JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 4. Koncernresultaträkning för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

2014

2013

Verksamhetens intäkter

+

+

Verksamhetens kostnader

-

-

Andel av intressesamfundens vinst (förlust)

+/-

+/-

Verksamhetsbidrag

=

=

Skatteinkomster

+

+

Statsandelar

+

+

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

+

+

Övriga finansiella intäkter

+

+

Räntekostnader

-

-

Övriga finansiella kostnader

-

+/-

-

+/-

Årsbidrag

=

=

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

-

-

-

Räkenskapsperiodens över- och underparivärden

+/-

+/-

+/-

Nedskrivningar

-

-

-

-

Extraordinära poster

+/-

+/-

Räkenskapsperiodens resultat

=

=

Bokslutsdispositioner

+/-

+/-

Minoritetsandelar

+/-

+/-

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

=

=