JHS 194 XBRL-taxonomi för kommuner och samkommuner

Bilaga 4. Handbok för uppgiftslämnare

 • Version: 1.0
 • Publicerad: 14.10.2015
 • Giltighetstid: tills vidare

1 Inledning

Syftet med detta dokument är att fungera som en anvisning vid kommuners, samkommuners och kommunala affärsverks rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRL-(eXtensible Business Reporting Language)-format.

Läsaren förutsätts ha kunskap om bokföring i kommuner och om den ekonomiska rapportering som produceras för Statistikcentralen/finansministeriet (i fortsättningen "mottagare av rapporter") samt tillhörande processer. Dessutom förväntas läsaren känna till de programvaror som används för dessa funktioner och deras funktionalitet.

Läsaren förutsätts inte ha kännedom om XBRL-standarden, utan avsikten med detta dokument är att för den person som ansvarar för rapporteringen förklara det man behöver känna till när rapporteringen görs i XBRL-form.

Tabell 1.1. Tillhörande dokument.

Dokument

Betydelse

Plats

JHS_XXX_KUNTA_DPM_Taulukkomallit.xslx (i fortsättningen "Taulukkomallit-dokumentet”)

Visualisering av rapporterade uppgifter som tabeller inkluderande hänvisningar till XBRL-elementen.

JHS webbplats

JHS_XXX_KUNTA_DPM_Sanasto.xslx (i fortsättningen “Terminologi-dokument)

En förteckning över de element som XBRL-taxonomin innehåller

JHS webbplats

fi-sbr-01-01-2015.zip

(i fortsättningen "taxonomi"

SBR/XBRL-taxonomipaket, innehåller alla tekniska filer

JHS webbplats

FinnishSBRArchitectureGuide.pdf

(i fortsättningen "teknisk dokumentation"

Teknisk applikationsanvising för SBR-taxonomin

JHS webbplats, ingår i taxonomipaketet

FinnishSBRPreparersGuide.pdf

(i fortsättningen "anvisning för uppgiftslämnare"

SBR-taxonomins tillämpningsanvisning för uppgiftslämnare

JHS webbplats, ingår i taxonomipaketet

2 Tillämpningsområde

I denna handbok ges anvisningar för att börja använda ekonomisk rapportering i XBRL-format och för användningen av övriga ovan nämnda tillhörande dokument för följande rapporter:

Kommuner och samkommuner:

 • bokslut,
 • driftsekonomiuppgifter,
 • investeringsuppgifter och
 • övriga specifikationer för driftsekonomi och investeringar.

Koncerner:

 • bokslut.

Affärsverk:

 • bokslut.

Kommande versioner av denna JHS-rekommendation kan komma att omfatta även andra rapporteringar.

Det huvudsakliga syftet med denna handbok är att ge anvisningar för automatiserad produktion av ekonomiska rapporter i XBRL-format ur system för ekonomisk förvaltning. Handboken tar inte ställning till tidpunkten för rapporteringar eller till vilka media som används för att föra över rapporter till mottagaren, om detta ges separata råd på JHS webbplats.

3 Termer och förkortningar

DPM

en Data Point Modelling

element

fi elementti

den minsta enskilda definitionen i XBRL-taxonomin

Elementens definitioner följer XML-schemat och definitionerna i XBRL-standarden.

entry point-fil

fi entry point -tiedosto

en XML-fil i taxonomin som motsvarar en rapporthelhet i den verkliga världen (till exempel bokslut)

instansdokument

fi instanssidokumentti

ett XBRL(XML)-dokument enligt någon entry point-fil

Instansdokumentet är i sig själv den rapport som förmedlas till mottagaren.

linkbase-definition

fi linkbase-määritys

en del av taxonomin, deras syfte är att ge ytterligare definitioner till element som definieras i XML-schemor samt beskriva sambanden mellan elementen

modul

fi moduuli

används som byggklossar i SBR-taxonomin

Moduler är sammansättningar av XML schema- och linkbase-definitioner och innehåller typiskt elementdefinitoner.

SBR

en Standard Business Reporting

standardiserad ekonomisk rapportering

taxonomi

fi taksonomia

en samling XML schema- och linkbase-definitioner

Innehåller ett eller flera entry-pointscheman, som motsvarar en rapporteringshelhet. Taxonomin kan vara uppbyggd av separata moduler som fungerar som byggklossar.

W3C

en World Wide Web Consortium

XBRL

en eXtensible Business Reporting Language

XML

en eXtensible Markup Language

XML-schema

fi XML-skeema

en XML schema

en teknisk standard som kan användas för att definiera form och struktur för dokument i XML-format

4 Introduktion till rapporteringsspråket XBRL

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett märkspråk baserat på XML (eXtensible Markup Language) avsett speciellt för presentation av ekonomiska uppgifter i maskinspråksform. I XML-dokument presenteras data inuti element eller så kallade taggar (engelska "tag"), som anges med vinkelparenteser ”<element>värde</element>”. På detta sätt kan man enkelt presentera betydelsen av en uppgift så att den är lätt att förstå och behandla med dator, till exempel "<Omsättning>5000</Omsättning>".

