JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Liite 3. Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen muodostaminen

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 2.9.2015
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan, mitä paikkatietokohteiden elinkaarisäännöillä tarkoitetaan, mikä on niiden merkitys paikkatietokohteiden käsittelyssä, mallintamisessa ja paikkatietojärjestelmien suunnittelussa sekä missä yhteydessä niitä tulisi käyttää ja kuinka niitä voidaan tuottaa. Dokumentti sisältää valmiin mallin ja esimerkkejä elinkaarisääntöjen tuottamiseen.

Elinkaarisääntöjen kokoaminen kattavana on usein työläs tehtävä, mikäli niitä ei ole jo dokumentoituna. Toteutuskelpoinen malli voi siksi olla alkuvaiheessa versiointi aikaleimoin (kohteen voimassaolon alkupvm/loppupvm). Myös poistuneiden kohteiden tunnusten tulee olla saatavilla.

Elinkaarisääntöjen ja versiointitietojen täydentäminen voidaan käytännössä aloittaa muutostiedoista, joita tiedon tuottaja toimittaa herätetietona asiakkaille.

  2 Yleistä

Paikkatietokohteen elinkaarisäännöt kuvaavat paikkatietokohteen muutoksia sen koko elinkaaren ajalta. Ne muodostuvat useimmissa tapauksissa tietoprosessien käsittelysäännöistä. Niitä tarvitaan ratkaisemaan aiheuttaako tietokohdetta koskeva muutostapahtuma sen identiteetin ja yksilöivän tunnuksen muuttamisen (uusi kohde) vai vain uuden versiotunnuksen. Esimerkiksi kiinteistönmuodostusprosessissa toimituslaji määrittelee syntyykö uusi kiinteistö vai onko kyse kiinteistön ominaisuuksien muutoksista. Näin ollen elinkaarisäännöt voivat koskea kohteen merkityksellisiä ominaisuusmuutoksia tai sen geometriaa.

Elinkaarisäännöt ovat tärkeä osa paikkatietojen mallintamistyötä, jossa käyttötapaukset määrittelevät ilmentymän elinkaaren luomisen, muuttumisen ja poistamisen. Myös ohjelmistosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon elinkaarisääntöjen mukaiset käsittelysäännöt. Näiden mukaisesti ohjelmisto käsittelee paikkatietokohteita ja yksilöivien paikallisten tunnusten hallinta perustuu tähän.

  3 Tapahtumatyypit ja niiden alaluokat

Paikkatietokohteiden elinkaarisäännöissä käyttäjille merkitykselliset muutostapahtumat luokitellaan. Paikkatietojen muutostapahtumat voidaan yleensä kuvata neljällä tapahtumatyypillä ja niiden alaluokilla:

 1. Uuden kohteen luominen
 2. Kohteen poistaminen
 3. Kohteen ominaisuuksien muuttuminen
 4. Kohteen geometrian muuttuminen.

Paikkatietokohteen ominaisuuksien ja geometrian muuttuessa alaluokkia voivat olla esimerkiksi:

 • kohteen jakamiselle osiin
 • kohteiden yhdistämiselle
 • kohteiden uudelleenluokittelulle
 • sijaintivirheen korjaamiselle (myös sijainnin tarkentuminen)
 • tarvittaessa viivaosien topologisen eheyden käsittelysäännöt.

Muutokset voivat johtua reaalimaailman kohteen muutoksista, mutta myös muista syistä. Reaalimaailman kohteen tilanteesta riippumattomia muutoksia ovat esimerkiksi:

 • virheiden korjaaminen
 • geometrian korjaus
 • tietorakenteen muutokset.

  4 Elinkaarisäännöt paikkatietojen mallintamisessa

Paikkatietojen mallintamisen (JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten) yhteydessä tulisi määritellä selkeät tietokohteiden elinkaarisäännöt tietoprosessin sisältämien käyttötapauksien perusteella. Käyttötapauksien muutostapahtumat sisältävät edellisen luvun mukaisia tapahtumatyyppejä ja niiden alaluokkia, joiden ehdot määritellään tarkemmin tapauskohtaisesti. Elinkaarisääntöjen määrittelyssä tulee myös määritellä, millaisia yksilöiviä paikallisia tunnuksia tai tunnusmekanismeja tietokohteilla käytetään. Paikallisen tunnuksen käyttö on ohjeistettu suosituksen luvussa 7. Elinkaariajattelun avulla voi myös testata olemassa olevan tunnuksen soveltuvuutta pysyväksi yksilöiväksi tunnukseksi.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää ominaisuusmuutoksien elinkaarisääntöihin. Esimerkiksi tietokohteen luokittelun muuttuessa, saattaa kohteen identiteetti myös muuttua (asuinrakennus – toimistorakennus). Tietokohteiden ominaisuusmuutokset olisi syytä käydä tarkoin läpi paikkatietojen mallintamisen yhteydessä.

