JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 11.12.2014
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Julkishallinnon avoimen datan lisenssin, jäljempänä avointen tietoaineistojen käyttöluvan, tarkoituksena on antaa oikeudellinen varmuus siitä, että käyttöluvan kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Käyttölupa antaa oikeudellisen pohjan datan vapaalle ja korvauksettomalle uudelleenkäytölle ja jatkojalostamiselle maailmanlaajuisesti.

Uudelleenkäytön oikeudet Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin suositellaan myönnettäviksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Suositeltava käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0; https://creativecommons.org/licences/by/4.0/deed.fi). Tapauksissa, jolloin datan yksilöiminen ja datan tuottajan tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista, voidaan käyttää myös CC0-lisenssiä (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Tällöin data on vapaasti käytettävissä ja jalostettavissa ilman mitään rajoitteita.

Tavoitteena on harmonisoida julkisen hallinnon käytäntöjä tiedon luovuttamisessa. Suositus kuvaa Suomen julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin sovellettavan, kansainvälisesti yhteentoimivan avointen tietoaineistojen käyttöluvan soveltamisohjeineen tiedon uudelleen käyttöä varten. Käyttölupa helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhtenäistää siihen liittyviä käytäntöjä.

Kun tietoaineistoja käytetään uusissa sovelluksissa, sovelluksesta täytyy käydä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle tietoaineistolle ja mihin muokkaajalla on oikeudet. Muokkaajan oikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen tietoaineiston käyttöä. Käyttöluvasta käy myös selkeästi ilmi, että silloin kun tietoaineisto ei ole tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaamaa tai tietty käyttö ei ole luvanvaraista, mitään käyttölupaa ei tarvita.

Käyttölupa ei koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai henkilötietoja tai muussa lainsäädännössä salassa pidettäviksi määriteltyjä tietoja.

Käyttölupaa valittaessa oltiin tietoisia siitä, että kyseessä on yksityisen järjestön hallinnoima Yhdysvaltain oikeusjärjestelmään perustuva käyttölupa, mutta Creative Commons -lisenssien laajan kansainvälisen vakiintuneisuuden ja yhteentoimivuuden tuomien etujen katsottiin edesauttavan ja nopeuttavan suomalaisten tietovarantojen uudelleenkäyttöä paremmin kuin puhtaasti kansalliseen käyttölupaan pohjautuva tietovarantojen avaaminen. Suomessa tullaan kuitenkin tarkasti seuraamaan EU:ssa tapahtuvaa kehitystä julkishallinnon tietovarantojen lisensointikäytännöissä ja mikäli uusi yhtenäinen eurooppalainen käytäntö muodostuu tässä asiassa, myös Suomessa ollaan valmiita uudelleen arvioimaan tätä suositusta.

Tämän suosituksen tarkoituksena on tehdä suosituksen kohteena olevan Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan sisältö ymmärrettävämmäksi julkishallinnon käytännön soveltamistilanteissa. Suositusta on siksi luettava yhdessä varsinaisen käyttöluvan tekstin kanssa, joka on huomattavasti yksityiskohtaisempi. Koska se on kirjoitettu kansainvälistä käyttäjäyhteisöä silmällä pitäen, siinä ei kuitenkaan ole voitu tekstin tasolla ottaa huomioon eräitä Suomen tekijänoikeuslainsäädännön erityispiirteitä, kuten esimerkiksi luettelosuojaa. Tätä suositusta täydentävät päivitettävät tekniset sovellusohjeet.

2 Soveltamisala

Tämän suosituksen mukaista käyttölupaa käytetään julkishallinnon tietovarantojen uudelleenkäytön edistämiseksi. Käyttölupa sallii tietoaineistojen maailmanlaajuisen, korvauksettoman uudelleenkäytön ja jatkojalostamisen millä tahansa tavalla. Suositus ei koske tietokoneohjelmia. Oikeudet Suomen julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöön suositellaan myönnettäväksi avoimella käyttöluvalla, joka kuuluu Creative Commons -lisenssiperheeseen. Suositeltava käyttölupa on joko Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai CC0.

Suosituksen kohderyhmiä ovat:

 • julkishallinnon tietovarantojen ja tietojärjestelmien omistajat, jakelijat ja ylläpitäjät
 • julkishallinnon tietovarantojen käyttäjät, hyödyntäjät ja sovellusten kehittäjät: yritykset, kansalaiset, tutkijat ja kouluttajat.

3 Viittaukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietokantojen oikeudellisesta suojasta, 1996/9/EY

Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

PSI-direktiivi (Public Sector Information) julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY) ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamista koskeva direktiivi 2013/37/EU

Laki Suomen säädöskokoelmasta 25.2.2000/188

Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista 25.2.2000/189

Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404

Bernin sopimus

WTO:n TRIPS - sopimus (Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights)

Creative Commons -lisenssiperhe

4 Termit ja lyhenteet

aineisto

fi aineisto

yksilöitävissä oleva kokoelma sisältöjä

avoin data

fi avoin data

data, joka on kenen tahansa uudelleen käytettävissä maksutta, luvallisesti ja koneluettavassa muodossa

avoin tieto

fi avoin tieto

tieto, jota kuka tahansa voi eri tavoin käyttää uudelleen maksutta ja luvallisesti

Creative Commons Nimeä (CC BY)

fi Creative Commons Nimeä (CC BY)

en Creative Commons Attribution (CC BY)

se Creative Commons Erkännande (CC BY)

Creative Commons -lisenssiperheeseen kuuluva käyttölupa, jonka perusteella käyttöluvan kohteena oleva aineisto on vapaasti edelleen kopioitavissa, jaettavissa ja muokattavissa sillä edellytyksellä, että käyttöluvan myöntäjän edellyttämät tiedot aineiston laatijasta ja aineistosta identifiointitietoineen mainitaan luvan edellyttämällä tavalla

Creative Commons Zero (CC0)

fi Creative Commons Zero (CC0)

en Creative Commons Zero (CC0)

se Creative Commons Zero (CC0)

