JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

Liite 4. Raportoijan käsikirja

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 14.10.2015
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

1 Johdanto

Tämän dokumentin tarkoitus on toimia ohjeena kuntien, kuntayhtymien ja kuntien liikelaitosten XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muotoisessa taloustietojen raportoinnissa.

Lukijalta odotetaan tietämystä kuntien kirjanpidosta ja Tilastokeskukselle/valtiovarainministeriölle (myöhemmin ”raporttien vastaanottajat”) tuotettavasta talousraportoinnista sekä siihen liittyvistä prosesseista. Tämän lisäksi lukijalta odotetaan tuntemusta näissä toiminnoissa käytettävistä ohjelmistoista sekä niiden toiminnollisuuksista.

Lukijalta ei odoteta erillistä tietämystä XBRL-standardista, vaan tämän dokumentin tarkoitus on selittää raportoinnista vastaavalle henkilölle ne asiat, joita tämän tulee tietää kun raportointia tehdään XBRL-muodossa.

Taulukko 1.1. Liittyvät dokumentit.

Dokumentti

Merkitys

Sijainti

JHS_XXX_KUNTA_DPM_Taulukkomallit.xslx (myöhemmin “Taulukkomallit-dokumentti”)

Raportoitavien tietojen visualisointi taulukkoina sisältäen kartoitukset XBRL-elementteihin

JHS-sivusto

JHS_XXX_KUNTA_DPM_Sanasto.xslx (myöhemmin “Sanasto-dokumentti)

Listaus XBRL-taksonomian sisältämistä elementeistä

JHS-sivusto

fi-sbr-01-01-2015.zip

(myöhemmin ”taksonomia”)

SBR/XBRL-taksonomiapaketti, sisältää kaikki tekniset tiedostot

JHS-sivusto

FinnishSBRArchitectureGuide.pdf

(myöhemmin ”tekninen dokumentaatio”)

Tekninen soveltamisohje SBR-taksonomialle

JHS-sivusto, sisältyy taksonomiapakettiin

FinnishSBRPreparersGuide.pdf

(myöhemmin ”soveltamisohje raportoijille”)

SBR-taksonomian soveltamisohje raportoijille

JHS-sivusto, sisältyy taksonomiapakettiin

2 Soveltamisala

Tässä käsikirjassa ohjeistetaan XBRL-muotoisen talousraportoinnin käyttöönottoa sekä edellä mainittujen muiden liittyvien dokumenttien käyttöä seuraaviin raportointeihin:

Kunnat ja kuntayhtymät:

 • tilinpäätös,
 • käyttötaloustiedot,
 • investointitiedot ja
 • muut erittelyt käyttötaloudesta ja investoinneista.

Konsernit:

 • tilinpäätös.

Liikelaitokset:

 • tilinpäätös.

Tulevat versiot tästä JHS-suosituksesta voivat käsittää myös muita raportointikonteksteja.

Tämän käsikirjan pääasiallinen tarkoitus on ohjeistaa XBRL-muotoisten talousraporttien automatisoitavaa tuotantoa taloushallinnon järjestelmästä. Käsikirja ei ota kantaa raportointien ajankohtaan eikä raporttien vastaanottajalle toimittamisessa käytettävään mediaan, vaan näistä ohjeistetaan erikseen JHS-sivustolla.

3 Termit ja lyhenteet

DPM

en Data Point Modelling

elementti

fi elementti

pienin yksittäinen määritys XBRL-taksonomiassa

Elementtien määritykset noudattavat XML skeema sekä XBRL-standardin määrityksiä.

entry point -tiedosto

fi entry point -tiedosto

taksonomian sisältämä XML skeema-tiedosto, joka vastaa yhtä raportointikokonaisuutta reaalimaailmassa (esimerkiksi tilinpäätös)

instanssidokumentti

fi instanssidokumentti

jonkin entry point-tiedoston mukainen XBRL(XML)-dokumentti

Instanssidokumentti on itsessään raportti, joka välitetään vastaanottajalle.

linkbase-määritys

fi linkbase-määritys

osa taksonomiaa ja niiden tarkoitus on antaa lisämääreitä XML-skeemoissa määritetyille elementeille sekä kuvata elementtien välisiä yhteyksiä

moduuli

fi moduuli

käytetään rakennuspalikoina SBR-taksonomiassa

Moduulit ovat yhdistelmiä XML skeema- ja linkbase-määrityksistä ja sisältävät tyypillisesti elementtimäärityksiä.

SBR

en Standard Business Reporting

standardoitu talousraportointi

taksonomia

fi taksonomia

joukko XML skeema- ja linkbase-määrityksiä

Sisältää yhden tai useamman entry point -skeeman, joka vastaa yhtä raportointikokonaisuutta. Taksonomian voi rakentua erillistä moduuleista, jotka toimivat rakennuspalikoina.

W3C

en World Wide Web Consortium

XBRL

en eXtensible Business Reporting Language

XML

en eXtensible Markup Language

XML-skeema

fi XML-skeema

en XML schema

tekninen standardi, jolla voidaan määrätä muoto ja rakenne XML-muotoisille dokumenteille.

4 Johdatus XBRL-raportointikieleen

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML (eXtensible Markup Language)-pohjainen merkintäkieli erityistesti taloudellisten tietojen esittämiseksi konekielisessä muodossa. XML-dokumenteissa tieto esitetään elementtien, eli niin kutsuttujen ”tägien” (engl. ”tag”), sisällä, jotka merkitään hakasulkein ”<elementti>arvo</elementti>”. Tällä tavoin voidaan esittää tiedon merkitys siten, että sitä voidaan helposti ymmärtää ja käsitellä tietokoneilla, esimerkiksi ”<Liikevaihto>5000</Liikevaihto>”.

