JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 8. Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1.1.-31.12.2013

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto

+

+

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

+/-

Valmistus omaan käyttöön

+

+

Liiketoiminnan muut tuotot

+

+

Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä

+

+

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

-

-

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

+/-

+/-

Palvelujen ostot

-

-

-

-

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

-

-

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-

-

Muut henkilösivukulut

-

-

-

-

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

-

-

Arvonalentumiset

-

-

-

-

Liiketoiminnan muut kulut

-

-

Liikeylijäämä (-alijäämä)

+

+

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

+

+

Muut rahoitustuotot

+

+

Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut

-

-

Muille maksetut korkokulut

-

-

Korvaus peruspääomasta

-

-

Muut rahoituskulut

-

+/-

-

+/-

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

+

+

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot

+

+

Satunnaiset kulut

-

+/-

-

+/-

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia

+

+

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-/+

-/+

Tuloverot

-

-

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

+/(-)

+/(-)