Creative Commons -lisenssiperheeseen kuuluva käyttölupa, jonka perusteella käyttöluvan kohteena oleva aineisto on käytettävissä rajoittamattomasti ilman mitään tekijänoikeuteen perustuvia ehtoja tai muita vaatimuksia

data

fi data

tieto koneellisesti käsiteltävässä muodossa

Kun raakadataa käsitellään ja tulkitaan, siitä voi syntyä informaatiota ja lopulta tietoa. Raakadataa ovat esimerkiksi puheen äänteet, painetun tekstin kirjaimet, bitit tietokoneessa, ilmiöitä koskeva tallennettu numerotieto, biologinen data ja yksittäiset tosiseikat. Tilastot, julkaisut, videotallenteet, kuvat, kartat ja 3D-mallit sisältävät raakadataa. Raakadatan ja informaation ero on suhteellinen. Raakadataa käsitellään monesti useassa vaiheessa, ja yhden vaiheen käsitelty data saattaa olla raakadataa seuraavalle vaiheelle.

julkisuuslaki

fi julkisuuslaki

laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 21.5.1999/621

koneluettavuus

fi koneluettavuus

ominaisuus, joka tukee datan koneellista yksilöimistä, tunnistamista ja poimimista

käyttöehdot

fi käyttöehdot

ehdot, jotka koskevat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien suojaaman aineiston käyttöä

käyttölupa

fi käyttölupa

en license /US/, licence /GB/

käyttöehtoihin perustuva ei-yksinomainen oikeus käyttää aineistoa

lisenssi

fi lisenssi

en license /US/, licence /GB/

käyttölupa

lähioikeudet

fi lähioikeudet

tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet, joilla suojataan sellaisia henkisen työn esityksiä tai henkiseen työhön liittyvää taloudellista panostusta, jonka tuloksena ei synny tekijänoikeudellisen suojan ylittäviä teoksia

Lähioikeuksilla suojataan mm. tietokantoja ja luetteloita sekä esittävien taiteilijoiden suoritteita, äänite- ja kuvatallennetuottajia sekä yleisradioyhtiöiden oikeutta lähetyssignaalinsa.

PSI-direktiivi

fi PSI-direktiivi

direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY)

raakadata

fi raakadata

koneellisesti luettavissa oleva data, johon ei kohdistu tekijänoikeuksia

sui generis; erityislaatuinen

fi sui generis

katso tietokantojen sui generis -suoja

tieto

fi tieto

data, informaatio tai näiden perusteella muodostuva tietämys

tietoaineisto

fi tietoaineisto

en dataset

yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja

tietokantojen sui generis -suoja

fi tietokantojen sui generis -suoja

EU:n alueella voimassa oleva erityissuoja tietokannoille

tietovaranto

fi tietovaranto

en data resources, information resources

looginen tietoaineistojen kokoelma

uudelleenkäyttö

fi uudelleenkäyttö

käyttö alkuperäisestä käytöstä poikkeavaan tarkoitukseen tai käyttö muun kuin alkuperäisen käyttäjän toimesta

Uudelleenkäyttöä voi olla esimerkiksi rajaton jakaminen, kopiointi, muuntelu, levittäminen, esittäminen ja jatkojalostaminen.

5 Käyttöluvalta vaadittavat keskeiset periaatteet

Valittaessa käyttöehtoja julkisen hallinnon tietovarantojen jatkohyödyntämistä varten tavoitteena ovat olleet valtiovarainministeriön Avoimen tiedon -ohjelman mukaisesti käyttöehdot, jotka mahdollistavat julkisen hallinnon tuottamien tietoaineistojen mahdollisimman laajan uudelleen hyödyntämisen. Julkisen hallinnon tietoaineistoja koskevia yleisiä käyttöehtoja laadittaessa on tutkittu laajasti kansainvälisiä esimerkkejä ja pyritty löytämään Suomen olosuhteisiin paras ratkaisu.

Jotta yleiset käyttöehdot sallisivat mahdollisimman laajan tietoaineistojen edelleen käytön, niiden on oltava joustavia ja eri tilanteisiin sovellettavia. Käyttöehdoissa on myönnettävä oikeus tietoaineistojen maailmanlaajuiseen korvauksettomaan jälleenhyödyntämiseen ja jatkojalostamiseen. Käyttöehtojen on oltava kansainvälisellä tasolla oikeudellisesti yhteentoimivia , jotta ne pystyvät luomaan tarpeellisen oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden tietoaineistojen jatkohyödyntämiselle hyödyntämismaasta riippumatta. Käyttöehtojen pitää olla koneella luettavia saumattoman kansainvälisen yhteiskäytön edistämiseksi ja niiden tulisi olla teknisesti yhteentoimivia muiden julkisten tietoaineistojen käyttölupien kanssa.

6 Creative Commons -käyttöluvat

6.1 Yleistä Creative Commons -käyttöluvista

Creative Commons -käyttöluvat luotiin alun perin välineeksi myöntää avoin käyttölupa muille tekijänoikeuden suojaamille aineistoille kuin tietokoneohjelmille. Avoimet käyttöluvat perustuvat ajatukselle, että aineistoa saa vapaasti käyttää edellytyksellä, että noudatetaan käyttöehtoja. Yleisin ehto on käyttöluvan antajan nimeämistietojen mainitseminen ( CC BY ). Muuten aineistoa voi vapaasti muokata ja jatkojalostaa. Creative Commons -käyttölupia käytetään yli 50 eri oikeusjärjestelmässä ja niiden pätevyys on useasti vahvistettu tuomioistuimissa eri puolilla maailmaa. 1

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa täyttää parhaiten julkishallinnon avointen tietoaineistojen käyttöehdoilta vaadittavat periaatteet. Creative Commons -käyttölupien aikaisemmissa versioissa ei ole otettu huomioon EU:n ja ETA:n alueella voimassa olevaa sui generis -tietokantasuojaa, mutta uusimmassa 4.0-versiossa näin on tehty, minkä vuoksi on turvallista ottaa se käyttöön julkishallinnon tietoaineistojen jälleenhyödyntämisen oikeudelliseksi pohjaksi. Jäljempänä käydään yksityiskohtaisesti läpi käyttöluvan soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

6.2 Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa on peruuttamaton julkinen käyttölupa, joka sallii tekijänoikeuden ja muiden vastaavien lähioikeuksien suojaamien teosten ja muun materiaalin jakamisen korvauksetta yleisölle käyttöluvassa määriteltyjen vakioehtojen mukaisesti. Käyttöluvan ehtoja ei voi takautuvasti muuttaa. Kyseessä on tekijänoikeudellinen käyttölupa, joka koskee ainoastaan tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaamaa aineistoa. Jos käyttö aineiston hyödyntämismaassa on mahdollista ilman lupaa, esimerkiksi tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla, käyttölupaa ei sovelleta tähän käyttöön ja aineistoa voi käyttää vapaasti ilman käyttöluvan asettamia ehtoja, esimerkiksi ilman velvoitetta merkitä aineiston tekijänoikeustietoja.