XML är en av W3C (World Wide Web Consortium) definierad standard som används mycket brett för presentation av data, till exempel nätfakturering är ett bra exempel på en tidigare tillämpning. XML-schema är också en W3C-standard med vars hjälp struktur och innehåll i XML-dokument kan definieras. Med hjälp av schemor kan ett XML-dokument valideras i efterhand för att försäkra sig om att dess innehåll och form är rätt.

XML gör det också möjligt att definiera nya märkspråk. XBRL-märkspråket är ett exempel på en sådan tillämpning. Ekonomiska rapporter är flerdimensionella datasamlingar som avspeglar de krav på rapportering som myndigheterna ställer. Rapporteringskontexter baseras typiskt på lagar, till exempel bokföringslagen. Presentation av dessa rapporteringskrav i begriplig form för uppgiftslämnarna kräver mer än bara elementdefinitioner som skulle kunna skapas med hjälp av XML-schema.

Av ovan nämnda skäl utvecklades som en utvidgning av den traditionella XML-standarden märkspråket XBRL som utöver elementdefinitioner definierar en mängd så kallade linkbase-definitioner, med vars hjälp dataelementen och deras samband kan beskrivas på ett mera begripligt och entydigt sätt. Dessutom definierar XBRL en mängd ytterligare egenskaper för dataelementen, speciellt för dataelement som beskriver monetära värden, som det finns gott om i ekonomiska rapporter.

Datadefinitioner som byggts enligt XBRL-standarden kallas taxonomier. En taxonomi består av schema- och linkbase-definitioner där datainnehållet definieras. De datauppgifter eller element som ska rapporteras definieras i taxonomins XML-schemafiler. Dessutom kan det i taxonomin anges mycket övrig semantik om elementen och deras förhållande till varandra med hjälp av XBRL linkbase-definitioner. Sådana är till exempel definitioner i anslutning till presentationssättet, namn eller kalkylschemor. Figur 4.1 illustrerar XBRL-standardens olika delområden.

Utöver det som nämns ovan innehåller taxonomin en eller flera entry point-filer (en för varje rapporthelhet) där rätt delhelheter av taxonomins innehåll sätts samman för rapporten. Detta görs för att bättre kunna styra uppgiftslämnaren till att inkludera väsentliga uppgifter i den rapport som ska sättas samman (taxonomin i sin helhet innehåller många datadefinitioner som inte är relevanta för alla rapporthelheter). En rapport som bildats enligt något entry point-dokument i taxonomin (till exempel resultaträkning för kommun eller samkommun) kallas instansdokument.

Picture 1

Figur 4.1. XBRL-standardens definitioner och sambandet mellan dem. Exemplet är en elementdefinition som beskriver omsättning.

5 Att komma igång med rapportering i XBRL-format

5.1 Programvaror

XBRL-rapporter produceras med programvaror som stöder XBRL-standarden. Det finns många sådana eftersom XBRL redan är en etablerad rapporteringsmetod på andra håll i världen. Till att börja med är det bra att kartlägga den befintliga programvarans/rapportapplikationens stöd för XBRL. Standarden har under åren fått modulära utvidgningar, det är nödvändigt att använda en del av dem för att möjliggöra rapportering i den kontext som avses i detta dokument. En mera detaljerad listning av de tekniska kraven på programvaran finns i kapitel 7.

Man bör också fästa uppmärksamhet på programmets användbarhet för XBRL-rapportering. Programmen genererar XBRL-filer på många olika sätt och metoden som används bestämmer i mycket den tid det tar för uppgiftslämnaren att skapa rapporten. En annan stor faktor är de egna datalagren och -systemen hos den rapporterande parten samt om de dataelement som ska rapporteras går att få färdiga eller om det krävs särskilda beräkningar till rapporten.

Många programvaror använder en så kallad taggningsmetod (engelska "tagging") där det för uppgiftslämnaren visas ett datainnehåll som motsvarar taxonomins entry point-fil och där uppgiftslämnaren sedan binder sin datakälla till rätt platser i rapporten. För automatiseringen är det viktigt att programvaran skulle kunna komma ihåg de tidigare bildade länkarna mellan rapporten och datakällorna. Då behöver taggningsprocessen inte upprepas vid nästa rapporteringstillfälle utan uppgifterna kan köras direkt ur det system som används.

5.2 Att utnyttja tillhörande dokument

I Tabell 1.1 anges en mängd tillhörande dokument som är relevanta för att genomföra XBRL-rapportering i kommuner och affärsverk. Innehållet i och användningsändamålet för dessa dokument gås igenom nedan.

5.2.1 Tabellmall-dokumentet (JHS_XXX_KUNTA_DPM_Taulukkomallit.xslx)

Vid modellering av XBRL-taxonomin för kommuner, samkommuner och affärsverk användes DPM (Data Point Modelling)-modellering som hjälp för att datainnehållet i taxonomin skulle kunna presenteras för uppgiftslämnaren på ett entydigt och lättförståeligt sätt. Målet med modelleringen är att presentera varje dataelement som är relevant för datainsamlingen och dess betydelse.

