JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 1. Resultaträkning för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

2014

2013

Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter

+

+

Avgiftsintäkter

+

+

Understöd och bidrag

+

+

Övriga verksamhetsintäkter

+

+

+

+

Tillverkning för eget bruk

+

+

+

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

-

-

Lönebikostnader

Pensionskostnader

-

-

Övriga lönebikostnader

-

-

Köp av tjänster

-

-

Material, förnödenheter och varor

-

-

Understöd

-

-

Övriga verksamhetskostnader

-

-

-

-

Verksamhetsbidrag

=

=

Skatteinkomster

+

+

Statsandelar

+

+

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

+

+

Övriga finansiella intäkter

+

+

Räntekostnader

-

-

Övriga finansiella kostnader

-

+/-

-

+/-

Årsbidrag

=

=

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

-

-

Nedskrivningar

-

-

-

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter

+

+

Extraordinära poster

-

+/-

-

+/-

Räkenskapsperiodens resultat

=

=

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

-/+

-/+

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

-/+

-/+

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder

-/+

-/+

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

=

=

I samkommuner utelämnas raderna Skatteinkomster och Statsandelar (BokfF 1:11 §)