKoodi>
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: Puhelinpalvelukanava>
< jhs183: PalvelukanavaTunnus> 10023 </ jhs183: PalvelukanavaTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > (09) 10023 terveysneuvonta </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > (09) 10023 hälsorådgivning </ jhs183: Nimi>

< jhs183: KuvausTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Soita (09) 10023 aina kun
tarvitset tietoa terveyspalveluista tai sairauksien hoito-ohjeita. 10023
vastaa joka päivä 24 h, ammattitaidolla ja luottamuksellisesti. Puhelun
hinta on operaattorin perimä maksu + paikallispuhelun hinta. Puhelusta
ei peritä erillistä palvelumaksua.
</ jhs183: KuvausTeksti>

< jhs183: VerkkosivuViite cdt:ref= "http://www.0910023.fi/" />

< jhs183: Puhelin>
< jhs183: PuhelinnumeroTunnus> +358910023 </ jhs183: PuhelinnumeroTunnus>
</ jhs183: Puhelin>

< jhs183: Aukioloaika>
<!-- auki 24h viikon jokaisena päivänä -->
< jhs183: AvaamisAika> 00:00:00 </ jhs183: AvaamisAika>
< jhs183: SulkemisAika> 23:59:59 </ jhs183: SulkemisAika>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 1 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 2 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 3 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 4 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 5 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 6 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
< jhs183: ViikonpaivaKoodi> 7 </ jhs183: ViikonpaivaKoodi>
</ jhs183: Aukioloaika>

</ jhs183: Puhelinpalvelukanava>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 12345 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > terveysneuvonta </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > hälsorådgivning </ jhs183: Nimi>
<!-- palvelutyyppi: terveyspalvelujen neuvonta -->
< jhs183: PalvelutyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p1113 </ jhs183: PalvelutyyppiKoodi>
<!-- kohderyhmä: kaikki -->
< jhs183: KohderyhmaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2284 </ jhs183: KohderyhmaKoodi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelutarjous>
< jhs183: PalvelutarjousTunnus> 10023pt </ jhs183: PalvelutarjousTunnus>

<!-- käyttö rajattu HUS:n alueen kuntiin -->
< jhs183: KuntaKoodi> 049 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Espoo -->
< jhs183: KuntaKoodi> 091 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Helsinki -->
< jhs183: KuntaKoodi> 235 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Kauniainen -->
< jhs183: KuntaKoodi> 245 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Kerava -->
< jhs183: KuntaKoodi> 257 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Kirkkonummi -->
< jhs183: KuntaKoodi> 092 </ jhs183: KuntaKoodi> <!-- Vantaa -->
<!-- ilmeisesti palvelu on tarjolla myös muissa HUS-kunnissa,
mutta luettelo lyhennetty esimerkin selkeyden vuoksi -->

<!-- toteutustapa: ostopalvelu -->
< jhs183: ToteutustapaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p79 </ jhs183: ToteutustapaKoodi>

< jhs183: JarjestajaOrganisaatioViite cdt:ref= "HUS" />
< jhs183: TuottajaOrganisaatioViite cdt:ref= "MawellCare" />

< jhs183: PuhelinpalvelukanavaViite cdt:ref= "10023" />

< jhs183: TarjottuPalveluViite cdt:ref= "12345" />
</ jhs183: Palvelutarjous>

< jhs183: Verkkosivu>
< jhs183: URLTunnus> http://www.0910023.fi/ </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > (09) 10023 terveysneuvonta – vastaa aina </ jhs183: NimekeTeksti>
</ jhs183: Verkkosivu>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>

4.4 Listaus sähköisistä palvelukanavista

Tässä esimerkissä on kuvattu Poliisin sähköinen rikosilmoitus. Tiedot perustuvat pääosin Suomi.fi -portaalin tietoihin.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 " >

< jhs183: Organisaatio>
< jhs183: OrganisaatioTunnus> POL </ jhs183: OrganisaatioTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Poliisi </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Polisen </ jhs183: Nimi>

<!-- tuottajatyyppi: valtio -->
< jhs183: TuottajatyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p655 </ jhs183: TuottajatyyppiKoodi>
</ jhs183: Organisaatio>

< jhs183: SahkoinenPalvelukanava>
< jhs183: PalvelukanavaTunnus> rikosilm </ jhs183: PalvelukanavaTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Rikosilmoitus </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Brottsanmälan </ jhs183: Nimi>

< jhs183: VaatiiTunnistautumisenKytkin> true </ jhs183: VaatiiTunnistautumisenKytkin>
< jhs183: VaatiiMaksunKytkin> false </ jhs183: VaatiiMaksunKytkin>
< jhs183: VaatiiAllekirjoituksenKytkin> false </ jhs183: VaatiiAllekirjoituksenKytkin>
< jhs183: AllekirjoitusLkm> 0 </ jhs183: AllekirjoitusLkm>

