JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Liite 9. Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä)

± xx

Poistot ja arvonalentumiset

+ xx

Rahoitustuotot ja -kulut

± xx

Satunnaiset erät

± xx

Tuloverot

- xx

Tulorahoituksen korjauserät

± xx

± xx

± xx

Investointien rahavirta

Investointimenot

- xx

Rahoitusosuudet investointimenoihin

+ xx

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

+ xx

- xx

Toiminnan ja investointien rahavirta

± xx

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle

- xx

Antolainasaamisten lisäys muilta

- xx

Antolainasaamisten vähennys kunnalta/kuntayhtymältä

+ xx

Antolainasaamisten vähennys muilta

+ xx

± xx

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä

+ xx

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta

+ xx

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle

- xx

Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta

- xx

Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä

± xx

Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta

± xx

± xx

Oman pääoman muutokset

± xx

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

± xx

Vaihto-omaisuuden muutos

± xx

Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä

± xx

Saamisten muutos muilta

± xx

Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä

± xx

Korottomien velkojen muutos muilta

± xx

± xx

Rahoituksen rahavirta

± xx

Rahavarojen muutos

± xx

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

xx

Rahavarat 1.1.

xx

± xx