JHS 193 Unik identifierare för geografisk information

Bilaga 5. Unika identifierare i INSPIRE-dataprodukter

 • Version: 1.0
 • Publicerad: 2.9.2015
 • Giltighetstid: tills vidare

  1 Inledning

I denna bilaga listas rumsliga objekttyper i INSPIRE för vilka det i INSPIRE-dataproduktspecifikationerna har specificerats en unik identifierare antingen som obligatorisk eller som frivillig.

Listorna baseras på kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 och den förordning som ändrar denna (EU) nr 1253/2013. Listorna har utarbetats i oktober 2014. De myndigheter som ansvarar för INSPIRE-material ska kontrollera uppdaterade dataproduktspecifikationer innan de unika identifierarna tas i bruk.

  2 Unika identifierare i INSPIRE-dataprodukter

I denna bilaga listas de INSPIRE-objekttyper för vilka det i INSPIRE-produktspecifikationerna har specificerats en unik identifierare (inspireId) antingen som obligatorisk eller som frivillig.

   2.1 Gemensamma typer

Datamodell

Objekttyp (sv)

Objekttyp (en)

Obligatorisk

GENEERINEN VERKKOMALLI

Nätelement

NetworkElement

obligatorisk

GENEERINEN VERKKOMALLI

Nätegenskap

NetworkProperty

obligatorisk

HAVAINTOMALLI

Observationsmängd

ObservationSet

obligatorisk

HAVAINTOMALLI

Process

Process

ej obligatorisk

TOIMIPAIKKAMALLI

Verksamhetsställe

ActivityComplex

obligatorisk

   2.2 Bilaga I objekttyper

Tema för rumsliga data

Objekttyp (sv)

Objekttyp (en)

Obligatorisk

PAIKANNIMET

Namngiven plats

NamedPlace

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Administrativ gräns

AdministrativeBoundary

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Administrativ enhet

AdministrativeUnit

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Condominium

Condominium

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Baslinje

Baseline

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Marin gräns

MaritimeBoundary

obligatorisk

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Marin zon

MaritimeZone

obligatorisk

OSOITTEET

Adress

Address

obligatorisk

OSOITTEET

Adresskomponent

AddressComponent

obligatorisk

KIINTEISTÖT

Fastighet

BasicPropertyUnit

obligatorisk

KIINTEISTÖT

Fastighetsgräns

CadastralBoundary

obligatorisk

KIINTEISTÖT

Fastighetsområde

CadastralParcel

obligatorisk

KIINTEISTÖT

Fastighetsindelning

CadastralZoning

obligatorisk

LIIKENNEVERKOT

Transportnät

TransportNetwork

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Avrinningsområde

DrainageBasin

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Hydrografiskt intressant plats

HydroPointOfInterest

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Strandlinje

LandWaterBoundary

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Konstgjort objekt

ManMadeObject

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Strand

Shore

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Ytvatten

SurfaceWater

obligatorisk

HYDROGRAFIA

Våtmark

Wetland

obligatorisk

SUOJELLUT ALUEET

Skyddat område

ProtectedSite

obligatorisk

   2.3 Bilaga II objekttyper

Tema för rumsliga data

Objekttyp (sv)

Objekttyp (en)

Obligatorisk

KORKEUSSIJAINTI

Rutnät för höjdyttäcke

ElevationGridCoverage

obligatorisk

KORKEUSSIJAINTI

Höjd TIN

ElevationTIN

obligatorisk

MAANPEITE

Landtäckesnomenklatur

LandCoverNomenclature

obligatorisk

MAANPEITE

Landtäckesdatamängd

LandCoverDataset

obligatorisk

MAANPEITE

Landtäckesenhet

LandCoverUnit

obligatorisk

MAANPEITE

Landtäckets rutnätsyttäcke

LandCoverGridCoverage

obligatorisk

ORTOKUVAT

Ortofotoyttäcke

OrthoimageCoverage

obligatorisk

ORTOKUVAT

Mosaikbildselement

MosaicElement

obligatorisk

GEOLOGIA

Borrhål

Borehole

obligatorisk

GEOLOGIA

Geologisk samling

GeologicCollection

obligatorisk

GEOLOGIA

Geologisk företeelse

GeologicFeature

obligatorisk

GEOLOGIA

Geofysiskt objekt

GeophObject

obligatorisk

GEOLOGIA

Geofysisk objektsmängd

GeophObjectSet

obligatorisk

GEOLOGIA

Grundvattenförekomst

GroundWaterBody

obligatorisk

GEOLOGIA

Hydrogeologiskt objekt

HydrogeologicalObject

obligatorisk

   2.4 Bilaga III objekttyper

Tema för rumsliga data

Objekttyp (sv)

