JHS 190 Planering och utveckling av webbtjänster för den offentliga förvaltningen

Bilaga 2: Förteckning över lagstiftning

 • Version: 1.0
 • Publicerad: 13.6.2014
 • Giltighetstid: tills vidare

  1 Allmänt

Denna förteckning över lagstiftning har upprättats på uppdrag av webbtjänsten Suomi.fi och den är kontrollerad av Mia Kilpeläinen från Östra Finlands Universitet (Joensuu campus, 29.3.2014).

I denna förteckning beskrivs kortfattat den centrala lagstiftningen som gäller tillhandahållande av offentliga webbtjänster. Förteckningen är inte uttömmande, utan utöver de författningar som presenteras i förteckningen återfinns i den lagstiftning som reglerar enskilda myndigheters verksamhet bestämmelser om myndigheters uppgifter eller elektronisk ärendehantering inom någon speciell sektor (t.ex. utsökningsbalken).

Utgångspunkten i förteckningen är presentation av de allmänna lagar som styr myndighetsverksamhet. I denna presentation granskas särskilt följande allmänna lagar: förvaltningslagen (förvaltningsförfarande), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (elektroniska tjänster), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighet och sekretess) samt personuppgiftslagen (behandling av personuppgifter). Ur dessa lagar lyfts speciellt fram sådana förhållanden som har betydelse för kvalitetskriterierna för offentliga webbtjänster. Lagarna ska naturligtvis också beaktas i sin helhet. Dessutom har man i förteckningen också sökt att i form av exempel peka på bestämmelser gällande offentliga webbtjänster som finns i speciallagstiftning.

Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses Av denna orsak har jag presenterat också vissa bestämmelser gällande centrala grundläggande rättigheter som har samband med offentliga webbtjänster och tillhandahållande av dem.

Lagstiftningen har grupperats efter de stadganden som påverkar centrala grundläggande rättigheter och deras tillgodoseende. Indelningen av lagstiftningen följer också en logik enligt vilken det språk som ska användas i information har behandlats i samband med språkliga rättigheter. I samband med information har inte frågan upprepats.

Många bestämmelser förutsätter planmässig verksamhet av myndighet också när det gäller ordnande av elektronisk kommunikation (t.ex. offentlighetslagen och personuppgiftslagen).

   1.1 Förkortningar

 • ArkL, Arkivlagen (831/1994)
 • KlientL, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)
 • L om identitetskort, Lagen om identitetskort (829/1999)
 • FörvL, Förvaltningslag (434/2003)
 • PersUppgL, Personuppgiftslagen (523/1999)
 • MyndOffL,Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Offentlighetsförordningen, Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • SpråkL, Språklagen (423/2003)
 • KommL, Kommunallagen (365/1995) (Obs lagen under uppdatering, RP lämnas hösten 2014)
 • L om offentliga kungörelser, Lagen om offentliga kungörelser (34/1925) och förordningen angående tillämpning av lagen om offentliga kungörelser (36/1925)
 • JSMf, Jord- och skogsbruksministeriets förordning
 • MarkByggL, Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
 • MarkByggF, Markanvändnings- och byggförordningen (895/1999)
 • GL, Finlands grundlag (731/1999)
 • PatL, Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
 • Samisk språklag (1086/2003)
 • Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003)
 • SHMf, social- och hälsovårdsministeriets förordning
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
 • ANM, arbets- och näringsministeriet
 • SRf, Statsrådets förordning
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)

  2 Lagstiftningslista

   2.1 Jämlikhet

GL 6 §

 • Allmän jämlikhet inför lagen, till exempel
 • de som använder olika kommunikationsmetoder
 • de som begär information (lämnande av uppgifter enligt MyndOffL)
 • diskrimineringsförbud (kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person; diskrimineringsförbud finns också i annan lagstiftning.

FörvL 6 §

 • Förvaltningens rättsprinciper.

   2.2 God förvaltning och offentliga webbtjänster

GL 2 § 3 mom.

 • Principen om att förvaltningen står under lagen.

GL 21 §

 • Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad. Se även FörvL 23 §.
 • Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.

FörvL 7 §

 • Serviceprincipen och adekvat service.

