JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 7. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitase (lyhennetty)

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet

Peruspääoma

Aineettomat oikeudet

Arvonkorotusrahasto

Muut pitkävaikutteiset menot

Muut omat rahastot

Ennakkomaksut

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Aineelliset hyödykkeet

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

VÄHEMMISTÖOSUUDET

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Muut aineelliset hyödykkeet

Poistoero

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Vapaaehtoiset varaukset

Sijoitukset

PAKOLLISET VARAUKSET

Osakkuusyhteisöosuudet

Eläkevaraukset

Muut osakkeet ja osuudet

Muut pakolliset varaukset

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut saamiset

VIERAS PÄÄOMA

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Vaihto-omaisuus

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Saamiset

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