JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

Liite 5. Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 2.9.2015
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Tässä liitteessä on luetteloitu ne INSPIRE-paikkatietokohdetyypit, joille INSPIRE-tietotuotemäärittelyissä on määritelty yksilöivä tunnus joko pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi.

Luettelot perustuvat komission asetukseen (EU) N:o 1089/2010 ja tätä muuttavaan asetukseen (EU) N:o 1253/2013 . Luettelot on laadittu lokakuussa 2014. INSPIRE-aineistoista vastaavien viranomaisten on tarkistettava ajantasaiset tietotuotemäärittelyt ennen yksilöivien tunnusten käyttöönottoa.

2 Yksilöivät tunnukset INSPIRE-tietotuotteissa

Seuraavissa kappaleissa on luetteloitu ne INSPIRE-kohdetyypit, joille on INSPIRE-tietotuotemäärittelyissä määritelty yksilöivä tunnus (inspireId) joko pakolliseksi tai vapaaehtoiseksi.

2.1 Yhteiset tyypit

Tietomalli

Kohdetyyppi (fi)

Kohdetyyppi (en)

Pakollisuus

GENEERINEN VERKKOMALLI

Verkkoelementti

NetworkElement

pakollinen

GENEERINEN VERKKOMALLI

Verkon ominaisuus

NetworkProperty

pakollinen

HAVAINTOMALLI

Havaintojoukko

ObservationSet

pakollinen

HAVAINTOMALLI

Prosessi

Process

ei pakollinen

TOIMIPAIKKAMALLI

Toimipaikka

ActivityComplex

pakollinen

2.2 Liite I kohdetyypit

Paikkatietoryhmä

Kohdetyyppi (fi)

Kohdetyyppi (en)

Pakollisuus

PAIKANNIMET

Nimetty paikka

NamedPlace

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Hallinnollinen raja

AdministrativeBoundary

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Hallintoyksikkö

AdministrativeUnit

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Yhteishallintoalue

Condominium

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Perusviiva

Baseline

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Meriraja

MaritimeBoundary

pakollinen

HALLINNOLLISET YKSIKÖT

Merivyöhyke

MaritimeZone

pakollinen

OSOITTEET

Osoite

Address

pakollinen

OSOITTEET

Osoitekomponentti

AddressComponent

pakollinen

KIINTEISTÖT

Kiinteistörekisteriyksikkö

BasicPropertyUnit

pakollinen

KIINTEISTÖT

Kiinteistöraja

CadastralBoundary

pakollinen

KIINTEISTÖT

Palsta

CadastralParcel

pakollinen

KIINTEISTÖT

Palstojen ryhmittelyalue

CadastralZoning

pakollinen

LIIKENNEVERKOT

Liikenneverkko

TransportNetwork

pakollinen

HYDROGRAFIA

Valuma-alue

DrainageBasin

pakollinen

HYDROGRAFIA

Vesistön erityiskohde

HydroPointOfInterest

pakollinen

HYDROGRAFIA

Rantaviiva

LandWaterBoundary

pakollinen

HYDROGRAFIA

Vesirakenne

ManMadeObject

pakollinen

HYDROGRAFIA

Ranta

Shore

pakollinen

HYDROGRAFIA

Pintavesi

SurfaceWater

pakollinen

HYDROGRAFIA

Kosteikko

Wetland

pakollinen

SUOJELLUT ALUEET

Suojelukohde

ProtectedSite

pakollinen

2.3 Liite II kohdetyypit

Paikkatietoryhmä

Kohdetyyppi (fi)

Kohdetyyppi (en)

Pakollisuus

KORKEUSSIJAINTI

Korkeussijaintihila

ElevationGridCoverage

pakollinen

KORKEUSSIJAINTI

Korkeussijainti-TIN

ElevationTIN

pakollinen

MAANPEITE

Maanpeiteluokitus

LandCoverNomenclature

pakollinen

MAANPEITE

Maanpeitetietoaineisto

LandCoverDataset

pakollinen

MAANPEITE

Maanpeiteyksikkö

LandCoverUnit

pakollinen

MAANPEITE

Maanpeitehilajatkumo

LandCoverGridCoverage

pakollinen

ORTOKUVAT

Ortokuvajatkumo

OrthoimageCoverage

pakollinen

ORTOKUVAT

Mosaiikkielementti

MosaicElement

pakollinen

GEOLOGIA

Kairanreikä

Borehole

pakollinen

GEOLOGIA

Geologinen kokoelma

GeologicCollection

pakollinen

GEOLOGIA

Geologinen piirre

GeologicFeature

pakollinen

GEOLOGIA

Geofysikaalinen kohde

GeophObject

pakollinen

GEOLOGIA

Geofysikaalinen kohdejoukko

GeophObjectSet

pakollinen

GEOLOGIA

Pohjavesimuodostuma

GroundWaterBody

pakollinen

GEOLOGIA

Hydrogeologinen kohde

HydrogeologicalObject

pakollinen

2.4 Liite III kohdetyypit

Paikkatietoryhmä

Kohdetyyppi (fi)

