JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 2. Finansieringsanalys för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

Uppgiftskälla:

Verksamhetens kassaflöde

Årsbidrag

XXX

Resultaträkningen

Extraordinära poster

±XXX

Resultaträkningen

Korrektivposter till internt tillförda medel

±XXX

XXX

Noterna

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

-XXX

Vs AI, AII, AIII1

Finansieringsandelar till investeringsutgifter

-XXX

Vs AI, AII, AIII1

Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

-XXX

-XXX

Noterna

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

±XXX

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

-XXX

Vs AIII2-4

Minskning av utlåningen

XXX

±XXX

Vs AIII2-4

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån

+XXX

Vt E I 1-4

Minskning av långfristiga lån

-XXX

Vt E I 1-4

Förändring av kortfristiga lån

±XXX

±XXX

Vt E II 1-4

Förändringar i eget kapital

±XXX

Vt A

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital

±XXX

Vs B, Vt D

Förändring av omsättningstillgångar

±XXX

Vs C1

Förändring av fordringar

±XXX

Vs CII

Förändring av räntefria skulder

±XXX

±XXX

Vt E I5-8, E II5-8

Finansieringens kassaflöde

±XXX

Förändring av likvida medel

±XXX

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

XXX

Vs CIII,CIV

Likvida medel 1.1.

XXX

±XXX

Vs CIII,CIV

Vs=Aktiva

Vt=Passiva