JHS 201 Rekisteritiedon metatiedot

Liite 1. Rekisteritiedon metatietomalli

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 25.04.2018
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Metatietomallin lukuohje

Tässä liitteessä kuvataan suosituksen määrittelemät rekisterin ja sen sisältämän tiedon kuvailevat metatiedot. Metatiedot on jaoteltu rekisteritason tietoihin (luku 2) sekä muuttujatason tietoihin (luku 3). Jaottelun tarkempi kuvaus on itse suositustekstissä. Metatiedot on pääjaottelun alla ryhmitelty ymmärrettävyyden ja hallittavuuden helpottamiseksi. Myös tätä ryhmittelyä on kuvattu tarkemmin suosituksessa.

Metatietoja määrittelevissä taulukossa kutakin metatietoa kohden on kolme riviä (yksi harmaapohjainen ja kaksi valkopohjaista). Kustakin metatiedosta on seuraavat tiedot:

 • Metatiedon nimi
 • Pakollisuus kertoo sen, onko metatieto annettava. Vaihtoehdot ovat pakollinen, ehdollisesti pakollinen ja valinnainen. Ehdollisesti pakollisten yhteydessä on kuvattu se, milloin pakollisuus toteutuu.
 • Pakollisuuden peruste ( Pak.peruste ) kertoo mihin pakollisuus tai ehdollinen pakollisuus perustuu. Perusteet on luokiteltu seuraavasti:
  • Suosituksenmukaisuus
  • Tietojenkäsittelyn toimet ja niihin liittyvät velvoitteet
 • Jos perusteena on tietosuoja-asetus (TsA), pakollisuuden peruste -kohdasta ilmenevät ne tietosuojaselostetta ja informointivelvoitetta sääntelevät artiklat ja niiden kohdat, joiden mukaisia kuvausvelvoitteita kyseinen metatieto palvelee. Metatietomallissa esitetyt pakollisuuden perusteet eivät täten kata TsA:een sisältyvää osoitusvelvollisuutta kokonaisuudessaan.
  • Toistettavuus ( Toist. ) antaa metatiedon kardinaliteetin eli sen, kuinka monta kertaa kyseinen metatieto voi toistua. Toistettavuus ilmaistaan lukuna tai lukuvälinä, jossa n tarkoittaa mielivaltaista määrää (esim. 1..n tarkoittaa vähintään yksi ja enimmäismäärää ei ole). Pakollisilla metatiedoilla tämä on aina vähintään yksi.
  • Tietotyyppi kuvaa metatiedon perustyypin. Tyyppejä ovat teksti, numeerinen, päivämäärä (pvm) tai valintalista.
  • Arvojoukko tai formaatti antaa tarkennusta siihen, millaisia arvoja metatieto voi saada. Jos Tietotyyppi on valintalista, tässä annetaan valintalistan vaihtoehdot tai viittaus käytettävään luokitteluun.
  • Määritelmä kuvaa vapaalla tekstillä sitä, mitä metatieto tarkoittaa.
  • Käytön ohje sekä tarkentaa määritelmää että antaa ohjeita siihen, miten metatieto tulisi täyttää.

   2 Rekisteritason metatiedot

    2.1 Yksilöintitiedot

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Nimi

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterin nimi, joka kuvaa rekisteriä selväkielisesti

  Käytön ohje

  Esim. nimistörekisteri, opiskelijarekisteri, henkilöstöhallinnon rekisteri. Nimeä käytetään rekisteriin liittyvää toimintaa kuvaavissa asiakirjoissa.

  Tunniste

  Valinnainen

  1

  Teksti

  Formaatti JHS 159 mukainen.

  Määritelmä

  Rekisterin yksilöivä standardin mukainen pysyvä tunniste

  Käytön ohje

    2.2 Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän tiedot

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Rekisterinpitäjä

  Pakollinen

  1, 2; TsA, 30 artikla, kohta 1a, 13 artikla kohta 1a, 14 artikla kohta 1a

  1…n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterinpitäjän nimi. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan viranomaista, virastoa tai julkisyhteisöä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos rekisteristä säädetään laissa, rekisterinpitäjästäkin voi olla laissa säännös. Rekisterinpitäjä vastaa rekisterin tietosisällöstä, kehittämisestä, palveluiden tuottamisesta, käyttöehdoista ja niiden saatavuudesta.