XML on W3C:n (World Wide Web Consortium) määrittämä standardi, jota sovelletaan tiedon esittämisessä hyvin laaja-alaisesti, esimerkiksi verkkolaskutus on hyvä esimerkki aiemmasta sovelluskohteesta. XML Schema (XML skeema) on niin ikään W3C-standardi, jonka avulla voidaan määrittää rakenne ja sisältö jollekin XML-dokumentille. Skeemojen avulla voidaan jälkikäteen validoida XML-dokumentti ja siten varmistua siitä, että sen sisältö ja muoto ovat oikeanlaiset.

XML mahdollistaa myös uusien merkintäkielien määrityksen. XBRL-merkintäkieli on esimerkki tällaisesta sovellutuksesta. Talousraportit ovat usein moniulotteisia tietosisältöjä, jotka heijastavat viranomaisten asettamia raportointivaatimuksia. Raportointikontekstit pohjautuvat tyypillisesti lakeihin, esimerkiksi Kirjanpitolakiin. Näiden raportointivaatimusten esittäminen ymmärrettävässä muodossa raportoijille vaatii enemmän, kuin pelkät elementtimääritykset, jotka XML-skeeman avulla voitaisiin tuottaa.

Edellä mainituista syistä johtuen kehitettiin perinteisen XML-standardin laajennuksena XBRL-merkintäkieli, joka määrittää elementtimääritysten lisäksi joukon niin sanottuja linkbase-määrityksiä, joiden avulla tietoelementtejä ja niiden välisiä suhteita voidaan kuvata ymmärrettävämmin ja yksiselitteisemmin. Tämän lisäksi XBRL määrittää joukon lisäominaisuuksia tietoelementeille, erityisesti rahallisia arvoja kuvaaville tietoelementeille, joita tyypillisesti esiintyy paljon talousraporteissa.

XBRL-standardin mukaisesti rakennettuja tietomäärityksiä kutsutaan taksonomioiksi. Taksonomia muodostuu skeema- ja linkbase-määrityksistä, joissa tietosisältö määritetään. Raportoitavat tietoalkiot eli elementit määritetään taksonomiassa XML-skeematiedostoissa. Lisäksi taksonomiassa voidaan ilmaista paljon muutakin semantiikkaa elementeistä sekä niiden suhteista toisiinsa XBRL linkbase-määritysten avulla. Näitä ovat esimerkiksi esittämistapaan, nimikkeisiin tai laskukaavoihin liittyvät määritteet. Kuva 4.1 havainnollistaa XBRL-standardin eri osa-alueet.

Edellä mainittujen lisäksi taksonomiaan sisältyy yksi tai useampi entry point-tiedosto (yksi vastaamaan kutakin raportointikokonaisuutta), jossa taksonomian sisällöstä koostetaan oikeat osakokonaisuudet raporttiin. Näin toimitaan, jotta raportoijaa voitaisiin paremmin ohjata sisällyttämään olennainen tieto muodostettavaan raporttiin (taksonomia kokonaisuudessaan sisältää paljon tietomäärityksiä, jotka eivät ole olennaisia kaikille raportointikokonaisuuksille). Taksonomian jonkin entry point-tiedoston (esimerkiksi kuntien tai kuntayhtymien tilinpäätös) mukaisesti muodostettua raporttia kutsutaan instanssidokumentiksi.

graphics1

Kuva 4.1. XBRL-standardin määritykset ja niiden väliset yhteydet. Esimerkkinä elementtimääritys, joka kuvaa liikevaihtoa.

5 Miten päästä alkuun XBRL-muotoisessa raportoinnissa

5.1 Ohjelmistot

XBRL-raportteja tuotetaan ohjelmistoilla, jotka tukevat XBRL-standardia. Näitä on olemassa monia, sillä XBRL on jo vakiintunut raportointimenetelmä muualla maailmassa. Aluksi on hyvä kartoittaa käytössä olevan ohjelmiston/raportointisovelluksen tuki XBRL:n suhteen. Standardi on saanut vuosien saatossa modulaarisia laajennoksia, joista osan käyttö on välttämätöntä raportoinnin mahdollistamiseksi tämän dokumentin tarkoittamassa kontekstissa. Tarkempi listaus ohjelmiston teknisistä vaatimuksista on annettu luvussa 7.

On hyvä kiinnittää myös huomioita ohjelmiston käytettävyyteen XBRL-raportoinnin suhteen. Ohjelmistot tuottavat XBRL-tiedostoja monin eri tavoin, ja käytettävä menetelmä määrää pitkälti raportin muodostamiseen tarvittavan ajan raportoijalle. Toinen suuri tekijä on raportoivan tahon omat tietovarastot ja -järjestelmät sekä se, kuinka helposti raportoitavat tietoalkiot on saatavissa raportille valmiina tai tarvitaanko välissä erillistä laskentaa.

Monet ohjelmistot käyttävät niin sanottua ”tägäys” (engl. ”tagging”)-menetelmää, jossa raportoijalle visualisoidaan taksonomian entry point-tiedostoa vastaavaa tietosisältö, ja raportoija yhdistää oman tietolähteensä oikeisiin kohteisiin raportissa. Automatisoinnin kannalta olisi tärkeää, että ohjelmisto kykenee muistamaan aiemmin muodostetut linkit raportin ja tietolähteiden välillä. Näin tägäysprosessia ei tarvitse toistaa seuraavalla raportointikerralla, vaan tiedot voidaan ajaa suoraan ulos käytettävästä järjestelmästä.

