JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Liite 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli

  • Versio: 1.0 / 20.3.2013
  • Julkaistu: 2.5.2014
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Asemakaavan pohjakartan kohdemallina käytetään KuntaGML Kantakartta -kohdemallia. Pohjakartan esitystavan yhtenäistämiseksi ja automaattisten visualisointitekniikoiden käytön mahdollistamiseksi Kantakartta-kohdemalliin on tässä suosituksessa tehty joitakin täsmennyksiä. Nämä lisämääritykset on tehty pääosin mallia rajaavina siten, että tämän suosituksen mukainen pohjakartan kohdemalli olisi KuntaGML Kantakartan profiili. Tämä merkitsee sitä, että jokainen kohdejoukko, joka noudattaa tämän suosituksen mukaista kohdemallia, on yhteensopiva myös Kantakartta-kohdemallin kanssa. Kantakartan kohdemäärittelyä on täydennetty kohteilla, jotka puuttuvat KuntaGML:n kantakartta-skeemasta ja jotka on tarpeellista esittää asemakaavan pohjakartalla. Näitä lisäyksiä ehdotetaan otettavaksi huomioon KuntaGML:n Kantakartta-skeemassa.

Aiemmassa Maanmittauslaitoksen julkaisemassa kaavan pohjakartan karttakohdemallissa (MML:n julkaisu n:o 85, 1997) määriteltiin kohdeluokitus kaavan pohjakarttaa varten. Tätä luokitusta on pidetty lähtökohtana valittaessa KuntaGML:n Kantakartta -kohdemallista asemakaavan pohjakartalla esitettävät kohdeluokat. Nyt suositeltavassa kohdemallissa kuitenkin pitäydytään Kantakartta-kohdemallin mukaiseen luokkien ryhmittelyyn ja nimeämiseen. Näin asemakaavan pohjakartan kohdemalli muodostaa aidon osajoukon KuntaGML Kantakartan mukaisesta tietosisällöstä kaavoituksen käyttötarpeita silmälläpitäen. Valitut kohdeluokat on esitetty luvun 2 taulukossa 1.

Tärkeimmät KuntaGML Kantakartta -kohdemalliin tehtävät rajaukset liittyvät geometrian esittämiseen. Koska Kantakartta-kohdemalli mahdollistaa kaikille kohdeluokille kaikkien neljän mallissa määritellyn sijaintiominaisuuden (alue, reunaviiva, keskilinja, referenssipiste) käyttämisen, on kartan tietosisällön ja käytettävien esitystapojen yksityiskohtainen määrittely mahdotonta. Siksi tämän suosituksen mukaisessa kohdemallissa valitaan kullekin kohdeluokalle suositeltava sijaintiominaisuus ja sen myötä käytettävä geometriatyyppi (aluemainen, viivamainen, pistemäinen). Tässä suosituksessa tallennusgeometria piste on jaettu aidosti pistemäisiksi kohteiksi (suositeltava geometria = piste) ja symboleilla kuvattaviksi kohteiksi (suositeltava geometria = referenssipiste). Suositellut sijaintiominaisuudet käyvät ilmi luvussa 2 esitetyn taulukon sarakkeesta ’Sijaintiominaisuus’.

Toinen merkittävä KuntaGML Kantakartta -kohdemalliin tehtävä rajaus koskee ominaisuutta ’tyyppi’, joka yksilöi yleisluontoisen kohdeluokan sisällä tarkemmin kohteen luokittelun (esim. Vesikohde, tyyppi=’oja’). Tämä ominaisuus on välttämätön kohteen todellisen luokan tulkitsemisen ja siten myös kohteen visualisoinnin yksityiskohtien määrittämisen kannalta (tulkitsemisen mahdollistavat ominaisuustiedot on esitetty taulukon 1 sarakkeessa: ’tyyppi’). Tässä suosituksessa ’tyyppi’-ominaisuus määritellään pakolliseksi, kun se KuntaGML Kantakartta -kohdemallissa on vapaaehtoinen. Lisätyt pakollisuudet on esitetty kappaleen 3 taulukossa 2.

2 Kohdemalli

Asemakaavan pohjakartan kohdemalli on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kohderyhmä

Kohdeluokka

’tyyppi’

Sijaintiominaisuus

Maanpinta

Metsa

tyyppi=’havumetsä’

alue

Metsa

tyyppi =’lehtimetsä’

alue

Metsa

tyyppi = ’sekametsä’

alue

Metsa

tyyppi =’hakattu metsä’

alue

Metsa

tyyppi =’lehtipuutaimikko’

alue

Metsa

tyyppi =’havupuutaimikko’

alue

Metsa

tyyppi =’varvikko’

alue

Metsa

tyyppi =’harva louhikko’

referenssipiste

Metsa

tyyppi =’soistuma’

referenssipiste

Suo

alue

Kivi

piste/alue

Jyrkanne

viiva

Luiska

viiva

Taytemaa-alue

alue

Varastoalue

referenssipiste

Maa-ainestenOttoalue

tyyppi=’karkea kivennäisaines’