I Taulukkomallit-dokumentet presenteras de rapporthelheter för kommuner, samkommuner, koncerner och affärsverk som taxonomin innehåller i tabellform. Tabellerna motsvarar XBRL Table linkbase-vyer i taxonomin, och användningen av dem i rapporteringen rekommenderas starkt. Tabellerna har man sökt göra så att de påminner om den tidigare tabellbaserade datainsamlingsmodellen, men för varje rad och kolumn har det också definierats ett samband med elementen i taxonomin.

Taxonomin utnyttjar dimensionella definitioner med vars hjälp data kan specificeras enligt en eller flera indelningar. Ett dataelement som rapporteras i ett XBRL-dokument bildas alltid av exakt ett Base-element (anges i dokumentet med förleden [Base]) och eventuellt av en eller flera dimensionella indelningar (anges i dokumentet med förleden [MDXXX]). Dessa finns i Taulukkomallit-dokumentet som fortsättningar på kolumner och rader. [Base]-hänvisningar i rött, och dimensionshänvisningar i kolumner omväxlande i rött och svart. Eventuella dimensionshänvisningar i kolumner är angivna i lila.

En ljusgrå färg i tabellernas celler indikerar att rapportering av ifrågavarande värde inte är nödvändigt men det är ändå möjligt att inkludera den i rapporten. Sådana är typiskt summanivåer som vid behov också kan beräknas hos den mottagande myndigheten. En mörkgrå färg i en cell indikerar för sin del att ifrågavarande värde inte får eller kan rapporteras. I olika rapportkontexter utnyttjas samma indelningar (dimensioner) men alla poster som de innehåller passar inte nödvändigtvis överallt. I sådana fall indikerar den mörkgrå färgen en cell vars rapportering inte är möjlig i ifrågavarande kontext. Även rubriknivåer (abstrakt nivå) indikeras med mörkgrå färg.

Varje cell i tabellerna innehåller en identifierare med vars hjälp de enskilda dataelementen i datainsamlingen kan entydigt identifieras. Dessa har ingen särskild betydelse vid rapporteringen.

Tabell 5.2.1 Taulukkomallit-dokumentets datainnehåll. Varje tabell finns på en egen flik.

Rapporteringshelhet

Innehåll

Kontext

Tabell ID

Rapportens uppgifter (ingår i alla rapporthelheter)

Räkenskapsperiodens början och slut

Kommun/Samkommun/Affärsverk

t00

Bokslut för kommuner och samkommuner

Resultaträkning

Kommun/Samkommun

t01

Finansieringsanalys

Kommun/Samkommun

t02

Balansräkning aktiva

Kommun/Samkommun

t03

Balansräkning passiva

Kommun/Samkommun

t04

Resultaträkning

Koncern

t05

Finansieringsanalys

Koncern

t06

Balansräkning aktiva

Koncern

t07

Balansräkning passiva

Koncern

t08

Bokslut affärsverk

Resultaträkning

Affärsverk

m-e-t01

Finansieringsanalys

Affärsverk

m-e-t02

Balansräkning aktiva

Affärsverk

m-e-t03

Balansräkning passiva

Affärsverk

m-e-t04

Övriga ekonomi- och verksamhetsuppgifter från kommuner och samkommuner

Driftsekonomi per uppgift

Kommun/Samkommun

o-t01

Övriga driftsekonomiska specifikationer

Kommun/Samkommun

o-t02

Investeringar per uppgift

Kommun/Samkommun

o-t03

Övriga specificeringar bland investeringar, Byggkostnader

Kommun/Samkommun

o-t04

Övriga specificeringar bland investeringar, Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Kommun/Samkommun

o-t05

5.2.2 Terminologi-dokument (JHS_XXX_KUNTA_DPM_Sanasto.xslx)

Terminologidokumentet är en listning av datainnehållet i taxonomin, det vill säga de element som är relevanta för rapporter på kommunsidan. Hänvisningarna i Taulukkomallit-dokumentet till taxonomins element kan om man så önskar kontrolleras i detta dokument genom att följa hänvisningspraxisen där ifrågavarande moduls kod visas inom vinkelparenteser och därefter elementets identifierare (ID) i ifrågavarande modul.

Till exempel i Taulukkomallit-dokumentets tabell t05 (r001) tolkas hänvisningen ”[Base] fi-sbr-mun-base_OperatingIncome; [MD070] fi-sbr-mun-dim-MD070_External” genom att i Terminologi-dokumentet på fliken "Base" söka reda på elementet ”fi-sbr-mun-base_OperatingIncome”, som visar sig betyda rörelseintäkter. Dessutom kan man på fliken "MD70" (Indelning av motparter) söka efter elementet ”fi-sbr-mun-dim-MD070_External” som betyder externa motparter. Med detta dataelement som ska rapporteras avses därmed externa rörelseintäkter.

MDXXX-modulerna (t.ex. MD070) är separata indelningar (dimensioner), och definitionen av dem anges alltid på två olika flikar. MDXXX-fliken anger elementens tekniska definitioner under det att MDXXX_D-fliken anger indelningens hierarkiska struktur samt elementens benämningar på finska, svenska och engelska. För Base-elementen har ingen speciell hierarki definierats, utan också även benämningar på olika språk definieras utöver tekniska egenskaper på samma flik.