Creative Commons N imeä 4.0 -käyttöluvassa ei myönnetä yksinomaisia käyttöoikeuksia vaan kyseessä on ei-yksinomaisen käyttöluvan myöntäminen käyttöehtojen kohteena olevaan tekijänoikeudellisesti suojattuun aineistoon tai tietokantaan.

Käyttölupa koskee käyttöluvan myöntämistä aineiston tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien haltijoiden toimesta. Käyttöluvan myöntäjällä on oltava oikeudet myöntää asianomaista käyttöä koskeva lupa kaiken tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaaman materiaalin suhteen, jota sisältyy käyttöluvan kohteena olevaan aineistoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttöluvan myöntäjän on hankittava itselleen oikeudet myöntää asianomaista käyttöä koskeva käyttölupa aineistoon mahdollisesti sisältyvien kolmansien osapuolten suojattuihin aineistoihin.

Aineiston hyödyntäminen käyttöluvan perusteella synnyttää Suomen lain mukaan sopimussuhteen käyttöluvan myöntäjän ja käyttöluvan saajan välillä.

7 Käyttöluvan kohteena olevat tietoaineistot

Tämä JHS-suositus koskee Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan myöntämistä julkisen hallinnon tietoaineistojen uudelleenkäytölle ja jalostamiselle. Käyttöluvan kohteena voivat olla kaikki tietoaineistot, jotka julkisuuslaissa on säädetty julkisiksi. Lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa ole erikseen toisin säädetty. Asiakirjat on laissa määritelty hyvin laajasti sisältäen myös audiovisuaaliset tallenteet ja muut ainoastaan tietojenkäsittelyn avulla saatavilla olevat teokset (5§). Laissa on yksityiskohtaiset määräykset siitä, milloin asiakirjan katsotaan tulleen julkiseksi. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjojen julkisuusperiaatteeseen liittyy myös oikeus käyttää tietoa, mikä on oleellista, jotta aineistoihin voidaan myöntää käyttölupa jatkohyödyntämistä varten. Julkisuuslain 21§:n mukaan viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten digitaalisessa muodossa olevan tietoaineiston, jos tietoaineiston luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen suojasta säädetään. Asianomaisten viranomaisten luvalla digitaalinen tietoaineisto voidaan tuottaa myös eri viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Suomen julkisuuslaki ja EU:n PSI-direktiivin muutos velvoittavat viranomaisia ja muita julkishallinnon toimijoita aktiivisesti saattamaan tietoaineistonsa yleisön saataville helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa.

Laissa on erikseen säädetty yleistä asiakirjojen julkisuusperiaatetta rajoittavista salassapitoperusteista. Julkisuuslain 24§:n mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat muun muassa valtion yleiseen ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, uhanalaisiin eläin- ja kasvilajeihin liittyvät asiakirjat, yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta tietoja antavat asiakirjat sekä tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat mukaan luettuna asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että tämä yleistä käyttölupaa koskeva suositus ei koske tietoaineistoja, jotka julkisuuslaissa on määritelty salassa pidettäviksi. Myös yksityisyyden suojaa turvaava henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki asettavat aineiston uudelleenkäytölle rajoituksia. Tämän vuoksi Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa ei sovelleta aineistoihin, joihin sisältyy kolmansien tahojen immateriaalioikeuksia, ellei näitä oikeuksia ole hankittu käyttöluvan myöntävälle viranomaiselle. Käyttölupa ei myös millään tavoin rajoita tietoaineistoon mahdollisesti sisältyviä tekijöiden moraalisia oikeuksia, joiden luovutusta on tekijänoikeuslaissa rajoitettu. Koska käyttölupa koskee vain tekijänoikeuteen perustuvia käyttöoikeuksia, sillä ei voi myöntää käyttölupaa henkilötietoihin, joiden käsittelyä ja luovutusta on rajoitettu muussa lainsäädännössä.

8 Käyttöluvan myöntämisen tekijänoikeudellinen peruste

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvassa myönnetään oikeus ainoastaan tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaamiin henkisen työn tuloksiin. Näiden suojasta on Suomessa säädetty tyhjentävästi tekijänoikeuslaissa . Käyttöluvan myöntäminen edellyttää näin, että sen kohteena oleva tietoaineisto on tekijänoikeudellisesti suojattu. Käytännössä kuitenkin näin on lähes aina, sillä vaikka esimerkiksi raakadata sellaisenaan olisikin suojan ulkopuolella, se sisältyy kuitenkin yleensä aina tekijänoikeudellisesti suojattuun tietokantaan tai luetteloon, jonka käyttö puolestaan voi edellyttää lain perusteella sen valmistajan suostumusta.

Jotta jokin henkisen ilmaisun tulos olisi tekijänoikeudellisesti suojattu, sen täytyy yltää niin sanottuun tekijänoikeudelliseen teostasoon. Ideat ja tosiseikat eivät saa tekijänoikeudellista suojaa, vaan ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tekijänoikeus suojaa teosta tekijänsä omaperäisen ilmaisun tuloksena. Niin sanottu tekijänoikeudellinen teoskynnys on kuitenkin hyvin matala. Käytännössä teostaso ylittyy heti, kun teoksesta jotenkin ilmenee sen tekijän omaperäisen ajattelun tulos. Vaikka teostaso onkin yleisesti ottaen matala, se rajaa kuitenkin selkeästi raakadatan tekijänoikeudellisen suojan ulkopuolelle.