alue

Maa-ainestenOttoalue

tyyppi=’hieno kivennäisaines’

alue

Maa-ainestenOttoalue

tyyppi=’eloperäinen aines’

alue

Polku

viiva

Muu Maa-alue

tyyppi=’hietikko’

alue

Muu Maa-alue

tyyppi=’kivikko’

alue

Muu Maa-alue

tyyppi=’avokallio’

alue / viiva

Muu Maa-alue

tyyppi=’pelto’

alue

Muu Maa-alue

tyyppi=’niitty’

alue

Muu Maa-alue

tyyppi=’nurmikko’

alue

Muu Maa-alue

tyyppi=’puutarha’

referenssipiste

Muu Maa-alue

tyyppi=’tulva-alue’

referenssipiste

Muu Maa-alue

tyyppi=’hautausmaa’

alue / referenssipiste

Maastokuvion reuna

tyyppi= yksikäsitteinen, epämääräinen

viiva

Maastoselite

referenssipiste

Maanpinnan korkeus

Korkeuskayra

tyyppi=’johtokäyrä’

viiva

Korkeuskayra

tyyppi=’välikäyrä’

viiva

Korkeuskayra

tyyppi=’apukäyrä’

viiva

Maanpinnan korkeusluku

piste

MuuViiva

tyyppi=’rinneviiva’

referenssipiste

Kasvillisuus

Lehtipuurivi

viiva

Havupuurivi

viiva

Pensasaita

viiva

Havupuu

(tyyppi =’huomattava’)

referenssipiste

Lehtipuu

(tyyppi =’huomattava’)

referenssipiste

Pensas

(tyyppi =’huomattava’)

referenssipiste

Vesistot

Vesikohde

tyyppi=’vesialue’

alue

Vesikohde

tyyppi=’rantaviiva’

viiva

Vesikohde

tyyppi=’säännöstellyn vedenpinnan yläreuna’

viiva

Vesikohde

tyyppi=’vedenpinnan korkeusluku’

piste

Vesikohde

tyyppi=’matalikko’

referenssipiste

Vesikohde

tyyppi=’oja’ tai ’puro’

viiva

Vesikohde

tyyppi=’lampi’ tai ’vesikuoppa’

alue

Vesikohde

tyyppi=’veden virtaussuunta’

referenssipiste

Vesikohde

tyyppi=’koski tai ’putous’’

piste

Vesikohde

tyyppi=’lähde’

piste

Vesikohde

tyyppi=’vesikivi’

piste

Rakennetut tilat

Rakennus

tyyppi=’käyttötarkoitus’

alue

Rakennuksen Osa

tyyppi=’kerrosraja’

viiva

Rakennuksen Osa

tyyppi=’sisennys’

viiva

Rakennuksen Osa

tyyppi=’uloke’

viiva

Rakennuksen Osa

tyyppi=’harjaviiva’

viiva

Rakennuksen Osa

tyyppi=’ajoluiska’

viiva

Rakennelma

tyyppi =’kasvihuone’

alue / viiva

Rakennelma

tyyppi =’katos’

alue / viiva

Rakennelma

tyyppi =’kivijalka’

alue / viiva

Rakennelma

tyyppi =’muu käyttö’

alue / viiva

Maanalainen Tila

viiva

Maanalaisen Tilan Osa

viiva

Rakenteet

Rakenne

tyyppi=’aita’

viiva

Rakenne

tyyppi=’tukimuuri

viiva

Rakenne

tyyppi=’meluaita’

viiva

Rakenne

tyyppi=’porras’

viiva

Rakenne

tyyppi=’tukivaijeri’

viiva

Rakenne

tyyppi=’antennimasto’

piste

Rakenne

tyyppi=’valonheitinmasto’

piste

Rakenne

tyyppi=’tuulivoimala’

piste

Rakenne

tyyppi=’muu masto’

piste

Rakenne

tyyppi=’savupiippu’

piste

Rakenne

tyyppi=’muistomerkki’

piste

Rakenne

tyyppi=’kaivo’

piste

Rakenne

tyyppi=’suihkukaivo’

piste

Rakenne

tyyppi=’maalämpökaivo’

piste

Maaliikenneverkko

Liikennevayla

tyyppi =’kestopäällystetty’

viiva

Liikennevayla

tyyppi =’kestopäällystämätön’

viiva

Liikennevayla

tyyppi =’rakenteilla’

viiva

Kevyen liikenteen vayla

tyyppi =’kestopäällystetty’

viiva

Kevyen liikenteen vayla

tyyppi =’kestopäällystämätön’

viiva

Kevyen liikenteen vayla

tyyppi =’rakenteilla’

viiva

Silta

viiva

Siltarakenne

tyyppi=’siltapilari’

viiva

Rummun suu

piste

Erityisrakenne

tyyppi=’ suojakaide’

viiva

Erityisrakenne

tyyppi=’paikoitusalue’

viiva

Erityisrakenne

tyyppi=’levähdysalue’

viiva

Erityisrakenne

tyyppi=’kääntöpaikka’

