JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Liite 3 Asemakaavan pohjakartan kohteet

 • Versio: 1.0 / 20.3.2013
 • Julkaistu: 2.5.2014
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Sisällys

 1. 1 Johdanto
 2. 2 Termit ja lyhenteet
 3. 3 Yleistä
 4. 3.1 Kohdemäärittelyn rakenne
 5. 3.2 SLD:n käyttäminen
 6. 3.2.1 Yleistä SLD:stä
 7. 3.2.2 SLD asemakaavan pohjakartan visualisoinnissa
 8. 4 Teemat
 9. 4.1 Maanpinta
 10. 4.1.1 Metsä
 11. 4.1.1.1 Metsätyypit
 12. 4.1.1.2 Harva louhikko
 13. 4.1.1.3 Soistuma
 14. 4.1.2 Suo
 15. 4.1.3 Kivi
 16. 4.1.4 Jyrkänne
 17. 4.1.5 Luiska
 18. 4.1.6 Täytemaa-alue
 19. 4.1.7 Varastoalue
 20. 4.1.8 Maa-ainestenottoalue
 21. 4.1.9 Polku
 22. 4.1.10 Muu maa-alue
 23. 4.1.10.1 Hietikko
 24. 4.1.10.2 Kivikko
 25. 4.1.10.3 Avokallio
 26. 4.1.10.4 Pelto
 27. 4.1.10.5 Niitty
 28. 4.1.10.6 Nurmikko
 29. 4.1.10.7 Puutarha
 30. 4.1.10.8 Tulva-alue
 31. 4.1.10.9 Hautausmaa
 32. 4.1.10.10 Maastokuvion reuna
 33. 4.1.10.11 Maastoselite
 34. 4.2 Maanpinnan korkeus
 35. 4.2.1 Korkeuskäyrä
 36. 4.2.2 Maanpinnan korkeusluku
 37. 4.2.3 Muu viiva -> Rinneviiva
 38. 4.3 Kasvillisuus
 39. 4.3.1 Lehtipuurivi
 40. 4.3.2 Havupuurivi
 41. 4.3.3 Pensasaita
 42. 4.3.4 Havupuu
 43. 4.3.5 Lehtipuu
 44. 4.3.6 Pensas
 45. 4.4 Vesistöt/vesikohde
 46. 4.4.1 Vesialue
 47. 4.4.2 Rantaviiva
 48. 4.4.3 Säännöstellyn vedenpinnan yläreuna
 49. 4.4.4 Vedenpinnan korkeusluku
 50. 4.4.5 Matalikko
 51. 4.4.6 Oja tai puro
 52. 4.4.7 Lampi tai vesikuoppa
 53. 4.4.8 Veden virtaussuunta
 54. 4.4.9 Koski tai putous
 55. 4.4.10 Lähde
 56. 4.4.11 Vesikivi
 57. 4.5 Rakennetut tilat
 58. 4.5.1 Rakennus
 59. 4.5.2 Rakennuksen osa
 60. 4.5.3 Rakennelma
 61. 4.5.4 Maanalainen tila
 62. 4.5.5 Maanalaisen tilan osa
 63. 4.6 Rakenteet
 64. 4.6.1 Aita
 65. 4.6.2 Tukimuuri
 66. 4.6.3 Meluaita
 67. 4.6.4 Porras
 68. 4.6.5 Tukivaijeri
 69. 4.6.6 Masto
 70. 4.6.7 Savupiippu
 71. 4.6.8 Muistomerkki
 72. 4.6.9 Kaivo
 73. 4.6.10 Suihkukaivo
 74. 4.6.11 Maalämpökaivo
 75. 4.7 Maaliikenneverkko
 76. 4.7.1 Liikenneväylä
 77. 4.7.2 Kevyen liikenteen väylä
 78. 4.7.3 Silta
 79. 4.7.4 Siltarakenne
 80. 4.7.5 Rummun suu
 81. 4.7.6 Erityisrakenne
 82. 4.7.6.1 Suojakaide
 83. 4.7.6.2 Paikoitusalue, levähdysalue, kääntöpaikka
 84. 4.7.6.3 Tunnelin suu
 85. 4.7.6.4 Ilmarata
 86. 4.8 Rautatieliikenneverkko
 87. 4.8.1 Raide
 88. 4.8.2 Raideliikennerakenne
 89. 4.8.2.1 Rautatielaituri
 90. 4.8.2.2 Ratajohtopylväs
 91. 4.9 Vesiliikenneverkko
 92. 4.9.1 Vesiliikenteen turvalaite
 93. 4.10 Ilmaliikenneverkko
 94. 4.10.1 Ilmaliikennekohde
 95. 4.10.1.1 Lähestymisvalo
 96. 4.10.1.2 Kiitotie
 97. 4.11 Sähköverkko
 98. 4.11.1 Sähköverkon osa
 99. 4.11.1.1 Sähkölinja ja kaapelireitti
 100. 4.11.1.2 Muuntaja
 101. 4.11.1.3 Kaivo
 102. 4.11.1.4 Kaappi
 103. 4.11.1.5 Pylväs
 104. 4.11.1.6 Pylväsmuuntaja
 105. 4.12 Muut verkkoyhteydet
 106. 4.12.1 Verkon osa
 107. 4.12.1.1 Johto
 108. 4.12.1.2 Johtokaivo
 109. 4.13 Kiinteistötiedot
 110. 4.13.1 Rekisteriyksikkö
 111. 4.13.2 Kiinteistötunnus
 112. 4.13.3 Käyttöoikeusyksikkö
 113. 4.13.4 Erityiskäyttöoikeusalue
 114. 4.13.5 Kiinteistöraja
 115. 4.13.6 Rajamerkki
 116. 4.14 Luonnonsuojelu
 117. 4.14.1 Suojeltava kohde
 118. 4.14.1.1 Pohjavesialue
 119. 4.14.1.2 Suojelualue
 120. 4.14.1.3 Merkittävä luontokohde
 121. 4.14.1.4 Rauhoitettu kohde
 122. 4.15 Karttatekstit
 123. 4.15.1 Paikannimi
 124. 4.16 Paikannusjärjestelmät
 125. 4.16.1 Kiintopiste
 126. 4.16.1.1 Tasokiintopiste
 127. 4.16.1.2 Korkeuskiintopiste
 128. 5 Kohteiden esimerkkikuvaukset

1 Johdanto

Tässä liitteessä esitetään asemakaavan pohjakartalla esitettävien kohteiden kuvaustekniikka ja visualisointi liitteen 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli mukaisesti ryhmiteltynä.

Liite on jaettu teemoittain seuraaviin osiin:

graphics1

2 Termit ja lyhenteet

Kohde

Objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai ilmiötä (objekti: tietojärjestelmässä yksilöitävissä oleva kokonaisuus, jolla on tila ja käyttäytyminen). Geoinformatiikan sanasto. Esimerkki: kiinteistöllä oleva rakennus numero 5 (tietojärjestelmässä).

Kohdeluokka

Objektiluokka, joka määrittelee kohteita (objektiluokka: objektit, joilla on samat tarkasteltavat ominaisuudet ja samat toiminnot). Geoinformatiikan sanasto. Esimerkki: rakennus.

SLD Styled Layer Descriptor

OGC:n (Open Geospatial Consortium) standardi kuvaustekniikan toteuttamiseksi WMS-palveluissa (Web Map Service).

SVG Scalable Vector Graphics

SVG on kaksiulotteisten vektorikuvien kuvauskieli, joka perustuu World Wide Web Consortiumin kehittämään avoimeen kuvatiedostostandardiin. Teknisesti SVG-kuvatiedostot on tehty XML-merkintäkielellä.

Teema

Joukko samankaltaisia kohdeluokkia. Esimerkkinä kohdeluokka rakennus kuuluu teemaan rakennetut tilat.

3 Yleistä

Asemakaavapiirroksen pohjana käytetään mustavalkoista karttaa. Vaihtoehtoisesti kohde voidaan kuvata myös määrittelyssä suositellulla toisella värillä. Suositellut värit ovat:

Väri

Värin RGB-arvo

vihreä

[0 128 0]

ruskea

[166 77 0]

punainen

[255 0 0]

magenta

[204 0 255]

sininen1

[195 230 250]

sininen2

[134 191 227]

sininen3

[107 155 209]

Kohteen geometria voi olla piste, viiva tai alue. Määrittelyssä on kullekin kohteelle annettu suositeltava geometriatyyppi ja kohteiden kuvaukset on laadittu noudattaen suositeltua geometriaa. Aluemaisille kohteille suositellaan geometriaksi aluetta, jolloin alueen automaattinen väritäyttö ja rasterointi ovat tarpeen mukaan mahdollista.

Tässä liitteessä esitetyt kohteiden kuvaukset mittoineen on laadittu 1:1000 mittakaavassa.

Viivapiirroksen viivanvahvuudet (mm) eri mittakaavaisissa kartoissa ovat seuraavat, ellei kohteen kohdalla ole suositeltu muuta.

1:500

1:1000

1:2000

kapea viiva

0.25

0.20

0.18

leveä viiva

0.50

0.40

0.35

Kartassa esitettävien tekstien ja numeroiden kirjainkoot ovat mittakaavassa 1:1000 12 pistettä, ellei kohteen kohdalla ole muuta mainittu.

Tekstin origo on tekstin keskikohta. Monirivisen tekstin (tekstilaatikko) origo on tekstilaatikon keskikohta. Tekstin tallennusgeometria on piste.

Symbolien viivanvahvuus on 0.2 mm, ellei kohteen kohdalla ole muuta ilmoitettu.

Symbolien ja kirjainten koot eri mittakaavoissa määräytyvät seuraavilla kertoimilla.

1:500

1:1000

1:2000

symbolit, kirjain

1.4

1.0

0.7

viivanvahvuudet

1.25

1.0

0.9

3.1 Kohdemäärittelyn rakenne

Nimi

Kuvattavan kohdeluokan nimi (jos poikkeaa otsikosta)

Määritelmä

Kohdeluokan yleinen määritelmä. Mahdolliset suhteet muihin kohdeluokkiin eli rajaukset mitä tähän kohdeluokkaan kuuluu ja mitä ei kuulu.

Ominaisuudet

Luetellaan ne kohdeluokan ominaisuudet, jotka vaikuttavat kohteen esitystapaan. Määrittelyssä on esitetty vapaavalintaisia ominaisuuksia.

Selite

Kohteeseen liittyvä lyhenne tai muu selite. Itsenäiset selitteet tallennetaan kohteena Maastoselite.

Suositeltava geometria

Tallennusgeometria: piste, viiva tai alue.
Dokumentissa tallennusgeometria piste on jaettu aidosti pistemäisiksi kohteiksi (suositeltava geometria = piste) ja symboleilla kuvattaviksi kohteiksi (suositeltava geometria = referenssipiste).

Toiminnot

Esitystavassa tarvittavat toiminnot: kierto, taivutus, toisto, satunnaisuus (kierto, sijoittelu).

Valintaperuste

Ohjeellisia kriteereitä siitä, esitetäänkö yksittäinen kohde vai ei. Näitä voivat olla esimerkiksi koko tai merkittävyys.

Tässä otetaan myös kantaa siihen, miten toimia jos sama geometria (esim. sama viivan pätkä) on myös jonkin toisen kohdeluokan ilmentymä/osa (esim. esitetäänkö viiva maastokuvion reunana vai kiinteistörajana).

Visualisointi

Alueena tallennettu maanpinnan kohde kuvataan rasterilla tai symbolitäytöllä ja näkymättömällä reunaviivalla. Symbolien systemaattista toistoa pitää voida muuttaa niin, etteivät symbolit peitä muita kartassa esitettäviä kohteita.

Jos alueen reuna on tarpeellista esittää kartassa, tallennetaan se erikseen kohteena Maastokuvion reuna.

Rakennettujen tilojen alue kuvataan kohteen mukaisella aluetäytöllä ja reunaviivoilla.

Kiinteistöjaotus esitetään rajaviivojen muodostamina sulkeutuvina alueina.

