JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner

Bilaga 9. Finansieringsanalys för kommunalt affärsverk

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 2.9.2015
  • Giltighetstid: tills vidare

Verksamhetens kassaflöde

Rörelseöverskott (-underskott)

± xx

Avskrivningar och nedskrivningar

+ xx

Finansiella intäkter och kostnader

± xx

Extraordinära poster

± xx

Inkomstskatter

- xx

Rättelseposter till internt tillförda medel

± xx

± xx

± xx

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

- xx

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

+ xx

Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

+ xx

- xx

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

± xx

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av lånefordringar hos kommunen/samkommunen

- xx

Ökning av lånefordran hos övriga

- xx

Minskning av lånefordringar hos kommunen/samkommunen

+ xx

Minskning av lånefordringar hos övriga

+ xx

± xx

Förändringar i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån från kommunen/samkommunen

+ xx

Ökning av långfristiga lån från övriga

+ xx

Minskning av långfristiga lån från kommunen/samkommunen

- xx

Minskning av långfristiga lån från övriga

- xx

Förändring av kortfristiga lån från kommunen/samkommunen

± xx

Förändring av kortfristiga lån från övriga

± xx

± xx

Förändringar i eget kapital

± xx

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital

± xx

Förändring av omsättningstillgångar

± xx

Förändring av fordringar hos kommunen/samkommunen

± xx

Förändring av fordringar hos övriga

± xx

Förändring av räntefria skulder till kommunen/samkommunen

± xx

Förändring av räntefria skulder till övriga

± xx

± xx

Finansieringens kassaflöde

± xx

Förändring av likvida medel

± xx

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

xx

Likvida medel 1.1.

xx

± xx