JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 3. Kunnan ja kuntayhtymän tase

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet

2. Muut pitkävaikutteiset menot

3. Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

2. Rakennukset

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet

4. Koneet ja kalusto

5. Muut aineelliset hyödykkeet

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat

III Sijoitukset

1. Osakkeet ja osuudet

2. Joukkovelkakirjalainasaamiset

3. Muut lainasaamiset

4. Muut saamiset

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1. Valtion toimeksiannot

2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

3. Muut toimeksiantojen varat

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Vaihto-omaisuus

1. Aineet ja tarvikkeet

2. Keskeneräiset tuotteet

3. Valmiit tuotteet

4. Muu vaihto-omaisuus

5. Ennakkomaksut

II Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

1. Myyntisaamiset

2. Lainasaamiset

3. Muut saamiset

4. Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1. Myyntisaamiset

2. Lainasaamiset

3. Muut saamiset

4. Siirtosaamiset

III Rahoitusarvopaperit

1. Osakkeet ja osuudet

2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

3. Joukkovelkakirjalainasaamiset

4. Muut arvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA

I Peruspääoma

II Arvonkorotusrahasto

III Muut omat rahastot

IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET

1. Poistoero

2. Vapaaehtoiset varaukset

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. Eläkevaraukset

2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1. Valtion toimeksiannot

2. Lahjoitusrahastojen pääomat

3. Muut toimeksiantojen pääomat

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat julkisyhteisöiltä

4. Lainat muilta luotonantajilta

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

8. Siirtovelat

II Lyhytaikainen

1. Joukkovelkakirjalainat

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3. Lainat julkisyhteisöiltä

4. Lainat muilta luotonantajilta

5. Saadut ennakot

6. Ostovelat

7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

8. Siirtovelat