Tekijänoikeutta lähellä olevilla oikeuksilla (lähioikeuksilla) suojataan sellaisia henkisen työn esityksiä tai henkiseen työhön liittyvää taloudellista panostusta, jonka tuloksena ei synny tekijänoikeudellisen suojan ylittäviä teoksia. Tietokannat ovat hyvä esimerkki tästä julkishallinnon tuottaman tiedon kohdalla. Lähioikeuksilla suojataan myös muun muassa esittävien taiteilijoiden suoritteita, äänite- ja kuvatallennetuottajien oikeutta määrätä tallenteidensa käytöstä sekä yleisradioyhtiöiden oikeutta lähetyssignaaliinsa. Lähioikeudet ovat jonkin verran rajoitetumpia kuin varsinaiset tekijänoikeudet.

Tekijänoikeudellisesta näkökulmasta julkisin varoin tuotettu tieto voidaan jaotella tekijänoikeudellisesti suojattuihin yksittäisiin teoksiin, kuten esimerkiksi työryhmien raportteihin tai vastaaviin kirjallisiin teoksiin sekä erilaisiin tilasto-, ennuste-, maasto-, kartta- ja palvelutietoihin, jotka yleensä ovat saatavilla tietokannoista tai luetteloina. Esimerkiksi Helsingin kaupungissa tällaisia tietoja on erityisesti Helsingin kaupungin tietokeskuksessa, ympäristökeskuksessa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa. Seuraavassa katsotaan miten erilaisia julkisia tietoaineistoja suojataan tekijänoikeuslain perusteella.

Suomen tekijänoikeuslaki ei aseta julkisin varoin tuotettua tietoa erityisasemaan muuta kuin tiettyjen virallisaineistojen osalta. Lain 9§:n mukaan tekijänoikeutta ei ole:

 1. lakeihin ja asetuksiin;
 2. muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;
 3. valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;
 4. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin;
 5. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1-4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

Mikäli edellä mainittuihin virallisasiakirjoihin sisältyy itsenäisiä, tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, ne pysyvät edelleen suojattuina riippumatta siitä, että ne sisältyvät kyseisiin asiakirjoihin. (tekijänoikeuslaki 9.2§) Näihin asiakirjoihin sisältyviä teoksia saa kuitenkin toisintaa julkisen asiakirjan yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy (tekijänoikeuslaki 25d.2§).

Julkisuusperiaatteen toteutumisen turvaamiseksi tekijänoikeuslaissa on erikseen säädetty, että tekijänoikeus ei rajoita laissa säädettyä oikeutta saada tieto julkisesta asiakirjasta. Tämä turvaa kansalaisten pääsyn julkiseen tietoon, mutta tämän säännöksen nojalla ei voi hyödyntää teosta muuten kuin sen hallinnollisen tarkoituksen yhteydessä, johon asiakirja liittyy (tekijänoikeuslaki 25d§).

Laissa on annettu rajoitussäännöksiä, joiden perusteella tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia voidaan käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa. Laki sallii julkiseen asiakirjaan sisältyvän teoksen käyttämisen oikeudenhoidon tai yleisen turvallisuuden vaatiessa (tekijänoikeuslaki 25d§). Teosta voi myös siteerata lain tätä koskevan säännöksen perusteella (tekijänoikeuslaki 22§). Kopioiden valmistaminen suojatusta teoksesta yksityiseen käyttöön on myös periaatteessa mahdollista laissa asetetuin rajoituksin (tekijänoikeuslaki 12§). Muun muassa tietokoneella luettavassa muodossa olevan tietokannan kappaleen valmistus yksityiseen käyttöön ei lain mukaan ole mahdollista ilman tietokannan valmistajan lupaa.

Lähtökohtana näin ollen on, että kun tekijänoikeuden suojamaa tietoaineistoa käytetään muuhun kuin tekijänoikeuslain rajoitussäännöksen sallimaan tarkoitukseen, tämä edellyttää aineiston oikeudenhaltijan lupaa. Julkishallinnon tuottamien ja hallinnoimien tietoaineistojen osalta suositellaan, että tämä lupa myönnetään Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvalla.

Koska suurin osa tietoaineistoja sijaitsee tekijänoikeuslain mukaisessa tietokannassa tai luettelossa, seuraavassa tarkastellaan vielä yksityiskohtaisemmin tekijänoikeuslain mukaista tietokantojen suojaa.

9 Tietokantojen tekijänoikeudellinen suoja

9.1 Lainsäädännöllinen perusta

Tietokantoja voi tekijänoikeudellisesta näkökulmasta olla kolmenlaisia:

 1. kirjallisena teoksena suojatut tietokannat
 2. sui generis -oikeudella suojatut tietokannat
 3. luettelot.

Kirjallisena teoksena suojattavat tietokannat

Jos tieto on kerätty tietokantaan siten, että sen järjestäminen ja valitseminen ilmentää tiedon kerääjän omaperäistä panosta, tietokantaa suojataan tekijänoikeuslain mukaisena kirjallisena teoksena. Tällöin tietokannan tekijällä on lain mukainen oikeus määrätä tietokannan kappaleen valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin. Tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten käyttöä koskevia yleisiä rajoitussäännöksiä sovelletaan myös normaalisti teoksena suojattujen tietokantojen käyttöön.

Tietokannan suoja kohdistuu kuitenkin ainoastaan tietokannan rakenteeseen: siihen valintaprosessiin miten sen sisältö on koottu ja siihen, miten tiedot on tietokantaan järjestetty. Jotta tietokanta olisi suojattu tekijänoikeuslain 1§:n mukaisena kirjallisena teoksena, tämän valintaprosessin on ilmennettävä tekijänsä omaperäistä luovaa panosta. Tietokannan valmistajan oikeudet eivät ulotu tietokantaan mahdollisesti sisältyvien teosten käytöstä määräämiseen.

Kirjallisena teoksena suojattavien tietokantojen suoja on maailmanlaajuinen, koska se on suojattu Bern in sopimuksessa ja WTO:n TRIPS- sopimuksessa .