  Käytön ohje

  Jos vähintään kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Kaikki yhteisrekisterinpitäjät kirjataan tähän metatietoon.

  Yhteisrekisterinpitäjien vastuunjako ja roolit

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen yhteisrekisterinpitäjille, TsA artikla 26 ja artikla 30, kohta 1a

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Yhteisten rekisterinpitäjien vastuualueet, todelliset roolit ja suhteet rekisteröityihin nähden unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tai yhteisrekisterinpidon järjestelyssä määritellyllä tavalla.

  Käytön ohje

  Rekisterinpitäjän yhteystiedot

  Pakollinen

  1; TsA 30 artikla, kohta 1a, 13 artikla kohta 1a, 14 artikla kohta 1a

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterinpitäjän yhteystiedot; katu-/postiosoite, puhelinnumero, sähköposti.

  Käytön ohje

  Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

  Valinnainen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön nimi.

  Käytön ohje

  Yhteyshenkilölle voidaan esittää erilaisia rekisterin tietosisältöön koskevia tiedusteluja. Yhteyshenkilö edustaa sitä palvelua tai hallinnollista kokonaisuutta, jonka vastuulla on rekisterin tietosisältö ja/tai rekisterinpidon järjestäminen.

  Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön yhteystiedot

  Valinnainen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Yhteyshenkilön yhteystiedot; katuosoite ja/tai postisoite, puhelinnumero, sähköposti.

  Käytön ohje

  Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

  Pakollinen

  1; TsA 30 artikla, kohta 1a.

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterinpitäjän TsA:n 37 artiklan mukaisesti nimittämän tietosuojavastaavan nimi.

  Käytön ohje

  Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

  Pakollinen

  1; TsA 30 artikla, kohta 1a, 13 artikla kohta 1b, 14 artikla kohta 1b

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterinpitäjän TsA:n 37 artiklan mukaisesti nimittämän tietosuojavastaavan yhteystiedot; katu-/postiosoite, puhelinnumero, sähköposti.

  Käytön ohje

  Henkilötietojen käsittelijä

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos joku muu kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee rekisterin tietoja rekisterinpitäjän lukuun.

  Käytön ohje

  TsA:n mukaan henkilötietojen käsittelijä on tietojen vastaanottaja. On varmistettava, että samaa rekisterin tietojen käsittelyä tekevää toimijaa ei kuvata sekä henkilötietojen käsittelijänä että vastaanottajana metatiedossa muut luovutukset.

  Henkilötietojen käsittelijän yhteystiedot

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos joku muu kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Henkilötietojen käsittelijän yhteystiedot; katu-/postiosoite, puhelinnumero, sähköposti.

  Käytön ohje

  Henkilötietojen käsittelijän tietosuojavastaava

  Valinnainen

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Henkilötietojen käsittelijän TsA:n 37 artiklan mukaisesti nimittämän tietosuojavastaavan nimi.

  Käytön ohje

  Voidaan täyttää, jos joku muu kuin rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

  Henkilötietojen käsittelijän tietosuojavastaavan yhteystiedot

  Valinnainen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Henkilötietojen käsittelijän TsA:n 37 artiklan mukaisesti nimittämän tietosuojavastaavan yhteystiedot; katu-/postiosoite, puhelinnumero, sähköposti.

  Käytön ohje

  Voidaan antaa jos joku muu kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, TsA 30 artikla, kohta 1a.

    2.3 Rekisterinpitoa ja käsittelyä koskevat tiedot

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Tietojen käsittelyn peruste

  Pakollinen

  1, 2;  TsA 13 artikla, kohta 1c (henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste), 14 artikla kohta 1c

  1..n

  Teksti

  Tarkka viittaus säädökseen, sopimukseen tai päätökseen. Jos on säädösperuste, niin pitää käyttää säädösnumeroa ja pykälää.

  Määritelmä

  Säädös, sopimus, päätös tai muu peruste johon rekisterinpito perustuu.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste sekä käsittelyn tarkoitukset

  Käytön ohje

  Käytä säädöksissä virallista nimeä ja anna säädösnumero ja pykälä. Anna sopimuksen tai päätöksen nimi, päivämäärä ja vastuutaho tai -tahot. Jos rekisterinpito perustuu rekisteröityjen antamaan suostumukseen, se kerrotaan tässä. Rekisterinpitoperuste yhdessä tietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa määrittelee TsA:n 13 ja 14 artiklojen kohdissa 1c tarvittavat tiedot.