Som helhet är datainnehållet i Terminologi-dokumentet i huvudsak tekniskt, men det kan vara nyttigt för uppgiftslämnaren att kunna tolka olika egenskaper som är definierade på var och en av flikarna för elementen i taxonomin:

 • Prefix – förled till elementets identifierare, anger till vilken modul elementet hör, t.ex. ”fi-sbr-base”
 • Item type – elementets typ
 • Name – elementets namn
 • ID – elementets identifierare
 • Period – anger om elementet beskriver värdet vid någon speciell tidpunkt eller under en speciell tidsperiod (instant/duration)
 • Data type – elementets datatyp
 • Abstract – ett attribut som anger att elementet är abstrakt
 • Balance – attribut som givits element som beskriver monetära värden, antingen ”debit” eller ”credit”. (Anger elementets default-värde för tecknet, det inkluderas då inte längre i själva det rapporterade värdet. Till exempel är element som beskriver kostnader definierade som debit, så att själva värdena i rapporterna anges utan minustecken.)

Tabell 5.2.2. Terminologi-dokumentets datainnehåll. Varje modul finns på en egen flik.

Kod

Innehåll

Modul

Base

Base-element gällande rapportens uppgifter

fi-sbr-report-info

Grundtaxonomins base-element

fi-sbr-base

Base-element gällande bokslutsrapportering för såväl kommuner som affärsverk

fi-sbr-mun-base

Base-element gällande kommunernas övriga ekonomiska uppgifter

fi-sbr-mun-o-base

MD002

Avskrivningsdifferens och reserver-indelning

fi-sbr-dim-D002

MD005

Indelning av posterna inom eget kapital

fi-sbr-mun-dim-MD005

MD007

Konsoliderad och enstaka kommun eller samkommun-indelning

fi-sbr-dim-D007

MD009

Indelning av posterna inom främmande kapital

fi-sbr-mun-dim-MD009

fi-sbr-dim-D009

MD010

Indelning av fordringar

fi-sbr-dim-D010

MD021

Indelning av tjänster

fi-sbr-mun-dim-MD021

MD023

Indelning av finansieringskostnader

fi-sbr-mun-dim-MD023

MED023

Indelning av finansieringskostnader (affärsverk)

fi-sbr-mun-dim-MED023

fi-sbr-mun-dim-MD023

MD024

Indelning av finansieringsintäkter

fi-sbr-mun-dim-MD024

MD027

Indelning av placeringar

fi-sbr-mun-dim-MD027

fi-sbr-dim-D027

MD033

Indelning av immateriella tillgångar

fi-sbr-mun-dim-MD033

fi-sbr-dim-D033

MD034

Långsiktiga och kortsiktiga-indelning

fi-sbr-dim-D034

MD035

Indelning av övriga verksamhetsutgifter

fi-sbr-mun-dim-MD035

MD036

Indelning av övriga verksamhetsintäkter

fi-sbr-mun-dim-MD036

MD041

Indelning av pensionskostnader

fi-sbr-mun-dim-MD041

MD042

Indelning av avsättningar

fi-sbr-dim-D042

MD052

Indelning av omsättningstillgångar

fi-sbr-dim-D052

MD053

Indelning av materiella tillgångar

fi-sbr-mun-dim-MD053

fi-sbr-dim-D053

MD063

Indelning av finansiella värdepapper

fi-sbr-mun-dim-MD063

MD070

Indelning av motparter

fi-sbr-mun-dim-MD070

MD071

Indelning av material, förnödenheter och varor

fi-sbr-mun-dim-MD071

MD072

Indelning av bidrag

fi-sbr-mun-dim-MD072

MD073

Indelning av erhållna understöd och bidrag

fi-sbr-mun-dim-MD073

MD074

Indelning av uppgiftsklasser

fi-sbr-mun-dim-MD074

MD075

Indelning av byggande

fi-sbr-mun-dim-MD075

5.2.3 Taxonomi (fi-sbr-01-01-2015.zip)

Vid framtagning av taxonomin för kommunernas ekonomiska rapportering har den redan tidigare gjorda definitionen för företagens boksluts-, skatte- och statistikrapportering utnyttjats. Syftet med standardiserad ekonomisk rapportering (Standard Business Reporting, SBR) är att harmonisera rapporteringen och därigenom uppnå jämförbarhet mellan företagens och kommunsektorns bokslutsrapporteringar till de delar de är överensstämmande. På detta sätt uppnås kostnadsfördelar vid mottagning och analys av rapporterna.

Taxonomin innehåller också många sådana moduler och dataelement som inte är relevanta i vid rapporteringen på den kommunala sidan. Den tekniska dokumentationen och tillämpningsanvisningen för uppgiftslämnare som finns i taxonomipaketet förklarar taxonomins struktur, logik och arkitektur närmare. Anvisningarna finns i taxonomipaketet vid ”..\test_material_and_documentation”.