Viivana tallennettu kohde esitetään viivana, johon voi liittyä apusymboli.

Esimerkki viivamaisen visualisoinnin määrittelystä:

Ominaisuus

Mitat

Kuva

kapea viiva
leveä viiva

0.2 mm
0.4 mm

esimerkkikuva

katkoviiva

0.2 mm,
2 + 2 mm
(katkoviivan välistys: piirrettävä viiva + väli)

esimerkkikuva

Yllä mainituista poikkeavat viivanleveydet mainitaan kohteen visualisointiohjeessa. Poikkeavien viivatyyppien mittoja voidaan esittää myös esimerkkikuvissa.

Pistemäisten symbolien määrittelyt on koottu erilliseen taulukkoon. Symboleista ja aluemaisista kohteista esitetään tässä dokumentissa kuvat, jotka eivät ole oikeassa mittakaavassa. Kuvatiedossa on huomioitu perättäin toistettavan symbolien väliin tarvittava tyhjä tila. Dokumentissa esitettyihin kuviin on piirretty kuvan origo, jossa kohteen todellinen sijainti on. Origoa ei ole sisällytetty asemakaavan pohjakartan piirtämisessä käytettäviin SVG -kuvatiedostoihin.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

symboli1

kuva

SVG-kuvatiedoston nimi

Yksittäisen kohteen kuvauksen kohdalla ominaisuus/tyyppi-saraketta ei esitetä.

Selitteet pienellä alkukirjaimella, tekstikoot 3 mm (12 p) tai 2 mm (8p) fontti.

Värisuositus

Suositeltava väri. Musta on jokaisen suositellut värin vaihtoehto. Asemakaavapiirroksen pohjana käytetään mustavalkoista karttaa.

3.2 SLD:n käyttäminen

3.2.1 Yleistä SLD:stä

SLD (Styled Layer Descriptor) on XML merkintäkieli, joka perustuu OGC:n standardiin. SLD:tä käytetään tyypillisesti WMS (Web Map Service) karttakuvapalvelun yhteydessä ohjeistamaan karttatasojen visualisointia. SLD-tyyleillä voidaan määritellä tietovarastossa olevien vektorimuotoisten aineistojen kuvaustekniikka. Vektorimuotoiset aineistot tulee olla joko pisteitä, viivoja tai monikulmioita. Pistemäisiä kohteita voidaan kuvata sisäänrakennettujen symbolien avulla tai käyttämällä omatekoisia kuva- tai vektorimuotoisia symboleja (esim. SVG-kuvina). Viivamaisille kohteille voidaan määrittää mm. leveys, katkoviiva, väri sekä viivaan liitettävä symboli. Monikulmioille voidaan määrittää erilaisia täyttöjä, kuten väri- ja symbolitäyttö. Monikulmion reunaviivalle voidaan määrittää samat kuvaustekniikat kuin viivamaisille kohteille. Myös karttatekstien kuvaustekniikan määrittely on mahdollista. Karttatekstiä voidaan määrittää mm. käytettävän fontin, fonttikoon ja värin avulla.

SLD:n rakenne perustuu FeatureTypeStyle- ja Rule-nimisiin elementteihin. FeatureTypeStyle -elementin avulla määritellään piirtojärjestys. Rule-elementin avulla valitaan visualisoitava kohde suodattimien avulla, määritellään käytettävä kuvaustekniikka sekä mittakaava, jolla määriteltyä visualisointia käytetään.

3.2.2 SLD asemakaavan pohjakartan visualisoinnissa

Asemakaavan pohjakartan kohteiden kuvaus ja visualisointi voidaan toteuttaa SLD:llä tämän liitteen mukaisena. Pohjakartan kohteiden kuvauksessa tarvittavat SLD-tyylit on koottu teemoittain yh teen tiedostoon, jossa on määritelty tarvittavat viivatyypit ja eri mittakaavatasojen edellyttämä yleistäminen ja skaalaus. Pistemäisistä kohteista on piirretty SVG-kuvat, joiden avulla kohteet kuvataan ja joihin SLD-tyyleissä viitataan.

SLD-tyylit ja SVG-kuvat löytyvät JHS-suositukset sivustolta ZIP-pakattuna tiedostona. Ne ovat tällä hetkellä saatavissa myös osoitteesta:

www.paikkatietoikkuna.fi/sld

4 Teemat

4.1 Maanpinta

Maanpinta-teemaan kuuluvat pohjakartta-alueen maankäyttöä ja pinnanlaatua kuvaavat kohteet.

Maanpinta-teeman kohdeluokat ja kohdeluokkien tyypit.

graphics2

4.1.1 Metsä

4.1.1.1 Metsätyypit

Määritelmä

Luonnontilainen metsä tai puuntuotantoon käytettävä talousmetsä.

Ominaisuudet

Tyyppi

havumetsä

lehtimetsä

sekametsä

hakattu metsä

havupuutaimikko

lehtipuutaimikko

varvikko

Selite

-

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Metsäalueelle sijoitetaan kasvillisuuden mukaan symboleja noin 80 mm:n välein. Kasvillisuusalueiden rajat esitetään, jos ne ovat selvästi havaittavissa.

Symbolitäyttö

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

havumetsä

Kuva 3

havumetsa.svg

lehtimetsä

Kuva 4

lehtimetsa.svg

sekametsä

graphics3

sekametsa.svg

hakattu metsä

Kuva 5

hakattu_metsa.svg

havupuutaimikko

Kuva 6

havupuutaimikko.svg

lehtipuutaimikko

Kuva 7

lehtipuutaimikko.svg

varvikko

Kuva 8

varvikko.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 80 mm välein.

Värisuositus

Vihreä

4.1.1.2 Harva louhikko

Määritelmä

Sellainen maa- tai vesialue, jolla esiintyy kulkemista haittaavia lohkareita tai lohkareryhmiä.

Vertaa kohdeluokkaan kivikko.

Valintaperuste

Määritelmän mukainen

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 9

harva_louhikko.svg

Toiminnot

Toisto ja kierto kartografisen harkinnan mukaan. Toistetaan harvemmin kuin kohdeluokassa kivikko.

4.1.1.3 Soistuma

Määritelmä

Ohutturpeisen (turvekerroksen paksuus alle 30 cm) soistumis- tai kuivumisvaiheessa olevan maa-alueen symboli.

Valintaperuste

Maastokuvioon sijoitettavat symbolit. Yleensä soistuman reuna on niin epämääräinen, ettei sitä ole mahdollista kuvata.

Suositeltava geometria

Reunaviiva/Referenssipiste

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 10

soistuma.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

4.1.2 Suo

Määritelmä

Turvekerroksen peittämä soistuva- tai suoalue.

Valintaperuste

Alue, jolla turvekerroksen paksuus on yli 30 cm.

Ominaisuudet

Kulkukelpoisuus

helppokulkuinen

vaikeakulkuinen

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö. Vaikeakulkuisen suon symbolin viivanvahvuus on 0.4 mm.

Kulkukelpoisuus

Kuva

Tiedosto

helppokulkuinen

Kuva 11

suo_helppokulkuinen.svg

vaikeakulkuinen

graphics4

suo_vaikeakulkuinen.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

4.1.3 Kivi

Määritelmä

Poikkeuksellisen suuri, harvinainen tai yleisesti tunnettu kivi.

Valintaperuste

Runsaskivisestä maastosta valitaan vain suurimmat kivet.

Rauhoitettu kivi esitetään lisäksi teeman luonnonsuojelu kohdeluokkana rauhoitettu kohde.

Suositeltava geometria

Piste tai alue

Visualisointi

Kivi voidaan esittää alueena (harmaalla värillä, RGB-arvo: [217 217 217], kapea reunaviiva), jos se on kartan mittakaava huomioiden riittävän suuri.

Muussa tapauksessa kivi esitetään pisteenä.

Kuva

Tiedosto

Kuva 13

kivi.svg

4.1.4 Jyrkänne

Määritelmä

Rakennettu tai luonnon muovaama, selvän kulkuesteen muodostava, lähes pystysuora kallio- tai irtomaajyrkänne.

Valintaperuste

Yli 2 metriä korkeat, kaltevuudeltaan jyrkemmät kuin 2:1.
Jyrkänne tallennetaan viivana siten, että jyrkänne sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.

Mikäli kuvattavan maaston jyrkkyys selvästi ilmenee korkeuskäyristä, jyrkänteitä ei kuvata.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Jyrkänteen yläreuna esitetään leveänä (0.7 mm) viivana, johon yhdistetään apusymboli jyrkänteen puolelle. Apusymbolin viivanvahvuus on 0.7 mm.

Jyrkänteen kohdalla ei esitetä alueiden symboleita eikä korkeuskäyriä.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

jyrkänteen yläreuna
(apusymboli)

Kuva 14

jyrkanne.svg

Toiminnot

Toisto: apusymbolia toistetaan.

Kierto: symbolia kierretään yläreunan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.1.5 Luiska

Määritelmä

Jyrkännettä loivempi, maansiirtotöiden tuloksena syntynyt maanpinnan muoto.

Valintaperuste

Yli 2 m korkeat, kaltevuus 1:1 - 1:2.

Laajat ja loivat esim. nurmea kasvavat luiskat voidaan kuvata korkeuskäyrin.
Luiska yläreuna tallennetaan viivana siten, että luiska sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Luiskan yläreuna kuvataan kapealla viivalla, jossa toistetaan luiskan yläreuna - apusymbolia. Poikkiviivat osoittavat luiskan viettosuunnan.

Luiskan alareuna kuvataan tiheällä pisteviivalla (piste 0.25 mm, pisteväli 1 mm.)

Luiskan kohdalla ei esitetä alueiden symboleita eikä korkeuskäyriä.

Mikäli luiskan alareuna rajoittuu muuhun kohteeseen (esim. oja), ei alareunaa esitetä.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Luiskan yläreuna (apusymboli)

Kuva 15

luiska.svg

Toiminnot

Toisto: apusymbolia toistetaan.

Kierto: symbolia kierretään yläreunan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.1.6 Täytemaa-alue

Määritelmä

Täytemaa-alueena käytettävä alue.

Valintaperuste

Maamassojen säilytykseen käytettävä alue.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Korkeuskäyriä ei esitetä, vaan korkeussuhteet kuvataan korkeusluvuin.

Symbolitäyttö. Symbolin viivojen viivanvahvuus on 0.3 mm.

Kuva

Tiedosto

Kuva 16

taytemaa.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella 20 mm:n välein.

4.1.7 Varastoalue

Määritelmä

Pysyväisluontoiset esim. puutavaran varastoalueet.

Suositeltava geometria

referenssipiste

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 17

varastoalue.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella kartografisen harkinnan mukaan.

4.1.8 Maa-ainestenottoalue

Määritelmä

Maa-ainesten ottoon käytetty alue.

Valintaperuste

Vain käytössä olevat alueet esitetään. Käytöstä poistetut maa-ainesten ottoalueet esitetään kuten luonnontilassa oleva maasto.

Ominaisuudet

Tyyppi

karkea kivennäisaines (sora, hiekka)

hieno kivennäisaines (savi)

eloperäinen aines (muta, turve)

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö. Karkean maa-ainesten ottoalueen pistemäisen symbolin halkaisija on 0.5 mm.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

karkea kivennäisaines

Kuva 18

maa-ainesten_ottoalue_karkea.svg

hieno kivennäisaines

Kuva 19

maa-ainesten_ottoalue_hieno.svg

eloperäinen aines

Kuva 20

maa-ainesten_ottoalue_eloperainen.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

4.1.9 Polku

Määritelmä

Käytön muokkaama kulku-ura maastossa, jota ei ylläpidetä kulkuväylänä.

Valintaperuste

Kesäaikana maastossa selvästi havaittava, liikenneverkkoihin kuulumaton kulku-ura tai tilustie.

Polusta tallennetaan sen leveydestä ja mittausluokasta (mittakaavasta) riippuen joko reunat tai keskilinja.

