JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen

Liite 4 Kohteiden kartoituksen laatuvaatimukset

 • Versio: 1.0 / 20.3.2013
 • Julkaistu: 2.5.2014
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Tässä liitteessä esitetään pohjakartalla esitettävien kohteiden paikkatiedon laatuvaatimukset.

2 Yleistä

Kartoitettavien kohteiden sallitut pistekeskivirheet, laskettuna määrityksen perustana olevien kiintopisteiden suhteen, on esitetty tämän liitteen luvussa 3.

Mittausluokan 1 tarkkuusvaatimukset on tarkoitettu paikkatietojärjestelmästä tulostettaville 1:1000- mittakaavaisille kartoille.

Esitettyä tarkempaa vaatimustasoa, mittausluokkaa 1e, voi käyttää, jos karttatietokantaa on tarkoitus käyttää osana kunnan maastotietojärjestelmää ja hyödyntää suurta tarkkuutta edellyttävässä teknisessä suunnittelussa. Mittausluokan 1e vaatimustaso on kaksinkertainen mittausluokan 1 vaatimustasoon nähden, jotka esitetään myöhemmissä taulukoissa. Esimerkiksi rakennuksen seinälinjan tarkkuusvaatimus:

 • mittausluokassa 1:0.2 m
 • mittausluokassa 1e:0.1 m

Mittausluokassa 1e on yleensä tarpeellista käyttää tarkempaa kohdeluokitusta ja kauttaaltaan kolmiulotteista mallinnusta.

Mittausluokassa 2 karttatietokannalta edellytetään taulukossa esitettyjä tarkkuuksia kartan mittakaavasta riippumatta.

Mittausluokassa 3 esitetyt tarkkuudet on tarkoitettu 1:2000-mittakaavaisille kartoille. 1:5000-mittakaavaisille kartoille voidaan hyväksyä kaksinkertaiset pistekeskivirheet. Rajamerkeiltä edellytetään kuitenkin aina luvussa 3.1 esitettyä mittausluokan mukaista tarkkuutta.

Taulukoihin on koottu myös kaavan pohjakartan kohteiden muut laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset on esitetty AQL-lukuina (sallittujen virheiden/puutteiden/poikkeamien määrä 100 yksikköä kohden).

3 Kohteiden kartoituksen laatuvaatimukset

Kohteiden tasotarkkuusvaatimukset on esitetty pistekeskivirheinä. Kohteen tasosijainnin epävarmuus 95 % merkitsevyystasolla on 2.5 * pistekeskivirhe.

Pistekeskivirhe voidaan määrittää kaavalla:

graphics1

missä

 • N, E = pisteen/kohteen teoreettinen keskiarvo
 • Nmi, Emi = pisteen/kohteen mitattu arvo

Kohteiden korkeustarkkuusvaatimukset on esitetty korkeusvirheenä.

Satunnaisotoksessa saa virheen ylittäviä pisteitä esiintyä korkeintaan 5%.

3.1 Rajamerkkien kartoitus- ja merkintämittausten tasotarkkuusvaatimukset

Rajamerkkien kartoitus- ja merkintämittausten tasotarkkuusvaatimukset (RSK-luku) mittausluokittain ovat seuraavat:

 • mittausluokka 1:≤ 0.12 m
 • mittausluokka 2:≤ 0.20 m
 • mittausluokka 3:≤ 0.30 m

RSK-luku on määritelty MML:n määräyksessä Määräys mittausten tarkkuudesta ja rajamerkeistä kiinteistötoimituksissa.

Kaavoitusmittauksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki maastossa yksiselitteisesti tunnistettavissa olevat rajamerkit on kartoitettu mittausluokan tarkkuutta vastaavasti. Rajamerkit, joiden aikaisempi kartoitustarkkuus (RSK-luku) ei ole riittävä, on kartoitettava uudestaan.

