JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun

Bilaga 2. Ekonomirapporteringen av social- och hälsovårdens tjänster samt en del övriga tjänster inom kommunernas och samkommunernas serviceklassifikation

  • Version: 1.0
  • Publicerad: 09.10.2019
  • Giltighetstid: tills vidare

Kommunernas och samkommunernas serviceklassifikation har två nivåer: grov (ospecificerade tjänster) och exakt (per serviceklass). Syftet med den tudelade klassifikationen är först och främst att säkerställa att man på landsnivå får uppgifter om de utgifter produktionen av tjänsterna orsakar på exakt nivå, dvs. med en mer specificerad serviceklassifikationsnivå. Med två nivåer säkerställs å ena sidan att den som köper tjänsterna kan göra bokföringen på en grövre nivå, vilket gör att inga betydande ändringar behövs i de nuvarande faktureringssystemen. Nedan presenteras exempel på hur den grova och den exakta serviceklassifikationen används.

Den grova klassifikationen kan användas i tjänsteköparnas bokföring för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och miljöhälsovårdens serviceklassifikationer. Övriga tjänster rapporteras alltid med exakt klassifikation. Den grova serviceklassifikationen kännetecknas av att numreringen slutar med noll, tjänstens namn innehåller ordet ospecificerad och den presenteras mot blå bakgrund. Även kolumnen tjänst (grov) står till hjälp. I kolumnen har den grova klassen angivits på radnivå. I klassen ospecificerad rapporteras tjänsterna under klassen med löpande numrering. I figur 1 ingår alltså 2232 Serviceboende och familjevård för äldre i den grövre klassen 2230 Ospecificerade tjänster för äldre. Å andra sidan är klassen 2201 Anstaltsservice för äldre inte en del av klassen 2180 Ospecificerade öppenvårdstjänster inom socialvården för barn och familjer.

Image1

Figur 1. Exempel på användning av klassifikationen.

Den exakta klassifikationen används av alla organisationer som producerar tjänster, såsom samkommuner och värdkommuner. Köparorganisationerna kan däremot använda den grövre klassifikationen som i stor utsträckning motsvarar Statistikcentralens tidigare uppgiftsklassificering. Den grövre klassifikationen kan dock endast användas för tjänster som köps av kommuner och samkommuner. Tjänster som köps av privata serviceproducenter ska specificeras enligt den noggrannare serviceklassifikationen.

Nedan några exempel på hur klassifikationen i två nivåer tillämpas. Exemplen gäller social- och hälsovårdstjänster, men samma principer tillämpas även på räddningsväsendets och miljöhälsovårdens tjänster.

Exempel 1: Kommunen har lagt ut sina social- och hälsovårdstjänster till en samkommun

Samkommunen producerar social- och hälsovårdstjänsterna och använder den exakta serviceklassifikationen i sin ekonomirapportering. Den kommun som lagt ut tjänsterna rapporterar däremot på en grövre nivå. Kommunen ska se till att samkommunen fakturerar kommunen på ett sätt som motsvarar den grova rapporteringsnivån eller med en noggrannare specifikation. Om samkommunen fakturerar tjänsterna med en noggrann specifikation kan köparkommunen välja att använda den exakta klassifikationen i sin bokföring.

Exempel 2: Modellen med värdkommun

Värdkommunen specificerar serviceproduktionens utgifter och inkomster enligt en noggrann serviceklassifikation. Avtalskommunen kan i egenskap av köpare ange inköpen med en grövre noggrannhet i serviceklassifikationen. Klientavgifterna och övriga intäkter från andra än kommuner och samkommuner ska alltid specificeras enligt den noggranna serviceklassifikationen.

Exempel 3: Kommunen köper social- och hälsovårdstjänster av en privat serviceproducent

Då kommunen köper social- och hälsovårdstjänster av en privat serviceproducent anses kommunen själv producera sina social- och hälsovårdstjänster. Därför ska kommunen rapportera sina social- och hälsovårdsutgifter med noggrann klassificering.

Exempel 4: En samkommun som producerar social- och hälsovårdstjänster köper social- och hälsovårdstjänster av en annan samkommun

Samkommunen som producerar tjänsterna använder en exakt specifikation och den samkommun som köper tjänsterna kan ange dem med en grövre klassificering.