Taxonomipaketet ska laddas ner och vara tillgänglig på uppgiftslämnarens egen server eller dator. Taxonomin kan senare laddas ner från JHS-sidorna, nu från Tiekes sidor 1.

Den tillämpningsprogramvara som används för rapporteringen måste ges rätt entry point-fil, beroende på vilken rapportering som ska göras. Tabell 5.2.3 listar alla entry point-filer som är relevanta för kommunsidan och deras plats i taxonomipaketet.

Tabell 5.2.3. Entry point-filer i taxonomin och deras platser

Entry point-fil

Filens plats

Bokslut för kommuner och samkommuner

..\municipalities_entry_points\fi-sbr-mun-fs-entrypoint-01-01-2015.xsd

Bokslut affärsverk

..\municipal_enterprises_entry_points\fi-sbr-mun-e-fs-entrypoint-01-01-2015.xsd

Övriga ekonomi- och verksamhetsuppgifter från kommuner och samkommuner

..\municipalities_entry_points\fi-sbr-mun-o-entrypoint-01-01-2015.xsd

6 Skapa rapport

I detta kapitel går vi igenom rapporteringen av innehållet i datainsamlingen tabell för tabell i XBRL-form. I dokumentet Taulukkomalli har man sökt visualisera alla enskilda dataelement vars rapportering är obligatorisk, om den uppgiftslämnande parten har ifrågavarande poster. Med hjälp av taxonomin kan man också rapportera värden på en mera detaljerad nivå, om det är enklare för uppgiftslämnaren att producera dessa (till exempel med hjälp av motpartskod).

Nedan görs ett försök att klargöra rapporthelheternas innehåll och samband med taxonomin. I rapporteringen rekommenderas det att använda Table linkbase-definitioner som motsvarar de tabellvyer som definierats i Taulukkomallit-dokumentet. Om detta inte är möjligt eller om den programvara som används inte stöder Table linkbase-definitioner, ges nedan också anvisningar för rapportering med Definition linkbase-vyer som grund.

6.1 Uppgifterna i rapporten

På fliken "Rapportens uppgifter" finns en tabell över de grunduppgifter som ingår i alla tre rapporthelheter.

Rader

Räkenskapsperiodens inlednings- och slutdatum

6.2 Bokslut för kommuner och samkommuner

Bokslut för kommuner och samkommuner består av av sammanlagt åtta olika tabeller och omfattar också koncernbokslut (Taulukkomallit, tabeller: t01, t02, t03, t04, t05, t06, t07 och t08).

Till alla grundelement ([Base]-förled) har fogats indelningar

 • [MD007] Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk, samt
 • [MD070] Motpartsindelning (bokslut för kommuner och samkommuner kan vara innehålla externa poster).

Värdena kan även rapporteras med användning av Motpartsindelningens [MD070] mera detaljerade specifikationer av externa poster, om de fås direkt till exempel genom systemets identifierare (summeringen kan också göras hos mottagarna av rapporterna). Det är inte tillåtet att inkludera interna poster.

En ljusgrå färg i tabellernas celler indikerar att rapportering av ifrågavarande värde inte är nödvändigt men det är ändå möjligt att inkludera den i rapporten. Sådana är typiskt summanivåer som vid behov också kan beräknas hos den mottagande myndigheten. En mörkgrå färg i en cell indikerar för sin del att ifrågavarande värde inte får eller kan rapporteras.

6.2.1 Resultaträkning (t01)

Resultaträkning för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t01.

Rader

Resultaträkningens poster

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/enstaka kommun eller samkommun.

Observera särskilt

Posterna "Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens", "Ökning (-) eller minskning (+) av reserver" och "Ökning (-) eller minskning (+) av fonder" är poster som defaultmässigt minskar räkenskapsperiodens resultat, har debet-tecken, så att poster som innebär ökning anges utan tecken och poster som innebär minskning anges med minustecken.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H0901 - Hypercube – Financial Income” (Finansieringintäkter). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [MD024] "Indelning av finansieringsintäkter". Element ”[Base] fi-sbr-base_FinancialIncome”.

Tabell ”H0906 - Hypercube – Financial Expenses” (Finansieringskostnader). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [MD023] "Indelning av finansieringskostnader". Element ”[Base] fi-sbr-base_FinancialExpenses”.

6.2.2 Finansieringsanalys (t02)

Finansieringsanalysen för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t02.

Rader

Finansieringsanalysens poster.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/enstaka kommun eller samkommun.

Observera särskilt

Alla poster som anger förändring, till exempel "Förändringar i lånebeståndet" har som default credit-tecken, så att poster som innebär ökning anges som positiva tal utan tecken och poster som innebär en minskning anges med ett minustecken.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

6.2.3 Balansräkning aktiva (t03)

Balansräkningens aktiva för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t03.

Rader

Poster i balansräkningens aktiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/enstaka kommun eller samkommun.

