JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 6. Koncernbalansräkning för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

AKTIVA

PASSIVA

BESTÅENDE AKTIVA

EGET KAPITAL

Immateriella tillgångar

Grundkapital

Immateriella rättigheter

Uppskrivningsfond

Övriga utgifter med lång verkningstid

Övriga egna fonder

Förskottsbetalningar

Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

MINORITETSANDELAR

Byggnader

Fasta konstruktioner och anordningar

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

Maskiner och inventarier

Avskrivningsdifferens

Övriga materiella tillgångar

Reserver

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

AVSÄTTNINGAR

Placeringar

Avsättningar för pensioner

Andelar i intressesamfund

Övriga avsättningar

Övriga aktier och andelar

Masskuldebrevsfordringar

FÖRVALTAT KAPITAL

Övriga lånefordringar

Statliga uppdrag

Övriga fordringar

Donationsfondernas kapital

Övrigt förvaltat kapital

FÖRVALTADE MEDEL

Statliga uppdrag

FRÄMMANDE KAPITAL

Donationsfondernas särskilda täckning

Långfristigt

Övriga förvaltade medel

Masskuldebrevslån

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

RÖRLIGA AKTIVA

Lån från offentliga samfund

Omsättningstillgångar

Lån från övriga kreditgivare

Material och förnödenheter

Erhållna förskott

Varor under tillverkning

Skulder till leverantörer

Färdiga produkter

Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

Övriga omsättningstillgångar

Resultatregleringar, skulder

Förskottsbetalningar

Kortfristig

Fordringar

Masskuldebrevslån

Långfristiga fordringar

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

Kundfordringar

Lån från offentliga samfund

Lånefordringar

Lån från övriga kreditgivare

Övriga fordringar

Erhållna förskott

Resultatregleringar

Skulder till leverantörer

Kortfristiga fordringar

Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder

Kundfordringar

Resultatregleringar, skulder

Lånefordringar

Övriga fordringar

PASSIVA TOTALT

Resultatregleringar

Finansiella värdepapper

Aktier och andelar

Placeringar i penningmarknadsinstrument

Masskuldebrevsfordringar

Övriga värdepapper

Kassa och bank

AKTIVA TOTALT