FörvL 8 §

 • Avgiftsfri rådgivning, svara på frågor och förfrågningar som gäller uträttande av ärenden.
 • Bl.a. hur ärende uträttas i praktiken, datasäkerhetsanvisningar.
 • Jfr Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 8b § - statliga myndigheters skyldighet att planera allmän rådgivning.

FörvL 9 §

 • Krav på gott språkbruk (klart och begripligt språk).

Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), 1 §

 • Styrning av informationsförvaltningen och främjande och säkerställande av informationssystemens interoperabilitet.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 2 §

 • Denna lag tillämpas när anhängiggörande och behandling av förvaltningsärenden, domstolsärenden, åtalsärenden och utsökningsärenden samt delgivning av beslut i nämnda ärenden sker på elektronisk väg, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.
 • På sökande av ändring i förvaltningsärenden tillämpas annars förvaltningsprocesslagen (586/1996) och bestämmelser i speciallagstiftning.
 • På uträttande av ärenden i allmänna domstolar tillämpas annars rättegångsbalken (4/1996) och lagen om rättegång i brottmål (689/1997) samt speciallagstiftning.
 • Det finns också speciallagstiftning om den process som ska följas i specialdomstolar.
 • Lagen gäller i tillämpliga delar också annan myndighetsverksamhet (information, produktion av offentliga tjänster, rådgivning o.dyl.).

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 5 §

 • Myndighets skyldighet att tillhandahålla webbtjänster.
 • Anhängiggörande av ärende: huvudregel skriftligt anhängiggörande (FörvL 19 §).
 • Jfr FörvL 37 § - muntligt krav och utredning.
 • En myndighet skall på begäran ge en part tillfälle att framföra ett yrkande eller lägga fram en utredning muntligen, om det behövs för att ärendet skall kunna utredas och ett skriftligt förfarande skulle bereda parten oskäliga svårigheter.
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet stadgar bara om myndighets skyldighet att tillhandahålla tjänster: när förutsättningarna är uppfyllda ska klienterna erbjudas möjlighet till elektronisk kommunikation.
 • Myndigheterna skall sträva efter att använda maskinvara och programvara som ur kundernas synvinkel i tekniskt hänseende är så kompatibel och lätt att använda som möjligt.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 6 §

 • Myndigheterna skall se till att deras elektroniska dataöverföringsmetoder fungerar och att de i mån av möjlighet kan användas också vid andra tidpunkter än under ämbetsverkens öppettider; jfr Förordning om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994).

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 7 §

 • Information om myndigheternas elektroniska adresser.

MyndOffL 18 och 36 §

 • Bemyndigandet till statsrådet att utfärda förordningar förpliktigar statliga förvaltnings- och rättskipningsmyndigheter till samarbete för att förverkliga god informationshanteringspraxis.
 • Vid planering och utveckling av informationssystem säkerställa möjligheterna att utnyttja informationssystem i andra myndigheters verksamhet samt att i denna avsikt beakta de tekniska krav som stadgats med stöd av denna lag för att säkerställa kompatibilitet.
 • Delta i ett klientservicesystem som realiseras för flera myndigheter genom det allmänna informationsnätverket eller underhåll av register som främjar offentligheten för allmänt betydelsefulla ärenden.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 10-11 §

 • Ankomsttidpunkten för ett elektroniskt meddelande.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 12 §

 • Bekräftelse av att ett elektroniskt dokument har mottagits (mottagningskvittering).

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13 §

 • Diarieföring eller registrering av elektroniska dokument.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 14 §

 • Teknisk bearbetning av elektroniska meddelanden.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 15 §

 • Överföring av elektroniska dokument.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 16–20 §

 • Elektronisk beslutshandling och dess delgivning.

Det finns också bestämmelser om elektroniska webbtjänster i speciallagstiftning (exempel):

 • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012, trädde i kraft 1.1.2013)
 • Förordning om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002)
 • Utsökningsbalken (705/2007)
 • SRf om utsökningsförfarandet (1322/2007)
 • Lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 22 (ändringen av ifrågavarande paragraf träder i kraft 1.7.2014) och 93a §
 • Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 6a §
 • Lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 56b §
 • Mervärdesskattelagen (1501/1993) 12a kapitel
 • Handelsregisterlagen (129/1979) 31 §
 • Handelsregisterförordningen (208/1979) 19a §
 • Bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 9 §
 • Patent- och registerstyrelsens föreskrift om elektroniskt anmälningsförfarande beträffande de uppgifter som skall antecknas i handelsregistret (Dnro 510/01/2006)
 • Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007)
 • Steriliseringsförordningen (427/1985) 7 §
 • Förordningen om avbrytande av havandeskap (359/1970) 9 §
 • Lagen om elektroniska recept (61/2007)
 • SHMf om elektroniska recept (485/2008)
 • Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 1 kap. 4 § och 2 kap. 1 §
 • Utlänningslagen (301/2004) 10a §
 • Medborgarskapslagen (359/2003) 44 och 47 §
 • Konkurslagen (120/2004) 15 kap. 2 § och 22 kap. 6 §
 • Lagen om företagssanering (47/1993) 81 §
 • SHMf om underrättelse till myndigheter om och registrering av beslut att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde (620/2008) 2 § (en underrättelse som skickats som elektroniskt meddelande ska också skickas per post utan oskäligt dröjsmål).
 • Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 23 §
 • SRf om registrering av fordon (893/2007) 5 §.

I speciallagstiftning finns också bestämmelser om elektronisk delgivning (exempel):

 • Kommunikationsmarknadslagen (393/2003) 138a §
 • Lagen om domännamn (228/2003) 17a §
 • Lagen om farledsavgift (1122/2005) 33 §
 • Lagen om statens pensioner (1295/2006) 104 §
 • Lagen om kommunala pensioner (549/2003) 100 §
 • Tullagen (1466/1994) 28a § (de ändringar gällande paragrafen som trätt i kraft 1.1.2013 ska beaktas)
 • Bilskattelagen (1482/1994) 74d §
 • Lagen om grupptalan (444/2007) 6 §

Regelverk gällande spärrmarkering 

 • Allmän bestämmelse: lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 31 punkt
 • Specialbestämmelse: Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 36-37 §
 • Specialbestämmelse: Lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 20 §

När det gäller offentliga webbtjänster ska också Europeiska kommissionens förordningar och föreskrifter beaktas:

 • Kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 av den 19 oktober 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG med avseende på nättjänster.
 • Kommissionens beslut av den 16 mars 2007 om fastställande av nätkrav för Schengens informationssystem II (första pelaren) (delgivet med nr K(2007) 845).

   2.3 Språkliga rättigheter

GL 6 §

 • Jämlikhet och förbud mot särbehandling.

GL 17 §

 • Rätt att använda sitt eget språk, finska eller svenska, i egen sak.
 • Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings behov enligt lika grunder.
 • Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska utfärdas genom lag.
 • Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas genom lag.

SpråkL 10 §

 • Rätt att använda finska eller svenska.

SpråkL 23-25 §

 • Skyldighet att förverkliga språkliga rättigheter.

SpråkL 29 §

 • Kommunala möteskallelser, protokoll och förvaltningsstadgor.

SpråkL 30-32 §

 • Språken i lagstiftning och allmän information.

Samisk språklag 4–5 §

 • Språkliga rättigheter.

Samisk språklag 8-9 §

 • Myndigheternas information.

Samisk språklag 11-17 §

 • Särskilda skyldigheter för myndigheter inom samernas hembygdsområde.

Samisk språklag 23, 29–30 §

 • Myndigheters skyldighet att förverkliga språkliga rättigheter.

FörvL 26 §

 • Tolkning och översättning
 • Romani och andra språk.
 • Teckenspråk och handikappades ställning.
 • Nordiska språkkonventionen.

Lagen om domännamn (228/2003) och kommunikationsverkets föreskrift (37 E/2006 M) om tillåtna tecken i domännamn

 • Anvisning om domännamn med nationella tecken.
 • Information om bl.a. domännamnens form och tekniska begränsningar.

Kommunikationsverket

Jfr SpråkL och GL 6 § jämlikhet: myndighetens domännamn vid behov på båda nationalspråken.

   2.4 Integritetsskydd

GL 10 §

 • Skydd för privatlivet.
 • Skydd för personuppgifter.
 • Brevhemligheten samt skydd för andra förtroliga meddelanden.

MyndOffL 22-23 §

 • Handlingssekretess och tystnadsplikt.

MyndOffL 24 §

 • Sekretessbelagda myndighetshandlingar (speciellt punkterna 23-32).

MyndOffL 25-30 §

 • Sekretess och undantag från det.