Sui generis -tietokantasuoja ja luettelosuoja

Euroopan unionin alueella suojataan tietokantoja, jotka eivät täytä tekijänoikeudellisen suojan edellytyksiä niin sanotulla sui generis -tietokantaoikeudella. Sui generis -oikeudella suojattavat tietokannat ovat tietokantoja, joiden sisällön kerääminen, todentaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Suoja-aika on 15 vuotta tietokannan valmistumisesta ja se jatkuu aina uuden 15 vuoden jakson, kun tietokantaa oleellisesti muutetaan.

Luettelosuoja on perinteinen pohjoismaisessa tekijänoikeuslainsäädännössä oleva suojamuoto, jonka tarkoituksena oli suojata puhelinluetteloiden ja muiden vastaavien luetteloiden valmistajien työpanosta. Luettelosuoja koskee luetteloita, joihin on kerätty suuri määrä tietoja ja se on voimassa 15 vuotta luettelon valmistamisesta.

Tietokannan tai luettelon, taulukon tai ohjelman, johon on kerätty suuri määrä tietoja, valmistajalla on Suomen tekijänoikeuslain mukaan yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin . Myös pienemmän osan järjestelmällinen ja toistuva uudelleenkäyttö vaatii valmistajan suostumuksen, mikäli käyttö kokonaisuutena olisi verrattavissa laajemman osan käyttöön.

Tietokannan sui generis -suoja ei ulotu tietokannan pohjana mahdollisesti olevaan tietokoneohjelmaan.

Tietokantojen sui generis -suoja on voimassa EU:n alueella, ETA-maissa ja Meksikossa. Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan ehdot ovat tietokantojen sui generis -suojan osalta päteviä ainoastaan maissa, joissa on vastaava suojamuoto olemassa. Käyttölupa on kuitenkin muilta osin pätevä myös niissä maissa, joissa sui generis -tietokantaoikeutta ei tunnusteta lainsäädännössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maissa, joissa tietokantojen sui generis -suoja ei ole voimassa, tietoaineiston lähde on mainittava tekijänoikeuden suojaaman aineiston kohdalla, mutta ei sui generis -tietokantasuojan käytön osalta. Luettelosuojan avulla suojattujen aineistojen osalta suoja puolestaan ulottuu ainoastaan muihin Pohjoismaihin.

Käytännössä julkishallinnon tietoaineistoja sisältäviä tietokantoja suojataan aina jonkin tyyppisen tekijänoikeuspohjaisen suojan avulla. Etenkin sui generis -suojan ja luettelosuojan erottaminen toisistaan yksittäistapauksessa voi olla vaikeata. Tämän vuoksi suositellaan, että lupa kaikenlaisten tietokantojen käyttöön aina myönnetään ehdotetun Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan välityksellä .

9.2 Raakadataa sisältävät tietokannat

Julkishallinnon tuottamat, raakadataa sisältävät tietokannat ovat olleet julkishallinnon tietoaineistojen avaamisessa tien näyttäjiä ja tällä sektorilla myös tulevaisuudessa tulee olemaan laajat käyttövolyymit.

Tallennettu tai mitattu data sinänsä, raakadata, ei ole suojattu tietokantana, mutta siihen voi tietyin edellytyksin kohdistua sui generis -tietokantaoikeus. Tietokantojen suojasta annetun direktiivin (96/9/EY) mukaan sui generis -suojan edellytyksenä on, että tietokannan sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen merkitsee määrällisesti ja/tai laadullisesti huomattavaa investointia (7.1 artikla).

Raakadataa sisältävät tietokannat ovat tyypillisesti sellaisia, joihin kerätään automaattisen mittauslaitteiston avulla esimerkiksi ilmakehän kaasuja, säätietoja ja vastaavaa luonnonilmiöitä koskevaa dataa. Tekijänoikeuslain esitöissä todetaan, että raakadataa ei voida pitää direktiivin mukaisen erityissuojan kohteena eikä se ole sellaisenaan suojattua tietokantasuojan perusteella. Esitöissä mainitaan esimerkkinä tietokantasuojan ulkopuolelle jäävistä aineistoista kaukokartoitussatelliitin ja meteorologisen havaintojärjestelmän avulla kerätty data sekä tiedostoksi muutettu geneettinen data. Nämä eivät muodostu direktiivin tarkoittamista itsenäisistä aineistoista vaan edustavat luonnossa toisiinsa tietyssä suhteessa olevia asioita. 2 Hallituksen esitöitä on kuitenkin luettava niiden jälkeisen EU:n oikeuskäytännön valossa. 3

Ne tietokannat, jotka eivät yllä tekijänoikeudelliseen teostasoon eivätkä täytä sui generis -suojan edellytyksiä, voivat Suomen tekijänoikeuslain mukaan olla suojattuja luettelosuojan perusteella, mikäli ne sisältävät suuren määrän tietoja. Tällöin on muistettava, että luettelosuojaan tai sitä vastaavaan suojaan voi vedota ainoastaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan osalta tämä tarkoittaa, että sen ehdot eivät ole luettelosuojalla suojattujen tietokantojen osalta voimassa kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Toisin sanottuna lähteen nimeämistä ei voi käyttöluvan perusteella vaatia luettelosuojan suojaamien tietokantojen uudelleenkäytön yhteydessä Pohjoismaiden ulkopuolella.

10 Tarvittavien oikeuksien hankkiminen

Viranomainen voi myöntää käyttöluvan ainoastaan sellaiseen aineistoon, johon sillä on kaikki tarvittavat oikeudet hallussaan. Yleensä julkishallinnon organisaatiolla on kaikki oikeudet itse tuottamiinsa tietoaineistoihin. Sen sijaan, jos tietoaineistoon sisältyy kolmansilta tahoilta tilattuja tai muuten hankittuja tekijänoikeuden suojaamia aineistoja, tai tietoaineisto on tuotettu kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella, näihin tietoaineistoihin on hankittava tarvittavat jälleenhyödyntämisoikeudet. Muuten kolmansien tahojen materiaaliin ei voida myöntää käyttölupaa.