  Päivitystapa

  Pakollinen

  1, 2

  1

   Valintalista

  Jatkuva,
  jaksollinen.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko rekisterissä jaksollisesti ja/tai jatkuvasti päivittyvää tietosisältöä.

  Käytön ohje

  Jatkuva tarkoittaa, että rekisterin tietosisältöä päivitetään sitä mukaa kuin muuttujien arvot muuttuvat.
  Jaksollinen tarkoittaa, että rekisterin tietosisältöä päivitetään kertaluonteisesti määräajoin.
  Päivitystiheys tarkennetaan muuttujatasolla.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1b ja 13 artikla, kohta 1c (henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset), 14 artikla kohta 1c, 15 artikla 1a

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus siitä, mihin tarkoitukseen tai tarkoituksiin rekisterin tietoja käytetään rekisterinpidon näkökulmasta.

  Käytön ohje

  Viranomaistoiminnassa rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti laissa säädetyn tai sen nojalla määrätyn tehtävän tai velvoitteen täyttämiseksi. Tietoja voidaan käsitellä myös esimerkiksi tilastotarkoituksiin tai yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn tarkoitukset yhdessä rekisterinpitoperusteen kanssa määrittelee TsA:n 13 ja 14 artiklojen kohdissa 1c tarvittavat tiedot.

  Rekisterinpitäjän lukuun suoritettu henkilötietojen käsittely

  Valinnainen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista rekisterin tietojen käsittelytoimista.

  Käytön ohje

  Jos rekisterinpitäjiä on useita, kuvataan käsittelyiden ryhmät kunkin rekisterinpitäjän osalta.

  Tehtäväluokka

  Pakollinen

   1, 2

  1..n

  Teksti

  Julkishallinnon yhteinen tai organisaation oma

  Määritelmä

  Tieto siitä, mihin organisaation tehtävään/tehtäviin rekisteri liittyy.

  Käytön ohje

  Annetaan käytetyn tehtäväluokituksen nimi,tehtäväluokan nimi ja sen tunnus.

  Julkisen hallinnon palveluluokka

  Pakollinen

   1, 2

  1..n

  Valintalista

  Finton julkisen hallinnon palveluluokitus

  Määritelmä

  Tieto siitä, mihin julkisen hallinnon palveluluokkaan rekisteri liittyy.

  Käytön ohje

  Palveluluokkia voi olla useita.

  Säilyttäminen

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1f, 13 artikla kohta 2a, 14 artikla kohta 2 ja 15 artikla kohta 1d.

  1

  Valintalista

  Pysyvästi,
  määräaikaisesti,
  osittain pysyvästi tai määräaikaisesti.

  Määritelmä

  Tieto siitä, säilytetäänkö rekisterissä olevia tietoja pysyvästi vai määräaikaisesti.

  Käytön ohje

  Tieto siitä, kuinka kauan tietoja säilytetään kuvattavassa rekisterissä. Säilyttäminen yhdessä säilytysajan kanssa määrittelee TsA:n 30 artiklan kohdassa 1f, 13 artiklan kohdassa 2a, 14 artiklan kohdassa 2a ja 15 artiklan kohdassa 1d tarvittavan tiedon tietoryhmien poistamisen suunnitelluista määräajoista.

  Säilytysaika

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1f, 13 artikla kohta 2a, 14 artikla kohta 2a ja 15 artikla kohta 1d. Pakollinen kaikille määräajan säilytettäville rekisterin tiedoille.

  0..n

  Numeerinen/Teksti

  Määritelmä

  Rekisterin tietojen säilytysaika vuosina, tarvittaessa tietoryhmittäin.

  Käytön ohje

  Jos säilytysaika riippuu käyttötarkoituksesta, kuvataan säilytysaika myös käyttötarkoituksen mukaan. Säilytysaika yhdessä säilyttämisen kanssa määrittelee TsA:n 30 artiklan kohdassa 1f, 13 artiklan kohdassa 2a, 14 artiklan kohdassa 2a ja 15 artiklan kohdassa 1d tarvittavan tiedon tietoryhmien poistamisen suunnitelluista määräajoista.

  Säilytysajan peruste

  Pakollinen

   1

  1..n

  Teksti

  Tarkka viittaus säädökseen tai päätökseen. Jos on säädösperuste, niin pitää käyttää säädösnumeroa ja pykälää.