PersUppgL 5 §

 • Aktsamhetsplikt.

PersUppgL 6 §

 • Planering av behandlingen av personuppgifter.

PersUppgL 7 §

 • Ändamålsbundenhet.

PersUppgL 8 §

 • Allmänna förutsättningar för behandling av personuppgifter (när uppgifter lämnas ut ska motagaren ha rätt att behandla och lagra uppgifterna).
 • Jfr också begränsningarna för tillämpningsområdet i PersUppgL 2 §.

PersUppgL 9 §

 • Principer som gäller uppgifternas art.

PersUppgL 10 §

 • Registerbeskrivning (kan vara tillgänglig också på nätet).

PersUppgL 11-13 §

 • Känsliga uppgifter och personbeteckning.

PersUppgL 14-19 §

 • Behandling av personuppgifter för särskilda ändamål.

PersUppgL 22-23 §

 • Överföring av personuppgifter till stater utanför EU.

I speciallagstiftning finns också bestämmelser i anslutning till behandling av personuppgifter, t.ex.

 • Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
 • Lagen om fordonstrafikregistret (541/2003).
 • Företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

PersUppgL 24 och 25 §

 • Information om behandling av uppgifter när uppgifter samlas in (även i webbtjänster).

PersUppgL 26-28 §

 • Rätt till insyn och utövande av den (t.ex. anvisningar på webben).

PersUppgL 29 §

 • Rättelse av en uppgift.

PersUppgL 30 §

 • Den registrerades rätt att förbjuda överlåtande av uppgifter (t.ex. anvisningar på webben).

PersUppgL 31 §

 • Automatiserade beslut: förutsättningar

PersUppgL 33 §

 • Tystnadsplikt.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 18 och 19 §

 • Elektronisk delgivning, vid behov som bevislig delgivning
 • Användningsmöjligheterna för vanlig och bevislig delgivning skiljer sig åt när det gäller elektronisk och traditionell delgivning (Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 19 §, bl.a skydd av den personliga integriteten kan förutsätta användning av bevislig elektronisk delgivning i stället för annan elektronisk delgivning i situationer där traditionell delgivning som vanligt brev är möjligt).

Se även

 • Datasekretessanvisningar.
 • Anvisningar, meddelanden och blanketter för registerhållare och registrerade personer.
 • Dataombudsmannens byrå.

I speciallagstiftning bestäms ofta ännu närmare om frågor gällande sekretess i anslutning till viss verksamhet samt behandling och överlåtande av personuppgifter:

 • KlientL - informering, sekretesskyldigheter osv. speciellt 4–19 §.
 • PatL - informering, sekretesskyldigheter osv. speciellt 12–13 §.
 • Övrig lagstiftning i anslutning till att ordna social- och hälsovård samt att verka som yrkespersoner.
 • Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation - skydd för konfidentiella meddelanden i elektronisk kommunikation
 • speciellt om externa tjänstetillhandahållare används (operatörer)
 • sammanslutningsabonnent, begrepp och skyldigheter
 • lagring av cookies eller andra uppgifter om användningen av tjänster på användarens terminalenhet med hjälp av kommunikationsnät samt användningen av dessa uppgifter
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet - arbetsgivarens rätt att hämta och läsa anställdas e-post, förfarande
 • endast meddelanden som sammanhänger med arbetet, ej privata e-postmeddelanden
 • övervakning av internetanvändningen och information om detta
 • Lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (811/2000)
 • Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007).

   2.5 Informationssäkerhet

MyndOffL 18 §

 • God informationshantering.

MyndOffL 1 och 4 §

 • God informationshantering.

PersUppgL 32 §

 • Skydd av uppgifterna.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 5 §

 • Myndigheterna skall dessutom säkerställa att datasäkerheten både i kommunikationen med kunderna och i informationsutbytet mellan myndigheterna är tillräcklig.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 6 §

 • Myndigheterna skall se till att deras elektroniska dataöverföringsmetoder fungerar.

ArkL

 • Skötsel av arkivfunktion och bevarande av dokument.

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 19–20 §

 • Skyldighet att handha dataskyddet.
 • Filtrering av skadliga program och skräppost.