Suositeltava geometria

viiva

Visualisointi

Ajopolut ja tilustiet esitetään reunojensa mukaan kapeilla katkoviivoilla seuraavan taulukon mukaan:

Polun leveys

Mittausluokka 1 (1:500)

Mittausluokka 2 (1:1000)

Mittausluokka 2 (1:2000)

> 1 m

> 2 m

> 3 m

Viivan tyyppi

Mitat

Kuva

katkoviiva

0.2 mm,

5 + 1 mm

Kuva 21

Taulukossa esitettyjä kapeammat kävelypolut esitetään kapealla katkoviivalla keskilinjan mukaan.

4.1.10 Muu maa-alue

Muu maa-alue jakautuu erityyppisiin alueisiin, jotka on seuraavassa käsitelty omina kohteinaan.

4.1.10.1 Hietikko

Määritelmä

Hiekan ja soran peittämä alue, jolla ei ole pintakasvillisuutta.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Epäsäännöllinen pisterasteri, pisteen halkaisija 0.35 mm, pisteiden välinen etäisyys noin 3 mm.

Kuva

Tiedosto

Kuva 23

hietikko.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 3 mm:n välein.

4.1.10.2 Kivikko

Määritelmä

Kivien peittämä maa-alue.

(Vertaa kohdeluokkaan harva louhikko.)

Valintaperuste

Kivikoksi luokitellaan paljas kivien peittämä, suhteellisen selvästi rajattavissa oleva alue.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 24

kivikko.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella satunnaisesti, noin 7 mm välein.

Kierto: symbolia kierretään satunnaisesti toiston yhteydessä.

4.1.10.3 Avokallio

Määritelmä

Kalliopaljastuma, jolta irtomaa ja puusto pääasiallisesti puuttuvat.

Suositeltava geometria

Alue tai viiva

Visualisointi

Alueena tallennetun avokallion voi esittää harmaallä värillä (RGB-arvo: [217 217 217]) ilman reunaviivaa.

Pisteestä, poikkiviivasta ja näkymättömistä osista muodostuva symboliviiva.
Avokallion reuna tallennetaan viivana siten, että kallio sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella eli poikkiviiva sijoittuu kallion puolelle. Jos avokallio rajoittuu rakennukseen, voi reunaviivan siltä osin jättää esittämättä. Apusymbolin pisteen halkaisija on 0.35 mm.

Esitysgeometria

Kuva

Tiedosto

alue

Kuva 25

viiva

Kuva 26

avokallio.svg

Toiminnot

Toisto: viivamainen esitystapa muodostetaan toistamalla symbolia itsensä kanssa peräkkäin.

4.1.10.4 Pelto

Määritelmä

Uudistuvasti lannoitettava ja muokattava peltoalue.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 27

pelto.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

4.1.10.5 Niitty

Määritelmä

Luonnontilassa olevan, heinä- ja ruohokasveja kasvavan maa-alueen symboli.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 28

niitty.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

Värisuositus

Vihreä

4.1.10.6 Nurmikko

Määritelmä

Hoidettu nurmikenttä.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symbolitäyttö.

Kuva

Tiedosto

Kuva 29

nurmikko.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

Värisuositus

Vihreä

4.1.10.7 Puutarha

Määritelmä

Taimien, hedelmien ja marjojen viljelyyn käytettävä alue.

Suositeltava geometria

referenssipiste

Visualisointi

Symbolitäyttö.

Kuva

Tiedosto

Kuva 30

puutarha.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella kartografisen harkinnan mukaisesti.

Värisuositus

Vihreä

4.1.10.8 Tulva-alue

Määritelmä

Osan vuodesta tai toistuvasti veden peittämän alueen symboli.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Symbolitäyttö

Kuva

Tiedosto

Kuva 31

tulva-alue.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan alueella kartografisen harkinnan mukaisesti.

4.1.10.9 Hautausmaa

Määritelmä

Hautausmaata kuvaava symboli.

Selite

Symbolin sijaan hautausmaa voidaan esittää kohdeluokkana maastoselite.

Suositeltava geometria

Alue/referenssipiste

Visualisointi

Alueella symbolitäyttö / referenssipisteenä symbolin tai selitteen toisto kartografisen harkinnan mukaan.

Kuva

Tiedosto

Kuva 32

hautausmaa.svg

Toiminnot

Toisto: aluemaisessa kuvauksessa symbolia toistetaan alueella noin 20 mm välein.

4.1.10.10 Maastokuvion reuna

Määritelmä

Maanpinnan eri kasvustojen, luonnonilmiöiden tai maankäytön välinen reuna.

Valintaperuste

Erillinen maastokuvion reuna, joka ei ole samalla jokin muu kartalla esitettävä kohde kuten tien reuna, oja, kiinteistöraja jne. Karttaesitystä sotkevaa maastokuvionreunaa ei esitetä.

Maastokuvion rajaa ei esitetä, jos sen sijainti maastossa on erittäin epämääräinen.

Ominaisuudet

Yksikäsitteinen

Epämääräinen

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Yksikäsitteinen reunaviiva kuvataan katkoviivalla ja epämäärinen reunaviiva pisteviivalla.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

yksikäsitteinen

0.2 mm,
2 + 2 mm

Kuva 13

epämääräinen

0.35 mm (piste)
2 mm (väli)

Kuva 34

4.1.10.11 Maastoselite

Määritelmä

Maanpinnan kasvustoa, luonnonilmiötä tai käyttöä kuvaava selite.

Valintaperuste

Kasvusto, luonnonilmiö tai käyttötapa, jolla ei ole omaa symbolia eikä kuvattava ilmiö tai ominaisuus selviä kartan muista yksityiskohdista, esim. kaatopaikka, pallokenttä.

Ominaisuudet

Normaali

Pienikokoinen

Selite

Vapaamuotoinen selite.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Seliteteksti normaali 3 mm (12 p), pienikokoinen 2 mm (8 p)

4.2 Maanpinnan korkeus

Maanpinnan korkeus-teema sisältää maanpinnan muotojen kuvauksen korkeuskäyräesityksenä. Kuvausta täydennetään rinneviivoilla sekä maanpinnan korkeusluvuilla.

Maanpinnan korkeus-teeman kohdeluokat.

graphics5

4.2.1 Korkeuskäyrä

Määritelmä

Maanpinnan korkeuden samanarvonkäyrä.

Valintaperuste

Esitettävät samanarvokäyrät valitaan mittausluokan mukaan.

Mittausluokat 1 ja 2: yhden metrin käyräväli.
Mittausluokka 3: kahden metrin käyräväli.

Ominaisuudet

Samanarvokäyrän tyyppi määräytyy mittausluokan mukaan seuraavasti:

Tyyppi

Mittausluokat 1 ja 2

Mittausluokka 3

johtokäyrä

5, 10, 15… metrin käyrät

10, 20, 30… metrin käyrät

välikäyrä

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9…

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18…

apukäyrä

tarvittaessa välikäyrien väliin (0,5 m)

tarvittaessa välikäyrien väliin (1 m)

Selite

Korkeusarvo

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Korkeuskäyriä ei esitetä seuraavien kohdeluokkien alla: rakennus, jyrkänne, oja tai puro, luiska, tie ja täytemaa. Tämä koskee myös alueita, jotka ovat tasoitettuja tai rakennettuja ja joiden korkeussuhteet esitetään korkeusluvuin. Tämä koskee edelleen myös sellaisia alueita, joilla maanpinnan korkeus on epämääräinen ja vakiintumaton.

Korkeusarvoja sijoitetaan käyrälle niin tiheästi, että kyseisen käyrän korkeusarvo voidaan helposti todeta. Käyrä avataan luvun kohdalta. Korkeusarvon suunta valitaan siten, että se on luettavissa rinteen noususuuntaan nähden oikein päin.

Apukäyriä esitetään lähinnä tasaisilla alueilla täydentämään maanpinnan korkeussuhteiden esitystä.

Tyyppi

Viivan mitat

johtokäyrä

välikäyrä

apukäyrä

leveä viiva 0.4mm

kapea viiva 0.2 mm

kapea katkoviiva 0.2 mm (2 + 2 mm)

Toiminnot

Toisto: korkeusarvo tasavälein tai kartografisen harkinnan mukaan

Kierto: korkeusarvo

Värisuositus

Ruskea

4.2.2 Maanpinnan korkeusluku

Määritelmä

Paikallistettavaan kohteeseen mitattu maanpinnan korkeus.

Valintaperuste

Täydennetään korkeuskäyriin sekä jyrkänne- ja luiskamerkkeihin perustuvaa maanpinnan korkeussuhteiden kuvausta.

Mitattavia kohteita ovat esimerkiksi mäkien huiput, satulapisteet sekä suppien ja laaksojen pohjat.

Teiden korkeudet mitataan risteyksissä, laki- ja notkokohdissa sekä luiskien ja leikkausten kohdalla.

Tasaisessa maastossa korkeuksia mitataan noin 100 mm välein, tasoitetuilla alueilla 50 mm välein.

Selite

Korkeusluku

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Maanpinnan korkeus esitetään ympyräsymbolilla, jonka halkaisija on 0.8 mm ja johon liittyy korkeusluku.

Esitystapa

Korkeusluvun
tarkkuus

symboli + korkeusluku

symboli sijoitetaan mittauspisteeseen, korkeusluku sen yhteyteen

0.1 m

Kuva

Tiedosto

graphics6

maanpinnan_korkeusluku.svg

Värisuositus

Ruskea

4.2.3 Muu viiva -> Rinneviiva

Määritelmä

Maanpinnan kaltevuuden viettosuuntaa osoittava karttamerkki.

Valintaperuste

Rinneviivoja sijoitetaan niin tiheään, että kartan lukija voi helposti käyräkuvauksen ja korkeuslukujen avulla hahmottaa maaston kaltevuudet, huiput ja notkot sekä satulakohdat.

Rinneviivat eivät saa yhdessä muodostaa viivoja tai kuvioita

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Symboleita sijoitetaan kiinni korkeuskäyrään siten, että ne ovat kohtisuorassa käyrää vasten ja suunnataan osoittamaan alarinteeseen.

Kuva

Tiedosto

Kuva 38

rinneviiva.svg

Toiminnot

Toisto: kartografisen harkinnan mukaan.

Kierto: symbolia kierretään korkeuskäyrän mukaisesti (kohtisuoraan sitä vasten)

Värisuositus

Ruskea

4.3 Kasvillisuus

Kasvillisuus-teema sisältää pohjakartta-alueen puustoa kuvailevat tiedot.

Kasvillisuus-teeman kohdeluokat.

graphics7

4.3.1 Lehtipuurivi

Määritelmä

Lehtipuiden muodostama rivi tai aita.

Valintaperuste

Maisemallisesti merkittävät

Rauhoitettu puurivi esitetään lisäksi teeman suojelukohteet kohdeluokkana rauhoitettu kohde.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 40

lehtipuurivi.svg

Toiminnot

Toisto: viivamainen esitystapa muodostetaan toistamalla symbolia itsensä kanssa peräkkäin.

Värisuositus

Vihreä

4.3.2 Havupuurivi

Määritelmä

Havupuiden muodostama rivi tai aita.

Valintaperuste

Maisemallisesti merkittävät.

Rauhoitettu puurivi esitetään lisäksi teeman suojelukohteet kohdeluokkana rauhoitettu kohde.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 41

havupuurivi.svg

Toiminnot

Toisto: viivamainen esitystapa muodostetaan toistamalla symbolia itsensä kanssa peräkkäin.

Värisuositus

Vihreä

4.3.3 Pensasaita

Määritelmä

Pensaiden muodostama rivi tai aita

Valintaperuste

Maisemallisesti merkittävät

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 42

pensasaita.svg

Toiminnot

Toisto: viivamainen esitystapa muodostetaan toistamalla symbolia itsensä kanssa peräkkäin.

Värisuositus

Vihreä

4.3.4 Havupuu

Määritelmä

Havupuu tai sellaisten muodostama ryhmä.