5.2 Liittyvien dokumenttien hyödyntäminen

Taulukossa 1.1 esitettiin joukko liittyviä dokumentteja, jotka ovat oleellisia kuntien ja liikelaitosten XBRL-raportoinnin suorittamisessa. Näiden dokumenttien sisällöt ja käyttötarkoitukset käydään läpi seuraavassa.

5.2.1 Taulukkomallit-dokumentti (JHS_XXX_KUNTA_DPM_Taulukkomallit.xslx)

Kuntien, kuntayhtymien ja liikelaitosten XBRL-taksonomian mallinnuksessa käytettiin DPM (Data Point Modelling) -mallinnusta apuna, jotta raportoijalle voitaisiin esittää taksonomian tietosisältö yksiselitteisesti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Mallinnuksen tavoitteena on esittää jokainen tiedonkeruun kannalta merkittävä tietoalkio ja sen merkitys.

Taulukkomallit-dokumentissa esitetään taksonomian sisältämät raportointikokonaisuudet kunnille, kuntayhtymille, konserneille ja liikelaitoksille taulukoiden muodossa. Taulukot vastaavat XBRL Table linkbase -näkymiä taksonomiassa, ja niiden hyödyntämistä raportoinnissa suositellaan voimakkaasti. Taulukot on pyritty määrittämään siten, että ne muistuttavat aiempaa taulukkopohjaista tiedonkeruumallia, mutta niiden yhteyteen on myös määritetty jokaiselle riville ja sarakkeelle yhteys taksonomian elementteihin.

Taksonomia hyödyntää dimensionaalista määritystä, jonka avulla tietoja voidaan eritellä yhden tai useamman jaottelun mukaisesti. XBRL-dokumentissa raportoitava tietoalkio muodostuu aina tasan yhdestä Base-elementistä (merkitään dokumentissa [Base]-etuliitteellä) ja mahdollisesti yhdestä tai useammasta dimensionaalisesta jaottelusta (merkitään dokumentissa [MDXXX]-etuliitteellä). Nämä on merkittynä Taulukkomallit-dokumentissa taulukoihin sarakkeiden ja rivien jatkeeksi. [Base]-viittaus punaisella, ja sarakkeissa olevat dimensioviittaukset vuorotellen sinisellä ja mustalla. Mahdolliset sarakkeissa olevat dimensioviittaukset on merkitty liilalla.

Vaalean harmaa väri taulukoiden soluissa indikoi, että kyseisen arvon raportointi ei ole välttämätöntä, mutta se on silti mahdollista sisällyttää raporttiin. Näitä ovat tyypillisesti summatasot, jotka voidaan tarvittaessa myös laskea vastaanottavan viranomaisen päässä. Tumman harmaa väri puolestaan indikoi solussa sitä, ettei kyseistä arvoa saa tai voi raportoida. Eri raportointikonteksteissa hyödynnetään samoja jaotteluja (dimensioita), mutta kaikki niiden sisältämät erät eivät välttämättä ole aina kaikkialle soveltuvia. Tällöin tummanharmaa väri indikoi solua, jonka raportointi kyseisessä kontekstissa ei ole mahdollinen. Myös otsikkotasoja (abstrakti taso) indikoidaan tummanharmaalla värillä.

Taulukoiden jokainen solu sisältää tunnisteen, jonka avulla yksittäiset tiedonkeruun tietoalkiot voidaan yksiselitteisesti tunnistaa. Näillä ei ole erityistä merkitystä raportointia suoritettaessa.

Taulukko 5.2.1 Taulukkomallit-dokumentin tietosisältö. Jokainen taulukko on esitetty omalla välilehdellään.

Raportointikokonaisuus

Sisältö

Konteksti

Taulukko ID

Raportin tiedot (sisältyy kaikkiin raportointikokonaisuuksiin)

Tilikauden alkamis-, ja päättymisajankohta

Kunta/Ky/Liikelaitos

t00

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös

Tuloslaskelma

Kunta/Kuntayhtymä

t01

Rahoituslaskelma

Kunta/Kuntayhtymä

t02

Tase vastaavaa

Kunta/Kuntayhtymä

t03

Tase vastattavaa

Kunta/Kuntayhtymä

t04

Tuloslaskelma

Konserni

t05

Rahoituslaskelma

Konserni

t06

Tase vastaavaa

Konserni

t07

Tase vastattavaa

Konserni

t08

Liikelaitosten tilinpäätös

Tuloslaskelma

Liikelaitos

m-e-t01

Rahoituslaskelma

Liikelaitos

m-e-t02

Tase vastaavaa

Liikelaitos

m-e-t03

Tase vastattavaa

Liikelaitos

m-e-t04

Kuntien ja kuntayhtymien muut talous- ja toimintatiedot

Käyttötalous tehtävittäin

Kunta/Kuntayhtymä

o-t01

Muut käyttötalouserittelyt

Kunta/Kuntayhtymä

o-t02

Investoinnit tehtävittäin

Kunta/Kuntayhtymä

o-t03

Muut erittelyt investoinneista, Rakentamiskustannukset

Kunta/Kuntayhtymä

o-t04

Muut erittelyt investoinneista, Rahoitusosuudet investointimenoihin

Kunta/Kuntayhtymä

o-t05

5.2.2 Sanasto-dokumentti (JHS_XXX_KUNTA_DPM_Sanasto.xslx)

Sanasto-dokumentti on listaus taksonomian tietosisällöstä eli elementeistä, jotka ovat olennaisia kuntapuolen raportoinneissa. Taulukkomallit-dokumentissa olevat viittaukset taksonomian elementteihin voi halutessaan tarkastaa tästä dokumentista seuraten viittauskäytäntöä, jossa hakasulkeissa on esitetty kyseisen moduulin koodi ja sen jälkeen elementin tunniste (ID) kyseisessä moduulissa.

