JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 7. Koncernbalansräkning (förkortad) för kommun och samkommun

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

AKTIVA

PASSIVA

BESTÅENDE AKTIVA

EGET KAPITAL

Immateriella tillgångar

Grundkapital

Immateriella rättigheter

Uppskrivningsfond

Övriga utgifter med lång verkningstid

Övriga egna fonder

Förskottsbetalningar

Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

Materiella tillgångar

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Mark- och vattenområden

Byggnader

MINORITETSANDELAR

Fasta konstruktioner och anordningar

Maskiner och inventarier

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

Övriga materiella tillgångar

Avskrivningsdifferens

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Reserver

Placeringar

AVSÄTTNINGAR

Andelar i intressesamfund

Avsättningar för pensioner

Övriga aktier och andelar

Övriga avsättningar

Masskuldebrevsfordringar

Övriga lånefordringar

FÖRVALTAT KAPITAL

Övriga fordringar

FRÄMMANDE KAPITAL

FÖRVALTADE MEDEL

Långfristigt räntebärande främmande kapital

Långfristigt räntefritt främmande kapital

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristigt räntebärande främmande kapital

Omsättningstillgångar

Kortfristigt räntefritt främmande kapital

Fordringar

PASSIVA TOTALT

Långfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar

Finansiella värdepapper

Kassa och bank

AKTIVA TOTALT