Geometrian muutokset saattavat tapauskohtaisesti muuttaa kohteen identiteettiä. Esimerkiksi asemakaava-alueella tonttijaon mukaisten kiinteistöjen rajamuutokset muodostavat kokonaan uuden kiinteistön, jolloin kohde saa uuden temaattisen kiinteistötunnuksen.

Tärkeää on myös tiedostaa, että jos reaalimaailman kohde poistetaan, ei sitä mallintava paikkatietokohde poistu koskaan, vaan tämä saa poistamispäivämäärän. Historiatietoihin on voitava palata aina tulevaisuudessa.

Kohteen ulottuvuuksien muuttuessa Euroopassa yleinen käytäntö on, että esim. rakennuksen laajentuessa yli kaksinkertaiseksi pohja-alaltaan sitä pidetään uutena kohteena; uusi tunnus. Näin ollen mallintamisen yhteydessä tulisi määritellä tarkat raja-arvot geometrian pinta-alojen ym. suureiden osalta.

  5 Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen käyttäminen

Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjä tulisi käyttää seuraavissa käyttötapauksissa:

Paikkatietojen mallintamisen yhteydessä osana tietotuotemäärittelytyötä

Paikkatietojen mallintamisen yhteydessä tulee määritellä tietokohteiden elinkaarisäännöt tietoprosessin käyttötapauksien ja niiden sisältämien käsittelysääntöjen perusteella.

Tietojärjestelmäsuunnittelussa tulee huomioida elinkaarisäännöt

Tietojärjestelmäsuunnittelussa tulee ottaa huomioon paikkatietojen mallintamisessa suunnitellut elinkaarisäännöt, jonka perusteella tietojärjestelmässä yksilöiviä tunnuksia hallitaan. Myös ohjelmistologiikkaa voidaan toteuttaa elinkaarisääntöjen käsittelysääntöjen perusteella. Näin vähennetään ihmisen tekemää päättelytyötä ja virheiden mahdollisuutta.

Asiakastarpeen tarkastaminen

Elinkaarisääntöjen laatiminen ja ylläpito saattaa edellyttää asiakastarpeen tarkistamista ja myös asiakkaiden etu on tietotarpeidensa tarkentaminen pelkkien muutostietojen ylläpidossa suoraan yksilöivien tunnusten ja versiotunnusten avulla. Elinkaarisääntöjen mallintaminen edellyttää asiakkaan toimintaprosessin tarkastamisen.

Tietojärjestelmäriippumattomien paikkatietokohteiden ylläpito

Tietojärjestelmäriippumattomassa paikkatietojen ylläpidossa korostuu elinkaarisääntöjen tietäminen, jolloin on hyvin tärkeää määritellä ja asettaa tietotuotekohtaiset elinkaarisäännöt käyttäjien saataville paikkatietoinfrastruktuurissa. Tietojärjestelmäriippumattomalla paikkatietojen ylläpidolla tarkoitetaan tietokohteiden ylläpitoa eri ohjelmistoilla ja päätelaitteilla, jolloin elinkaarisääntöjen mukaisia käsittelysääntöjä ei mahdollisesti ole ohjelmistoissa.

Monesti elinkaarisäännöt muodostuvat tietoprosesseista, jolloin ylläpitäjä ei edes tiedosta elinkaarisääntöjen mahdollisia kombinaatioita. Monestikaan paikkatietojen mallintamisen yhteydessä elinkaarisääntöjä ei ole mallinnettu, jolloin niitä ei myös ole saatavilla paikkatietoinfrastruktuurissa. Elinkaarisäännöt tulee näissä tapauksissa kuvata ja julkaista ylläpidon käyttöön.