Identifiering av klient

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 9 §

 • Underskrift och komplettering av saknad underskrift, också när ombud används, jfr FörvL 22 §.
 • Kvalificerat certifikat fungerar alltid, andra identifieringssätt efter myndighetens övervägande.
 • En saknad underskrift behöver inte kompletteras om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet eller integritet.
 • Ärendets karaktär, rättsliga betydelse och rättsliga konsekvenser påverkar behovet av att komplettera.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 18 och 19 §

 • Delgivning, identifiering (nivå med tillräcklig datasäkerhet).

L om identitetskort 1 §

 • Elektroniskt identitetskort fungerar alltid.

Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) 30 §

 • Kvalificerade certifikat.

I speciallagstiftning finns bestämmelser om identifiering av klient, till exempel:

 • Utsökningsbalken (705/2007) 5 §
 • Lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 93a §
 • lag om förskottsuppbörd (1118/1996) 6a §
 • Lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 56b §
 • Mervärdesskattelagen (1501/1993) 165 §
 • Företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 14 §
 • Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 8 och 9 §.

   2.6 Offentlighetsprincipen

GL 12 §

 • Myndigheternas handlingar är som huvudregel offentliga.
 • Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar.
 • För sekretess se skydd av personlig integritet ovan.

MyndOffL 3 §

 • Lagens syfte: "Rätten till information samt myndigheternas skyldigheter enligt denna lag syftar till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen."

Aktiv information

MyndOffL 8 §

 • Allmänt offentliggörande av en handling.

MyndOffL 19 §

 • Myndigheternas skyldighet att lämna ut uppgifter i ett ärende som ännu behandlas.

MyndOffL 20 §

 • Myndigheternas skyldighet att producera och sprida information.
 • En myndighet skall främja öppenhet i sin verksamhet och i detta syfte vid behov sammanställa handböcker, statistik och andra publikationer samt datamaterial om sina tjänster, beslutspraxis samt om samhällsförhållandena och samhällsutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Vid bedömning av skyldigheten att sammanställa information skall myndigheten beakta i vilken mån upplysningar om dess verksamhet står att få med hjälp av offentligheten för handlingar eller på basis av den allmänna statistikproduktionen.
 • En myndighet skall informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till dess verksamhetsområde.
 • Myndigheterna skall se till att de handlingar eller förteckningar över handlingar som är centrala för allmänhetens möjligheter att få uppgifter vid behov finns att tillgå på bibliotek eller i allmänna datanät eller på något annat för allmänheten lättillgängligt sätt.
 • Offentlighetsförordningen 8a, 8b och 8c §
 • Statsförvaltningens kommunikation
 • Kommunikationsplan och innehåll i den (bl.a. ordnande av allmän rådgivning i t.ex. informationsnätverk).
 • Ordnande av kommunikation.

KommL 29 §

 • Kommunen skall informera om ärenden som är anhängiga i kommunen, göra upp översikter och lämna anvisningar om det sätt på vilket frågor och åsikter om ärendena kan framföras.

KommL 63 §

 • Protokoll från organ hålls framlagt.

KommL 64 §

 • Kommunala tillkännagivanden.

L om offentliga kungörelser

 • Offentliga kungörelser.

FörvL 41 §

 • Möjligheter till inflytande.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 7 §

 • Myndigheterna skall på lämpligt sätt informera om de adresser som skall användas vid den elektroniska kommunikationen med dem.

Information på olika språk, se språkliga rättigheter ovan.

I speciallagstiftning finns också bestämmelser om myndigheternas informationsskyldighet i allmänna datanät, till exempel:

 • Lagen om varningsmeddelanden (466/2012).
 • MarkByggF 32a § och 94 § (publicering av planförslag och godkänd plan på internet).
 • SHMf om utbyte av läkemedel (210/2003) 2 § (publicering av en förteckning över de utbytbara läkemedelspreparaten)
 • Miljöskyddslagen (86/2000) 26 och 102 § (riksomfattande miljöskyddsplaner och miljöskyddsprogram samt kommunala planer för att trygga luftkvaliteten)
 • Lagen om utsläppshandel (311/2011) 26, 32 och 35 § (fördelningsplan för utsläppsrätter och beslut om beviljande)
 • Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 6, 8a och 11 § (beslut om tillämpning av bedömningsförfarandet, bedömningsprogrammet och hörande om bedömningsprogrammet)
 • Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) 5, 8, 9 och 11 § (resultatet av prövningen i fråga om behovet av en miljöbedömning samt beredning av en plan eller ett program och av en miljörapport och godkännande av en plan eller ett program).
 • Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 15 och 17 § (beredning och godkännande av förvaltningsplan)
 • Avfallslagen (646/2011) 89 § (utkast till avfallsplaner och godkända avfallplaner med motiveringar)
 • Värdepappersmarknadslagen (746/2012) 4 kap. (offentliggörande av prospekt)
 • Lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 17 § (skyddskravspublikationen ges ut i elektronisk form)
 • JSMf om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008) 6 § (elektronisk publicering av en förteckning över verksamhetsutövare som beviljats tillstånd)
 • SRf om utvinningsavfall (190/2013) 15 § (relevanta uppgifter om stängda deponier ska publiceras i elektroniskt format).