  Määritelmä

  Tieto siitä, mihin säädökseen tai päätökseen säilytysaika perustuu.

  Käytön ohje

  Säädöksen osalta nimi ja pykälä, käytä säädöksen virallista nimeä, esim. laki holhoustoimesta 442/1999, 68 §. Jos säilytysaika perustuu organisaation päätökseen, kyseisen organisaation nimi, pvm ja päätösasiakirja.

  Käyttöönottopäivä

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Pvm, numeerinen (vuosi) tai teksti

  Päivämäärä, vuosi (ISO 8601:2004) tai "Ei tiedossa"

  Määritelmä

  Ajankohta, jolloin rekisteri on otettu käyttöön.

  Käytön ohje

  Jos tarkka pvm ei ole tiedossa, myös vuosiluku riittää.

  Rekisterin käytöstäpoistopäivä

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos siirretään arkistoon.

  0 tai 1

  Pvm

  ISO 8601:2004

  Määritelmä

  Ajankohta, jolloin rekisteri poistetaan tai on poistettu käyttötarkoituksensa mukaisesta käytöstä

  Käytön ohje

  Käytetään tilanteessa, jossa koko rekisteri siirretään arkistoon.

  Edeltävä rekisteri

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos edeltävä rekisteri on olemassa.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Edeltävän rekisterin yksilöintitiedot (vähintään nimi ja rekisterinpitäjä).

  Käytön ohje

  Tieto edeltävästä rekisteristä annetaan myös arkistointitarkoitukseen pidettävälle rekisterille.

  Seuraava rekisteri

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos tiedot siirretään tai on siirretty osittain tai kokonaan seuraavaan rekisteriin.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Seuraavan rekisterin yksilöintitiedot (vähintään nimi ja rekisterinpitäjä).

  Käytön ohje

  Tieto seuraavasta rekisteristä annetaan myös, jos rekisterin tiedot vain osittain siirretään tai on siirretty arkistoon.

    2.4 Tietosisältö

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Rekisteriyksikkötyyppi

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisterin tiedon kohteen tyyppi.

  Käytön ohje

  Esim. henkilö, alue, liikenneväline, tapahtuma.
  Rinnakkaiskäsitteitä havaintoyksikkö, tilastoyksikkö

  Kohdejoukko

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1c

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Määritellyin kriteerein tarkennettu rekisteriyksiköiden osajoukko.

  Käytön ohje

  Esim. rekisteriyksikkönä henkilö, kohdejoukkona palkansaajat, ajokortin omistajat, toimeentulotuen saajat tms. Kohdejoukko yhdessä kohdealueen kanssa määrittelee TsA:n 30 artiklan kohdan 1c rekisteröityjen ryhmän tai ryhmät henkilörekistereissä.

  Kohdealue

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1c

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kohdejoukon maantieteellinen alue eli maantieteellinen kattavuus.

  Käytön ohje

  Esim. Koko Suomi, manner-Suomi, Helsinki, Varsinais-Suomi. Jos ei muuta rajausta, niin globaali. Kohdealue yhdessä kohdejoukon kanssa määrittelee TsA:n 30 artiklan kohdan 1c rekisteröityjen ryhmän tai ryhmät henkilörekistereissä.

  Henkilön tunnistetiedot

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1c.

  1..n

  Teksti tai valintalista

  Määritelmä

  Kuvaus mitä henkilön tunnistetietoja rekisteri sisältää.

  Käytön ohje

  Hyödynnetään EU-tietosuoja-asetuksen 4 artiklan kohdassa 1 annettua luetteloa, jota voidaan rekisterikohtaisesti tarvittaessa täydentää.

  Rekisteröityjen ryhmät

  Ehdollisesti pakollinen

  1,2; TsA 30 artikla, kohta 1c. Pakollinen, jos rekisteröityjen ryhmät eivät ilmene Kohdejoukko-metatiedosta.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä.

  Käytön ohje

  Esim. tilanteessa, jossa rekisteriyksikkötyyppinä on tapahtuma ja Kohdejoukko määritellään tapahtuman kriteereillä, tässä kuvataan se luonnollisten henkilöiden joukko, jota tiedot koskevat.

  Henkilötietoryhmät

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1c.

  1..n

  Teksti tai valintalista

  Määritelmä

  Kuvaus rekisterin sisältämistä henkilötiedoista tietoryhmittäin.