  6 Paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen tuottaminen

Tässä luvussa on esitelty yleinen malli paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen mallintamiseen. Mallia suositellaan käytettäväksi kuvaamaan tietoprosessien sisältämiä käyttötapauksia ja niiden mahdollisia muutostapahtumia sekä niiden vaikutuksia kohteen identiteettiin ja sen elinkaaren hallintaan.

Malli kuvaa yleisen vaiheistuksen elinkaarisääntöjen tuottamiseen. Mallia voidaan muokata tietoprosessien ja käyttötapauksien käsittelysäännöistä riippuen halutunlaiseksi.

Etenemisvaiheet:

 1. Asiakastarpeen kartoittaminen tai tarkastaminen. Käy asiakkaan kanssa läpi tietoprosessi ja tarkista sen oikeellisuus. Tarkista, onko tietoprosessin ylläpitämillä tietokohteilla paikallinen yksilöivä tunnus tai tunnusmekanismi. Jollei, täytyy nämä määritellä seuraavassa vaiheessa.
 1. Tunnista asiakkaan kanssa tietoprosessista mahdolliset reaalimaailman muutostapahtumat. Tunnista muutostapahtumiin liittyvät käsittelysäännöt ja ehdot, jotka aiheuttavat kohteen identiteetin ja yksilöivän tunnuksen muuttumisen tai elinkaariominaisuuksien muuttumisen kuten uuden versiotunnuksen.

Image1

Kuva 1. Uusi kohde vai uusi versio. © Crown copyright 2008

 1. Luo elinkaarisäännöt. Edellisessä kohdassa tunnistetuista muutostapahtumista ja niiden sisältämistä käsittelysäännöistä luodaan elinkaarisäännöt hyödyntämällä alla olevaa taulukkoa 1. Voit havainnollistaa geometrisiä muutostapahtumia tapahtumatyypeittäin taulukon 2 mukaisesti. Luvussa 7 on esitetty esimerkkejä elinkaarisäännöistä.

Esimerkkitaulukko sääntöjen luomiseen:

Taulukon vasemman puoleisessa sarakkeessa on lueteltu mahdollisia tapahtumatyyppejä. Oikeassa sarakkeessa kuvataan kohteen (paikallisen yksilöivän tunnuksen) olemassa olo sekä vaikutukset elinkaariominaisuuksiin, joita ovat versiot ja tapahtumien päivämäärätiedot. Huomaa, että jakaminen ja yhdistäminen ovat geometrian muokkaamisen alalajeja. Myös jakaminen ja yhdistäminen linkittyvät uuden kohteen luomiseen ja poistumiseen.

Kohteen luominen

Uusi yksilöivä tunnus on luotu

Versio 1 on luotu

LuontiPvm on tämä päivä

MuokkausPvm on tyhjä

PäättymisPvm on tyhjä

Kohteen poistaminen

Yksilöivä tunnus muuttuu lakanneeksi ja annetaan PäättymisPvm

PäättymisPvm on tämä päivä

Yksilöivää tunnusta ei koskaan käytetä uudelleen

Kohteen olemassaolo

Yksilöivä tunnus säilyy

Elinkaariominaisuuksiin ei kosketa

Jakaminen

Kaksi uutta kohdetta saavat uuden yksilöivän tunnuksen

Molempien versio on 1

LuomisPvm on tämä päivä

PäättymisPvm on tyhjä

Yhdistäminen

Uusi kohde saa uuden yksilöivän tunnuksen

Versio 1 on luotu

LuontiPvm on tämä päivä

PäättymisPvm on tyhjä

Geometrian muokkaaminen

Yksilöivä tunnus säilyy

Versio numero kasvaa (miten)

Kohde saa MuokkausPvm:n

Ominaisuustietojen muokkaaminen

Yksilöivä tunnus säilyy

Versio numero kasvaa (miten)

Kohde saa MuokkausPvm:n

Taulukko 1. Esimerkki taulukko hyödynnettäväksi elinkaarisääntöjen mallinnukseen.

KOHTEEN YHDISTÄMINEN

Ennen geometristä muutosta

Geometrisen muutoksen jälkeen

Image2

Image3

Taulukko 2. Esimerkki geometran muutoksen kuvaamisesta. Kahdesta kohteesta muodostetaan yksi uusi kohde yhdistämällä kaksi kohdetta. Uusi kohde saa uuden identiteetin ja näin ollen uuden yksilöivän tunnuksen. Lisäksi uusi kohde saa versionumeron 1. Vanhat kohteet lakkaavat olemasta ja saavat päättymispäivän.