<!-- suomenkielinen lomake -->
< jhs183: Asiointilomake>
< jhs183: URLTunnus> http://lomake.fi/forms/xml/POL/rikosilm/fi </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: TiedostotyyppiKoodi> text/html </ jhs183: TiedostotyyppiKoodi>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Rikosilmoitus </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KieliKoodi> fi </ jhs183: KieliKoodi>
</ jhs183: Asiointilomake>

<!-- ruotsinkielinen lomake -->
< jhs183: Asiointilomake>
< jhs183: URLTunnus> http://lomake.fi/forms/xml/POL/rikosilm/se </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: TiedostotyyppiKoodi> text/html </ jhs183: TiedostotyyppiKoodi>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "sv" > Brottsanmälan </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KieliKoodi> sv </ jhs183: KieliKoodi>
</ jhs183: Asiointilomake>

</ jhs183: SahkoinenPalvelukanava>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 23456 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > rikosilmoitus </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > brottsanmälan </ jhs183: Nimi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelutarjous>
< jhs183: PalvelutarjousTunnus> rikosilm-pt </ jhs183: PalvelutarjousTunnus>
< jhs183: JarjestajaOrganisaatioViite cdt:ref= "POL" />
< jhs183: SahkoinenPalvelukanavaViite cdt:ref= "rikosilm" />
< jhs183: TarjottuPalveluViite cdt:ref= "23456" />
</ jhs183: Palvelutarjous>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>

4.5 Listaus palveluista

Tässä esimerkissä on kuvattu palvelu Veneily sekä sen alapalvelut Ulkoilusaaret ja Veneiden talvisäilytys. Esimerkin tiedot perustuvat Pääkaupunkiseudun Palvelukartan REST-rajapintaan.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 " >

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 25606 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Veneily </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Båtsport </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Boating </ jhs183: Nimi>
< jhs183: PalvelutyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p386 </ jhs183: PalvelutyyppiKoodi>
< jhs183: KohderyhmaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2284 </ jhs183: KohderyhmaKoodi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 25612 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Ulkoilusaaret </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Friluftsöar </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Recreational islands </ jhs183: Nimi>
< jhs183: PalvelutyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p1478 </ jhs183: PalvelutyyppiKoodi>
< jhs183: KohderyhmaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2284 </ jhs183: KohderyhmaKoodi>
< jhs183: YlatasonPalveluViite cdt:ref= "25606" />
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> 25608 </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > Veneiden talvisäilytys </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > Vinterförvaring av båtar </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "en" > Winter storage for boats </ jhs183: Nimi>
< jhs183: PalvelutyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2191 </ jhs183: PalvelutyyppiKoodi>
< jhs183: KohderyhmaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2284 </ jhs183: KohderyhmaKoodi>
< jhs183: YlatasonPalveluViite cdt:ref= "25606" />
</ jhs183: Palvelu>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>

4.6 Listaus verkkosivuista

Tässä esimerkissä on kuvattu Kirkkonummen pääkirjastosta kertova verkkosivu ja ilmaistu, mistä palvelusta sivu kertoo. Tiedot perustuvat Kirkkonummen kunnan verkkosivuihin.

<? xml version= " 1.0 " encoding= "UTF-8" ?>
< jhs183k: Palvelutietokanta
xmlns:jhs183=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/2013/02/04 "
xmlns:jhs183k=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/palvelutietokanta/2013/02/04 "
xmlns:cdt=
"http: // skeemat.jhs-suositukset.fi/jhs183/cdt/2013/01/09 " >

< jhs183: Palvelu>
< jhs183: PalveluTunnus> kirjasto </ jhs183: PalveluTunnus>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "fi" > kirjasto </ jhs183: Nimi>
< jhs183: Nimi cdt:kieliKoodi= "sv" > bibliotek </ jhs183: Nimi>
<!-- palvelutyyppi: kirjastopalvelut -->
< jhs183: PalvelutyyppiKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p803 </ jhs183: PalvelutyyppiKoodi>
<!-- kohderyhmä: kaikki -->
< jhs183: KohderyhmaKoodi> http://www.yso.fi/onto/jupo/p2284 </ jhs183: KohderyhmaKoodi>
</ jhs183: Palvelu>

< jhs183: Verkkosivu>
< jhs183: URLTunnus> http://www.kirkkonummi.fi/kirjasto/paakirjasto </ jhs183: URLTunnus>
< jhs183: NimekeTeksti cdt:kieliKoodi= "fi" > Pääkirjasto </ jhs183: NimekeTeksti>
< jhs183: KieliKoodi> fi </ jhs183: KieliKoodi>
< jhs183: KuvattuPalveluViite cdt:ref= "kirjasto" />
</ jhs183: Verkkosivu>

</ jhs183k: Palvelutietokanta>