Observera särskilt

Vid specifikation av placeringar, fordringar och finansiella värdepapper i motpartsindelningen har endast de nivåer införts i tabellen vars rapportering är nödvändig för datainsamlingen. Värdena kan alternativt också inkluderas på en mera detaljerad nivå av motpartsindelningen (se Terminologi-dokumentets flik ”MD070_D”)

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Immateriella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD033] "Indelning av immateriella tillgångar". Element ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Tabell ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Materiella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD053] "Indelning av materiella tillgångar". Element ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Tabell ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Placeringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD027] "Indelning av placeringar" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Tabell ”H015 - Hypercube - Inventories” (Omsättningstillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD027] "Indelning av omsättningstillgångar". Element ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Tabell ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Fordringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD010] "Indelning av fordringar", [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Tabell ”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Finansiella värdepapper). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD063] "Indelning av finansiella värdepapper" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.2.4 Balansräkning passiva (t04)

Balansräkningens passiva för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t04.

Rader

Poster i balansräkningens passiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/enstaka kommun eller samkommun.

Observera särskilt

Vid specifikation av främmande kapital i motpartsindelningen har endast de nivåer införts i tabellen vars rapportering är nödvändig för datainsamlingen. Värdena kan alternativt också inkluderas på en mera detaljerad nivå av motpartsindelningen (se Terminologi-dokumentets flik ”MD070_D”).

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Eget kapital). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD005] "Indelning av posterna inom eget kapital". Element ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Tabell ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Avskrivningsdifferens och reserver). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD002] "Avskrivningsdifferens och reserver-indelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Tabell ”H026 - Hypercube - Provisions” (Avsättningar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD042] "Indelning av avsättningar". Element ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Tabell ”H028 - Hypercube - Creditors” (Främmande kapital). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD009] "Indelning av poster bland främmande kapital", [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.2.5 Resultaträkning för koncern (t05)

Resultaträkning för koncerner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t05.

Rader

Resultaträkningens poster

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/koncern.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

6.2.6 Finansieringsanalys för koncern (t06)

Finansieringsanalys för koncerner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t06.

Rader

Finansieringsanalysens poster.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/koncern.

Observera särskilt

Alla poster som anger förändring, till exempel "Förändringar i lånebeståndet" har som default credit-tecken, så att poster som innebär ökning anges som positiva tal utan tecken och poster som innebär en minskning anges med ett minustecken.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

6.2.7 Koncernbalansräkning, aktiva (t07)

Koncernbalansräkningens aktiva visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t07.

Rader

Poster i balansräkningens aktiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/koncern.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Immateriella tillgångar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD033] "Indelning av immateriella tillgångar". Element ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Tabell ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Materiella tillgångar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD053] "Indelning av materiella tillgångar". Element ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Tabell ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Placeringar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [MD027] "Indelning av placeringar". Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Tabell ”H015 - Hypercube - Inventories” (Omsättningstillgångar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. Element ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Tabell ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Fordringar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Tabell ”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Finansiella värdepapper). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.2.8 Koncernbalansräkning, passiva (t08)

Koncernbalansräkningens passiva visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik t08.

Rader

Poster i balansräkningens passiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/koncern.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Eget kapital). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD005] "Indelning av posterna inom eget kapital". Element ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Tabell ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Avskrivningsdifferens och reserver). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD002] "Avskrivningsdifferens och reserver-indelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Tabell ”H026 - Hypercube - Provisions” (Avsättningar). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD042] "Indelning av avsättningar". Element ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Tabell ”H028 - Hypercube - Creditors” (Främmande kapital). Välj [MD007] "Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk" >> "Konsoliderad" Välj [MD070] ”Motpartsindelning” >> ”Extern”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD009] "Indelning av poster bland främmande kapital", [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.3 Bokslut affärsverk

Bokslutet för affärsverk består av sammanlagt fyra olika tabeller (Taulukkomallit, tabellerna: m-e-t01, m-e-t02, m-e-t03, m-e-t04).

Till alla grundelement ([Base]-förled) har fogats indelningar

 • [MD007] Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk, samt
 • [MD070] Motpartsindelning (bokslut för kommuner och samkommuner kan vara innehålla externa poster).

Värdena kan även rapporteras med användning av Motpartsindelningens [MD070] mera detaljerade specifikationer av externa poster, om de fås direkt genom till exempel genom systemets identifierare (summeringen kan också göras hos mottagarna av rapporterna).

En ljusgrå färg i tabellernas celler indikerar att rapportering av ifrågavarande värde inte är nödvändigt men det är ändå möjligt att inkludera den i rapporten. Sådana är typiskt summanivåer som vid behov också kan beräknas hos den mottagande myndigheten. En mörkgrå färg i en cell indikerar för sin del att ifrågavarande värde inte får eller kan rapporteras.

6.3.1 Resultaträkning (m-e-t01)

Resultaträkning för affärsverk visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik m-e-t01.

Rader

Resultaträkningens poster

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/affärsverk.

Observera särskilt

Posterna "Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens", "Ökning (-) eller minskning (+) av reserver" och "Ökning (-) eller minskning (+) av fonder" är poster som defaultmässigt minskar räkenskapsperiodens resultat, har debet-tecken, så att poster som innebär ökning anges utan tecken och poster som innebär minskning anges med minustecken.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H0901 - Hypercube – Financial Income” (Finansieringintäkter). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [MD024] "Indelning av finansieringsintäkter". Element ”[Base] fi-sbr-base_FinancialIncome”.