  7 Esimerkkejä elinkaarisäännöistä

   7.1 Esimerkki kiinteistömuodostusprosessin elinkaarisäännöistä

Esimerkki kuvaa kiinteistömuodostusprosessin elinkaarisäännöt. Nämä kuvaavat pääpiirteisesti tonttijaon mukaisien sekä maarekisterialueella tapahtuvien kiinteistötoimituksien tuottamia muutostapahtumia. Kiinteistömuodostus on monimutkainen prosessi, joten esimerkissä ei ole käsitelty kaikkia poikkeuksia. Tämä on tarkoitettu vain esimerkiksi.

Esimerkki kiinteistömuodostusprosessin kulusta ja sen tapahtumista:

Image4

Esimerkki kiinteistömuodostusprosessin säännöistä:

Alla kuvatuissa taulukoissa esitetään kiinteistönmuodostus- ja tonttijakoprosessien (kaavayksiköt) mahdolliset tapahtumatyypit ja niiden vaikutukset kohteen yksilöivään tunnukseen sekä elinkaariominaisuuksien ja geometrioiden muutoksiin. Taulukon tapahtumatyypit ovat yllä kuvatun prosessin tapahtumia.

Rekisterikiinteistön säännöt:

Kiinteistön luominen

Uusi kiinteistö saa kiinteistötunnuksen.

Kiinteistö saa RekisteröimisPvm

Kiinteistölle lisätään tyhjä PäättymisPvm

Toimituslaji ominaisuus saa arvon: Rekisterikiinteistö

Kiinteistön poistaminen

Kiinteistö ja sen kiinteistötunnus ei ikinä poistu, vaan menee lakannut tilaan

PäättymisPvm lisätään

Olemassaolo

Kiinteistötunnus säilyy

Ominaisuudet eivät muutu

Jakaminen

Maarekisterikiinteistö: 1-n muodostettavat kiinteistöt saavat uuden kiinteistötunnuksen ja muut luomiseen liittyvät elinkaariominaisuudet

Tonttijaon mukainen rekisterikiinteistö: 1-n kaavayksiköitä rekisteröidään ja elinkaariominaisuudet päivitetään: RekisteröimisPvm ja Toimituslaji ominaisuus saa arvon Rekisterikiinteistö

Yhdistäminen

Maarekisterikiinteistö: Uusi muodostettava kiinteistö saa uuden kiinteistötunnuksen ja muut luomiseen liittyvät elinkaariominaisuudet

Tonttijaon mukainen rekisterikiinteistö: Uusi kaavayksikkö rekisteröidään ja elinkaariominaisuudet päivitetään: RekisteröimisPvm ja Toimituslaji ominaisuus saa arvon Rekisterikiinteistö

Geometrian muokkaaminen

Kts. jakaminen ja yhdistäminen

Ominaisuustietojen muokkaaminen

Kiinteistötunnus säilyy

Kaavayksikön säännöt:

Kaavayksikön luominen

Uusi kaavayksikkö saa kaavayksikkötunnuksen

Kaavayksikkö saa LuomisPvm:n

Kaavayksikkö saa tyhjän PäättymisPvm:n

Kaavayksikkölaji-ominaisuus saa arvon: tonttijaon mukainen

Kaavayksikön poistaminen

Kaavayksikkö ja sen kaavayksikkötunnus ei ikinä poistu, vaan menee lakannut tilaan

PäättymisPvm lisätään

Olemassaolo

Kaavayksikkötunnus säilyy

Ominaisuudet eivät muutu

Jakaminen

Tonttijaon mukainen kaavayksikkö: 1-n kaavayksiköitä saavat uuden kaavayksikkötunnuksen ja muut luomiseen liittyvät elinkaariominaisuudet

Yhdistäminen

Tonttijaon mukainen kaavayksikkö: Uusi kaavayksikkö saa uuden kaavayksikkötunnuksen ja muut luomiseen liittyvät elinkaariominaisuudet

Geometrian muokkaaminen

Ks. jakaminen ja yhdistäminen

Ominaisuustietojen muokkaaminen

Kaavayksikkötunnus säilyy

Esimerkkejä maarekisterikiinteistön geometrian ja ominaisuuksien muutoksista:

Yhdistäminen:

Ennen

Jälkeen

Image5

Image6

2-n maarekisterikiinteistöstä muodostetaan uusi maarekisterikiinteistö (uusi yksilöivä tunnus).