Myndighetshandlingar och arkivering av dem

MyndOffL 5 §

 • Definition av myndighetshandling och undantag.

MyndOffL 6 och 7 §

 • Handling blir offentlig.

ArkL

 • Arkivering, elektronisk arkivering, arkivverkets föreskrifter och anvisningar.

Se även

 • Anvisningar för planering och utveckling av dokumentförvaltning
 • Uppgifter om bl.a. upprättande av arkivbildningsplan, elektronisk kommunikation samt mål och skyldigheter gällande god informationshanteringspraxis som offentlighetslagstiftningen lyfter fram.

Arkivverket

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 21 §

 • Arkivering av elektroniskt dokument.

Rätt att ta del av

MyndOffL 9–12 §

 • Rätt att ta del av handlingar.

MyndOffL 13 §

 • Begäran om att få ta del av en handling.

MyndOffL 16 §

 • Hur en handling skall lämnas ut (inkl. elektronisk form).
 • Ur en myndighets personregister.

MyndOffL 17 §

 • Rätt att ta del av uppgifter som gäller en själv i dokument.

MyndOffL 34 §

 • Avgifter för att lämna ut uppgifter.
 • Utlämnande av elektroniskt lagrade dokument med stöd av allmän offentlighet eller offentlighet för sakägare är avgiftsfri per e-post.
 • Avgiftsgrunder ska definieras i förväg och publiceras i ett allmänt datanät.
 • Jfr ovan MyndOffL 16 § hur en handling ska lämnas ut och tillhörande begränsningar.

I speciallagstiftning kan det också stadgas annorlunda om avgifter eller sätt att lämna ut uppgifter (bl.a. utlämning av uppgifter elektroniskt utan hinder av MyndOffL 16 § 3 mom.) t.ex.:

 • Företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 16 §
 • Handelsregisterförordningen (208/1979) 29 §
 • Lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) 8, 9 och 10 §
 • Ändring av EG:s budgetförordning (EG, Euratom) nr 1995/2006
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006
 • Revisionslagen (459/2007) 37 §
 • Lagen om näringsförbud (1059/1985) 21 § 3 mom.
 • Lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 15 §
 • Lagen om farkostregistret (976/2006) 19 och 20 § (observera ändringar gällande 20 § som trädde i kraft 1.1.2014)
 • Luftfartslagen (1194/2009) 12 §.

I speciallagstiftning kan skyldigheten att offentliggöra offentliga uppgifter i elektronisk form också gälla andra än myndigheter, till exempel:

 • Värdepappersmarknadslagen (746/2012) 5 kap. 9 §.

MyndOffL 5–8 §

 • Förverkligande och främjande av rätten att ta del av, dokumentregister.
 • Datasystembeskrivning.

Informationsutbyte och samarbete mellan myndigheter

MyndOffL 29 §

 • Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet.

MyndOffL 30 §

 • Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till utländska myndigheter och internationella organ.
 • Eventuella EU-bestämmelser och internationella avtal om myndighetssamarbete och informationsutbyte mellan olika stater.
 • I speciallagstiftning finns också bestämmelser om myndighets rätt till information.