Objekttyp (en)

Obligatorisk

TILASTOINTIYKSIKÖT

Statistisk vektorenhet

VectorStatisticalUnit

obligatorisk

TILASTOINTIYKSIKÖT

Statistisk tessellation

StatisticalTessellation

obligatorisk

TILASTOINTIYKSIKÖT

Statistiskt rutnät

StatisticalGrid

obligatorisk

RAKENNUKSET

Abstrakt struktur

AbstractConstruction

obligatorisk

MAANNOS

Profilelement

ProfileElement

obligatorisk

MAANNOS

Markenhet

SoilBody

obligatorisk

MAANNOS

Härlett markobjekt

SoilDerivedObject

obligatorisk

MAANNOS

Markkartläggningspunkt

SoilPlot

obligatorisk

MAANNOS

Markprofil

SoilProfile

obligatorisk

MAANNOS

Markundersökningsplats

SoilSite

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Datamängd gällande markanvändning

ExistingLandUseDataSet

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Objekt gällande markanvändning

ExistingLandUseObject

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Rutnät för gällande markanvändning

ExistingLandUseGrid

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Undersökt gällande markanvändning

ExistingLandUseSample

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Datamängd för undersökt gällande markanvändning

SampledExistingLandUseDataSet

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Officiell dokumentation

OfficialDocumentation

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Fysisk plan

SpatialPlan

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Kompletterande reglering

SupplementaryRegulation

obligatorisk

MAANKÄYTTÖ

Zonindelningselement

ZoningElement

obligatorisk

YLEISHYÖDYLLISET JA MUUT JULKISET PALVELUT

Nodbehållare

UtilityNodeContainer

obligatorisk

YLEISHYÖDYLLISET JA MUUT JULKISET PALVELUT

Allmännyttig tjänst

GovernmentalService

obligatorisk

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTALAITTEET/-PAIKAT

Abstrakt övervakningsobjekt

AbstractMonitoringObject

obligatorisk

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTALAITTEET/-PAIKAT

Verksamhet för miljöövervakning

EnvironmentalMonitoringActivity

obligatorisk

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Produktionsinstallation

ProductionInstallation

obligatorisk

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Del av produktionsinstallation

ProductionInstallationPart

obligatorisk

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Produktionsplats

ProductionSite

obligatorisk

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Produktionsyta

ProductionPlot

obligatorisk

VÄESTÖJAKAUMA – DEMOGRAFIA

Statistisk fördelning

StatisticalDistribution

obligatorisk

ALUEHALLINNAN, RAJOITUSTEN JA SÄÄNTELYN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET JA RAPORTOINTIYKSIKÖT

Område med särskild förvaltning/begränsningar/reglering

ManagementRestrictionOr-RegulationZone

obligatorisk

ALUEHALLINNAN, RAJOITUSTEN JA SÄÄNTELYN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET JA RAPORTOINTIYKSIKÖT

WFD Vattenförekomst

WFDWaterBody

obligatorisk

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakt exponerat element

AbstractExposedElement

obligatorisk

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakt farligt område

AbstractHazardArea

obligatorisk

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakt observerad händelse

AbstractObservedEvent

obligatorisk

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakt riskområde

AbstractRiskZone

obligatorisk

MERIALUEET

Marina områden

SeaArea

obligatorisk

ELIÖMAANTIETEELLISET ALUEET

Biogeografisk region

Bio-geographicalRegion

obligatorisk

ELIÖMAANTIETEELLISET ALUEET

Livsmiljö

Habitat

obligatorisk

LAJIN LEVINNEISYYS

Datamängd för arters utbredning

SpeciesDistributionDataSet

obligatorisk

LAJIN LEVINNEISYYS

Enhet för arters utbredning

SpeciesDistributionUnit

obligatorisk

ENERGIAVARAT

Vektorenergiresurs

VectorEnergyResource

obligatorisk

ENERGIAVARAT

Förnybara energiresurser och avfallsresurser

RenewableAndWaste-PotentialCoverage

obligatorisk

MINERAALIVARAT

Gruvföreteelse

MiningFeature

obligatorisk