  Käytön ohje

  Kaikkien henkilötietoryhmään kuuluvien tietojen tulee täyttää TsA:n henkilötiedon määritelmä. Käytetään valintalistaa, jos sellainen on olemassa kansallisesti.

  Muut tietoryhmät

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos rekisterissä on tietoja, jotka eivät täytä TsA:n henkilötiedon määritelmää

  0..n

  Teksti tai valintalista

  Määritelmä

  Kuvaus tiedoista, jotka eivät ole henkilötiedon määritelmän täyttäviä tietoja.

  Käytön ohje

  Käytetään valintalistaa, jos sellainen on olemassa kansallisesti.

  Asiasanasto

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos käytetään asiasanoja

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Tässä rekisterissä käytettävä asiasanasto.

  Käytön ohje

  Käytetään yleisessä käytössä olevia asiasanastoja.

  Asiasanat

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos käytetään asiasanastoa

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Rekisteriä kuvailevat sanaston mukaiset asiasanat.

  Käytön ohje

  Rekisterin ajallinen kattavuus

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Pvm tai teksti

  Pvm ISO 8601:2004

  Määritelmä

  Aikaväli jolta rekisterissä on tietoja.

  Käytön ohje

  Päivittyvälle rekisterille annetaan vain tietosisällön alkuajankohta.

  Sisällön kieli

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  ISO/SFS 3166-1

  Määritelmä

  Rekisterin sisällön kieli.

  Käytön ohje

    2.5 Laatuominaisuudet

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Rekisterin sisältämän tiedon vajaan kattavuuden ajanjakso

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  1-2 x pvm tai teksti

  1 tai 2 päivämäärää (ISO 8601:2004) tai "ei puutteita ajallisessa kattavuudessa"

  Määritelmä

  Ajanjakso (alkuajankohta ja loppuajankohta), jolloin rekisterin tietosisältö ei ole riittävän ehyttä/kattavaa kattamaan rekisterin käyttötarkoituksen mukaista toimintaa kokonaisuudessaan.

  Käytön ohje

  Huomioitava käyttötarkoituksen muuttuminen. Loppuajankohta annetaan siinä tapauksessa, että tiedon vajaa kattavuus on päättynyt, muutoin annetaan pelkkä alkuajankohta.

  Rekisterin sisältämän tiedon kattavuuden puutteet

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos ilmoitettu yksikin vajaan kattavuuden ajanjakso

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus rekisterin tietosisällön puutteista ilmoitettuina ajanjaksoina.

  Käytön ohje

  Yhdistettävä tiettyyn ajanjaksoon, kattavuuden puutteet huomioitava muuttujatason kuvauksissa.

    2.6 Tietojen julkisuus ja suojaus

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Suojaustaso

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Suojaustaso I,
  suojaustaso II,
  suojaustaso III,
  suojaustaso IV,

  ei luokiteltu.

  Määritelmä

  Rekisterille sen luonteen perusteella asetettu, rekisterin omistajan hyväksymä suojaustaso

  Käytön ohje

  Käytetään tässä olevaa luokittelua. Jos arvo on joku muu kuin "ei luokiteltu", sen pitää olla tietoturva-asetuksessa annetun tietoturvaluokittelun mukainen.
  Rekisterin suojaustaso määräytyy rekisterin korkeimmin suojatun tiedon mukaan.

  Turvallisuusluokka

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos täyttää tietoturva-asetuksen §11 ehdot

  0..1

  Valintalista

  ERITTÄIN SALAINEN,
  SALAINEN, LUOTTAMUKSELLINEN,
  KÄYTTÖ RAJOITETTU,
  ei luokiteltu.

  Määritelmä

  Rekisterille sen luonteen perusteella asetettu, rekisterin omistajan hyväksymä turvallisuusluokka

  Käytön ohje

  Rekisterin turvallisuusluokka määräytyy rekisterin korkeimmin suojatun tiedon mukaan.

  Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohdat 1g ja 2d

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Tietoturvaa vaarantamaton yleinen kuvaus TsAn artiklan 32 kohdassa 1 tarkoitetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

  Käytön ohje

  Rekisterin toteutuneen tietoturvan taso

  Pakollinen

  2

  1

  Valintalista

  Ei luokiteltu,
  perustaso,
  korotettu taso,
  korkea taso.