Valintaperuste

Puistoissa, pihoilla ja vastaavissa paikoissa kasvavat puut kartan mittakaavasta ja puiden esiintymistiheydestä riippuen joko yksilöinä tai useampaa puuta kuvaavana symbolina.

Poikkeuksellisen suuri tai yleisesti tunnettu puu tai puuryhmä luokitellaan huomattavaksi puuksi.

Rauhoitettu puu esitetään lisäksi teeman suojelukohteet kohdeluokkana rauhoitettu kohde.

Ominaisuudet

Tyyppi

huomattava

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Havupuu-symbolin viivanvahvuus on 0.2 mm ja pisteen koko 0.25 mm.

Huomattava havupuu-symbolin viivanvahvuus on 0.3 mm ja pisteen koko 0.35 mm.

Kuva

Tiedosto

graphics8

graphics9

havupuu.svg

havupuu_huomattava.svg

Värisuositus

Vihreä

4.3.5 Lehtipuu

Määritelmä

Lehtipuu tai sellaisten muodostama ryhmä.

Valintaperuste

Puistoissa, pihoilla ja vastaavissa paikoissa kasvavat puut kartan mittakaavasta ja puiden esiintymistiheydestä riippuen joko yksilöinä tai useampaa puuta kuvaavana symbolina.

Poikkeuksellisen suuri tai yleisesti tunnettu puu tai puuryhmä luokitellaan huomattavaksi puuksi.

Rauhoitettu puu esitetään lisäksi teeman suojelukohteet kohdeluokkana rauhoitettu kohde.

Ominaisuudet

Tyyppi

huomattava

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Lehtipuu-symbolin viivanvahvuus on 0.2 mm ja pisteen koko 0.25 mm.

Huomattava lehtipuu-symbolin viivanvahvuus on 0.3 mm ja pisteen koko 0.35 mm.

Kuva

Tiedosto

graphics10

graphics11

lehtipuu.svg

lehtipuu_huomattava.svg

Värisuositus

Vihreä

4.3.6 Pensas

Määritelmä

Istutettu yksittäinen pensas tai sellaisten muodostama ryhmä.

Valintaperuste

Puistoissa, pihoilla ja vastaavissa paikoissa kasvavat pensaat kartan mittakaavasta ja pensaiden esiintymistiheydestä riippuen joko yksilöinä tai useampaa pensasta kuvaavana symbolina.

Poikkeuksellisen suuri tai yleisesti tunnettu pensas tai pensasryhmä luokitellaan huomattavaksi pensaaksi.

Ominaisuudet

Tyyppi

huomattava

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Huomattava pensas-symbolin viivanvahvuus on 0.3 mm ja pisteen koko 0.35 mm.

Kuva

Tiedosto

graphics12

graphics13

pensas.svg

pensas_huomattava.svg

Värisuositus

Vihreä

4.4 Vesistöt/vesikohde

Vesistöt-teema käsittää vesikohde-kohdeluokan, jonka eri tyypit on kuvattu tässä omina kohteinaan. Vesistöt-teema sisältää pohjakartta-alueen vesialueiden kuvaamisessa käytettävät kohteet.

graphics14

4.4.1 Vesialue

Määritelmä

Vesialue, joka sijaitsee kokonaisuudessaan kartoitusalueella ja voidaan kuvata aluemaisena kohteena. Vesialueen rantaviiva on kokonaisuudessaan joko yksikäsitteinen tai epävarma ja se määräytyy tietyn ajankohdan, yleensä ilmakuvaushetken vedenpinnan tai keskiveden korkeuden mukaan.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Vesialue visualisoidaan käyttäen yksikäsitteisen tai epämääräisen rantaviivan viivatyyppiä reunaviivana.

Vesialueen voi muodostaa myös käyttäen ojan ja puron reunaviivaa.

Vesialueen visualisoinnissa voidaan käyttää myös sinistä täyttöväriä.

Värisuositus

Sininen1

4.4.2 Rantaviiva

Määritelmä

Vesialueen ja kuivan maan välinen vesiraja. Rantaviiva sijainti määräytyy tietyn ajankohdan, yleensä ilmakuvaushetken vedenpinnan tai keskiveden korkeuden mukaan.

Valintaperuste

Kaikkien vesistöjen vesirajat, mukaan lukien yli viisi metriä leveiden virtavesien, pienien lampien ja vesikuoppien rajat (vertaa kohdeluokkaan oja tai puro).

Ominaisuudet

Epämääräisyys

yksikäsitteinen

epämääräinen

Mikäli rantaviiva sijaintia ei voida määrittää tarkasti (epätarkkuus yli 5 m) esimerkiksi rannan tasaisuuden tai kasvuston vuoksi, kuvataan se epämääräisenä.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Vesistön rantaviivan tyyppi

Mitat

Kuva

yksikäsitteinen

epävarma

0.4 mm

0.5 mm (piste)
2 mm (väli)

Kuva 47

Värisuositus

Sininen2

4.4.3 Säännöstellyn vedenpinnan yläreuna

Määritelmä

Reunaviiva, joka ilmaisee säännöstellyn vedenpinnan ylintä sallittua korkeutta vastaavan rantaviivan sijainnin kartalla.

Valintaperuste

Esitetään, jos ero kartan vedenpinnan korkeuteen on yli 2 metriä.

Selite

Säännöstellyn vedenpinnan yläreuna

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Ominaisuus

Mitat

Kuva

Ohut katkoviiva

0.2 mm
10 + 3 mm

Kuva 48

Värisuositus

Sininen2

4.4.4 Vedenpinnan korkeusluku

Määritelmä

Rantaviivan määritystä vastaava vedenpinnan korkeusluku.

Ominaisuudet

Tyyppi

vedenpinnan korkeus

säännöstellyn vedenpinnan korkeusluku

Selite

Korkeusluku

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kartografisen harkinnan mukaan korkeuspisteitä esitetään riittävän tiheästi.
Säännöstellyn vedenpinnan sallitut ääriarvot merkitään sulkeissa vedenpinnan korkeusluvun alle.

Tyyppi

Esitystapa

Korkeusluvun tarkkuus

vedenpinnan korkeus

korkeusluku

0.1 m

säännöstellyn vedenpinnan korkeus

korkeusluku + vaihteluväli sulkeissa korkeusluvun alla

0.1 m

Värisuositus

Sininen3

4.4.5 Matalikko

Määritelmä

Syvyydeltään ympäristöään olennaisesti matalampi vesialue.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 54

matalikko.svg

Toiminnot

Toisto kartografisen harkinnan mukaan

Värisuositus

Sininen3

4.4.6 Oja tai puro

Määritelmä

Alle viisi metriä leveä vesiuoma.

Valintaperuste

Pintavesien keräilyverkkoon oleellisesti kuuluvat sekä maastossa selvästi havaittavat ojat ja purot.

Uomasta tallennetaan sen leveydestä riippuen joko reunat tai keskilinja.

Yli 5 m leveän uoman reuna tallennetaan kohdeluokkana rantaviiva.

Ominaisuudet

Kohteen epämääräisyys

yksikäsitteinen

yksikäsitteinen/ epämääräinen

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Ojat tai purot esitetään kapeina reunaviivoina seuraavan taulukon mukaan:

Uoman leveys

Mittausluokka 1 (1:500)

Mittausluokka 2 (1:1000)

Mittausluokka 2 (1:2000)

> 1 m

> 2 m

> 3 m

Taulukossa esitettyjä kapeammat uomat esitetään keskilinjan mukaan yhtenä viivana.

Epämääräinen oja esitetään keskilinjansa mukaan kapealla katkoviivalla.

Ominaisuus

Mitat

yksikäsitteinen

epämääräinen

0.2 mm

0.2 mm
7 + 2 mm

graphics15

Värillisessä pohjakartassa ojan voi esittää aluemaisena (kohdeluokka: vesialue), jolloin reunaviivojen väliin jäävän alueen voi värjätä siniseksi.

Värisuositus

Sininen2

4.4.7 Lampi tai vesikuoppa

Määritelmä

Kaivamalla tai muutoin syntyneen pienen, yleensä laskuojattoman vesialueen symboli.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Symboli sijoitetaan keskelle lampea tai vesikuoppaa, jonka reuna kuvataan rantaviivana.

Kuva

Tiedosto

Kuva 53

lampi_vesikuoppa.svg

Värisuositus

Sininen3

4.4.8 Veden virtaussuunta

Määritelmä

Virtaavan veden virtaussuuntaa osoittava nuoli.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Virtaussuuntaa osoittava symboli sijoitetaan rantaviivojen tai levän ojan reunaviivojen väliin. Alle kaksi metriä leveässä ojassa tai purossa symboli yhtyy viivaan ja tässä yhteydessä käytetään lyhyempää symbolia.

Kuva

Tiedosto

graphics16 graphics17

veden_virtaussuunta.svg

veden_virtaussuunta_lyhyt.svg

Toiminnot

Toisto: symbolia toistetaan 100 mm:n välein tai kartografisen harkinnan mukaan.

Kierto: symbolia kierretään vesikohteen suunnan mukaisesti.

Värisuositus

Sininen3

4.4.9 Koski tai putous

Määritelmä

Koski tai putous joessa.

Selite

Vapaaehtoinen: nimi

Korkeusluku

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Esitetään symbolilla siten, että symbolin origo on kosken yläpäässä.

Esitystä täydennetään kosken ylä- ja alajuoksulle sijoitetuillla vedenpinnan korkeusluvuilla. Symbolin paksumman viivan viivanvahvuus on 0.5 mm.

Kuva

Tiedosto

Kuva 57

koski_tai_putous.svg

Toiminnot

Kierto: symbolia kierretään kosken suuntaisesti

Värisuositus

Sininen3

4.4.10 Lähde

Määritelmä

Pohjaveden purkautuma maan pinnalle.

Valintaperuste

Maastossa selvästi havaittavat, ympäri vuoden vettä antavat.

Selite

Lyhenne: lä

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Esitetään symbolilla.

Kuva

Tiedosto

Kuva 58

lahde.svg

Värisuositus

Sininen3

4.4.11 Vesikivi

Määritelmä

Vesialueella olevat yksittäiset kivet, joiden sijainti on tarkasti määritettävissä. Rannassa olevat kiviesiintymät kuvataan kohdeluokkana louhikko.

Ominaisuudet

Tyyppi

vedenpäällinen

veden pinnassa

vedenalainen

Selite

-

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

vedenpäällinen

Kuva 59

vesikivi_vedenpaallinen.svg

veden pinnassa

Kuva 60

vesikivi_vedenpinnassa.svg

vedenalainen

Kuva 61

vesikivi_vedenalainen.svg

4.5 Rakennetut tilat

Teema sisältää rakennukset ja muut ihmisen valmistamat rakennelmat sekä tietoja näiden käyttötarkoituksesta ja ominaisuuksista.

Liikenteeseen liittyvät kohteet, kuten tiet, kuuluvat teemaan liikenneverkot, ja johtoverkkoihin liittyvät rakennelmat kuuluvat teemaan johtoyhteydet.

Rakennetut tilat ja rakenteet -teeman kohdeluokat.

graphics18

4.5.1 Rakennus

Määritelmä

Rakennuslupaa edellyttävät maanpäälliset rakenteet.

Maanalaiset rakennelmat määritellään kohdeluokassa maanalaisen tilan rakenne.

Vertaa kohdeluokkaan rakennelma.

Ominaisuudet

Käyttötarkoitus

asuinrakennus

vapaa-ajan rakennus

myy

liikerakennus

hoitoalan rakennus

toimistorakennus

kokoontumisrakennus

opetusrakennus

teollisuusrakennus

varastorakennus

maatalousrakennus

liikenteenrakennus

palo- ja pelastustoimen rakennus

muu rakennus

keskeneräinen rakennus

Selite

Kerrostalon kerrosluku

Vapaaehtoinen: Käyttötarkoitusmerkintä (lyhenne)

Vapaaehtoinen: käyttötarkoitusta täydentävä selite

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Käyttötarkoitusta kuvaavat sävyrasteri ja lyhenne ovat vaihtoehtoisia esitystapoja. Kuvausta voidaan täydentää selitteellä.