Tabell ”H0906 - Hypercube – Financial Expenses” (Finansieringskostnader). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD023] "Indelning av finansieringskostnader" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_FinancialExpenses”.

6.3.2 Finansieringsanalys (m-e-t02)

Finansieringsanalysen för affärsverk visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik m-e-t02.

Rader

Finansieringsanalysens poster.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/affärsverk.

Observera särskilt

Alla poster som anger förändring, till exempel "Förändringar i lånebeståndet" har som default credit-tecken, så att poster som innebär ökning anges som positiva tal utan tecken och poster som innebär en minskning anges med ett minustecken.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H029 - Hypercube - Loans” (Lån). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-element och [MD070] "Motpartsindelning".

Tabell ” H016-017 - Hypercube - Debtors” (Fordringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-element och [MD070] "Motpartsindelning".

6.3.3 Balansräkning aktiva (m-e-t03)

Balansräkningens aktiva-sida för affärsverk visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik m-e-t03.

Rader

Poster i balansräkningens aktiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/affärsverk.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Immateriella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD033] "Indelning av immateriella tillgångar". Element ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Tabell ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Materiella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD053] "Indelning av materiella tillgångar". Element ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Tabell ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Placeringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [MD027] "Indelning av placeringar". Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Tabell ”H015 - Hypercube - Inventories” (Omsättningstillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD027] "Indelning av omsättningstillgångar". Element ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Tabell ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Fordringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD010] "Indelning av fordringar", [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Tabell ”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Finansiella värdepapper). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD063] "Indelning av finansiella värdepapper". Element ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.3.4 Balansräkning passiva (m-e-t-04)

Balansräkningens passiva-sida för affärsverk visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik m-e-t04.

Rader

Poster i balansräkningens passiva.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/affärsverk.

Observera särskilt

Vid specifikation av främmande kapital i motpartsindelningen har endast de nivåer införts i tabellen vars rapportering är nödvändig för datainsamlingen. Värdena kan alternativt också inkluderas på en mera detaljerad nivå av motpartsindelningen (se Terminologi-dokumentets flik ”MD070_D”).

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

Tabell ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Eget kapital). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD005] "Indelning av posterna inom eget kapital". Element ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Tabell ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Avskrivningsdifferens och reserver). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD002] "Avskrivningsdifferens och reserver-indelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Tabell ”H026 - Hypercube - Provisions” (Avsättningar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD042] "Indelning av avsättningar". Element ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Tabell ”H028 - Hypercube - Creditors” (Främmande kapital). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD009] "Indelning av poster bland främmande kapital", [MD034] "Långsiktiga och kortsiktiga-indelning" och [MD070] "Motpartsindelning". Element ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.4 Övriga ekonomi- och verksamhetsuppgifter från kommuner och samkommuner

Ekonomi- och verksamhetsuppgifter för kommuner och samkommuner består av sammanlagt fem olika tabeller (Taulukkomallit, tabellerna: o-t01, o-t02, o-t03, o-t04 och o-t05).

Till alla grundelement ([Base]-förled) har fogats indelningar

 • [MD007] Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk,
 • [MD070] Motpartsindelning samt
 • [MD074] Indelning av uppgiftsklasser.

Värdena kan även rapporteras med användning av Motpartsindelningens [MD070] mera detaljerade specifikationer av externa poster, om de fås direkt genom till exempel genom systemets identifierare (summeringen kan också göras hos mottagarna av rapporterna).

En ljusgrå färg i tabellernas celler indikerar att rapportering av ifrågavarande värde inte är nödvändigt men det är ändå möjligt att inkludera den i rapporten. Sådana är typiskt summanivåer som vid behov också kan beräknas hos den mottagande myndigheten. En mörkgrå färg i en cell indikerar för sin del att ifrågavarande värde inte får eller kan rapporteras.

6.4.1 Driftsekonomi per uppgift (o-t01)

Driftsekonomi per uppgift för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik o-t01.

Rader

Resultaträkningens poster på mallen, innehåller tilläggsspecifikationer.

Kolumner

Avslutad räkenskapsperiod/kommun eller samkommun/Indelning uppgiftsklasser.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-element och [MD070] "Motpartsindelning". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser"

Tabell ”H036 - Hypercube - Subsidies and grants received” (Erhållna understöd och bidrag). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning" och [MD073] "Indelning av erhållna understöd och bidrag". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsReceived”.

Tabell ”H039 - Hypercube - Other operating income” (Övriga verksamhetsintäkter). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning", [MD053] "Indelning av materiella tillgångar" och [MD036] "Indelning av övriga verksamhetsintäkter". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_OtherOperatingIncome”.

Tabell ”H0501 - Hypercube - Pension expenses” (Pensionskostnader). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD041] "Indelning av pensionskostnader". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-base_PensionExpenses”.

Tabell ”H047 - Hypercube - External services” (Köp av tjänster). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning" och [MD021] "Indelning av tjänster". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-base_ExternalServices”.

