JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 10. Kunnallisen liikelaitoksen tase

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

A OMA PÄÄOMA

I Aineettomat hyödykkeet

I Peruspääoma

1. Aineettomat oikeudet

II Arvonkorotusrahasto

2. Muut pitkävaikutteiset menot

III Muut omat rahastot

3. Ennakkomaksut

IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

II Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

2. Rakennukset

1. Poistoero

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet

2. Vapaaehtoiset varaukset

4. Koneet ja kalusto

5. Muut aineelliset hyödykkeet

C PAKOLLISET VARAUKSET

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset

1. Eläkevaraukset

hankinnat

2. Muut pakolliset varaukset

III Sijoitukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. Osakkeet ja osuudet

1. Valtion toimeksiannot

2. Joukkovelkakirjalainasaamiset

2. Lahjoitusrahastojen pääomat

3. Muut lainasaamiset

3. Muiden toimeksiantojen pääomat

4. Muut saamiset

E VIERAS PÄÄOMA

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

I Pitkäaikainen

1. Valtion toimeksiannot

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Muut toimeksiantojen varat

3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä

4. Lainat julkisyhteisöiltä

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

5. Lainat muilta luotonantajilta

I Vaihto-omaisuus

6. Saadut ennakot

1. Aineet ja tarvikkeet

7. Ostovelat

2. Keskeneräiset tuotteet

8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä

3. Valmiit tuotteet

9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

4. Muu vaihto-omaisuus

10. Siirtovelat

5. Ennakkomaksut

II Lyhytaikainen

II Saamiset

1. Joukkovelkakirjalainat

Pitkäaikaiset saamiset

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

1. Myyntisaamiset

3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä

2. Lainasaamiset

4. Lainat julkisyhteisöiltä

3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä

5. Lainat muilta luotonantajilta

4. Muut saamiset

6. Saadut ennakot

5. Siirtosaamiset

7. Ostovelat

Lyhytaikaiset saamiset

8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä

1. Myyntisaamiset

9. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

2. Lainasaamiset

10. Siirtovelat

3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä

4. Muut saamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5. Siirtosaamiset

III Rahoitusarvopaperit

1. Osakkeet ja osuudet

2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

3. Joukkovelkakirjalainasaamiset

4. Muut arvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