Esimerkiksi Taulukkomallit-dokumentissa taulukossa t05 (r001) viittaus ”[Base] fi-sbr-mun-base_OperatingIncome; [MD070] fi-sbr-mun-dim-MD070_External” tulkitaan etsimällä Sanasto-dokumentista ensin ”Base”-välilehdeltä elementti ”fi-sbr-mun-base_OperatingIncome”, jonka havaitaan tarkoittavan toimintatuottoja. Lisäksi voidaan etsiä välilehdeltä ”MD070” (Vastapuolien jaottelu) elementti ”fi-sbr-mun-dim-MD070_External”, joka tarkoittaa ulkoisia vastapuolia. Tällä raportoitavalla tietoalkiolla tarkoitetaan siten ulkoisia toimintatuottoja.

MDXXX-moduulit (esim. MD070) ovat erillisiä jaotteluita (dimensioita), ja näiden määritys on esitetty aina kahdella eri välilehdellä. MDXXX-välilehti esittää elementtien tekniset määritykset kun taas MDXXX_D-välilehti esittää jaottelun hierarkkisen rakenteen sekä suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset nimikkeet elementeille. Base-elementeille ei ole määritelty erillistä hierarkiaa, joten myös eri kieliset nimikkeet on määritelty teknisten ominaisuuksien lisäksi samalla välilehdellä.

Kokonaisuudessaan Sanasto-dokumentin tietosisältö on pääosin teknistä, mutta raportoijalle voi olla hyödyllistä osata tulkita eri ominaisuudet, jotka on määritelty kullakin välilehdellä kaikille taksonomian elementeille:

 • Prefix – elementin tunnisteen etuliite, kertoo mihin moduuliin elementti kuuluu, esim. ”fi-sbr-base”
 • Item type – elementin tyyppi
 • Name – elementin nimi
 • ID – elementin tunniste
 • Period – ilmaisee, kuvaako elementti arvoa jollain tietyllä ajan hetkellä vai tietyn ajan jakson aikana (instant/duration)
 • Data type – elementin tietotyyppi
 • Abstract – abstraktiutta kuvaava attribuutti
 • Balance – rahallisia arvoja kuvaaville elementeille annettu attribuutti, joko ”debit” tai ”credit”. (Ilmaisee elementin oletusarvon etumerkille, jolloin sitä ei enää sisällytetä itse raportoitavaan arvoon. Esimerkiksi kustannuksia kuvaavat elementit ovat määritelty debit-merkkisiksi, jolloin itse arvot raporteissa merkitään ilman miinusmerkkejä.)

Taulukko 5.2.2. Sanasto-dokumentin tietosisältö. Jokainen moduuli on esitetty omalla välilehdellään.

Koodi

Sisältö

Moduuli

Base

Raportin tietoja koskevat base-elementit

fi-sbr-report-info

Perustaksonomian base-elementit

fi-sbr-base

Sekä kuntien, että liikelaitosten tilinpäätösraportointia koskevat base-elementit

fi-sbr-mun-base

Kuntien muita taloustietoja koskevat base-elementit

fi-sbr-mun-o-base

MD002

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset -jaottelu

fi-sbr-dim-D002

MD005

Oman pääoman erien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD005

MD007

Konsolidoitu ja yksittäinen kunta tai kuntayhtymä -jaottelu

fi-sbr-dim-D007

MD009

Vieraan pääoman erien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD009

fi-sbr-dim-D009

MD010

Saamisten jaottelu

fi-sbr-dim-D010

MD021

Palvelujen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD021

MD023

Rahoituskulujen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD023

MED023

Rahoituskulujen jaottelu (liikelaitos)

fi-sbr-mun-dim-MED023

fi-sbr-mun-dim-MD023

MD024

Rahoitustuottojen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD024

MD027

Sijoitusten jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD027

fi-sbr-dim-D027

MD033

Aineettomien hyödykkeiden jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD033

fi-sbr-dim-D033

MD034

Pitkäaikainen ja lyhytaikainen -jaottelu

fi-sbr-dim-D034

MD035

Muiden toimintakulujen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD035

MD036

Muiden toimintatuottojen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD036

MD041

Eläkekulujen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD041

MD042

Pakollisten varausten jaottelu

fi-sbr-dim-D042

MD052

Vaihto-omaisuuden jaottelu

fi-sbr-dim-D052

MD053

Aineellisten hyödykkeiden jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD053

fi-sbr-dim-D053

MD063

Rahoitusarvopapereiden jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD063

MD070

Vastapuolien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD070

MD071

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD071

MD072

Avustuksien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD072

MD073

Saatujen tukien ja avustuksien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD073

MD074

Tehtäväluokkien jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD074

MD075

Rakentamisen jaottelu

fi-sbr-mun-dim-MD075

5.2.3 Taksonomia (fi-sbr-01-01-2015.zip)

Kuntien talousraportointiin tuotettu taksonomia on muodostettu hyödyntäen jo aiemmin tehtyä määritystä yritysten tilinpäätös-, vero- ja tilastoraportointiin. Standardoidun talousraportoinnin (Standard Business Reporting, SBR) tarkoituksena on yhtenäistää raportointia ja saavuttaa näin vertailukelpoisuus yritysten ja kuntapuolen tilinpäätösraportoinneissa siltä osin, kuin ne ovat yhteneväiset. Näin saavutetaan kustannushyötyjä raporttien vastaanottajien sekä tietoa analysoivien tahojen puolella.