Tabell ”H040 - Hypercube - Raw materials, consumables and goods” (Material, förnödenheter och varor). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD071] "Indelning av material, förnödenheter och varor". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-base_RawMaterialsConsumablesAndGoods”.

Tabell”H060 - Hypercube - Subsidies and grants given” (Beviljade bidrag). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning" och [MD072] "Indelning av bidrag". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsGiven”.

Tabell”H060 - Hypercube - Subsidies and grants given” (Beviljade bidrag). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning" och [MD072] "Indelning av bidrag". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsGiven”.

Tabell ”H070 - Hypercube - Other operating expenses” (Övriga verksamhetskostnader). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning", [MD053] "Indelning av materiella tillgångar" och [MD035] "Indelning av övriga verksamhetskostnader". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_OtherOperatingExpenses”.

6.4.2 Övriga driftsekonomiska specifikationer (o-t02)

Övriga driftsekonomiska specifikationer för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik o-t02.

Rader

Övriga driftsekonomiska specifikationer.

Kolumner

Endast en kolumn, avslutad räkenskapsperiod/enstaka kommun eller samkommun.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen.

6.4.3 Investeringar per uppgift (o-t03)

Investeringar per uppgift för kommuner och samkommuner visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik o-t03.

Rader

Specifikationer av investeringar.

Kolumner

Avslutad räkenskapsperiod/kommun eller samkommun/Indelning uppgiftsklasser.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-elementen. I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser"

Tabell ”H010 - Hypercube - Intangible assets” (Immateriella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD033] "Indelning av immateriella tillgångar". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-o-base_IntangibleAssetsInvestmentExpenditure”.

Tabell ”H011 - Hypercube - Tangible assets” (Materiella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till Base-element och [MD053] "Indelning av materiella tillgångar". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser".

Tabell ”H014 - Hypercube - Fixed assets investments” (Placeringar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till Base-element och [MD027] "Indelning av placeringar". I kolumnerna återfinns hänvisning [MD074] "Indelning av uppgiftsklasser".

6.4.4 Övriga specificeringar av investeringar, byggkostnader (o-t04)

Övriga specifikationer av investeringar för kommuner och samkommuner, byggkostnader visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik o-t04.

Rader

Specifikationer av byggkostnader.

Kolumner

Avslutad räkenskapsperiod/kommun eller samkommun/Indelning av materiella tillgångar.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H011 - Hypercube - Tangible assets” (Materiella tillgångar). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar till [Base]-element och [MD075] "Indelning av byggande". I kolumnerna återfinns hänvisningen [MD053] "Indelning av materiella tillgångar".

6.4.5 Övriga specificeringar av investeringar, Finansieringsandelar för investeringsutgifter (o-t05)

Övriga specifikationer av investeringar för kommuner och samkommuner, finansieringsandelar för investeringsutgifter visas i Taulukkomallit-dokumentet på flik o-t05.

Rader

Finansieringsandelar för investeringsutgifter inklusive motpartsindelning.

Kolumner

Avslutad räkenskapsperiod/kommun eller samkommun/.

Rapportering baserad på Definition linkbase-definition (Table linkbase används inte)

Tabell ”H112 – Hypercube - Common” (Allmän hyperkub). Välj [MD007] ”Indelning i konsoliderad och enstaka kommun, samkommun eller affärsverk” >> ”Enstaka kommun, samkommun eller affärsverk”. På Taulukkomallit-dokumentets rader återfinns motsvarande hänvisningar [MD070] "Motpartsindelning". Base-element ”[Base] fi-sbr-mun-base_PortionOfInvestmentExpenditureToBeFinanced”.

7 Tekniska krav på programvaran

Krav:

XBRL 2.1: XBRL Specification

XBRL Dimensions 1.0: XBRL Dimensions

Rekommenderat:

Table Linkbase 1.0: Table Linkbase

Formula 1.0: Formula, Aspect Cover Filters, Boolean Filters, Concept Filters, Concept Relation Filters, Consistency Assertions, Custom Function Implementation, Dimension Filters, Entity Filters, Existence Assertions, General Filters, General Filters, Generic Messages, Implicit Filters, Match Filters, Period Filters, Relative Filters, Segment Scenario Filters, Variables, Tuple Filters, Unit Filters, Validation, Validation Messages, Value Filters, Value Assertions

Registries. Units Registry 1.0: Structure, Data Type Registry 1.0: Structure, Data Type Registry 1.0: Process, Link Role Registry 2.0: Structure, Link Role Registry 2.0: Process, Link Role Registry 1.0: Structure, Functions Registry 1.0: Functions Registry Overview, Functions Registry 1.0: Function Definition, Functions Registry 1.0: Function conformance test inputs and outputs

Inline XBRL. Inline XBRL 1.0: Part 1: Specification, Inline XBRL 1.0: Part 2: Schema, Transformation Registry 1.0: Inline XBRL Transformations, Transformation Registry 2 Transformation Rules Registry, Inline XBRL 1.1: Part 1: Specification, Inline XBRL 1.1: Part 2: Schema

Alaviitteet

1) http://www.tieke.fi/display/XBRL/SBR+Taksonomia