JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 6. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitase

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Peruspääoma

Aineettomat oikeudet

Arvonkorotusrahasto

Muut pitkävaikutteiset menot

Muut omat rahastot

Ennakkomaksut

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

VÄHEMMISTÖOSUUDET

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Koneet ja kalusto

Poistoero

Muut aineelliset hyödykkeet

Vapaaehtoiset varaukset

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

PAKOLLISET VARAUKSET

Sijoitukset

Eläkevaraukset

Osakkuusyhteisöosuudet

Muut pakolliset varaukset

Muut osakkeet ja osuudet

Joukkovelkakirjalainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut lainasaamiset

Valtion toimeksiannot

Muut saamiset

Lahjoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

VIERAS PÄÄOMA

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

Pitkäaikainen

Muut toimeksiantojen varat

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lainat julkisyhteisöiltä

Vaihto-omaisuus

Lainat muilta luotonantajilta

Aineet ja tarvikkeet

Saadut ennakot

Keskeneräiset tuotteet

Ostovelat

Valmiit tuotteet

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

Muu vaihto-omaisuus

Siirtovelat

Ennakkomaksut

Lyhytaikainen

Saamiset

Joukkovelkakirjalainat

Pitkäaikaiset saamiset

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Myyntisaamiset

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainasaamiset

Lainat muilta luotonantajilta

Muut saamiset

Saadut ennakot

Siirtosaamiset

Ostovelat

Lyhytaikaiset saamiset

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

Myyntisaamiset

Siirtovelat

Lainasaamiset

Muut saamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