Rakennuksen rajaamalla alueella ei esitetä muita kohteita, alueiden symboleita eikä korkeuskäyriä

Kerrostalon kerrosluku esitetään roomalaisilla numeroilla rakennuksen/rakennusalueen/kohteen sisällä.

Käyttötarkoitus

Reunaviivan
vahvuus

(mm)

Täyttö: sävyrasteri (harmaan värin RGB-arvo)

Käyttö-tarkoitusta kuvaava merkintä

Käyttö-tarkoitusta täydentävä selite

asuinrakennus

0.3

[178 178 178]

ar

vapaa-ajan rakennus

0.3

[178 178 178]

ar

liikerakennus

0.3

[203 203 203]

yr

kpa, apt, hotelli, ravintola

hoitoalan rakennus

0.3

[203 203 203]

yr

terveyskeskus, sairaala, vainhainkoti, vankila

toimistorakennus

0.3

[203 203 203]

yr

kunnantalo

kokoontumisrakennus

0.3

[203 203 203]

yr

kirkko, kirjasto, museo, uimahalli, tanssilava

opetusrakennus

0.3

[203 203 203]

yr

koulu, kansanopisto

teollisuusrakennus

0.3

[229 229 229]

ts

tehdas, meijeri, saha

varastorakennus

0.3

[229 229 229]

var

maatalousrakennus

0.3

-

-

liikenteenrakennus

0.3

-

-

pys(säköinti), h-as

palo- ja pelastustoimen rakennus

0.3

[203 203 203]

yr

paloasema

muu rakennus

0.2

-

-

Keskeneräinen rakennus kuvataan kapealla katkoviivalla:

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Keskeneräinen
rakennus

0.2 mm
4 + 3 mm

graphics19

4.5.2 Rakennuksen osa

Määritelmä

Rakennuksen kerroskorkeuden muutos, rakennuksen sisennys tai uloke tai kattomuodon muutoskohta.

Valintaperuste

Vähäpätöiset yksityiskohdat, jotka tekisivät kuvaksen epäselväksi, jätetään kuvaamatta.

Kattorakenteiden vähäisiä korkeuseroja ei kuvata.

Ominaisuudet

Rakennuksen osa

kerrosraja

sisennys

uloke

harjaviiva

ajoluiska

Selite

Vapaaehtoinen: rakennuksen osan kerrosluku

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kerroskorkeuden muutoksista kuvataan vain ylhäältä katsoen näkyvät.

Rakennuksen osa

Viivan tyyppi

kerrosraja

viiva

sisennys

katkoviiva

uloke

viiva

harjaviiva

viiva

ajoluiskan reuna

viiva

Viivan tyyppi

Mitat

Esimerkkiviiva

Viiva,

0.2 mm

Kuva 63

Katkoviiva,

0.2 mm
2 + 2 mm

Kuva 64

Ajoluiskan suunta voidaan osoittaa apusymbolilla siten, että nuoli osoittaa ylämäkeen.

Kuva

Tiedosto

graphics20

ajoluiska.svg

4.5.3 Rakennelma

Määritelmä

Rakennettu tila, kuten kasvihuone, katos tai vastaava, jota ei lueta rakennukseksi.

Valintaperuste

Pysyväksi rakennetut kiinteät tilat.

Kartassa kuvattava rakennelma, kuten hyppyrimäki, uima-allas, uima- tai venelaituri, kanavan sulkulaite, satamalaite, telakka, teollisuuteen liittyvä kuljetusrata tai putkisto yms.

Myös rakennus, jonka käyttötarkoitusta ei voi tai ei ole tarkoituksenmukaista määritellä huonokuntoisuuden vuoksi.

Myös käyttöarvoltaan vähämerkityksellinen rakennelma, kuten leikkimökki, työmaaparakki, kevytrakenteinen autotalli tai ulkokäymälä.

Ominaisuudet

Tyyppi

kasvihuone

katos

katomyy

kivijalka

muu käyttö

Selite

Suositeltava geometria

alue/viiva

Visualisointi

Kuvataan pohjasijaintinsa mukaan sulkeutuvana alueena.

Rakennelman rajaamalla alueella ei esitetä muita kohteita, alueiden symboleita eikä korkeuskäyriä

Rakennelman ulkoreuna kuvataan ehyellä viivalla. Rakennelman muu reuna kuvataan kapealla katkoviivalla. Katoksen visualisoinnissa voidaan käyttää vaaleaa harmaasävyrasteria (RGB-arvo: [229 229 229] ).

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Ulkoreuna

0.2 mm

Kuva 65

Muu reuna

0.2 mm
2 + 2 mm

Kuva 66

Tyyppi

Viivan tyyppi

Selite

kasvihuone

ehyt viiva

kh

katos

ehyt viiva

kt

kivijalka

katkoviiva 2+2

muu käyttö

ehyt viiva

käyttötarkoitusta kuvaava selite tai lyhenne, esim. aiv, allas jne.

4.5.4 Maanalainen tila

Määritelmä

Maan alle rakennettu rakennuslupaa edellyttävä tila.

Valintaperuste

Maakellarit ja muut maanalaiset tilat, joissa on erillinen sisäänkäynti tai muita maastossa havaittavia rakenteita. Huonokuntoisia ja käyttämättömiä ei kuvata.

Selite

Maakellarin lyhenne. kr

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuvataan maalaisen tilan ulottuvuus tai likimääräinen ulottuvuus kapealla katkoviivalla.

Viiva tyyppi

Mitat

Esimerkkiviiva

kapea katkoviiva

0.2 mm
3 + 1 mm

Kuva 67

4.5.5 Maanalaisen tilan osa

Määritelmä

Maan alle rakennetun tilan osa.

Valintaperuste

Maanalaisen tilan osa, joka on kaavoituksen kannalta tarpeellista kuvata pohjakartalla.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuvataan maanalaisen tilan osan ulottuvuus tai likimääräinen ulottuvuus kapealla katkoviivalla.

Viiva tyyppi

Mitat

Esimerkkiviiva

kapea katkoviiva

0.2 mm
3 + 1 mm

Kuva 67

4.6 Rakenteet

Rakenteet-teemalla kuvataan muita rakenteita sekä tietoja niiden käyttötarkoituksesta ja ominaisuuksista.

graphics21

4.6.1 Aita

Määritelmä

Liikkumisen rajoittamiseksi tai alueen erottamiseksi tai suojaamiseksi tehty rakennelma.

Valintaperuste

Pysyvät ja tukevarakenteiset aidat. Tavallisia aidas- ja piikkilanka-aitoja ei yleensä kuvata.


Muu kuin kiviaita tallennetaan viivana siten, että suojeltava kohde sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kiviaita: kapea ehyt kaksoisviiva, viivojen välissä apusymboli 18 mm:n välein

Muu aita: kapea ehyt viiva, apusymboli 18 mm:n välein, apusymboli sijoitetaan suojattavan kohteen puolelle

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

kiviaita

Kuva 70

aita_kivi.svg

muu aita

graphics22

aita_muu.svg

Toiminnot

Kierto: symbolia kierretään aidan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.6.2 Tukimuuri

Määritelmä

Maamassoja tukeva rakenne, joka on rakennettu yleensä kivestä tai betonista.

Valintaperuste

Kuvataan tukimuurin reuna
Tukimuuri tallennetaan viivana siten, että ylätaso sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Tukimuurin yläreuna: kapea ehyt viiva, jossa ylätasoa osoittava apusymboli

Kuva

Tiedosto

graphics23

tukimuuri.svg

Toiminnot

Toisto: apusymboli 18 mm:n välein

Kierto: symbolia kierretään tukimuurin suunnan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.6.3 Meluaita

Määritelmä

Maantien, rautatien tai teollisuusalueen tms. viereen rakennettu, melulta suojaava rakenne.

Valintaperuste

Maamassoista rakennetut meluvallit kuvataan luiskina tai korkeuskäyrinä.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Ohut viiva, jossa on apusymboli 18 mm:n välein.

Kuva

Tiedosto

graphics24

meluaita.svg

Toiminnot

Toisto: apusymboli 18 mm:n välein

Kierto: symbolia kierretään meluaidan suunnan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.6.4 Porras

Määritelmä

Valintaperuste

Yleisten kulkuyhteyksien kannalta merkittävät portaat

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Porrasalue täytetään symbolisilla askelmaviivoilla ja reunaviiva esitetään/kuvataan. Askelmaviivoja piirretään myös kierreportaissa.

Toiminnot

Kierto: askelmaviivoja piirretään portaiden suuntaisesti

Toisto: askelmaviivoja piirretään kartografisen harkinnan mukaan

4.6.5 Tukivaijeri

Määritelmä

Maston tai vastaavan rakennelman tukivaijeri.

Valintaperuste

Päällekkäisistä tukivaijereista kartoitetaan pisin.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Vaijerin ankkurointipisteestä alkava ja mastoon päättyvä kapea ehyt viiva. Viivan lähtöpisteessä poikkiviiva (apusymboli).

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Tukivaijerin apusymboli

graphics25

tukivaijeri.svg

Toiminnot

Kierto: symbolia kierretään tukivaijerin suunnan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.6.6 Masto

Määritelmä

Kapea, pystysuora rakennelma.

Sähköntuotantoon käytettävät tuulivoimalat.

Valintaperuste

Kiinteät mastot

Yksityispihoilla sijaitsevia, kevytrakenteisia antennimastoja ja vastaavia ei yleensä kuvata.

Ominaisuudet

Tyyppi

antennimasto

valonheitinmasto

tuulivoimala

muu masto

Selite

Yli 40 m korkeiden mastojen korkeus maanpinnasta esitetään kartassa

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Mahdolliset tukivaijerit esitetään kohdeluokkana tukivaijeri.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

antennimasto

Kuva 74

masto_antennimasto.svg

valonheitinmasto

Kuva 75

masto_valonheitinmasto.svg

tuulivoimala

graphics26

masto_tuulivoimala.svg

muu masto

Kuva 77

muu_masto.svg

4.6.7 Savupiippu

Määritelmä

Kaasujen poistamiseen käytetty korkea rakennelma.

Valintaperuste

Erilliset ja huomattavat savupiiput.

Selite

Korkeus:

Yli 40 m korkeiden savupiippujen korkeus maanpinnasta esitetään kartassa.

Selite:

lyhenne: sp

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Symboli sijoitetaan savupiipun keskipisteeseen. Symbolin viivanvahvuus on 0.3 mm.

Kuva

Tiedosto

Kuva 78

savupiippu.svg

4.6.8 Muistomerkki

Määritelmä

Rakennettu muistomerkki, ei luonnonmuistomerkki.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Mittakaavan salliessa muistomerkin jalusta kuvataan kohteena Rakennelma.

Kuva

Tiedosto

Kuva 79

muistomerkki.svg

4.6.9 Kaivo

Määritelmä

Pohjavesikaivo.

Valintaperuste

Yleisessä käytössä olevat tai muut merkittävät erilliset kaivot.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 80

kaivo.svg

4.6.10 Suihkukaivo

Määritelmä

Suihkukaivona käytetty rakennelma.

Valintaperuste

Huomattavat, erilliset suihkukaivot. Vähäisiä, patsaaseen tai muuhun rakennelmaan liittyviä suihkukaivoja ei kuvata..

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Mittakaavan salliessa suihkukaivon reuna kuvataan kohteena Rakennelma.

Kuva

Tiedosto

Kuva 81

suihkulahde.svg

4.6.11 Maalämpökaivo

Määritelmä

Maalämmön talteen ottamiseksi porattu kaivo.

Valintaperuste

Kaavoitukseen ja maankäyttöön vaikuttavat merkittävät maalämpökaivot.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 82

maalampokaivo.svg

4.7 Maaliikenneverkko

Maaliikenneverkko-teema sisältää maaliikenneväylät ja niihin liittyvät rakennelmat ja alueet.

Maaliikenneverkko -teeman kohdeluokat.

graphics27

4.7.1 Liikenneväylä

Määritelmä

Maaliikenteen ajoradan reuna.