Jakaminen 1:

Ennen

Jälkeen

Image7

Image8

1-n maarekisterikiinteistöstä muodostetaan uusi maarekisterikiinteistö (uusi yksilöivä tunnus).

Jakaminen 2:

Ennen

Jälkeen

Image9

Image10

Maarekisterikiinteistö jaetaan kahteen tai useampaan kiinteistöön. Uudet maarekisterikiinteistöt saavat uuden kiinteistötunnuksen (uusi yksilöivä tunnus). Muodostaja kiinteistölle jää vanha kiinteistötunnus voimaan. Muodostaja kiinteistön ominaisuuksia muokataan pinta-alan suhteen.

Huomaa:

 • Kiinteistöjen yhdistäminen vähentää kiinteistöjen lukumäärää.
 • Kiinteistöjen jakaminen lisää kiinteistöjen lukumäärää.
 • Kun kiinteistöjen määrä muuttuu, syntyy uusia kiinteistötunnuksia (yksilöivä tunnus).

Esimerkkejä tonttijaon mukaisen rekisterikiinteistön geometrian ja ominaisuuksien muutoksista:

Yhdistäminen:

Ennen

Jälkeen

Image11

Image12

2-n rekisterikiinteistöistä (ennen) muodostetaan uusi kaavayksikkö (jälkeen). Kaavayksikkö saa uuden kaavayksikkötunnuksen (uusi yksilöivä tunnus), joka myöhemmin kiinteistötoimituksella rekisteröidään rekisterikiinteistöksi tai niistä voidaan muodostaa myöhemmin tonttijaon muutoksella uusia kaavayksiköitä. Rekisteröinnissä kaavayksikön kaavayksikkölaji muuttuu rekisterikiinteistöksi (ominaisuustietojen muokkaus).

Jakaminen 1:

Ennen

Jälkeen

Image13

Image14

1-n rekisterikiinteistöistä (ennen) muodostetaan uusi kaavayksikkö (jälkeen). Kaavayksikkö saa uuden kaavayksikkötunnuksen (uusi yksilöivä tunnus), joka myöhemmin kiinteistötoimituksella rekisteröidään rekisterikiinteistöksi tai niistä voidaan myöhemmin muodostaa tonttijaon muutoksella uusia kaavayksiköitä. Rekisteröinnissä kaavayksikön kaavayksikkölaji muuttuu rekisterikiinteistöksi (ominaisuustietojen muokkaus).

Jakaminen 2:

Ennen

Jälkeen

Image15

Image16

Rekisterikiinteistö (ennen) jaetaan yhteen tai useampaan kaavayksikköön tonttijaolla (jälkeen). Uudet kaavayksiköt saavat kaavayksikkötunnukset (uudet yksilöivät tunnukset). Kaavayksiköt rekisteröidään myöhemmin kiinteistötoimituksella rekisterikiinteistöiksi tai niistä voidaan muodostaa tonttijaon muutoksella uusia kaavayksiköitä. Rekisteröinnissä kaavayksikön kaavayksikkölaji muuttuu rekisterikiinteistöksi (ominaisuustietojen muokkaus). Muodostaja kiinteistön ominaisuuksia muokataan pinta-alan suhteen.

Huomaa:

 • Kiinteistöjen yhdistäminen vähentää kiinteistöjen lukumäärää.
 • Kiinteistöjen jakaminen lisää kiinteistöjen lukumäärää.
 • Kun kiinteistöjen määrä muuttuu, syntyy uusia kiinteistötunnuksia (yksilöivätunnus)
 • Poikkeuksena ovat kuitenkin ns. LEX Vantaa-toimitukset, jolloin kiinteistön geometria säilyy samana, mutta kiinteistötunnus muuttuu.
 • Kiinteistö ei koskaan katoa, vaan siitä tulee muodostaja. Muodostajahistoriaa voidaan aina myöhemmin tarkastella.

   7.2 Esimerkki rakennuksen elinkaarisäännöistä

Esimerkki rakennuksen säännöistä:

Taulukossa esitetään mahdolliset tapahtumatyypit ja niiden vaikutukset kohteen yksilöivään tunnukseen sekä elinkaariominaisuuksien ja geometrioiden muutoksiin.

