JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 3. Balansräkning för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

AKTIVA

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Immateriella rättigheter

2. Övriga utgifter med lång verkningstid

3. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

2. Byggnader

3. Fasta konstruktioner och anordningar

4. Maskiner och inventarier

5. Övriga materiella tillgångar

6. Förskottsbetalningar och pågående

nyanläggningar

III Placeringar

1. Aktier och andelar

2. Masskuldebrevsfordringar

3. Övriga lånefordringar

4. Övriga fordringar

B FÖRVALTADE MEDEL

1. Statliga uppdrag

2. Donationsfondernas särskilda täckning

3. Övriga förvaltade medel

C RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar

Långfristiga fordringar

1. Kundfordringar

2. Lånefordringar

3. Övriga fordringar

4. Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar

1. Kundfordringar

2. Lånefordringar

3. Övriga fordringar

4. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Aktier och andelar

2. Placeringar i penningmarknadsinstrument

3. Masskuldebrevsfordringar

4. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

PASSIVA

A EGET KAPITAL

I Grundkapital

II Uppskrivningsfond

III Övriga egna fonder

IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

V Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH

RESERVER

1. Avskrivningsdifferens

2. Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Övriga avsättningar

D FÖRVALTAT KAPITAL

1. Statliga uppdrag

2. Donationsfondernas kapital

3. Övrigt förvaltat kapital

E FRÄMMANDE KAPITAL

I Långfristigt

1. Masskuldebrevslån

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

3. Lån från offentliga samfund

4. Lån från övriga kreditgivare

5. Erhållna förskott

6. Skulder till leverantörer

7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

8. Resultatregleringar, skulder

II Kortfristig

1. Masskuldebrevslån

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

3. Lån från offentliga samfund

4. Lån från övriga kreditgivare

5. Erhållna förskott

6. Skulder till leverantörer

7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

8. Resultatregleringar, skulder