JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-raportointi

Liite 3. Kuntien tietopalvelun raportoinnin tekniset säännöt

 • Versio: 2.0
 • Julkaistu: 12.2.2020
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -spesifikaatio mahdollistaa tiettyjä vapausasteita XBRL-raporttien sisällössä. Osaltaan nämä juontuvat pohjalla olevasta XML-standardista, osa XBRL-spesifikaatiosta itsestään.

Kuntien tietopalvelun raportointiin liittyvien sääntöjen antamisesta vastaa Valtiokonttori, mutta säännöstön pohjalla on hyödynnetty laajasti CEN:n julkaisemaa CWA 16744-4:2014 European Filing Rules-määritystä sekä Euroopan pankkivalvojan (EBA, European Banking Authority), määrittämiä sääntöjä. Näin edistetään yhteneväisten käytäntöjen leviämistä raportoinnissa.

Tämä dokumentaatio on tarkoitettu teknisille asiantuntijoille tai raportoinnissa käytettävän sovelluksen asiantuntijoille, jotka tuntevat XBRL-standardin tai pystyvät omaksumaan siihen liittyvien spesifikaatioiden määritykset.

Sääntöjen otsakkeissa on useassa kohdassa sulkeissa viittaus Euroopan pankkivalvojan (EBA) Filing rules v4.3.-määritykseen, jossa on joltain osin vielä tarkemmin selitetty säännön sisältöä (englanniksi).

  2 Raportin syntaksiin liittyvät säännöt

1.1 Tiedoston nimeäminen (1.1 Filing naming)

XBRL-instanssidokumenttien tiedostopääte tulee olla ”.xbrl”.

Common practice is to use the extension .xbrl for instance documents. Detailed file naming requirements should be confirmed with the intended recipient of an instance file. Credit institutions should confirm with their relevant supervisory authority for reporting. The file naming convention to be used by CAs for remittance to the EBA can be found in the examples section.

1.2 Merkistön koodaus (1.4 Character encoding of XBRL instance documents)

XML- tai XBRL-spesifikaatio ei rajoita käytettävää merkistön koodausta XBRL-instanssidokumenteille. Tiedon hyödynnettävyyden varmentamiseksi instanssidokumentin meristön koodauksessa tulee käyttää UTF-8-koodausta.

1.3 Raportointikokonaisuuden entrypoint-tiedosto (1.5 - Taxonomy entry point selection)

XBRL-instanssidokumentissa tulee viitata schemaRef-viittauksella tasan yhteen Kuntien tietopalvelun määrittämään entrypoint-skeemaan sen vastaavalla URL-määreellä. Instanssidokumentin tulee validoitua schemaRef-viittauksessa annettua entrypoint-skeemaa vastaan.

1.4 Taksonomian laajentaminen (1.11 - Taxonomy extensions by reporters)

Raportoivien tahojen on mahdollista laajentaa XBRL-taksonomioita joissain raportointipalveluissa (esimerkiksi listayhtiöiden ESEF-raportointi). Kuntien tietopalvelu ei salli taksonomialaajennuksia.

1.5 Instanssidokumentin täydellisyys (1.12 - Completeness of the instance)

Mikäli jo kerran Kuntien tietopalveluun välitetyn raportointikokonaisuuden sisällössä on havaittu puutteita tai korjauksia, on kyseisen raportointikokonaisuuden koko sisältö toimitettava uudelleen.

1.6 XML:n “Standalone”-määritys (1.13 - Standalone Document Declaration)

XML-muotoisissa aineistoissa on yleensä “standalone”-määritys tiedoston alussa (esim. : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> tai <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>), joka on ainoastaan merkitsevä XML-aineistoille, jotka hyödyntävät DTD-määrityksiä. Tällä informaatiolla ei ole merkitystä XBRL-instanssidokumenteissa ja se saattaa aiheuttaa jollekin järjestelmille hankaluuksia käsitellä aineistoa, joten kyseistä määritystä ei tule sisällyttää aineistoon.

1.7 XML:n @xsd:schemaLocation ja @xsd:noNamespaceSchemaLocation-attribuutit (1.14 - @xsd:schemaLocation and @xsd:noNamespaceSchemaLocation)

@xsd:schemaLocation ja @xsd:noNamespaceSchemaLocation-attribuutit määrittävät XML-skeeman tiedot. XBRL-instanssidokumenteissa schemaRef-määritys ilmaisee käytettävän skeeman, eikä edellämainittujen attribuuttien tietoja hyödynnetä aineiston käsittelyssä. Epäselvyyksien välttämiseksi @xsd:schemaLocation ja @xsd:noNamespaceSchemaLocation-attribuutteja ei tule sisällyttää instanssidokumentteihin.

1.8 Xinclude (1.15 - XInclude)

XInclude-spesifikaatio määrittää tavan sisällyttää XML-sisältöä toisen XML-aineiston sisään. Ominaisuus on harvoin tuettu XBRL-prosessoreissa, joten kyseistä ominaisuutta ei tule käyttää XBRL-instanssidokuenttien sisällössä.

