JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi

Liite 2 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 10.4.2014
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Yleistä

Tässä liitteessä on kuvattu kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli.

2 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli

UML-mallin kuvaamisessa on noudatettu pääosin JHS 162:n ohjeita. Aineiston koko tietosisältöä ei ole kuitenkaan esitetty, vaan päähuomio on kiinnitetty aineiston luokkien ja niiden välisten suhteiden kuvaamiseen.

Attribuutteja ei ole kuvattu luokkiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Luokissa, joissa on attribuutteja, kaikkia attribuutteja ei ole lueteltu. Esitystapa vastaa D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines -dokumentin UML-malleja.

Keskeisiä luokkia on havainnollistettu vahvennetulla viivalla. Nämä luokat ovat Tielinkki, Tiesolmu, Lineaarilokaatio, Tietolaji, Vaihtolinkki ja Vaihtosolmu.

Luokkien välistä perintää on havainnollistettu nuolella. Aliluokka perii kaikki yliluokalle määritellyt ominaisuudet itselleen.

UML-malli on esitetty kuvassa 1.

Taulukko 1. Keskeiset luokat ja niiden sisältö

Luokka

Sisältö

Tielinkki

Tielinkin geometria ja joukko koko tielinkin pituudella voimassa olevia attribuutteja. Tieto linkin alku- ja loppusolmusta

Tiesolmu

Tiesolmun sijainti

Lineaarilokaatio

Tielinkkiin liittyvän ominaisuustiedon sijainti linkillä

Tietolaji

Tielinkkiin lineaarilokaation avulla sidotun pistemäisen tai viivamaisen ominaisuustiedon tietolaji, attribuutti ja attribuutin arvo.

Vaihtolinkki

Linkki, joka yhdistää kaksi eri kulkumuodon liikenneverkkoa toisiinsa

Vaihtosolmu

Luokka, joka kerää yhteen eri kulkumuotojen pysäkkejä tai alemman tason vaihtosolmuja mahdollistaen multimodaalisten matkaketjujen toteuttamisen.

graphics1
Kuva 1. Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston UML-malli.