Taksonomia sisältää paljon myös sellaisia moduuleja ja tietoelementtejä, jotka eivät ole olennaisia kuntapuolen raportointikonteksteissa. Taksonomiapaketista löytyvä tekninen dokumentaatio sekä soveltamisohje raportoijille selittävät tarkemmin taksonomian rakennetta, logiikkaa ja arkkitehtuuria. Oppaat löytyvät taksonomiapaketista kohdasta ”..\test_material_and_documentation”.

Taksonomiapaketti pitää ladata raportoijan oman järjestelmän saataville, esimerkiksi omalle palvelimelle tai tietokoneelle. Taksonomian voi ladata JHS-sivustolta myöhemmin, nyt Tieken sivuilta 1 .

Raportointiin käytettävälle sovellukselle on osoitettava oikea entry point-tiedosto, riippuen mitä raportointia halutaan tehdä. Taulukko 5.2.3 listaa kaikki kuntapuolelle olennaiset entry point-tiedostot sekä niiden sijainnit taksonomiapaketissa.

Taulukko 5.2.3 Taksonomian sisältämät entry point-tiedostot ja niiden sijainnit

Entry point-tiedosto

Tiedostosijainti

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös

..\municipalities_entry_points\fi-sbr-mun-fs-entrypoint-01-01-2015.xsd

Liikelaitosten tilinpäätös

..\municipal_enterprises_entry_points\fi-sbr-mun-e-fs-entrypoint-01-01-2015.xsd

Kuntien ja kuntayhtymien muut talous- ja toimintatiedot

..\municipalities_entry_points\fi-sbr-mun-o-entrypoint-01-01-2015.xsd

6 Raporttien muodostaminen

Tässä kappaleessa käydään yksitellen läpi tiedonkeruun sisältöjen raportointi taulukoittain XBRL-muodossa. Taulukkomallit-dokumentissa on pyritty visualisoimaan kaikki yksittäiset tietoalkiot, joiden raportointi pakollista, mikäli raportoivalla taholla on kyseisiä eriä. Taksonomian avulla voidaan raportoida myös arvoja tarkemmalla tasolla, mikäli näiden tuottaminen raportoijalle on helpompaa (esimerkiksi vastapuolitunnisteiden avulla).

Seuraavassa pyritään selventämään raportointikokonaisuuksien sisältöä ja yhteyttä taksonomiaan. Raportoinnissa suositellaan hyödynnettävän Table linkbase-määrityksiä, jotka vastaavat Taulukkomallit-dokumentissa määritettyjä taulukkonäkymiä. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai käytettävä ohjelmisto ei tarjoa tukea Table linkbase-määritykselle, pyritään seuraavassa myös ohjeistamaan raportointi Definition linkbase-näkymien pohjalta.

6.1 Raportin tiedot

Välilehdellä ”Raportin tiedot” on esitetty perustietojen taulukko, joka sisältyy kaikkiin kolmeen raportointikokonaisuuteen.

Rivit

Tilikauden alkamis- ja päättymispäivämäärä.

6.2 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös koostuu yhteensä kahdeksasta eri taulukosta ja se käsittää myös konsernitilinpäätöksen (Taulukkomallit, taulukot: t01, t02, t03, t04, t05, t06, t07 ja t08).

Kaikkiin peruselementteihin ([Base]-etuliite) on liitetty jaottelut

 • [MD007] Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu sekä
 • [MD070] Vastapuolien jaottelu (kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös voi sisältää ainoastaan ulkoisia eriä).

Arvot voi raportoida myös käyttäen Vastapuolijaottelun [MD070] ulkoisien erien syvempiä erittelyjä, mikäli ne saadaan esimerkiksi järjestelmän tunnisteiden avulla suoraan (summaus voidaan tehdä myös raporttien vastaanottajien päässä). Sisäisten erien sisällyttäminen on kielletty.

Vaalean harmaa väri taulukoiden soluissa indikoi, että kyseisen arvon raportointi ei ole välttämätöntä, mutta se on silti mahdollista sisällyttää raporttiin. Näitä ovat tyypillisesti summatasot, jotka voidaan tarvittaessa myös laskea vastaanottavan viranomaisen päässä. Tumman harmaa väri puolestaan indikoi solussa sitä, ettei kyseistä arvoa saa tai voi raportoida.

6.2.1 Tuloslaskelma (t01)

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t01.

Rivit

Tuloslaskelman erät

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/yksittäinen kunta tai kuntayhtymä.

Erityishuomioita

Erät ”Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)”, ”Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)” ja ”Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)” ovat oletusarvoisesti tilikauden tulosta vähentäviä, debit-merkkisiä, eriä, jolloin lisäystä tarkoittavat erät merkitään ilman etumerkkiä ja vähennystä tarkoittavat erät sisältäen miinusmerkin.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H0901 - Hypercube – Financial Income” (Rahoitustuotot). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD024] ”Rahoitustuottojen jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_FinancialIncome”.

Taulukko ”H0906 - Hypercube – Financial Expenses” (Rahoituskulut). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD023] ”Rahoituskulujen jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_FinancialExpenses”.

6.2.2 Rahoituslaskelma (t02)

Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t02.

Rivit

Rahoituslaskelman erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/yksittäinen kunta tai kuntayhtymä.

Erityishuomioita

Kaikki muutosta ilmaisevat erät, esimerkiksi ”Lainakannan muutokset” ovat oletusarvoisesti credit-merkkisiä eriä, jolloin lisäystä tarkoittavat erät merkitään ilman etumerkkiä positiivisina lukuina ja vähennystä tarkoittavat erät sisältäen miinusmerkin.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

6.2.3 Tase vastaavaa (t03)

Kuntien ja kuntayhtymien taseen vastaavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t03.