11 Erityyppisten aineistolajien merkitseminen

Kaikki aineisto, joka ei kuulu käyttöluvan alaisuuteen on selkeästi merkittävä. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaista aineistoa, johon jollain muulla taholla kuin käyttöluvan myöntävällä viranomaisella on tekijänoikeus, tai aineistoa, joka ei ole tekijänoikeudellisesti suojattu.

Jos jotain osaa aineistosta käytetään CC-käyttöluvan tai muun avoimen käyttöluvan perusteella, se on myös selkeästi merkittävä. Mikäli käyttö tapahtuu tekijänoikeudellisen rajoitussäännöksen perusteella, tämä on myös selkeästi merkittävä.

12 Käyttöluvalla myönnettävät oikeudet

Käyttöluvassa myönnetään käyttöluvan saajalle maailmanlaajuinen, vastikkeeton ja peruuttamaton ei-yksinomainen oikeus käyttää luvan kohteena olevia tietoaineistoja mihin tahansa tarkoitukseen mukaan luettuna oikeus kopioida, muokata ja jakaa käyttöluvan kohteena olevaa materiaalia sekä tuottaa ja jakaa muokattua materiaalia. Jos käyttöluvan kohteena oleva materiaali sisältää sui generis -tietokantaoikeuksia, käyttölupa sisältää oikeuden kopioida, muokata ja jakaa tietokannan tai oleellisen osan siitä.

Tietoaineiston jakaminen on määritelty käyttöluvassa materiaalin jakamiseksi yleisölle kaikilla tavoin, mukaan luettuna julkisesti näyttämällä, julkisesti esittämällä, levittämällä tai välittämällä yleisön saataviin sekä saattamalla materiaali yleisön saataviin kaikilla tavoin mukaan luettuna siten, että yleisön yksittäiset jäsenet voivat saada siihen pääsyn itse määrittämästään paikasta ja aikana .

Käyttöluvalla myönnetään myös oikeus käyttää käyttöluvan kohteena olevia tietoaineistoja kaikissa eri tunnetuissa ja tulevissa medioissa ja tehdä materiaaliin tämän käytön edellyttämiä muutoksia.

Käyttöluvalla myönnetään käytännössä oikeus käyttää luvan kohteena olevaa materiaalia kaikilla tavoilla, joihin Suomen tekijänoikeuslaki edellyttää teoksen oikeudenhaltijan suostumusta . Se kattaa kaikki Suomen tekijänoikeuslain mukaan teoksen tekijällä tai muulla oikeudenhaltijalla olevat teoksen taloudelliset hyödyntämisoikeudet. Se kattaa oikeuden kopioida käyttöluvan kohteena olevaa materiaalia ja välittää se yleisölle kaikilla tavoin. Käyttölupa antaa muokattuun materiaaliin oikeuden valmistaa siitä kappaleita ja kopioida sitä kaikilla mahdollisilla tavoilla sekä saattaa sen tai sen kappaleet yleisön saataviin kaikin tavoin.

13 Käyttöluvan kattavuus

Käyttölupaa sovelletaan ainoastaan tekijänoikeuksien ja niitä lähellä olevien oikeuksien kattamaan materiaalin käyttöön, johon käyttöluvan myöntäjällä on oikeus myöntää käyttölupia.

Jos käyttö on mahdollista ilman käyttöluvan myöntäjän lupaa, käyttölupaa ei sovelleta tähän käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos suomalainen käyttölupa koskee pelkästään sui generis -tietokantaoikeutta tai luettelosuojaa, ja käyttö tapahtuu Yhdysvalloissa, käyttöluvalla ei ole merkitystä, koska kyseisiä oikeuksia ei ole olemassa yhdysvaltalaisen tekijänoikeuslainsäädännön mukaan ja käyttö olisi mahdollista myös ilman sopimusta. Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan osalta tämä tarkoittaa sitä, että käyttöluvan myöntäjä ei voi Yhdysvalloissa pätevästi vaatia lähteen mainitsemista tällaisissa tapauksissa.

Käytännössä käyttölupa useimmiten myönnetään koko tietoaineistoon sen tarkemmin määrittelemättä, mikä osa aineistosta on tekijänoikeuksien tai sui generis -tietokantasuojan alaista. Tämä kysymys on merkityksellinen mahdollisessa riitatilanteessa, jolloin käyttäjä on jättänyt noudattamatta esimerkiksi lähteen nimeämismääräystä perusteella, ettei oikeuksien käyttömaassa ole voimassa sui generis -tietokantaoikeutta tai että käyttö ei ole ollut sen tyyppistä, että se olisi ollut mainitun oikeuden alaista. Käytännössä mahdollisuus tällaisen riitatilanteen syntymiseen on hyvin teoreettinen. Käyttäjälle on aina varmempi mainita aineiston lähde kuin ottaa riski siitä, että aineiston tai sen osan käyttö olisi tekijänoikeuslain suojaamaa myös käyttäjän kotimaassa.

14 Käyttöluvan myöntäminen muokattuun tai sovitettuun materiaaliin

14.1 Muokkausten määrittely

Muokatulla materiaalilla tarkoitetaan tekijänoikeuden tai lähioikeuksien suojaamaa materiaalia, joka perustuu tai on johdettu käyttöluvan kohteena olevasta materiaalista ja missä käyttöluvan kohteena oleva materiaali on käännetty, muutettu, sovitettu, muunnettu tai muuten muokattu tavalla, joka edellyttää lupaa tekijän- tai lähioikeuksien haltijoilta.

Kun sävelteos, esitys tai äänite, on synkronisoitu ajan suhteen liikkuvan kuvan kanssa, kyseessä on muokattu materiaali.

Jos käyttäjä sisällyttää omaan sui generis -oikeuden alaiseen tietokantaansa kaiken tai oleellisen osan toisesta, sui generis -oikeuden suojaamasta tietokannasta, tietokannasta, johon käyttäjällä on sui generis -tietokantaoikeus tulee muokattua materiaalia. Tässä yhteydessä on huomattava, että sui generis tietokantasuoja ei ulotu tietokannan sisältöön.

Vastaavasti, jos luettelosuojan suojaamaan luetteloon lisätään kaikki tai oleellinen osa toisesta luettelosta, tästä luettelosta tulee muokattua materiaalia.