  3 Instanssidokumentin syntaksiin liittyvät säännöt

1.9 xml:base -attribuutin käyttö (2.1 - The existence of xml:base is not permitted)

On havaittu, että XBRL-prosessorit tulkitsevat tämän attribuutin käyttöä eri tavalla. XBRL-raportoinnissa sille ei myöskään ole mitään hyödylliseksi havaittua käyttöä, joten xml:base-attribuuttia ei tule käyttää.

1.10 schemaRef-elementin täytyy viitata URL-määreeseen (2.2 - The absolute URL has to be stated for the link:schemaRef element)

Instanssidokumenteissa schemaRef-määrityksellä linkitetään käytettävän raportointikokonaisuuden entrypoint tiedosto. Teknisesti määreenä voisi käyttää myös lokaalia viittausta, mutta entrypoint tiedoston tunnistaminen ulkopuolisille tahoille (tiedon hyödyntäjänt) on tällöin haasteellista. Tästä johtuen schemaRef-määritysten tulee viitata taksonomian ilmaisemiin URL-määreisiin kullekin raportointikokonaisuudelle schemaRef-attribuutissa.

1.11 Vain yksi schemaRef-viittaus (2.3 - Only one link:schemaRef element is allowed per instance document)

XBRL-spesifikaatio sallii useamman schemaRef-viittauksen yhdessä instanssidokumentissa, sillä toisinaan yhdessä aineistossa halutaan ilmaista sisältöä useamman taksonomian mukaisesti (esimerkiksi IFRS-standardia hyödyntävät konsernit, jotka raportoivat emoyhtiön osalta FAS-säännöstöön perustuen). Kuntien tietopalvelussa XBRL-instanssidokumentissa saa olla ainoastaan yksi schemaRef-viittaus.

1.12 LinkbaseRef-määritykset instanssidokumenteissa ei ole sallittua (2.4 -The use of link:linkbaseRef elements is not permitted)

Instanssidokumenteissa ei saa olla linkbaseRef-viittauksia.

1.13 XML-kommentteja ei huomioida (2.5 - XML comments and documentation are ignored by EBA)

XML (ja siten myös XBRL)-aineistoon voi upottaa kommentteja erityisellä notaatiolla. Mahdollisia kommentteja ei huomioida instanssidokumentin käsittelyssä Kuntien tietopalvelussa.

  4 Context-määrityksiin liittyvät säännöt

1.14 @id-attribuutin pituus tulisi olla mahdollisimman pieni (2.6 - The length of the @id attribute should be limited to the necessary characters)

@id-attribuuttia käytetään yksilöimään context-määreet instanssidokumentissa. Määreen pituudelle ei ole tiukkoja rajoituksia, mutta olisi suositeltavaa tuottaa mahdollisimman lyhyitä tunnisteita.

1.15 Käyttämättömät tai päällekkäiset context-määreet (2.7 - No unused or duplicated xbrli:context nodes)

Käyttämättömät context-määreet (sellaiset, joihin ei ole viittauksia raportoiduista arvoista) sekä päällekkäiset context-määreet (sellaiset, joilla on täysin sama sisältö, mutta eri @id-attribuutti) kasvattavat instanssidokumentin tiedostokokoa eivätkä tuo lisäarvoa. Näitä ei tulisi sisällyttää aineistoon.

1.16 Identifier-määre (2.8 - Identification of the subject of the report)

Xbrli:identifier-elementissä tulee esittää raportoivan tahon Y-tunnus tai muu vastaava tunniste sekä sen scheme-attribuutissa viittaus käytettyyn tunnistetyyppiin (esim. YTJ-> http://www.ytj.fi).

1.17 Yksi instanssidokumentti sisältää yhden raportoivan tahon tietoja (2.9 - Single subject per instance)

Yksi instanssidokumentti voi sisältää ainoastaan yhden tahon tietoja. Mikäli kyse on esimerkiksi konsernitilinpäätöksestä, tällöin konsernin emo on raportoiva taho. Yhdessä instanssidokumentissa esiintyvät xbrli:identifier-elementit ovat näin aina saman sisältöisiä.

1.18 Päivämäärä-tiedot xbrli:period-elementissa (2.10 - The xbrli:period date elements reported must be valid)

Elementit xbrli:startDate, xbrli:endDate ja xbrli:instant ovat spesifikaation mukaisesti tietotyyppejä, jotka sallii xs:date ja xs:dateTime tietotyypin. Kuntien tietopalvelussa näihin elementteihin sallitaan ainoastaan kokonaiset päivämäärät – ei aika- tai aikavyöhyketietoja.

1.19 Määreen xbrli:forever käyttö ei ole sallittua (2.11 - The existence of xbrli:forever is not permitted)

XBRL-spesifikaatio mahdollistaa raportointikontekstissa xbrli:forever-määreen käytön, jota tyypillisesti käytetään arvoissa, joiden voidaan ajatella olevan aina pysyviä (esim. yrityksen nimi). Kuntien tietopalvelussa raportoidut tiedot kohdistetaan aina raportointikaudelle, joten forever-määrettä ei tule käyttää.

