JHS 192 Kuntien tililuettelo

Liite 1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

2014

2013

Toimintatuotot

Myyntituotot

+

+

Maksutuotot

+

+

Tuet ja avustukset

+

+

Muut toimintatuotot

+

+

+

+

Valmistus omaan käyttöön

+

+

+

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-

-

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-

-

Muut henkilösivukulut

-

-

Palvelujen ostot

-

-

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-

-

Avustukset

-

-

Muut toimintakulut

-

-

-

-

Toimintakate

=

=

Verotulot

+

+

Valtionosuudet

+

+

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

+

+

Muut rahoitustuotot

+

+

Korkokulut

-

-

Muut rahoituskulut

-

+/-

-

+/-

Vuosikate

=

=

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-

-

Arvonalentumiset

-

-

-

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

+

+

Satunnaiset kulut

-

+/-

-

+/-

Tilikauden tulos

=

=

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

=

=

Kuntayhtymässä jätetään Verotulot ja Valtionosuudet rivit pois (KPA 1:11 §).