Valintaperuste

Tie kuvataan ajoradan reunan mukaan. Liikenneväylän ja kevytliikenneväylän välinen reuna kuvataan liikenneväylän reunana.

Ominaisuudet

Pinta

Kestopäällystetty
Kestopäällystämätön
Rakenteilla

Vertikaalisuhde

Maan pinnalla
Sillan alla tai tunnelissa

Selite

esim. yks. tie

Kuvattavuus

Kuvataan
Ei kuvata

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Pinnan tyyppi

Mitat

Esimerkkiviiva

kestopäällystetty

0.2 mm

Kuva 65

kestopäällystämätön

0.2 mm
10 + 1 mm

graphics28

rakenteilla

0.2 mm
8 + 3 mm

graphics29

Vertikaalisuhde

Mitat

Esimerkkiviiva

tunnelissa tai sillan alla

0.2 mm
3 + 2 mm

graphics30

Tunnelissa tai sillan alla oleva tie voidaan jättää esittämättä.

4.7.2 Kevyen liikenteen väylä

Määritelmä

Kevyttä liikennettä varten rakennettu tie.

Valintaperuste

Kuvataan kevytväylän reuna, Liikenneväylän ja kevytväylän välinen reuna kuvataan liikenneväylän reunana.

Ominaisuudet

Pinta

Kestopäällystetty
Kestopäällystämätön
Rakenteilla

Vertikaalisuhde

Maan pinnalla
Sillan alla tai tunnelissa

Selite

Kuvattavuus

Kuvataan
Ei kuvata

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Pinnan tyyppi

Mitat

Esimerkkiviiva

kestopäällystetty

0.2 mm

Kuva 65

kestopäällystämätön

0.25 mm piste
0.7 mm välein

graphics31

Vertikaalisuhde

Mitat

Esimerkkiviiva

tunnelissa tai sillan alla

0.2 mm
3 + 2 mm

graphics32

Tunnelissa tai sillan alla oleva tie voidaan jättää esittämättä.

4.7.3 Silta

Määritelmä

Risteävän liikenneväylän tai esteen ylittämiseen tarkoitetun rakennelman reuna.

Valintaperuste

Rakennelman reunan maanpinnan yläpuolella oleva osa esitetään pohjasijaintinsa mukaan. Kuvausta täydennetään esittämällä sillan rakenteita kuten siltapilari ja suojakaide. Lisäksi ilmoitetaan maanpinnan korkeusluku sillalla ja sen vieressä.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kapea ehyt viiva.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Kapea ehyt viiva

0.2 mm

Kuva 84

4.7.4 Siltarakenne

Määritelmä

Sillan tukipilari tai vastaava tukirakenne.

Valintaperuste

Kuvataan sillan reunan ulkopuolelle ulottuvat siltapilarit. Sillan kannen alla sijaitsevat rakenteet, jotka tekisivät kuvauksen epäselväksi, voidaan jättää kuvaamatta.

Ominaisuudet

Tyyppi

siltapilari

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuvataan siltapilarin reunat sijainnin mukaan kapealla ehyellä viivalla.

Sillan kannen alle jäävä pilari kuvataan katkoviivalla.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Viiva

0.2 mm

Kuva 85

katkoviiva

0.2 mm
2 + 2 mm

Kuva 86

4.7.5 Rummun suu

Määritelmä

Veden johtamiseen tarkoitetun, liikenneväylän alittavan rummun suu.

Yli 2 m leveän rummun suuaukko kuvataan kohteena tunnelin suu.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuvataan rummun suuaukkoon, veden kulkusuuntaan nähden poikittain sijoitettavalla symbolilla siten, että rumpu sijaitsee symbolin kuperalla puolella.

Kuva

Tiedosto

Kuva 87

rummun_suu.svg

Toiminnot

Kierto: symbolia kierretään rummun suunnan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan

4.7.6 Erityisrakenne

Maaliikenteen väylään kiinteästi liittyvät erityisrakenteet.

4.7.6.1 Suojakaide

Nimi

Suojakaide

Määritelmä

Tieltä ulosajon estämiseksi tehty rakennelma..

Valintaperuste

Paikannuksen kannalta merkittävät ja kuvausta selventävät.

Suositeltava geometria

viiva

Visualisointi

Leveä viiva kaiteen sijainnin mukaisesti.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Ehyt viiva

0.4 mm

Kuva 90

4.7.6.2 Paikoitusalue, levähdysalue, kääntöpaikka

Määritelmä

Maantieliikenteen käyttämän paikoitusalueen, levähdysalueen ja kääntöpaikan reuna.

Valintaperuste

Kuvataan liikennealueen reuna.

Ominaisuudet

Tyyppi

Kestopäällystetyn liikennealueen reuna

Kestopäällystämättömän liikennealueen reuna

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kestopäällystetty liikennealue kuvataan ehyellä viivalla.

Kestopäällystämätön liikennealue kuvataan katkoviivalla.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Ehyt viiva

0.2 mm

Kuva 88

Katkoviiva

0.2 mm
10 + 1 mm

Kuva 89

Liikennealueen tyyppiä kuvaamaan voidaan käyttää selitettä.

4.7.6.3 Tunnelin suu

Määritelmä

Tunnelin suuaukon yläpuolinen kallioleikkaus tai tukirakennelman reuna.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuvataan leikkauksen tai tukirakennelman ulkoreuna leveällä viivalla.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkiviiva

Ehyt viiva

0.4 mm

Kuva 90

4.7.6.4 Ilmarata

Määritelmä

Ilmassa olevien, vaijerien tai kiskojen varassa liikkuva kuljetusväline (myös hiihtohissi).

Ilmaradan kannatinpylväät suositellaan kuvattavaksi.

Suositeltava geometria

Viiva (ilmarata)

Piste tai viiva (ilmaradan kannatinpylväs)

Visualisointi

Kuvataan ilmaradan keskiviiva kapealla ehyellä viivalla.

Alle 5 metriä leveät ilmaradan kannatinpylväät kuvataan pylvään keskipisteeseen sijoitettavalla symbolilla. Yli 5 metriä leveät esitetään kannatinpylvään keskilinjaa kuvaavalla viivalla, jonka päihin lisätään symbolit.

Ominaisuus

Kuva

Tiedosto

Ilmarata

Ilmaradan kannatinpylväs (<5 m)

Kuva 91

ilmaradan_kannatinpylvas_piste.svg

Ilmaradan kannatinpylvät (> 5 m)

Kuva 92

ilmaradan_kannatinpylvas_viiva.svg

Toiminnot

Kierto: sekä symbolia että apusymbolia kierretään pylvään suuntaisesti

Toisto: apusymboli piirretään sekä viivan alkuun että loppuun

4.8 Rautatieliikenneverkko

Rautatieliikenneverkko-teema sisältää raideliikenneväylät ja niihin liittyviä rakennelmia.

graphics33

4.8.1 Raide

Määritelmä

Rautatie-, metro- ja raitiovaunukiskot.

Ominaisuudet

Ominaisuus

Raiteen sähköistys

sähköistetty

ei sähköistetty

Vertikaalisuhde

maan pinnalla

sillan alla tai tunnelissa

Valmiusaste

valmis

rakenteilla

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kuvataan raiteen eli kiskoparin keskilinja 0.6 mm leveällä viivalla.

Raiteen sähköistys

Kuva

Tiedosto

apusymboli

Kuva 94

sahkoistys.svg

Sillan alla tai tunnelissa kulkeva raide voidaan jättää kuvaamatta tai kuvataan katkoviivalla (4 mm + 3 mm).

Rakenteilla oleva raide kuvataan katkoviivalla (19 mm + 3 mm)

Toiminnot

Toisto: sähköistyksen apusymbolia toistetaan noin 100 mm välein

Kierto: apusymbolia kierretään siten, että se on kohtisuorassa raiteita vastaan

4.8.2 Raideliikennerakenne

Raideliikenteen rakennekohde (KuntaGML).

4.8.2.1 Rautatielaituri

Määritelmä

Liikenteeseen liittyvän henkilö- tai lastauslaiturin reuna.

Suositeltava geometria

Viiva

Rautatielaituri tallennetaan viivana siten, että sen ylätaso sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.

Visualisointi

Kuvataan kapealla ehyellä viivalla, johon liittyy laiturin ylätasoa osoittava apusymboli.

Ominaisuus

Kuva

Tiedosto

Rautatie-laiturin apusymboli

graphics34

rautatielaituri.svg

Toiminnot

Toisto: apusymboli 18 mm:n välein.

Kierto: symbolia kierretään laiturin reunan mukaisesti kohtisuoraan sitä vastaan.

4.8.2.2 Ratajohtopylväs

Määritelmä

Sähköistetyn radan ilmajohtojen kannatinpylväs.

Valintaperuste

Ilmajohtojen kannatinpylväät kuvataan tarvittaessa.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Ratajohtopylväs kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Ratajohtopylväs

Kuva 109

ratajohtopylvas.svg

4.9 Vesiliikenneverkko

Vesiliikenneverkko-teema sisältää pohjakartta-alueella olevia maalla sijaitsevia vesiliikenteeseen liittyviä rakennelmia.

graphics35

4.9.1 Vesiliikenteen turvalaite

Määritelmä

Vesiliikenteen turvalaite.

Valintaperuste

Kiinteät, maalla sijaitsevat turvalaitteet, kuten loistot ja linjataulut. Majakat kuvataan rakennuksena.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 97

vesiliikenteen_turvalaite.svg

4.10 Ilmaliikenneverkko

Ilmaliikenneverkko-teema sisältää pohjakartta-alueella olevia lentoliikenteeseen liittyviä kohteita, joilla on merkitystä maankäytön kannalta.

graphics36

4.10.1 Ilmaliikennekohde

4.10.1.1 Lähestymisvalo

Määritelmä

Kiitotien lähestymisvalo.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 99

lahestymisvalo.svg

Toiminnot

Kierto: symboli suunnataan siten, että pitkät viivat ovat kiintotien suuntaisia

4.10.1.2 Kiitotie

Määritelmä

Lentoliikenteen käyttämän erityisalueen reuna (lentokenttä, kiitotie).

Ominaisuudet

Tyyppi

kestopäällystetty

kestopäällystämätön

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kestopäällystetyn alueen reuna kuvataan ehyellä viivalla ja kestopäällystämättömän alueen reuna katkoviivalla.

Kiitotien tyyppi

Mitat

Esimerkkikuva

kestopäällystetty

0.2 mm

Kuva 100

kestopäällystämätön

0.2 mm
10 + 1 mm

Kuva 101

4.11 Sähköverkko

Sähköverkko-teema sisältää energian siirtoon tarkoitetut johdot, kaapelit ja putket sekä niihin liittyvät laitteet ja rakenteet.

Sähköverkko-teeman kohdeluokat.

graphics37

4.11.1 Sähköverkon osa

4.11.1.1 Sähkölinja ja kaapelireitti

Määritelmä

Sähkön johtamiseen tarkoitettu johtoyhteys.

Valintaperuste

Ilmajohdoista kuvataan yleensä vain suurjännitelinjat, joiden jännite on vähintään 20 kV.

Maanalaisista johtoyhteyksistä (kaapeleista) kuvataan vain kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kannalta merkitykselliset.

Selite

Jännite

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Johtoa kuvaavaan kapeaan viivaan liitetään apusymboli.

Johdon jännite ilmoitetaan (tekstinä) muuntajien välillä.

Kaapeli kuvataan kapealla katkoviivalla.

Tyyppi

Mitat

Esimerkkikuva

Ilmajohto

0.2 mm

Kuva 103

Kaapeli

0.2 mm
4 + 2 mm

Kuva 104

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

sähkölinja

Kuva 105

sahkoistys.svg

Toiminnot

Toisto: Apusymbolia toistetaan noin 100 mm:n välein.