Rivit

Taseen vastaavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/yksittäinen kunta tai kuntayhtymä.

Erityishuomioita

Sijoitusten, saamisten ja rahoitusarvopapereiden erittelyissä vastapuolien jaotteluun on taulukkoon sisällytetty vain ne tasot, joiden raportointi on tiedonkeruun kannalta välttämätöntä. Arvot voi sisällyttää vaihtoehtoisesti myös vastapuolijaottelun tarkemmilla tasoilla (katso Sanasto-dokumentin välilehti ”MD070_D”)

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Aineettomat hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD033] ”Aineettomien hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Taulukko ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Aineelliset hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Taulukko ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Sijoitukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD027] ”Sijoitusten jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Taulukko ”H015 - Hypercube - Inventories” (Vaihto-omaisuus). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD027] ”Vaihto-omaisuuden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Taulukko ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Saamiset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD010] ”Saamisten jaottelu”, [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Taulukko ”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Rahoitusarvopaperit). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD063] ”Rahoitusarvopapereiden jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.2.4 Tase vastattavaa (t04)

Kuntien ja kuntayhtymien taseen vastattavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t04.

Rivit

Taseen vastattavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/yksittäinen kunta tai kuntayhtymä.

Erityishuomioita

Vieraan pääoman erittelyissä vastapuolien jaotteluun on taulukkoon sisällytetty vain ne tasot, joiden raportointi on tiedonkeruun kannalta välttämätöntä. Arvot voi sisällyttää vaihtoehtoisesti myös vastapuolijaottelun tarkemmilla tasoilla (katso Sanasto-dokumentin välilehti ”MD070_D”).

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Oma pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD005] ”Oman pääoman erien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Taulukko ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD002] ” Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset -jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Taulukko ”H026 - Hypercube - Provisions” (Pakolliset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD042] ” Pakollisten varausten jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Taulukko ”H028 - Hypercube - Creditors” (Vieras pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD009] ”Vieraan pääoman erien jaottelu jaottelu”, [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.2.5 Konserni tuloslaskelma (t05)

Konsernin tuloslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t05.

Rivit

Tuloslaskelman erät

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/konserni.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

6.2.6 Konserni rahoituslaskelma (t06)

Konsernin rahoituslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t06.

Rivit

Rahoituslaskelman erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/konserni.

Erityishuomioita

Kaikki muutosta ilmaisevat erät, esimerkiksi ”Lainakannan muutokset” ovat oletusarvoisesti credit-merkkisiä eriä, jolloin lisäystä tarkoittavat erät merkitään ilman etumerkkiä positiivisina lukuina ja vähennystä tarkoittavat erät sisältäen miinusmerkin.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

6.2.7 Konserni tase, vastaavaa (t07)

Konsenin taseen vastaavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t07.

Rivit

Taseen vastaavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/konserni.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Aineettomat hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD033] ”Aineettomien hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Taulukko ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Aineelliset hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Taulukko ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Sijoitukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD027] ”Sijoitusten jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Taulukko ”H015 - Hypercube - Inventories” (Vaihto-omaisuus). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Taulukko ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Saamiset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Taulukko ”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Rahoitusarvopaperit). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.2.8 Konserni tase, vastattavaa (t08)

Konsernin taseen vastattavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä t08.

Rivit

Taseen vastattavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/konserni.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Oma pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD005] ”Oman pääoman erien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Taulukko ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD002] ” Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset -jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Taulukko ”H026 - Hypercube - Provisions” (Pakolliset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD042] ” Pakollisten varausten jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Taulukko”H028 - Hypercube - Creditors” (Vieras pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ”Konsolidoitu”. Valitaan [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” >> ”Ulkoiset”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD009] ”Vieraan pääoman erien jaottelu jaottelu” ja [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.3 Liikelaitosten tilinpäätös

Liikelaitosten tilinpäätös koostuu yhteensä neljästä eri taulukosta (Taulukkomallit, taulukot: m-e-t01, m-e-t02, m-e-t03, m-e-t04).

Kaikkiin peruselementteihin ([Base]-etuliite) on liitetty jaottelut

 • [MD007] Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu sekä
 • [MD070] Vastapuolien jaottelu (kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös voi sisältää ainoastaan ulkoisia eriä).

Arvot voi raportoida myös käyttäen Vastapuolijaottelun [MD070] ulkoisien erien syvempiä erittelyjä, mikäli ne saadaan esimerkiksi järjestelmän tunnisteiden avulla suoraan (summaus voidaan tehdä myös raporttien vastaanottajien päässä).

Vaalean harmaa väri taulukoiden soluissa indikoi, että kyseisen arvon raportointi ei ole välttämätöntä, mutta se on silti mahdollista sisällyttää raporttiin. Näitä ovat tyypillisesti summatasot, jotka voidaan tarvittaessa myös laskea vastaanottavan viranomaisen päässä. Tumman harmaa väri puolestaan indikoi solussa sitä, ettei kyseistä arvoa saa tai voi raportoida.

6.3.1 Tuloslaskelma (m-e-t01)

Liikelaitosten tuloslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä m-e-t01.

Rivit

Tuloslaskelman erät

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/liikelaitos.

