JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 8. Resultaträkning för kommunalt affärsverk

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Omsättning

+

+

Ökning (+) eller minskning (-) av lager av

färdiga produkter och produkter under tillverkning

+/-

+/-

Tillverkning för eget bruk

+

+

Övriga rörelseintäkter

+

+

Understöd och bidrag från kommunen/samkommunen

+

+

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden

-

-

Ökning (+) eller minskning (-) av lager

+/-

+/-

Köp av tjänster

-

-

-

-

Personalkostnader

Löner och arvoden

-

-

Lönebikostnader

Pensionskostnader

-

-

Övriga lönebikostnader

-

-

-

-

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

-

-

Nedskrivningar

-

-

-

-

Övriga rörelsekostnader

-

-

Rörelseöverskott (-underskott)

+

+

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

+

+

Övriga finansiella intäkter

+

+

Till kommunen/samkommunen betalda räntekostnader

-

-

Till övriga betalda räntekostnader

-

-

Ersättning för grundkapital

-

-

Övriga finansiella kostnader

-

+/-

-

+/-

Överskott (underskott) före extraordinära poster

+

+

Extraordinära intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter

+

+

Extraordinära kostnader

-

+/-

-

+/-

Överskott (underskott) före reserver

+

+

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

-/+

-/+

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

-/+

-/+

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder

-/+

-/+

Inkomstskatter

-

-

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

+/(-)

+/(-)