14.2 Muokkaukseen kohdistuvat oikeudet

Tekijänoikeuslain mukaan teoksen muokkaajalle syntyy oma itsenäinen tekijänoikeus muokattuun teokseen, ja muokatun teoksen käyttö edellyttää hänen suostumustaan. Teoksen muokkaajalle ei synny mitään oikeutta alkuperäiseen teokseen vaan ainoastaan muokattuun versioon. Nämä periaatteet koskevat myös Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupien myöntämistä teosten muokattuihin versioihin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että teoksen muokkaaja saa tekijänoikeuden omaan muokattuun versioonsa teoksesta, mutta ei alkuperäiseen teokseen. Muokkaaja myöntää tällöin käyttöluvan ainoastaan muokattuun versioon ja käyttöluvan alkuperäisen teoksen käyttöön myöntää alkuperäisen teoksen tekijä eli alkuperäisen teoksen käyttöehdot koskevat ainoastaan sitä, eikä muokattua versiota.

Kun jaetaan muokattua materiaalia, muokkaaja voi myöntää käyttöluvan ainoastaan omaan tekijänoikeudelliseen tai lähioikeuksien suojaamaan panokseen materiaalista. Alkuperäisen materiaalin jakaminen edellyttää sen oikeudenhaltijan myöntämää käyttölupaa.

Esimerkiksi valmistettaessa sovellus kaupungin liikennedatasta datan visualisoinnin avulla, sovelluksen valmistajalle syntyy tekijänoikeus sovellukseen ja hän saa myöntää siihen käyttölupia haluamallaan tavalla. Sovelluksessa täytyy kuitenkin olla lähdetiedot ja linkki alkuperäiseen kaupungin liikennedataan, joka edelleen on saatavilla Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöehdoilla.

15 Kielto myöntää rajoitetumpaa käyttölupaa alkuperäiseen materiaaliin

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa antaa automaattisesti käyttöluvan saajalle oikeuden käyttää materiaalia käyttöluvan mukaisesti. Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan kohdalla tämä tarkoittaa aineiston käyttöä kaikilla mahdollisilla tavoin edellyttäen, että aineiston lähdetiedot mainitaan käyttöluvan myöntäjän edellyttämällä tavalla. Käyttöluvan saajalla ei ole oikeutta myöntää alkuperäiseen aineistoon uusia käyttölupia ehdoilla, jotka rajoittaisivat alkuperäisiä käyttöehtoja . Sen sijaan käyttöluvan pohjalta tehtyihin sovelluksiin voi vapaasti myöntää erilaisia, myös alkuperäistä rajoittavampia vastikkeellisia käyttölupia. Nämä käyttöluvat eivät kuitenkaan koske alkuperäistä materiaalia, jota voi edelleen käyttää alkuperäisten käyttöehtojen mukaisesti.

16 Moraaliset oikeudet

Suomen tekijänoikeuslain mukaan moraalisia oikeuksia ei voida pätevästi luovuttaa muuta kuin tarkoin rajattua tarkoitusta varten (tekijänoikeuslaki 3§). Sen sijaan on katsottu, että tekijä voi luopua vetoamasta moraalisiin oikeuksiinsa lain sallimissa rajoissa.

Moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijän oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä hyvän tavan edellyttämällä tavalla aina, kun teosta käytetään tai se saatetaan yleisön saataville. Moraalisia oikeuksia voi olla vain luonnollisella henkilöllä eli fyysisellä teoksen tekijällä. Creative C ommons Nimeä 4.0 -käyttölupa turvaa automaattisesti tämän oikeuden edellyttämällä teoksen lähdetietojen mainitsemista .

Toinen puoli tekijän moraalisista oikeuksista turvaa teoksen integriteettiä ja sitä kautta tekijän kunniaa ja mainetta. Suomen lain mukaan tekijä ei voi pätevästi luovuttaa tätä oikeutta, mutta hän voi käyttöluvan kautta ilmaista, ettei vetoa tähän oikeuteen. Mikäli teosta muutetaan kuitenkin niin, että sen voi katsoa asettavan tekijän maineen ja kunnian kyseenalaiseksi, moraalisiin oikeuksiin voi käyttöluvasta huolimatta vedota myös silloin, kun teokseen on myönnetty Creative Commons N imeä 4.0 -käyttölupa. Julkisen sektorin tietoaineistojen uudelleenkäytön yhteydessä tällaista tilannetta on kuitenkin vaikea kuvitella.

17 Käyttöehtojen kohteena olevan aineiston nimeämistiedot

Koska tämän suosituksen pohjana oleva käyttölupa on Creative Commons N imeä 4.0 -käyttölupa, käytön ehtona on, että tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. Nämä tiedot voivat sisältää nimen lisäksi tai sijasta esimerkiksi pseudonyymin tai tavaramerkin.

Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla . Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.

Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.

Käyttöluvan myöntäjä voi aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa, kun poistaminen on mahdollista.

Materiaaliin täytyy myös liittää Creative Commons N imeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta osoitteesta: 

http://creativecommons.fi/lisenssit/lisenssien-kayttoohje/.

18 Vastuuvapauslausekkeet

Käyttöluvan myöntäjä vapauttaa itsensä sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa käyttöluvan kohteena olevaa materiaalia koskevista vastuista. Käyttöluvan kohteena oleva materiaali jaetaan sellaisena kuin se on ja niin kuin se on saatavilla. Vastuunrajoitus koskee Suomen lainsäädännön sallimissa rajoissa muun muassa materiaalin nimeä, markkinoitavuutta, kelpoisuutta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuutta, puutteellisuutta myös piilevien puutteiden osalta, tarkkuutta tai virheettömyyttä riippumatta siitä, voidaanko ne paikallistaa tai ovatko ne löydettävissä.

19 Käyttöluvan voimassaolo

Käyttölupa on voimassa aineiston tekijänoikeuslain mukaisen suoja-ajan. Tämä aika on EU:ssa teosten osalta 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Kun tekijöitä on useita, suoja-aika lasketaan viimeisenä kuolleen tekijän kuolinvuodesta. Tietokantojen ja luetteloiden suoja-aika on 15 vuotta valmistusvuodesta ja jatkuu aina 15 vuotta kerrallaan tietokannan tai luettelon oleellisen muutoksen tekohetkestä.