  Määritelmä

  Rekisterin toteutunut tietoturvataso.

  Käytön ohje

  Käytetään tässä olevaa luokittelua. Jos arvo on joku muu kuin "ei luokiteltu", sen pitää olla joku annetuista eli VAHTI-luokittelun mukainen.
  Kattaa rekisterin hallinnointiin ja rekisterin tietojen hyödyntämiseen rekisterinpitäjän vastuulla olevat työkalut mm. fyysisen suojauksen (laiteympäristö), käyttöoikeudet, pääsynhallinnan ja näihin liittyvälle valvonnan.

  Tietosisällön julkisuusluokka

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Julkinen,
  osittain salassa pidettävä,
  salassa pidettävä.

  Määritelmä

  Rekisterin sisältämien tietojen julkisuusaste.

  Käytön ohje

  Jos osittain salassa pidettävä, julkisuusluokka tulee määritellä muuttujakohtaisesti muuttujatason metatiedoissa. Jos julkinen niin kaikki tiedot ovat julkisia, jos salassa pidettävä niin kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä.

  Julkiset tiedot

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Luettelo julkisista tiedoista tietoryhmittäin.

  Käytön ohje

  Kaikki rekisterin julkiset tiedot tulee kuvata tässä tietoryhmittäin.

  Salassa pidettävät tiedot

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Luettelo salassa pidettävistä tiedoista yksitellen tai tietoryhmittäin.

  Käytön ohje

  Kaikki rekisterin salassa pidettävät tiedot tulee kuvata tietoryhmittäin.

  Salassapitoaika

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos rekisterissä on salassapidettäviä tietoja

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Pisimpään salassa pidettävän tiedon mukainen salassapitoaika.

  Käytön ohje

  Salassapidon peruste

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos rekisterissä on salassapidettäviä tietoja

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Pisimpään salassa pidettävän tiedon mukainen salassapidon peruste/perusteet.

  Käytön ohje

  Annettava säädöksen nimi, pykälä ja kohta.

  Rekisteröidyn pääsy-, oikaisu-, vastustamis- ja siirto-oikeus omiin tietoihin

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen henkilörekistereille. TsA 13 artikla kohta 2b, 14 artikla 2c ja 15 artikla 1e.

  0..1

  Valintalista

  Kyllä,
  ei.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko rekisteröidyllä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietosuoja-asetuksessa rekisteröidyn oikeudet vaihtelevat käsittelyperusteen mukaan. Näin ollen analyysi on toteutettava käsittelyperustekohtaisesti.

  Käytön ohje

  Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti nämä oikeudet, mutta kansallisessa lainsäädännössä näistä voidaan säätää poikkeuksia.

    2.7 Tietolähteet ja tietoluovutukset

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. Peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Tietolähteenä olevat rekisterit

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Tämä metatieto ja/tai metatieto Muut tietolähteet on pakollinen. Pakollinen, jos tiedot saadaan muualta kuin henkilöltä itseltään.

  TsA 14 artikla kohta 2f ja 15 artikla 1g.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Tieto siitä, mitkä rekisterit tai rekisterinpitäjät ovat tietojen lähteenä. Kuvattava säädösperusta jos se ei ole sama kuin rekisterinpidolla.

  Käytön ohje

  Muut tietolähteet

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2;Tämä metatieto ja/tai metatieto Tietolähteenä olevat rekisterit on pakollinen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Muut tiedon lähteet ja tarvittaessa keskeinen aineiston keruutapa (kuten esim. keruu henkilöltä itseltään). Kuvattava säädösperusta jos se ei ole sama kuin rekisterinpidolla.

  Käytön ohje

  Säädösperusteiset luovutukset

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1d, 13 artikla, kohta 1d, 14 artikla kohta 1e.

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvataan, mille taholle ja mitä tietoja rekisteristä luovutetaan rekisteriä koskevan nimenomaisen säädöksen perusteella säännönmukaisesti tai erikseen pyydettäessä. Säädös ja säädöksen kohta mainittava.

  Käytön ohje

  Säädösperusteiset luovutukset -metatieto yhdessä muut luovutukset -metatiedon sekä rekisterin tietojen käsittelijä -metatiedon kanssa määrittelevät TsA:n 30 artiklan kohdassa 1d, 13 artiklan kohdassa 1d ja 14 artiklan kohdassa 1e tarkoitetut henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

  Muut luovutukset

  Pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohta 1d, 13 artikla, kohta 1d, 14 artikla kohta 1e.