3.2 Maanpinta - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Metsä

2

2

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

5

5

5

 • havumetsä
 • lehtimetsä
 • sekametsä
 • hakattu metsä
 • lehtipuutaimikko
 • havupuutaimikko
 • varvikko
 • harva louhikko
 • soistuma

Suo

2

2

5

OMINAISUUDET

-Tyyppi

5

5

5

 • helppokulkuinen
 • vaikeakulkuinen

Kivi

2.0 m

2

3.0 m

2

5.0 m

2

Jyrkänne

1.5 m

2

2

3.0 m

2

2

5.0 m

5

Luiska

2.0 m

2

3.0 m

2

5.0 m

5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

5

 • yläreuna
 • alareuna

Täytemaa-alue

2.0 m

2

3.0 m

2

5.0 m

5

Varastoalue

2.0 m

2

3.0 m

2

5.0 m

5

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Maa-aineisten

ottoalue

2

2

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

 • sora/hiekka
 • savi
 • muta/turve

Polku

2.0 m

5

3.0 m

5

5.0 m

10

Muumaa-alue

2

2

5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

5

 • hietikko
 • kivikko
 • avokallio
 • pelto
 • niitty
 • nurmikko
 • puutarha
 • tulva-alue
 • hautausmaa
 • maastokuvion reuna
 • maastoselite

3.3 Maanpinnan korkeus - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Korkeuskäyrä

2

2

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

 • johtokäyrä
 • välikäyrä
 • apukäyrä

Maanpinnan korkeusluku

5

5

5

3.4 Kasvillisuus - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Havupuurivi

1.5 m

5

5

2.0 m

5

5

4.0 m

10

10

Lehtipuurivi

1.5 m

5

5

2.0 m

5

5

4.0 m

10

10

Pensasaita

1.5 m

5

5

2.0 m

5

5

4.0 m

10

10

Havupuu

1.5 m

5

2.0 m

5

4.0 m

10

OMINAISUUDET

- Tyyppi

5

5

10

 • huomattava

Lehtipuu

1.5 m

5

2.0 m

5

4.0 m

10

OMINAISUUDET

- Tyyppi

5

5

10

 • huomattava

Pensas

1.5 m

5

2.5 m

5

4.0 m

10

OMINAISUUDET

- Tyyppi

5

5

10

 • huomattava

3.5 Vesistöt - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Vesikohde

2.0 m

2

3.0 m

2

4.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

 • vesialue
 • rantaviiva
 • säännöstellyn vedenpinnan yläreuna
 • vedenpinnan korkeusluku
 • oja, puro
 • lampi

3.6 Rakennetut tilat - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Rakennus

seinälinja/nurkka

0.2 m

2

0.5 m

2

1.0 m

2

OMINAISUUDET

- Rakennustunnus

- Käyttötarkoitus

- kerrosluku

5

5

5

5

5

5

 • asuinrakennus
 • vapaa-ajan rakennus
 • liikerakennus
 • hoitoalan rakennus
 • toimistorakennus
 • kokoontumisrakennus
 • opetusrakennus
 • teollisuusrakennus
 • varastorakennus
 • maatalousrakennus
 • liikennerakennus
 • palo- ja pelastustoimenrakennus
 • muu rakennus
 • keskeneräinen rakennus

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Rakennuksen osa

reunalinja/nurkka

0.2 m

10

0.5 m

10

1.0 m

10

OMINAISUUDET

- Tyyppi

10

10

10

 • kerrosraja
 • sisennys
 • uloke
 • harja
 • ajoluiska

Rakennelma

seinälinja/nurkka

0.2 m

2

0.5 m

2

1.0 m

2

OMINAISUUDET

- Käyttötarkoitus

5

5

5

 • kasvihuone
 • katos
 • kivijalka
 • muu käyttö

Maanalainen tila

reunalinja

0.5 m

2

5

1.0 m

2

5

3.0 m

2

5

Maanalaisen tilan osa

0.5 m

2

5

1.0 m

2

5

3.0 m

2

5

3.7 Rakenteet - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Rakenn e

0.5 m

2

1.0 m

2

2.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

- korkeus

- nimi/selite

2

2

5

2

2

5

2

2

10

 • tukimuuri
 • meluaita
 • tukivaijeri
 • masto
 • savupiippu
 • muistomerkki
 • suihkukaivo