Kierto: apusymbolia kierretään siten, että se on kohtisuorassa sähkölinjaa vastaan

4.11.1.2 Muuntaja

Määritelmä

Sähkön muuntamiseen ja jakeluun käytettäviä laitteita sisältävä aidattu kenttä.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Muuntoasemaa ympäröivä aita kuvataan omana kohteenaan sijaintinsa mukaan. Muuntoaseman rakennukset ja rakennelmat kuvataan kohderyhmien Rakennetut tilat tai Rakenteet kohteina.

Muuntoasema kuvataan aidan sisälle sijoitettavalla symbolilla.

Kuva

Tiedosto

Kuva 106

muuntaja.svg

4.11.1.3 Kaivo

Määritelmä

Sähkökaapeliin liittyvän rakennelman maanpäällinen osa.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Kuva

Tiedosto

Kuva 107

sahkoverkko_kaivo.svg

4.11.1.4 Kaappi

Määritelmä

Sähkökaapeliin liittyvän rakennelman maanpäällinen osa.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Kuva

Tiedosto

Kuva 108

sahkoverkko_laite.svg

4.11.1.5 Pylväs

Määritelmä

Ilmajohtojen kannatinpylväät.

Valaisinpylväs

Valintaperuste

Sähköjohtojen kannatinpylväät kuvataan, mikäli ao. sähköjohto kuvataan.

Suositeltava geometria

Piste (sähköpylväs ja valaisinpylväs)

Piste ja viiva (suurjännitepylväs)

Visualisointi

Sähköpylväs ja valaisinpylväs kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Suurjännitepylväs kuvataan pylväsrakennelman pitkän sivun mukaisesti viivana, jonka päissä on apusymboli.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Sähköpylväs

Kuva 109

sahkopylvas.svg

Suurjännitepylväs

(apusymboli viivan päässä)

Kuva 111

suurjannitepylvas.svg

Valaisinpylväs

graphics38

valaisinpylvas.svg

Toiminnot

Kierto: suurjännitepylvään apusymbolia kierretään siten, että se on samassa linjassa apusymboleja yhdistävän viivan kanssa.

4.11.1.6 Pylväsmuuntaja

Määritelmä

Sähköverkon laite, jolla muunnetaan sähkövirran jännitettä.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Kuva

Tiedosto

Kuva 112

pylvasmuuntaja.svg

4.12 Muut verkkoyhteydet

Muut verkkoyhteydet -teema sisältää muut pohjakartta-alueella olevat maankäytön kannalta merkitykselliset johdot ja putket sekä niihin liittyvät rakenteet.

graphics39

4.12.1 Verkon osa

4.12.1.1 Johto

Määritelmä

Tietoliikenne-, vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, kaasu-, öljy- ja höyryverkon johto.

Valintaperuste

Kuvataan maanpäällinen putki tai johto.

Kaukolämpö-, vesi- ja kaasujohdoista kuvataan merkitykseltään huomattavat.
Viemärijohdoista kuvataan pää- ja kokoojaviemärit.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Johto kuvataan kapealla viivalla, johon liitetään symboli 100 mm:n välein.

Maanpäällinen johto kuvataan ehyellä viivalla ja maanalainen johto katkoviivalla (4 mm + 2 mm). Symbolien viivanvahvuus on 0.3 mm.

Johtoon liittyvä laite- tai johtokaivo kuvataan tarvittaessa sijaintinsa mukaan käyttäen johtokaivo -symbolia.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Tietoliikennejohto

Kuva 113

tietoliikennejohto.svg

Vesijohto

Kuva 114

vesijohto.svg

Viemärijohto

 • jäte- ja sekavesi
 • sadevesi

Kuva 115

Kuva 116

viemari_jate.svg

viemari_sade.svg

Kaukolämpöjohto

Kuva 117

kaukolampo.svg

Kaasujohto

Kuva 118

kaasu.svg

Öljyjohto

Kuva 119

oljy.svg

Höyryjohto

Kuva 120

hoyry.svg

Toiminnot

Toisto: Apusymbolia toistetaan noin 100 mm:n välein.

Kierto: apusymbolia kierretään siten, että se on kohtisuorassa johtolinjaa vastaan

4.12.1.2 Johtokaivo

Määritelmä

Johtoon liittyvän rakennelman maanpäällinen osa.

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuvataan symbolilla sijaintinsa mukaan.

Kuva

Tiedosto

Kuva 107

johtokaivo.svg

4.13 Kiinteistötiedot

Kiinteistötiedot-teema sisältää kiinteistötietojärjestelmään sisältyvät kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä erityiskäyttöoikeusalueen.

Kiinteistötiedot -teeman kohdeluokat.

graphics40

4.13.1 Rekisteriyksikkö

Määritelmä

Kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistö, yhteinen alue tai muu rekisteriyksikkö, jolla on kiinteistötunnus.

Luettelo rekisteriyksikkölajeista löytyy Maanmittauslaitoksen määräyksestä Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistot (MML 471/0000 00/2014, http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/402001/)

Valintaperuste

Asemakaavan pohjakartalla kiinteistöjaotus esitetään täydellisenä.

Suositeltava geometria

Alue

Visualisointi

Asemakaavan pohjakartan alueella olevat rekisteriyksiköiden palstat esitetään kiinteistörajoilla rajattuina alueina, joilla esitetään kiinteistötunnus.

4.13.2 Kiinteistötunnus

Määritelmä

Kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus.

Valintaperuste

Asemakaavan pohjakartalla esitetään rekisteriyksiköiden kiinteistötunnukset.

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Kiinteistötunnus esitetään tekstinä rekisteriyksikön palstan alueella.

Kiinteistötunnus esitetään pohjakartalla väliviivamuodossa, esim. 858-401-1-5.

Värisuositus

Punainen

4.13.3 Käyttöoikeusyksikkö

Määritelmä

Käyttöoikeusyksikkö on kiinteistötietojärjestelmään käyttöoikeusyksikkönä merkitty, rekisteriyksikköön kohdistuva rasite, käyttöoikeus tai käyttörajoitus.

Valintaperuste

Muut kuin sijainnittomat käyttöoikeusyksiköt voi esittää pohjakartalla.

Luettelo käyttöoikeusyksikkölajeista löytyy Maanmittauslaitoksen määräyksestä Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistot (MML 471/0000 00/2014, http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/402001/)

Selite

esim. ras(ite)

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Alueen rajat esitetään katkoviivoilla. Siltä osin kuin käyttöoikeusyksikön raja yhtyy kiinteistörajaan, sitä ei esitetä.

Tyyppi

Mitat

Kuva

käyttöoikeus-yksikön raja

0.2 mm
2 + 4 mm

Kuva 122

Värisuositus

Magenta

4.13.4 Erityiskäyttöoikeusalue

Määritelmä

Alue, johon kohdistuu yleensä sopimukseen tai lakiin perustuva käyttöoikeus, mutta jota ei ole tallennettu alueena kiinteistötietojärjestelmään.

Valintaperuste

Rajavyöhykkeen reuna tai muu erityisalue.

Vuokra-alueista esitetään pysyväisluonteiset, kuten pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin perustuvat rakennuspaikat.

Erityiskäyttöoikeusalueet esitetään tarvittaessa.

Ominaisuudet

Tyyppi

vuokra-alue

rajavyöhyke

ampuma-alue

sotilasalue

muu käyttöoikeusalue

Selite

esim. amp.alue

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Alueen rajat esitetään katkoviivoilla. Siltä osin kuin erityiskäyttöoikeusalueen raja yhtyy kiinteistörajaan, sitä ei esitetä.

Rajavyöhykkeen reuna esitetään katkoviivalla, apusymboli rajavyöhykkeen puolelle.

Tyyppi

Mitat

Kuva

vuokra-alue

0.2 mm
2 + 4 mm

Kuva 122

rajavyöhyke

0.2 mm
4+2+4+

apusymboli

graphics41

muu käyttöoikeusalue

0.2 mm
5 + 2 + 2 + 2 mm

Kuva 125

Värisuositus

Magenta

Rajavyöhyke: punainen

4.13.5 Kiinteistöraja

Määritelmä

Kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tai muun rekisteriyksikön alueen raja.

Valintaperuste

Kiinteistöraja kulkee rajapisteiden kautta eikä leikkaa itseään. Kiinteistörajat muodostavat sulkeutuvia alueita. Maastokohteeseen yhtyvä ns. luonnonraja muodostetaan riittävällä pistetiheydellä.

Ominaisuudet

Kiinteistörajat esitetään pohjakartalla seuraavassa järjestyksessä (valtakunnan raja ylimmäisenä ja rekisteriyksikön raja alimmaisena):

Tyyppi

valtakunnanraja

kunnanraja

rekisteriyksikön raja

Tyyppi ”rekisteriyksikön raja” sisältää mm. tontin rajan, tilan rajan ja yleisen alueen rajan, Luettelo kaikista kiinteistörajalajeista löytyy Maanmittauslaitoksen määräyksestä Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterin koodistot (MML/1/012/2005, http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/402001/)

Rajaviivan varmuus

varma

epävarma

Kahden pisteen välinen suora tai matemaattisesti määritetty käyrä viiva on varma, jos kummankin rajan pisteen RSK-luku on pienempi kuin 0.5 m. Muut rajaviivat ovat epävarmoja.

Rajaviivan kuvattavuus

kuvataan

ei kuvata

Yleisen tiealueen sisäisiä lunastusyksiköiden välisiä rajoja ei esitetä kartalla ja niille voidaan antaa ominaisuus ’ei kuvata’. Muut rajaviivat ovat kuvattavia.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Kiinteistötietojärjestelmästä löytyvät kiinteistörajat visualisoidaan seuraavasti:

Tyyppi

Mitat

Esimerkkikuva

valtakunnanraja

0.7 mm
20+2+1+2 mm

Kuva 126

kunnanraja

0.7 mm
23+1+1+1 mm

graphics42

rekisteriyksikön raja (varma)

rekisteriyksikön raja (epävarma)

0.4 mm

0.4 mm
4 + 8 mm

Kuva 132

Kuva 133

Jos esimerkiksi kunnan tietojärjestelmästä saadaan eriteltyä erityyppisiä rekisteriyksikön rajoja, voidaan ne visualisoida seuraavasti:

Tyyppi

Mitat

Esimerkkikuva

kunnanosan/
kaupunginosan raja

0.7 mm
8+2+risti (mm)

Kuva 130

tontinraja ja yleisen alueen raja

0.4 mm

Kuva 131

Värisuositus

Punainen

4.13.6 Rajamerkki

Määritelmä

Kiinteistörajalle maastoon rakennettu rajamerkki tai muu rajan sijainnin osoittava rajapiste.

KTJ:ssä rajamerkkilajilla ’tuntematon’ tallennetun rajamerkin tilanne on pohjakartoituksen yhteydessä selvitettävä ja sen ominaisuudet määritettävä (rajamerkkilaji ja olemassaolo).

Ominaisuudet

Tyyppi (rajamerkkilaji)

Olemassaolo

rajapyykki

olemassa

rajaviitta

kadonnut

suuntapyykki

ei rakennettu

rajapiste

Selite

Numero

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Olemassa olevat rajamerkit esitetään vastaavalla symbolilla. Kadonneet rajamerkit esitetään symbolilla kadonnut rajamerkki. Rakentamaton rajamerkki, jolle on määritetty tarkat koordinaatit, kuvataan olemassa olevana rajapyykkinä. Rajaviitan pisteiden sekä rajapisteen halkaisija on 0.5 mm.

Symbolin yhteyteen liitetään selitteenä rajapisteen numero.

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

rajapyykki

Kuva 134

rajapyykki.svg

rajaviitta

Kuva 135

rajaviitta.svg

suuntapyykki

Kuva 136

suuntapyykki.svg

rajapiste

Kuva 137

rajapiste.svg

Kuva

Tiedosto

kadonnut rajamerkki

Kuva 138

rajamerkki_kadonnut.svg

Toiminnot

Kierto: rajaviitta ja suuntapyykki suunnataan rajan suuntaisesti.

4.14 Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu-teema sisältää laeissa, asetuksissa sekä viranomaispäätöksissä määrätyt suojellut luontokohteet ja -alueet.