viiva

Erityisrakenne

tyyppi=’tunnelin suu’

viiva

Erityisrakenne

tyyppi=’ilmarata’

viiva / piste

Rautatieliikenneverkko

Raide

viiva

Raideliikennerakenne

tyyppi=’rautatielaituri’

viiva

Raideliikennerakenne

tyyppi=’ratajohtopylväs’

piste

Vesiliikenneverkko

VesiliikenteenTurva-Laite

piste

Ilmaliikenneverkko

Ilmaliikennekohde

tyyppi=’lähestymisvalo’

piste

Ilmaliikennekohde

tyyppi=’kiitotie’

viiva

Sahkoverkko

Sahkoverkon osa

tyyppi=’sähkölinja’

viiva

Sahkoverkon osa

tyyppi=’kaapelireitti’

viiva

Sahkoverkon osa

tyyppi=’muuntaja’

referenssipiste

Sahkoverkon osa

tyyppi=’kaivo’

piste

Sahkoverkon osa

tyyppi=’kaappi’

piste

Sahkoverkon osa

tyyppi=’pylväs’

piste / piste ja viiva

Sahkoverkon osa

tyyppi=’pylväsmuuntamo’

piste

Muut verkkoyhteydet

Verkon osa

tyyppi=’johto’

linja

Verkon osa

tyyppi=’johtokaivo’

piste

Kiinteistotiedot

Rekisteriyksikko

alue

Kiinteistötunnus

referenssipiste

Kayttooikeusyksikko

viiva

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi = ’vuokra-alue’

viiva

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi = ’rajavyöhyke’

viiva

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi = ’ampuma-alue’

viiva

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi = ’sotilasalue’

viiva

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi = ’muu käyttöoikeusalue’

viiva

Kiinteistoraja

tyyppi =’valtakunnanraja’

viiva

Kiinteistoraja

tyyppi =’kunnanraja’

viiva

Kiinteistoraja

tyyppi =’rekisteriyksikön raja’

viiva

Rajamerkki

tyyppi =’rajapyykki’

piste

Rajamerkki

tyyppi =’rajaviitta’

piste

Rajamerkki

tyyppi =’suuntapyykki’

piste

Rajamerkki

tyyppi =’rajapiste’

piste

Rajamerkki

tyyppi=’kadonnut rajamerkki’

piste

Luonnonsuojelu

Suojeltava kohde

tyyppi=’pohjavesialue’

viiva

Suojeltava kohde

tyyppi=’suojelualue’

viiva

Suojeltava kohde

tyyppi=’merkittävä luontokohde’

piste

Suojeltava kohde

tyyppi=’rauhoitettu kohde’

piste

Karttatekstit

Paikannimi

tyyppi =’kunta’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’yksinäistalo’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’kaupunginosa’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’iso asutuskeskus tai kylä’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’asutuskeskus’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’kylä tai kulmakunta’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’maastonimi’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’vesistönimi’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’rautatieliikennepaikan nimi’

referenssipiste

Paikannimi

tyyppi =’kadunnimi/tiennimi’

referenssipiste

Paikannusjarjestelmat

Kiintopiste

tyyppi=’tasokiintopiste’

piste

Kiintopiste

tyyppi=’korkeuskiintopiste’

piste

Taulukko 1 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli

3 Lisätyt pakollisuudet

Asemakaavan pohjakarttaa varten määritellyssä KuntaGML:n Kantakartta -kohdemallin profiilissa joitakin sellaisia ominaisuustietoja, jotka alkuperäisessä Kantakartta-mallissa ovat vapaaehtoisia, on muutettu pakollisiksi. Alla olevassa taulukossa on lueteltu nämä ominaisuudet.

Kohderyhmä

Kohdeluokka

ominaisuus

Maanpinta

Metsa

tyyppi

Maa-ainestenOttoalue

tyyppi

MuuMaa-alue

tyyppi

Maanpinnan korkeus

Korkeuskayra

tyyppi

Vesistot

Vesikohde

tyyppi

Rakennetut tilat

Rakennus

tyyppi

RakennuksenOsa

tyyppi

Rakennelma

tyyppi

Rakenteet

Rakenne

tyyppi

Maaliikenneverkko

Erityisrakenne

tyyppi

Rautatieliikenneverkko

RaideliikenneRakenne

tyyppi

Sahkoverkko

Sahkoverkon osa

tyyppi

Muut verkkoyhteydet

Verkon osa

tyyppi

Kiinteistotiedot

Erityiskayttooikeusalue

tyyppi

Luonnonsuojelu

Suojeltava kohde

tyyppi

Paikannusjarjestelmat

Kiintopiste

tyyppi

Taulukko 2 Asemakaavan pohjakartta -profiilissa pakollisiksi muutetut Kantakartta-kohdemallin ominaisuudet

4 Skeematiedostojen osoitteet

Lähtökohtana käytetyn KuntaGML Kantakartta -kohdemallin (versio 2.0.0) määrittävä XML Schema löytyy zip-pakattuna tiedostona osoitteesta:

http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta/2.0.0/kantakartta_2-0-0.zip