MyndOffL 18 och 36 §

 • Bemyndigandet till statsrådet att utfärda förordningar förpliktigar statliga förvaltnings- och rättskipningsmyndigheter till samarbete för att förverkliga god informationshanteringspraxis.
 • Vid planering och utveckling av informationssystem säkerställa möjligheterna att utnyttja informationssystem i andra myndigheters verksamhet samt att i denna avsikt beakta de tekniska krav som stadgats med stöd av denna lag för att säkerställa kompatibilitet.
 • Delta i ett klientservicesystem som realiseras för flera myndigheter genom det allmänna informationsnätverket eller underhåll av register som främjar offentligheten för allmänt betydelsefulla ärenden.
 • Genom lagen 635/2011 har det stadgats om ändringar gällande 18 och 36 §, ändringarna trädde i kraft 1.9.2011.

Lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007), 6 §

 • Möjlighet till handledd elektronisk kommunikation i samservicekontor.
 • Möjlighet att utnyttja tjänstemannens elektroniska certifikat vid identifiering av kunden (tjänstemannen fungerar som av kunden befullmäktigat ombud).

FörvL 10 §

 • Allmän skyldighet till samarbete mellan myndigheterna.

   2.7 Rätt till deltagande

GL 2 § 2 mom.

 • Den enskildes rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling.

GL 14 §

 • Det allmänna skall främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv.

GL 20 §

 • Det allmänna skall verka för att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.
 • GL 22 §
  • Det allmänna skall se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

  KommL 27 §

  • Invånare och de som utnyttjar tjänster ska ha förutsättningar att delta i och påverka kommunens verksamhet.
  • Främja deltagande och påverkande.

  KommL 28 §

  • Initiativrätt.

  FörvL 41 §

  • Möjligheter till inflytande.

  Observera också lagen om medborgarinitiativ (12/2012) som trädde i kraft 1.3.2012.

  I speciallagstiftning finns också flera bestämmelser i anslutning till rätt till deltagande och information:

  • T.ex. i markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL):
  • MarkByggL 6 § - växelverkan och information om planläggningen.
  • MarkByggL 7 § - planläggningsöversikt.
  • MarkByggL 8 kap. - planläggningsförfarande och växelverkan.

  Dessutom finns det speciellt i miljölagstiftningen bestämmelser om beslut som lämnas efter framläggande (framläggandekungörelser).

  Elektronisk information och deltagande, se ovan kapitel 2.6.

  • Offentlighetsprincipen och speciellt avsnittet om aktiv information.

  Även i anslutning till eventuella diskussionsforum och nätpublikationer på myndigheternas webbsidor är det bra att observera t.ex.

  • Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation - nätmeddelanden (diskussionsforum), nätpublikationer och bevarande av dem; ansvar, korrigering och rättning av felaktig uppgift.

  Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007)

  • Att för kommande generationer bevara de nationella kulturmaterial som är tillgängliga för allmänheten och att ställa dem till förfogande för forskare och andra som behöver dem.
  • Nätutgivarens skyldighet att möjliggöra automatisk hämtning av nätmaterialet och att överlåta det.
  • Genom lagen upphävdes bl.a. lagen om friexemplar (420/1980).

    2.8 Övrig lagstiftning

  Med tillhandahållande av offentliga webbtjänster kan sammanhänga t.ex.:

  Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) samt Statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (132/2014)

  • Effektivisering av statens informations- och kommunikationstekniska funktioner, förbättring av kvaliteten och interoperabiliteten för informations- och kommunikationstekniska tjänster samt förbättring av kostnadseffektiviteten och styrningen för informations- och kommunikationsteknisk tjänsteproduktion.

  Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)

  • Avgiftsbeläggning av offentliga webbtjänster.

  Lagen och Statsrådets förordning om offentlig upphandling (348/2007 och 614/2007)

  • Upphandling av webbtjänst (även planering).
  • Användning av elektronisk kommunikation i upphandlingsförfarande (förordningen 19 och 22 §).
  • Annonseringsskyldighet på webbplatsen www.hankintailmoitukset.fi och den upphandlande enhetens egen webbplats (förordningen 4 och 6 §).
  • Begäran om att lämna statistiska uppgifter på TEM:s webbplats (förordningen 23 §).

  Upphovsrättslagen (404/1961)

  • Texter, bilder, grafiskt uttryck, övrigt material.

  I samband med myndigheters avgiftsbelagda serviceverksamhet kan dessutom ett omfattande regelverk i anslutning till marknadsföring och konsumentskydd komma i fråga, till exempel

  • Konsumentskyddslagen (38/1978)
  • Köplagen (355/1987)
  • Lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929)
  • Lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002).