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvataan miltä osin ja millä perusteella tietoja luovutetaan viranomais- tai muuta käyttöä varten erikseen pyydettäessä muun kuin rekisteriä koskevan nimenomaisen säädöksen perusteella.

  Käytön ohje

  Muut luovutukset -metatieto yhdessä säädösperusteiset luovutukset -metatiedon sekä rekisterin tietojen käsittelijä -metatiedon kanssa määrittelevät TsA:n 30 artiklan kohdassa 1d, 13 artiklan kohdassa 1d ja 14 artiklan kohdassa 1e tarkoitetut henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

  On varmistettava, että samaa rekisterin tietojen käsittelyä tekevää toimijaa ei kuvata sekä rekisterin henkilötietojen käsittelijänä että vastaanottajana metatiedossa muut luovutukset.

  Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; TsA 30 artikla, kohdat 1e ja 2c, 13 artikla, kohta 1e, 14 artikla kohta 1f ja 15 artikla kohta 2. Pakollinen rekistereille, joiden tietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Annetaan tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on kyseessä.

  Käytön ohje

  Tietojen siirto kuvataan tässä riippumatta siitä tekeekö siirron rekisterinpitäjä vai henkilötietojen käsittelijä.

  Käyttöluvan myöntäjä

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos tietojen luovuttaminen joihinkin tarkoituksiin on luvanvaraista

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Tieto siitä, mikä taho myöntää käyttöluvan. Koskee sekä organisaation ulkoista että sisäistä käyttöä. Viittaus mahdolliseen käyttölupasivustoon tai -palveluun.

  Käytön ohje

  Julkinen osoite

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos tiedot ovat saatavilla julkisen tietojärjestelmän kautta.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Sen tietojärjestelmän nimi ja julkinen osoite, mistä rekisterin tiedot ovat saatavilla.

  Käytön ohje

  Jos tietojärjestelmä on tarkoitettu julkiseen käyttöön, sen internet-osoite ilmoitetaan tässä.

    2.8 Rekisteritason metatietojen muutoshistoria

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Muuttunut metatieto

  Pakollinen

  1

  1..n

  Teksti

  Tämän suosituksen mukaiset rekisteritason metatietojen nimet tai ”ei mitään merkittäviä muutoksia”

  Määritelmä

  Metatiedon nimi. Luetellaan niiden rekisteritason metatietojen nimet, joissa on tapahtunut olennaisia muutoksia ennen tämän suosituksen mukaista kuvausta.

  Käytön ohje

  Tässä osiossa kuvataan hyödyntäjän kannalta tärkeät muutokset ennen tämän kuvausmallin käyttöönottoa. Luetellaan kaikki rekisteritason metatiedot, joissa olennaisia muutoksia on tapahtunut. Jos historiaa koskeva tieto on epävarmaa tai sitä ei ole lainkaan, se tuotava esiin.

  Keskeiset muutokset

  Ehdollisesti pakollinen

  1; Pakollinen, jos metatiedoissa on tapahtunut muutoksia ennen tämän suosituksen mukaista kuvausta.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus merkittävistä muutoksista metatiedossa ja muutosten ajankohdista.

  Käytön ohje

  Kuvaus kohdennetaan ”Muuttunut metatieto” -kohdassa lueteltuihin metatietoihin yksitellen. Jos historiaa koskeva tieto on epävarmaa tai sitä ei ole lainkaan, se tuotava esiin.

   3 Muuttujatason metatiedot

    3.1 Yksilöintitiedot

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Tunniste

  Valinnainen

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan universaalisti yksilöivä pysyvä tunniste

  Käytön ohje

  Nimi

  Pakollinen

   1, 2

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan selväkielinen nimi

  Käytön ohje

  Esimerkiksi 'henkilötunnus', 'sukupuoli', 'postinumero', 'pysyvä rakennustunnus'.

  Nimilyhenne

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos vakiomuotoista nimilyhennettä käytetään

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan tekninen tunniste tai lyhytnimi

  Käytön ohje

  Tällä tarkoitetaan rekisterin sisäistä nimeä/tunnistetta,. Usein tekninen tunniste tai lyhyt nimi, esimerkiksi 'hetu', 'sp', 'pnro', 'vtj-prt'.