1.20 Period-määreiden johdonmukaisuus (2.13 - XBRL period consistency)

XBRL-spesifikaatio määrää, että kaikkien raportoitujen arvojen tulee viitata kontekstiin (context), jonka sisällä tulee määrittää period-määre, eli kohdeajanjakso, jolle raportoitu arvo kuuluu. Period-määreissä voi tyypillisesti antaa ajanjakson tai tietyn ajankohdan, johon arvo liittyy (esim. tasepäivä). Käytäntö on osoittanut, että eriävät ajanilmaisut yhden aineiston sisällä period-määreissä aiheuttavat väärinymmärryksiä ja hankaloittavat aineiston prosessointia.

Yksinkertaisuuden vuoksi Kuntien tietopalveluun raportoitavissa aineistoissa kaikkien context-määreiden period-elementissä käytetään kaikissa samaa viitepäivämäärää, jonka tulisi kuvastaa raportin päivämäärää (raportointikauden päättävää päivää).

1.21 xbrli:segment-määreen käyttö ei ole sallittu (2.14 - The existence of xbrli:segment is not permitted)

XBRL Dimensions-spesifikaation mukaisesti taksonomia voi määrittää dimensionaalisia tietorakenteita siten, että niihin viittavat arvot ilmaistaan kontekstimäärityksissä vaihtoehtoisesti xbrli:segment tai xbrli:scenario-elementeissä. SBR-taksonomia on määritetty siten, että ainoastaan xbrli:scenario-elementtejä saa käyttää dimensionaalisiin kohdistuksiin ja xbrli:segment-määritysten käyttö ei ole sallittua ja ne aiheuttavat virheen syntaksivalidoinnissa.

1.22 Rajoitukset xbrli:scenario-elementin käyttöön (2.15 - Restrictions on the use of the xbrli:scenario element)

Xbrli:scenario-elementtä ei tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin dimensionaalisten kohdistusten ilmaisemiseen.

1.23 Tyhjämerkit xbrldi:typedMember-sisällöissä ei ole sallittu

Avointen dimensioiden xbrldi:typedMember-sisällössä ei tule käyttää mitään tyhjämerkkejä kuten välilyönti tai rivinvaihtomerkki.

  5 Raportoitaviin arvoihin liittyvät säännöt

1.24 Päällekkäisten arvojen raportointi (2.16 - Duplicate (Redundant/Inconsistent) facts)

Raportoidut arvot katsotaan päällekkäisiksi, mikäli niillä on sama peruselementti (metric), viittaus saman sisältöiseen yksikköön sekä viittaus samansisältöiseen kontekstiin. Päällekkäisiksi arvoiksi katsotaan myös ne arvot, jota täyttävät edellä mainitun, mutta olisivat arvoiltaan ristiriitaisia. Instanssidokumentissa tulee olla ainoastaan yksi esiintymä arvosta raportoituna samalla peruselementillä, samansisältöisellä yksikköviittauksella sekä samansisältöisenä kontekstilla.

1.25 Päällekkäiset arvot eri yksikössä (2.16.1 - No multi-unit fact sets)

Raportoidut arvot eivät ole päällekkäisiä, mikäli niillä on eri yksikkö, esimerkiksi valuutta. Kuntien tietopalvelussa kaikille raportoitaville tiedoille sallitaan kuitenkin vain yksi yksikkötieto.

1.26 @precision-attribuutin käyttö ei ole sallittua (2.17 - The use of the @precision attribute is not permitted)

XBRL-standardi määrittää kaksi menetelmää raportoitavien lukujen tarkkuuden ilmaisemiseksi. @precision sekä @decimals-attribuutin. Eriävät käytännöt vaikeuttavat aineiston käsittelyä, joten Kuntien tietopalvelussa @precision-attribuutin käyttöä ei sallita.

1.27 @decimals-attribuutin tulkinta (2.18 - Interpretation of the @decimals attribute)

@decimals-attribuutti kertoo mille tarkkuustasolle pyöristys on tehty raportoiduissa luvuisssa. Esimerkiksi decimals=”2“ tarkoittaa, että pyöristys on tehty kahden desimaalin tarkkuudelle, kun taas decimals=”-3” tarkoittaa, että luvut on pyöristetty tuhannen tarkkuudelle. Decimals-attribuuttia käytettäessä arvot ilmaistaan aina kokonaislukuina tai mahdollisten desimaalien kera vaikka ne olisikin pyöristetty tuhannen tarkkuudelle. Kuntien tietopalvelussa kaikkien arvojen tarkkuustaso tulee ilmaista @decimals-attribuuttia hyödyntäen.

Rahamääräiset luvut ilmoitetaan euroina ja tiedot voidaan ilmoittaa kahden desimaalin eli sentin tarkkuudella (tällöin decimals=”2” attribuuttina). Raportoitaessa tietopalvelu ei kuitenkaan vaadi desimaalien käyttöä. Osa raportoitavista luvuista on luonnostaan kokonaislukuja, esimerkiksi henkilöstön määrä (tällöin decimals=”0” attribuuttina).

1.28 desimaalien erottimena tulee käyttää pistettä (.)

XML-syntaksin mukaisesti desimaalierotin instanssidokumenteissa on aina piste ”.”.