JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 10. Balansräkning för kommunalt affärsverk

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

AKTIVA

PASSIVA

A BESTÅENDE AKTIVA

A EGET KAPITAL

I Immateriella tillgångar

I Grundkapital

1. Immateriella rättigheter

II Uppskrivningsfond

2. Övriga utgifter med lång verkningstid

III Övriga egna fonder

3. Förskottsbetalningar

IV Överskott och underskott från tidigare räkenskapsperioder

V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

2. Byggnader

1. Avskrivningsdifferens

3. Fasta konstruktioner och anordningar

2. Reserver

4. Maskiner och inventarier

5. Övriga materiella tillgångar

C AVSÄTTNINGAR

6. Förskottsbetalningar och pågående

1. Avsättningar för pensioner

nyanläggningar

2. Övriga avsättningar

III Placeringar

D FÖRVALTAT KAPITAL

1. Aktier och andelar

1. Statliga uppdrag

2. Masskuldebrevsfordringar

2. Donationsfondernas kapital

3. Övriga lånefordringar

3. Övrigt förvaltat kapital

4. Övriga fordringar

E FRÄMMANDE KAPITAL

B FÖRVALTADE MEDEL

I Långfristigt

1. Statliga uppdrag

1. Masskuldebrevslån

2. Donationsfondernas särskilda täckning

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

3. Övriga förvaltade medel

3. Lån från kommunen/samkommunen

4. Lån från offentliga samfund

C RÖRLIGA AKTIVA

5. Lån från övriga kreditgivare

I Omsättningstillgångar

6. Erhållna förskott

1. Material och förnödenheter

7. Leverantörsskulder

2. Varor under tillverkning

8. Räntefria skulder till kommunen/samkommunen

3. Färdiga produkter

9. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

4. Övriga omsättningstillgångar

10. Resultatregleringar, skulder

5. Förskottsbetalningar

II Kortfristig

II Fordringar

1. Masskuldebrevslån

Långfristiga fordringar

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

1. Kundfordringar

3. Lån från kommunen/samkommunen

2. Lånefordringar

4. Lån från offentliga samfund

3. Fordringar hos kommunen/samkommunen

5. Lån från övriga kreditgivare

4. Övriga fordringar

6. Erhållna förskott

5. Resultatregleringar

7. Leverantörsskulder

Kortfristiga fordringar

8. Räntefria skulder från kommunen/samkommunen

1. Kundfordringar

9. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

2. Lånefordringar

10. Resultatregleringar, skulder

3. Fordringar hos kommunen/samkommunen

4. Övriga fordringar

PASSIVA TOTALT

5. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Aktier och andelar

2. Placeringar i penningmarknadsinstrument

3. Masskuldebrevsfordringar

4. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

AKTIVA TOTALT