Erityishuomioita

Erät ”Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)”, ”Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)” ja ”Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)” ovat oletusarvoisesti tilikauden tulosta vähentäviä, debit-merkkisiä, eriä, jolloin lisäystä tarkoittavat erät merkitään ilman etumerkkiä ja vähennystä tarkoittavat erät sisältäen miinusmerkin.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H0901 - Hypercube – Financial Income” (Rahoitustuotot). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD024] ”Rahoitustuottojen jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_FinancialIncome”.

Taulukko ”H0906 - Hypercube – Financial Expenses” (Rahoituskulut). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD023] ”Rahoituskulujen jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_FinancialExpenses”.

6.3.2 Rahoituslaskelma (m-e-t02)

Liikelaitosten rahoituslaskelma on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä m-e-t02.

Rivit

Rahoituslaskelman erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/liikelaitos.

Erityishuomioita

Kaikki muutosta ilmaisevat erät, esimerkiksi ”Lainakannan muutokset” ovat oletusarvoisesti credit-merkkisiä eriä, jolloin lisäystä tarkoittavat erät merkitään ilman etumerkkiä positiivisina lukuina ja vähennystä tarkoittavat erät sisältäen miinusmerkin.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H029 - Hypercube - Loans” (Lainat). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin ja [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”.

Taulukko ” H016-017 - Hypercube - Debtors” (Saamiset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin ja [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”.

6.3.3 Tase vastaavaa (m-e-t03)

Liikelaitosten taseen vastaavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä m-e-t03.

Rivit

Taseen vastaavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/liikelaitos.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H010 - Hypercube - Intangible Assets” (Aineettomat hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD033] ”Aineettomien hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ” [Base] fi-sbr-base_IntangibleAssets”.

Taulukko ”H011 - Hypercube - Tangible Assets” (Aineelliset hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_TangibleAssets”.

Taulukko ”H014 - Hypercube - Fixed Assets Investments” (Sijoitukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD027] ”Sijoitusten jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsFixedAssets”.

Taulukko ”H015 - Hypercube - Inventories” (Vaihto-omaisuus). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD027] ”Vaihto-omaisuuden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Stocks”.

Taulukko ”H016-017 - Hypercube - Debtors” (Saamiset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD010] ”Saamisten jaottelu”, [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Debtors”.

Taulukko”H018 - Hypercube - Current Asset Investments” (Rahoitusarvopaperit). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD063] ”Rahoitusarvopapereiden jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_InvestmentsCurrentAssets”.

6.3.4 Tase vastattavaa (m-e-t-04)

Liikelaitosten taseen vastattavaa-puoli on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä m-e-t04.

Rivit

Taseen vastattavaa erät.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/liikelaitos.

Erityishuomioita

Vieraan pääoman erittelyissä vastapuolien jaotteluun on taulukkoon sisällytetty vain ne tasot, joiden raportointi on tiedonkeruun kannalta välttämätöntä. Arvot voi sisällyttää vaihtoehtoisesti myös vastapuolijaottelun tarkemmilla tasoilla (katso Sanasto-dokumentin välilehti ”MD070_D”).

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

Taulukko ”H020 - Hypercube - Changes In Equity” (Oma pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD005] ”Oman pääoman erien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CapitalAndReserves”.

Taulukko ”H025 - Hypercube - Appropriations” (Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD002] ” Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset -jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_CumulativeAppropriations”.

Taulukko ”H026 - Hypercube - Provisions” (Pakolliset varaukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD042] ” Pakollisten varausten jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Provisions”.

Taulukko ”H028 - Hypercube - Creditors” (Vieras pääoma). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD009] ”Vieraan pääoman erien jaottelu jaottelu”, [MD034] ”Pitkäaikainen ja lyhytaikainen-jaottelu” sekä [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Elementti ”[Base] fi-sbr-base_Creditors”.

6.4 Kuntien ja kuntayhtymien muut talous- ja toimintatiedot

Kuntien ja kuntayhtymien muut talous- ja toimintatiedot koostuu yhteensä viidestä eri taulukosta (Taulukkomallit, taulukot: o-t01, o-t02, o-t03, o-t04 ja o-t05).

Kaikkiin peruselementteihin ([Base]-etuliite) on liitetty jaottelut

 • [MD007] Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu,
 • [MD070] Vastapuolien jaottelu sekä
 • [MD074] Tehtäväluokkien jaottelu.

Arvot voi raportoida myös käyttäen Vastapuolijaottelun [MD070] ulkoisien erien syvempiä erittelyjä, mikäli ne saadaan esimerkiksi järjestelmän tunnisteiden avulla suoraan (summaus voidaan tehdä myös raporttien vastaanottajien päässä).

Vaalean harmaa väri taulukoiden soluissa indikoi, että kyseisen arvon raportointi ei ole välttämätöntä, mutta se on silti mahdollista sisällyttää raporttiin. Näitä ovat tyypillisesti summatasot, jotka voidaan tarvittaessa myös laskea vastaanottavan viranomaisen päässä. Tumman harmaa väri puolestaan indikoi solussa sitä, ettei kyseistä arvoa saa tai voi raportoida.

6.4.1 Käyttötalous tehtävittäin (o-t01)

Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalous tehtävittäin on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä o-t01.

Rivit

Tuloslaskelman erät pohjalla, sisältää lisäerittelyjä.

Sarakkeet

Päättynyt tilikausi/kunta tai kuntayhtymä/Tehtäväluokkien jaottelu.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin ja [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”

Taulukko ”H036 - Hypercube - Subsidies and grants received” (Saadut tuet ja avustukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu” sekä [MD073] ”Saatujen tukien ja avustuksien jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsReceived”.

Taulukko ”H039 - Hypercube - Other operating income” (Muut toimintatuotot). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”, [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu” sekä [MD036] ”Muiden toimintatuottojen jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_OtherOperatingIncome”.