Kohdetyyppi (en)

Pakollisuus

TILASTOINTIYKSIKÖT

Tilastointiyksikkö vektorina

VectorStatisticalUnit

pakollinen

TILASTOINTIYKSIKÖT

Tilastotesselaatio

StatisticalTessellation

pakollinen

TILASTOINTIYKSIKÖT

Tilastoruudusto

StatisticalGrid

pakollinen

RAKENNUKSET

Abstrakti rakennelma

AbstractConstruction

pakollinen

MAANNOS

Profiilielementti

ProfileElement

pakollinen

MAANNOS

Maannoskokonaisuus

SoilBody

pakollinen

MAANNOS

Maannoksen johdettu [laskennallinen] objekti

SoilDerivedObject

pakollinen

MAANNOS

Maannoskartoituspiste

SoilPlot

pakollinen

MAANNOS

Maannosprofiili

SoilProfile

pakollinen

MAANNOS

Maannostutkimuskohde

SoilSite

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Vektorimuotoisen toteutuneen maankäytön tietoaineisto

ExistingLandUseDataSet

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Vektorimuotoisen toteutuneen maankäytön kohde

ExistingLandUseObject

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Toteutuneen maankäytön hila

ExistingLandUseGrid

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Toteutuneen maankäytön otospiste

ExistingLandUseSample

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Toteutuneen maankäytön otosaineisto

SampledExistingLandUseDataSet

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Kaava-asiakirja

OfficialDocumentation

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Kaava-aineisto

SpatialPlan

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Täydentävä kaavamerkintä

SupplementaryRegulation

pakollinen

MAANKÄYTTÖ

Kaavakohde

ZoningElement

pakollinen

YLEISHYÖDYLLISET JA MUUT JULKISET PALVELUT

Verkon solmukohtien kokooja

UtilityNodeContainer

pakollinen

YLEISHYÖDYLLISET JA MUUT JULKISET PALVELUT

Julkisen tahon palvelu

GovernmentalService

pakollinen

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTALAITTEET/-PAIKAT

Abstrakti seurantaan liittyvä objekti

AbstractMonitoringObject

pakollinen

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTALAITTEET/-PAIKAT

Ympäristön tilan seurantatoiminto

EnvironmentalMonitoringActivity

pakollinen

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Tuotantolaitteisto

ProductionInstallation

pakollinen

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Tuotantolaitteiston osa

ProductionInstallationPart

pakollinen

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Tuotantopaikka

ProductionSite

pakollinen

TUOTANTO- JA TEOLLISUUSLAITOKSET

Tuotantoalue

ProductionPlot

pakollinen

VÄESTÖJAKAUMA – DEMOGRAFIA

Tilastojakauma

StatisticalDistribution

pakollinen

ALUEHALLINNAN, RAJOITUSTEN JA SÄÄNTELYN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET JA RAPORTOINTIYKSIKÖT

Aluehallinnan, rajoitusten tai sääntelyn piiriin kuuluva alue

ManagementRestrictionOr-RegulationZone

pakollinen

ALUEHALLINNAN, RAJOITUSTEN JA SÄÄNTELYN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET JA RAPORTOINTIYKSIKÖT

VPD Vesimuodostuma

WFDWaterBody

pakollinen

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakti altistuva kohde

AbstractExposedElement

pakollinen

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakti vaara-alue

AbstractHazardArea

pakollinen

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakti havaittu luonnonilmiö

AbstractObservedEvent

pakollinen

LUONNONRISKIALUEET

Abstrakti riskivyöhyke

AbstractRiskZone

pakollinen

MERIALUEET

Merialue

SeaArea

pakollinen

ELIÖMAANTIETEELLISET ALUEET

Eliömaantieteellinen alue

Bio-geographicalRegion

pakollinen

ELIÖMAANTIETEELLISET ALUEET

Elinympäristö

Habitat

pakollinen

LAJIN LEVINNEISYYS

Levinneisyystietoaineisto

SpeciesDistributionDataSet

pakollinen

LAJIN LEVINNEISYYS

Levinneisyyden tarkasteluyksikkö

SpeciesDistributionUnit

pakollinen

ENERGIAVARAT

Energiaresurssi-vektoriesitys

VectorEnergyResource

pakollinen

ENERGIAVARAT

Uusiutuvan energian ja jätteen potentiaalinen jatkumo

RenewableAndWaste-PotentialCoverage

pakollinen

MINERAALIVARAT

Kaivoskohde

MiningFeature

pakollinen