Jos käyttöluvan saaja ei toimi käyttöehtojen mukaisesti, käyttölupa raukeaa automaattisesti.

Käyttöluvan myöntäjä voi myöntää luvan kohteena olevaan aineistoon käyttöoikeuksia eri ehdoilla tai lopettaa kokonaan käyttöoikeuksien myöntämisen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta aineistoa koskevan käyttöluvan voimassaoloon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikkea sitä materiaalia, jota on käytetty alkuperäisen käyttöluvan perusteella, voidaan jatkossakin käyttää samoilla ehdoilla. Käyttöluvan ehtoja ei näin ollen voi muuttaa takautuvasti.

20 Käyttölupaan sovellettava laki

Käyttöluvan ehtoja tulkitaan yleisten tekijänoikeudellisten lainvalintasääntöjen perusteella sen maan lain mukaisesti, missä aineistoa käytetään. Käyttölupa ei millään tavoin rajoita käyttöluvan saajalla aineiston käyttömaan perusteella olevia oikeuksia käyttää aineistoa ilman rajoituksia.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myönnettäessä käyttölupa aineistoon, jota suojaa ainoastaan sui generis -tietokantaoikeus tai luettelosuoja, Creative Commons N imeä 4.0 -käyttöluvan lähteen vaatimusmerkinnällä on merkitystä ainoastaan niissä maissa, joissa mainitut oikeudet ovat voimassa (lähinnä ETA-alueella). Sui generis -tietokantaoikeuksia koskevan käyttöluvan ehtoihin ei voi vedota USA:ssa, Australiassa eikä muissa maissa, joissa paikallinen laki ei näitä oikeuksia tunnusta. Sama koskee käyttöluvan myöntämistä luettelosuojan alaisille luetteloille Pohjoismaiden ulkopuolella.

Käytännössä tällä on Creative Commons N imeä 4.0 -käyttöluvan kohdalla merkitystä ainoastaan aineiston lähteen merkitsemistä koskevan vaatimuksen osalta. Lähteen nimeämistä koskevaa merkintää ei voi vaatia sui generis -tietokannoilta, eikä luetteloilta maissa, joissa näitä oikeuksia ei ole olemassa paikallisen lain mukaan. Jos käyttöluvan kohteena olevassa aineistossa ei tehdä erikseen eroa tekijänoikeuden suojaamien tietokantojen ja muiden tietokantojen välillä - minkä eron tekeminen voi olla muutenkin vaikeaa - tällä ei pitäisi olla suurta merkitystä.

21 Creative Commons Nimeä 4.0:n yhteentoimivuus muiden avointen käyttölupien kanssa

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa on toiseksi sallivin CC-käyttölupien joukosta. Kaikista vapaimmat käyttöoikeudet antaa CC0 -käyttölupa, jossa myönnetään rajoittamaton oikeus käyttää luvan kohteena olevia aineistoja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Suomessa CC0 :aa käytetään muun muassa Kansallisen Digitaalisen Kirjaston metatietojen lisensoimiseen. Creative Commons N imeä 4.0 tuo mukanaan CC0 -käyttölupaan ainoastaan lähteen nimeämisvaatimuksen.

Creative Commons N imeä 4.0 on yhteentoimiva kaikkien sellaisten avointen käyttölupien kanssa, joissa myönnetään vastaavat oikeudet lähteen mainitsemista koskevin rajoituksin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tiettyjä kansallisia lisenssejä, kuten Norjan avoimen datan lisenssiä ja Ison-Britannian Open Government -lisenssiä sekä Helsinki Region Infoshare’in ja Open Data Tampere Region’in lisenssejä. Aikaisemmin avatut julkishallinnon tietoaineistot voidaan uudelleen lisensoida Creative Commons N imeä 4.0 -käyttöluvan avulla. Tarkasteltaessa vanhempien avointen lisenssien yhteentoimivuutta Creative Commons N imeä 4.0 :n kanssa oleellista on, että lisenssissä luovutetaan ei-yksinomainen, korvaukseton, peruuttamaton ja maailmanlaajuinen oikeus kopioida, muokata ja jakaa käyttöluvan kohteena olevaa materiaalia yleisölle edellytyksellä, että aineiston lähde mainitaan. Vanhempien CC-käyttölupien ( CC 3.0 ja aikaisemmat) kohdalla on huomattava, että niissä ei luovuteta käyttöoikeutta sui generis -tietokantaoikeuksiin eikä luettelosuojalla suojattuihin tietokantoihin.

22 Opastavat tiedot

Tätä suositusta ylläpitää Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, puh. 0295 16001, sähköposti: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi.

JHS-järjestelmän verkkosivut:

http://www.jhs-suositukset.fi

Yhteentoimivuusportaalin verkkosivut:

http://www.yhteentoimivuus.fi

Avoindata.fi -portaali

http://www.avoindata.fi

Opastavat viittaukset:

Salokannel, Marjut (2012): Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensointi, ETLA discussion papers, no. 1277.

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa (alkuperäinen):

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan tiivistelmä:

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Käytön ohjeistusta:

http://creativecommons.fi/lisenssit/lisenssien-kayttoohje/

Creative Commons -organisaation sivustot:

http://creativecommons.fi

https://creativecommons.org

Alaviitteet

1) Ks. tarkemmin eri CC-käyttöluvista http://creativecommons.org/licenses/.

2) HE 170/1997.

3) Ks. esimerkiksi tapaus Fixtures Marketing v Veikkaus, jossa Luxemburgin tuomioistuin totesi, että direktiivin tarkoittamalla investoinnin käsitteellä tarkoitetaan voimavaroja, jotka käytetään olemassa olevien aineistojen etsintään ja niiden kokoamiseen tietokantaan. Tämä käsite ei kata niitä voimavaroja, jotka käytetään tietokannan sisällön muodostavien aineistojen luomiseen. Ks. tarkemmin European Court of Justice, 9th November 2004, Case C-46/02, (Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab). Ks. myös Salokannel, Marjut, Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensointi, ETLA discussion papers, no. 1277, 2012.