Taulukko ”H0501 - Hypercube - Pension expenses” (Eläkekulut). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD041] ”Eläkekulujen jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-base_PensionExpenses”.

Taulukko ”H047 - Hypercube - External services” (Palveluiden ostot). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”, sekä [MD021] ”Palveluiden jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-base_ExternalServices”.

Taulukko ”H040 - Hypercube - Raw materials, consumables and goods” (Aineet, tarvikkeet ja tavarat). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD071] ”Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-base_RawMaterialsConsumablesAndGoods”.

Taulukko”H060 - Hypercube - Subsidies and grants given” (Annetut avustukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”, sekä [MD072] ”Avustusten jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsGiven”.

Taulukko”H060 - Hypercube - Subsidies and grants given” (Annetut avustukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”, sekä [MD072] ”Avustusten jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_SubsidiesAndGrantsGiven”.

Taulukko ”H070 - Hypercube - Other operating expenses” (Muut toimintakulut). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”, [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu” sekä [MD035] ”Muiden toimintakulujen jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_OtherOperatingExpenses”.

6.4.2 Muut käyttötalouserittelyt (o-t02)

Kuntien ja kuntayhtymien muut käyttötalouserittelyt on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä o-t02.

Rivit

Muut käyttötalouserittelyt.

Sarakkeet

Vain yksi sarake, päättynyt tilikausi/yksittäinen kunta tai kuntayhtymä.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin.

6.4.3 Investoinnit tehtävittäin (o-t03)

Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit tehtävittäin on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä o-t03.

Rivit

Investointierittelyt.

Sarakkeet

Päättynyt tilikausi/kunta tai kuntayhtymä/Tehtäväluokkien jaottelu.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”

Taulukko ”H010 - Hypercube - Intangible assets” (Aineettomat hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD033] ”Aineettomien hyödykkeiden jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-o-base_IntangibleAssetsInvestmentExpenditure”.

Taulukko ”H011 - Hypercube - Tangible assets” (Aineelliset hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset Base-elementteihin sekä [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”.

Taulukko ”H014 - Hypercube - Fixed assets investments” (Sijoitukset). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset Base-elementteihin sekä [MD027] ”Sijoitusten jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD074] ”Tehtäväluokkien jaottelu”.

6.4.4 Muut erittelyt investoinneista, rakentamiskustannukset (o-t04)

Kuntien ja kuntayhtymien muut erittelyt investoinneista, rakentamiskustannukset on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä o-t04.

Rivit

Rakentamiskustannusten erittelyt.

Sarakkeet

Päättynyt tilikausi/kunta tai kuntayhtymä/Aineellisten hyödykkeiden jaottelut.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H011 – Hypercube – Tangible assets” (Aineelliset hyödykkeet). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [Base]-elementteihin sekä [MD075] ”Rakentamisen jaottelu”. Sarakkeista löytyy viittaus [MD053] ”Aineellisten hyödykkeiden jaottelu”.

6.4.5 Muut erittelyt investoinneista, Rahoitusosuudet investointimenoihin (o-t05)

Kuntien ja kuntayhtymien muut erittelyt investoinneista, rahoitusosuudet investointimenoihin on esitetty Taulukkomallit-dokumentissa välilehdellä o-t05.

Rivit

Rahoitusosuudet investointimenoihin sisältäen vastapuolijaottelun.

Sarakkeet

Päättynyt tilikausi/kunta tai kuntayhtymä.

Raportointi Definition linkbase-määrityksen pohjalta (Table linkbase-ei käytössä)

Taulukko ”H112 – Hypercube - Common” (Yleinen hyperkuutio). Valitaan [MD007] ”Konsolidoitu ja yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos-jaottelu” >> ” Yksittäinen kunta, kuntayhtymä tai liikelaitos”. Taulukkomallit-dokumentin riveiltä löytyvät vastaavat viittaukset [MD070] ”Vastapuolien jaottelu”. Base-elementti ”[Base] fi-sbr-mun-base_PortionOfInvestmentExpenditureToBeFinanced”.

7 Ohjelmiston tekniset vaatimukset

Pakolliset:

XBRL 2.1: XBRL Specification

XBRL Dimensions 1.0: XBRL Dimensions

Suositeltavat:

Table Linkbase 1.0: Table Linkbase

Formula 1.0: Formula, Aspect Cover Filters, Boolean Filters, Concept Filters, Concept Relation Filters, Consistency Assertions, Custom Function Implementation, Dimension Filters, Entity Filters, Existence Assertions, General Filters, General Filters, Generic Messages, Implicit Filters, Match Filters, Period Filters, Relative Filters, Segment Scenario Filters, Variables, Tuple Filters, Unit Filters, Validation, Validation Messages, Value Filters, Value Assertions

Registries. Units Registry 1.0: Structure, Data Type Registry 1.0: Structure, Data Type Registry 1.0: Process, Link Role Registry 2.0: Structure, Link Role Registry 2.0: Process, Link Role Registry 1.0: Structure, Functions Registry 1.0: Functions Registry Overview, Functions Registry 1.0: Function Definition, Functions Registry 1.0: Function conformance test inputs and outputs

Inline XBRL. Inline XBRL 1.0: Part 1: Specification, Inline XBRL 1.0: Part 2: Schema, Transformation Registry 1.0: Inline XBRL Transformations, Transformation Registry 2 Transformation Rules Registry, Inline XBRL 1.1: Part 1: Specification, Inline XBRL 1.1: Part 2: Schema

Alaviitteet

1) http://www.tieke.fi/display/XBRL/SBR+Taksonomia