Rakenne

0.5 m

5

1.0 m

5

2.0 m

10

OMINAISUUDET

- Tyyppi

 • aita
 • porras
 • kaivo
 • maalämpökaivo

3.8 Maaliikenneverkko - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Liikenneväylä

reuna

0.5 m

2

1.0 m

2

2.0 m

2

OMINAISUUDET

- Pinta

- Vertikaalisuhde

2

2

2

2

5

5

 • kestopäällystetty
 • kestopäällystämätön
 • rakenteilla

Kevyen liikenteen väylä

reuna

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

OMINAISUUDET

- Pinta

- Vertikaalisuhde

2

2

2

2

5

5

 • kestopäällystetty
 • kestopäällystämätön

Silta

0.5 m

2

5

1.0 m

2

5

2.0 m

2

5

Siltarakenne

0.5 m

2

5

1.0 m

5

5

3.0 m

5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

 • siltapilari

Rummun suu

0.5 m

2

5

1.0 m

2

5

3.0 m

2

Erityisrakenne

0.5 m

2

5

1.0 m

5

5

2.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

 • suojakaide
 • paikoitusalue
 • levähdysalue
 • kääntöpaikka
 • tunnelin suu
 • ilmarata
 • ilmaradan kannatinpylväs

3.9 Rautatieliikenneverkko - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Raide

0.5 m

2

1.0 m

2

2.0 m

2

OMINAISUUDET

- Sähköistys

- Vertikaalisuhde

- Valmiusaste

2

2

2

2

2

2

5

5

5

 • sähköistetty/ei
 • maan pinnalla /pinnan alla
 • valmis/rakenteilla

Raideliikenne -rakenne

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

2

5

5

 • rautatielaituri
 • ratajohtopylväs

3.10 Vesiliikenneverkko - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Vesiliikenteen turvalaite

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

3.11 Ilmaliikenneverkko - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Ilmaliikennekohde

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

 • lähestymisvalot
 • kiitotie

3.12 Sähköverkko - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Sähköverkon osa

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

 • sähkölinja yli 20kV
 • muuntaja yli 20kV
 • kaivo ja kaappi yli 20kV
 • pylväs (sähköpylväs yli 20kV)
 • pylväsmuuntaja yli 20kV

3.13 Muut verkkoyhteydet - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Verkon osa

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

JOHTO

- Tyyppi

JOHTOKAIVO

 • tietoliikennejohto
 • vesijohto
 • viemärijohto
 • kaukolämpöjohto
 • kaasujohto
 • öljyjohto
 • höyryjohto

3.14 Kiinteistöt ja rajamerkit - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Rekisteriyksikkö

0.5

0.5

0.5

Kiinteistötunnus

0.5

2

0.5

2

0.5

2

Kiinteistöraja

0.5

0.5

0.5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

- Rajan varmuus

2

2

2

2

2

2

 • valtakunnanraja
 • kunnanraja
 • rekisteriyksikön raja

Ra jamerkki

0.12 m

0.5

0.2 m

0.5

0.3 m

0.5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

- Olemassaolo

- Numero

2

5

5

2

5

5

2

5

5

 • rajapyykki
 • rajaviitta
 • suuntapyykki
 • rajapiste

3.15 Luonnonsuojelu - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Suojeltava kohde

0.5 m

2

1.0 m

2

3.0 m

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

 • pohjavesialue
 • suojelualue
 • merkittävä luontokohde
 • rauhoitettu kohde

3.16 Karttatekstit - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Paikannimi

5

5

5

OMINAISUUDET

- Tyyppi

5

5

5

 • kunta
 • yksinäistalo
 • kaupunginosa
 • iso asutuskeskus tai kylä
 • asutuskeskus
 • kylä tai kulmakunta
 • maastonimi
 • vesistönimi
 • rautatieliikennepaikan nimi

3.17 Paikannusjärjestelmät - kohderyhmä

Kohdeluokka

Mittausluokka 1

Mittausluokka 2

Mittausluokka 3

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Piste-

keskivirhe

Täydellisyys

(AQL-luku)

Temaattinen tarkkuus

(AQL-luku)

Tyyppi

Kiintopiste

2

2

2

OMINAISUUDET

- Tyyppi

2

2

2

 • tasokiintopiste
 • korkeuskiintopiste

3.18 Korkeustarkkuus

Korkeuskäyrällä olevan pisteen tai numeerisesta korkeusmallista interpoloidun pisteen korkeustarkkuusvaatimus on

 • mittausluokka 1:≤ 0.12 m
 • mittausluokka 2:≤ 0.20 m
 • mittausluokka 3:≤ 0.40 m

Kolmiulotteinen kartoitus (mittausluokka 1e): ≤ 0.08 m

Rikkonaisessa maastossa sallitaan kaksinkertainen epätarkkuus.