Osa teeman kohteista on tallennettu käyttöoikeusyksikkölajeina KTJ:ään, osa mahdollisesti yleisinä alueina kuntien tietojärjestelmiin ja osa löytyy Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.

Luonnonsuojelu-teeman kohdeluokat.

graphics43

4.14.1 Suojeltava kohde

4.14.1.1 Pohjavesialue

Määritelmä

Viranomaisen määräämä pohjavedenottamon suoja-alue (Vesilaki 27.5.2011/587 11§).

Valintaperuste

Esim. KTJ:n käyttöoikeusyksikköinä määritellyt vedenottamot.

Selite

Vapaaehtoinen selite: pohjavesialue.

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Pohjavesialueen reuna tallennetaan viivana siten, että pohjavesialue sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.


Alueen reuna esitetään katkoviivalla, apusymboli pohjavesialueen puolelle.

Selite esitetään alueen sisällä.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkikuva

pohjavesialue

0.2 mm
4+2+4+apusymboli

Kuva 140

Värisuositus

Sininen2

4.14.1.2 Suojelualue

Määritelmä

Luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueet sekä aarnialueet, luonnonhoitometsät ja muu suojelualue

Valtion maalle perustetut suojelualueet rekisteröidään suojelualuekiinteistöinä ja niiden rajat ovat kiinteistörajoja.

Selite

Mahdollinen selite

Suositeltava geometria

Viiva

Visualisointi

Suojelualueen reuna tallennetaan viivana siten, että suojelualue sijaitsee viivan etenemissuuntaan nähden oikealla puolella.
Alueen reuna esitetään katkoviivalla, apusymboli suojelualueen puolelle.

Ominaisuus

Mitat

Esimerkkikuva

suojelualue

0.2 mm
4+2+4+apusymboli

Kuva 141

4.14.1.3 Merkittävä luontokohde

Määritelmä

Luonnonmuodostuma, jota ei voida tallentaa muuna kohteena, esimerkiksi hiidenkirnu, luola tms.

Valintaperuste

Kiinteä muinaisjäännös tai luonnonmuodostuma, kuten hiidenkirnu, luola tms.

Ominaisuudet

Muinaisjäännös

Muu merkittävä luontokohde

Selite

Vapaaehtoinen: kohdetta kuvaava selite, esim. hiidenkirnu.

Suositeltava geometria

Piste. Muinaisjäännöksen paksumman viivan viivanvahvuus on 0.4 mm.

Visualisointi

Tyyppi

Kuva

Tiedosto

Muinaisjäännös

Kuva 142

muinaisjaannos.svg

Merkittävä luontokohde

graphics44

merkittava_luontokohde.svg

4.14.1.4 Rauhoitettu kohde

Määritelmä

Luonnonmuistomerkki tai muu rauhoitettu (luonto)kohde.

Valintaperuste

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonmuistomerkit ja muut, esimerkiksi maastossa rauhoitetuiksi merkityt kohteet.

Ominaisuudet

Tyyppi

rauhoitettu kivi

rauhoitettu lehtipuu

rauhoitettu havupuu

rauhoitettu lehtipuurivi

rauhoitettu havupuurivi

muu

Selite

Suositeltava geometria

Piste. Symbolin viivanvahvuus on 0.3 mm.

Visualisointi

Rauhoitetun puurivin kuvausta täydennetään apusymbolein kartografisen harkinnan mukaan.

Tyyppi

Symboli

rauhoitettu puu

puu (kohdeluokka maasto) + apusymboli

rauhoitettu kivi

kivi (kohdeluokka maasto) + apusymboli

muu/ei tiedossa

rauhoitettu kohde / apusymboli

Kahden symbolin tapauksessa varsinainen kohdeluokan symboli sijoitetaan kohteen todellisen sijainnin mukaan ja (rauhoituksen) apusymboli sijoitetaan sen yhteyteen.

Kuva

Tiedosto

Kuva 143

rauhoitettu_kohde.svg

4.15 Karttatekstit

Karttatekstit-teema sisältää pohjakartalla esitettävät paikannimet.

graphics45

4.15.1 Paikannimi

Määritelmä

Vakiintunut ja käytössä oleva paikannimi. Paikannimet ovat joko luontonimiä, eli maastonimiä tai vesistönimiä, tai kulttuurinimiä, eli asutusnimiä tai muita kulttuurinimiä.

Valintaperuste

Kartassa esitetään kaikki tärkeimmät asutus-, maasto- ja vesistönimet sekä kaikki rautatieliikennepaikkojen nimet. Tarvittaessa voidaan esittää katujen ja teiden nimiä.

Kunnan nimi esitetään tarvittaessa kunnan rajan yhteydessä.

Ominaisuudet

Luokka

kunta

yksinäistalo

kunnanosa/kaupunginosa

iso asutuskeskus tai kylä

asutuskeskus

kylä tai kulmakunta

maastonimi

vesistönimi

rautatieliikennepaikan nimi

kadun nimi/tien nimi

Selite

Luokka

Suositeltava geometria

Referenssipiste

Visualisointi

Paikannimi esitetään pelkkänä selitteenä. Vesistönimet esitetään kursivoituna tekstinä, muut normaalina tekstinä.

Luokka

Tekstin koko

kunta

20

yksinäistalo

16

kaupunginosa

18

iso asutuskeskus tai kylä

18

asutuskeskus

16

kylä tai kulmakunta

16

maastonimi

8/12/18

vesistönimi

8/12/18

rautatieliikennepaikan nimi

12

kadun nimi/tien nimi

8/12/18

4.16 Paikannusjärjestelmät

Teema sisältää kiintopisteet.

graphics46

4.16.1 Kiintopiste

4.16.1.1 Tasokiintopiste

Määritelmä

Pysyvästi maastoon merkitty tasokiintopiste.

Valintaperuste

Kartoituksen koordinaattijärjestelmässä määritetyt peruskiintopisteet ja käyttöpisteet.

Selite

Pistenumero

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Kuva

Tiedosto

Kuva 146

tasokiintopiste.svg

4.16.1.2 Korkeuskiintopiste

Määritelmä

Pysyvästi maastoon merkitty korkeuskiintopiste.

Valintaperuste

Kartoituksen korkeusjärjestelmässä määritetyt korkeuskiintopisteet.

Selite

Pistenumero

Korkeusarvo

Suositeltava geometria

Piste

Visualisointi

Symbolin yhteyteen liitetään selite (pistenumero ylempänä, korkeusarvo alempana).

Kuva

Tiedosto

Kuva 147

korkeuskiintopiste.svg

5 Kohteiden esimerkkikuvaukset

Maanpinta

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics47

lehtimetsä

havumetsä

sekametsä

maastokuvion reuna: yksikäsitteinen/epämääräinen

graphics48

lehtipensaikko

hakattu metsä

suo:

-helppokulkuinen

-vaikeakulkuinen

maastokuvion reuna: yksikäsitteinen/epämääräinen

graphics49

avokallio:

-viivamainen ja aluemainen

hietikko

kivikko

harva louhikko

maastokuvion reuna: yksikäsitteinen/epämääräinen

graphics50

täytemaa-alue

varvikko

havupensaikko

soistuma

jyrkänne

maastokuvion reuna: yksikäsitteinen/epämääräinen

graphics51

hautausmaa

polku/ajopolku

rakennus, pieni selite

kivimuuri

paikoitusalue, selite

luiskan ylä- ja alareuna

puutarha, nurmikko

graphics52

pelto

niitty

yksikäsitteinen maastokuvion reuna

graphics53

maa-ainestenottoalue

karkea/hieno/eloperäinen

Maanpinnan korkeus

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics54

johtokäyrä/ välikäyrä/ apukäyrä

rinneviiva

maanpinnan korkeus

Kasvillisuus

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics55


lehtipuurivi

havupuurivi


pensasaita


lehtipuu/merkittävä lehtipuu

havupuu/merkittävä havupuu

pensas/merkittävä pensas

Vesistöt/vesikohde

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics56

lampi tai vesikuoppa

oja tai puro

-yksikäsitteinen ja epämääräinen

veden virtaussuunta

lähde

graphics57

säännöstellyn vesialueen rantaviiva

rantaviiva yksikäsitteinen ja epämääräinen

matalikko

matalikon reuna

vesikivi:

-vedenpäällinen, vedenpinnassa ja vedenalainen

vesiliikenteen turvalaite

vesistönimi

vedenpinnan korkeus, säännöstelyrajat

graphics58

luonnon rantaviiva

koski tai putous

tulva-alue

veden virtaussuunta

Rakennetut tilat

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics59

asuinrakennus, pientalo, harjaviiva

vapaa-ajan asuinrakennus, harjaviiva

graphics60

asuinrakennus, kerrostalo

sisennys, uloke

graphics61

liike-, toimisto-, kokoontumis-, opetus-, hoitoalan tai palo- ja pelastustoimen rakennus

kerrosrajoja

graphics62

tehdasrakennus

harjaviiva

graphics63

varastorakennus

harjaviiva

graphics64

navetta, hevostalli tai muu maa-, metsä-, tai kalatalousrakennus

muu rakennus

graphics65

keskeneräinen rakennus

kivijalka

kasvihuone

katos

graphics66

maanalainen rakennelma, selite

rakennelma, portaat, selite

graphics67

liikennerakennus, selite, ajoluiska, portaat, kierreportaat

Rakenteet

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics68

kiviaita tai -muuri

antennimasto, tukivaijeri ja maston korkeus maanpinnasta


aita

savupiippu, savupiipun korkeus, valonheitinmasto

muistomerkki, tuulivoimala, muu masto


suihkulähde, kaivo, maalämpökaivo

tukimuuri, korkeuslukuja

ilmarata, kannatinpylväät, selite

Maaliikenneverkot

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics69

liikenneväylä:

-päällystämätön ja päällystetty

kevyen liikenteen väylä:

-päällystämätön ja päällystetty

rummun suu:

- < 2 m ja >2 m

tunneli:

-tie tunnelissa, kevytväylä tunnelissa

graphics70

meluaita

rakenteilla oleva tie

paikoitusalue

varastoalue

levähdysalue

graphics71

silta, siltapilarit, suojakaiteet, korkeusluvut

sillanpinnan korkeus ja vedenpinnan korkeus

Rautatieliikennerakenne

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics72

raide:

-rakenteilla

-ei sähköistetty, tunnelissa

-sähköistetty

-henkilö- tai lastauslaiturin reuna

Ilmaliikenneverkko

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics73

Kiitotie

-kestopäällystetty, lähestymisvaloja


-kestopäällystämätön

Johtoyhteydet

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics74

voimalinja

pylväs
pylväsmuuntaja
sähkökaappi

sähkökaapeli ja
kaapelikaivo

graphics75

suurjännitelinja,
suurjännitepylväs,
muuntaja

graphics76

Muut verkkoyhteydet:
Tietoliikennejohto

Kaukolämpöjohto
Vesijohto

Kaasujohto

Jätevesiviemäri

Sadevesiviemäri

Höyryjohto

Öljyjohto

Kiinteistötiedot

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics77

kunnan raja

rajapyykki

kadonneen rajamerkin todennäköinen sijainti

rajapiste

suuntapyykkejä

rekisteriyksikön raja

epävarma rekisteriyksikön raja

rekisterinumero

rajaviitta

graphics78

tontin ja yleisen alueen raja

yleisen alueen numero

tontin numero

käyttöoikeusyksikön raja

rajapyykki

Luonnonsuojelu

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics79

pohjavesialue

erityisrajoitus- tai suojelualueen reuna

Paikannimi

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics80

kunnan nimi

yksinäistalon, asutuskeskuksen, kylän tai kulmakunnan nimi

kaupunginosan, ison asutuskeskuksen tai kylän nimi

graphics81

maastonimi

vesistönimi

graphics82

kadun nimi/tien nimi

rautatieliikennepaikan nimi

Paikannusjärjestelmät

Kuva

Kohdeluokka ja tyyppi

graphics83

tasokiintopiste

korkeuskiintopiste ja korkeusluku