Rakennuksen luominen

Rakennus saa pysyvän yksilöivän tunnuksen

Rakennus saa ValmistumisPvm:n

Rakennus saa MuokkausPvm:n, joka muodostuu muokkaajasta ja pvm:sta (ns. versio)

Rakennus saa tyhjän PäättymisPvm:n

Rakennus saa tyhjän RaukeamisPvm:n

Rakennuksen poistaminen

Pysyvä yksilöivä tunnus passivoidaan

PäättymisPvm lisätään tai

RaukeamisPvm lisätään, jos rakennushanke raukeaa ja rakennus ei koskaan valmistu

Olemassaolo

Pysyvä yksilöivä tunnus säilyy

Elinkaariominaisuudet eivät muutu

Jakaminen

Uudet kohteet kts. Rakennuksen luominen

Kohteen toiselle jaetulle osalle jää vanha olemassa oleva pysyvä yksilöivä tunnus päivitetyin tiedoin; saa uuden MuokkausPvm (versio), muut elinkaariominaisuudet eivät muutu.

Yhdistäminen

Jää yksi pysyvä yksilöivä tunnus, ominaisuustiedot korjataan (tilavuus, pinta-ala jne.)

Poistuva rakennus saa PäättymisPvm:n

Geometrian muokkaaminen

Pysyvä yksilöivä tunnus säilyy

Saa uuden MuokkausPvm (versio)

Muut elinkaariominaisuudet eivät muutu

Ominaisuustietojen muokkaaminen

Pysyvä yksilöivä tunnus säilyy

Saa uuden MuokkausPvm (versio)

Muut elinkaariominaisuudet eivät muutu

Esimerkkejä rakennuksen geometrian ja ominaisuuksien muutoksista:

Rakennuksen luominen:

Uusi rakennus

Image17

Rakennus saa uuden pysyvän yksilöivän tunnuksen
Rakennus saa ValmistumisPvm:n
Rakennus saa MuokkausPvm:n, joka muodostuu muokkaajasta ja pvm:sta (ns. versio)
Rakennus saa tyhjän PäättymisPvm:n
Rakennus(hanke) saa tyhjän RaukeamisPvm:n

Geometrian muokkaaminen:

Ennen

Jälkeen

Image18

Image19

Rakennuksen ulottuvuutta kasvatetaan. Pysyvä yksilöivä tunnus säilyy, saa uuden MuokkausPvm (version), muut elinkaariominaisuudet säilyvät muuttumattomina. Ominaisuustieto korjataan mm. tilavuus, pinta-ala jne.

Jakaminen:

Ennen

Jälkeen

Image20

Image21

Lohkomistoimituksen yhteydessä rakennus jaetaan kahteen osaan, jolloin toinen puoli rakennuksesta saa uuden pysyvän yksilöivän tunnuksen. Toiselle jää olemassa oleva pysyvä yksilöivä tunnus päivitetyin tiedoin.

Yhdistäminen:

Ennen

Jälkeen

Image22

Image23

Kaksi rakennusta yhdistetään, jolloin toinen rakennus saa PäättymisPvm:n ja pysyvä yksilöivä tunnus passivoituu. Jäljelle jäävän rakennuksen tiedot päivitetään, saa uuden MuokkausPvm:n (version), pysyvä yksilöivä tunnus ja elinkaariominaisuudet säilyy.

Ominaisuustietojen muokkaaminen:

Olemassa oleva rakennus

Image24

Rakennuksen esim. käyttötarkoitus muuttuu (asuinrakennus – toimistorakennus).

Pysyvä yksilöivä tunnus säilyy.
Saa uuden MuokkausPvm:n (version).

Huomaa:

 • Pysyvä yksilöivä tunnus luodaan aina kun uusi rakennus syntyy
 • Pysyvä yksilöivä tunnus ei muutu elinkaarensa aikana missään säännön mukaisessa tapahtumassa.
 • Kun rakennus poistuu, pysyvä yksilöivä tunnus passivoituu.
 • VRK – PRT (pysyvä rakennustunnus) on mm. yksi mahdollinen pysyvä tunnusmekanismi rakennuksien pysyviksi yksilöiviksi tunnuksiksi.