  Rekisteri

  Pakollinen

  1, 2;

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Sen rekisterin nimi, mihin muuttuja kuuluu

  Käytön ohje

  Rekisteriyksikkö­tyyppi

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos rekisterissä on useampia rekisteriyksikkötyyppejä

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Sen rekisteriyksikkötyypin nimi, mihin muuttuja kuuluu

  Käytön ohje

  Tiedon avulla liitetään muuttuja rekisteriyksikkötyyppiin tilanteessa, jossa rekisterissä on useantyyppisiä rekisteriyksiköitä. Esimerkiksi syntymävuosi liittyy rekisteriyksikkötyyppiin "henkilö" rekisterissä, jossa on sekä henkilöitä että liikennevälineitä kuvaavia muuttujia.

    3.2 Tietosisältö

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Kuvaus

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan sisällön sanallinen kuvaus.

  Käytön ohje

  Muuttujan täsmällisempi kuvaus. Esimerkiksi 'VTJ:ssä käytössä oleva rakennuksen yksilöivä tunnus'.

  Tietoryhmä

  Valinnainen

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Tieto muuttujan tietoryhmästä.

  Käytön ohje

  Liittyy kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin ( JHS 179 ). Käytetään samaa tietoryhmittelyä kuin rekisteritason metatiedoissa Henkilötietoryhmät ja Muut tietoryhmät..

  Kieli

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos rekisterin sisällöllä on useita kieliä

  0..n

  Valintalista

  ISO/SFS 3166-1 mukaisesti.

  Määritelmä

  Muuttujan kieli

  Käytön ohje

  Ilmoitetaan ne kielet, joita muuttujalla voidaan käyttää.

  Tiedon lähde

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  Määritelmä

  Tietolähde, josta tämä tieto saadaan tähän rekisteriin.

  Käytön ohje

  Tiedon lähde pitää olla joku rekisteritason metatiedoissa Tietolähteenä olevat rekisterit tai Muut tietolähteet kuvatuista tietolähteistä.

  Päivitystapa

  Pakollinen

  1, 2;

  1

  Valintalista

  Jatkuva,
  jaksollinen,
  ei päivitetä.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko muuttujan arvo jaksollisesti ja/tai jatkuvasti päivittyvä.

  Käytön ohje

  Jatkuva tarkoittaa, että muuttujan arvoa päivitetään sitä mukaa kuin sen arvot muuttuvat.
  Jaksollinen tarkoittaa, että muuttujan arvoa päivitetään kertaluonteisesti määräajoin.

  Päivitystiheys

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jaksollisesti päivittyville muuttujille

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Tieto, siitä kuinka usein muuttujan arvoa päivitetään

  Käytön ohje

  Esimerkiksi kerran vuorokaudessa, kerran viikossa, kerran vuodessa.

  Muodostussääntö

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos muuttuja on muodostettu muista muuttujista

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus siitä, miten muuttuja on loogisesti muodostettu.

  Käytön ohje

  Voidaan ilmaista esim. matemaattisen kaavan avulla.

  Muuttujan toteutus

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus muuttujan toteutustavasta tietovarastossa.

  Käytön ohje

  Tieto siitä, koostuuko rekisterin tietojen hallinnan tekninen toteutus tämän muuttujan osalta useammalla tekniikalla tehdyistä osista ja/tai tarvitaanko rekisterin tietojen sisällön tuottamiseen tämän metatietomallin muuttujan kuvauksen mukaiseksi tietomuunnosta.

    3.3 Kattavuus

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Pakollisuus

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Pakollinen,
  vapaaehtoinen.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko muuttuja määritelty rekisterissä pakolliseksi vai vapaaehtoiseksi.

  Käytön ohje

  Rekisterinpitäjä määrittelee onko tieto oltava. Esimerkiksi tiedon antajalta pyydettävien tietojen pakollisuus.

  Kohdejoukko

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos muuttuja koskee vain osaa rekisterin kohdejoukosta

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus muuttujan kohdejoukosta

  Käytön ohje

  Esimerkki: Raskauksien lukumäärä -muuttujassa kohdejoukkona ovat vain naiset.

  Tietosisällön kattavuuden puutteet: ajanjakso

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos puutteita on

  0..n

  Pvm + pvm tai teksti

  Pvm (ISO 8601:2004)

  Määritelmä

  Ajanjakso, jolloin muuttujan tiedot eivät kata rekisterin käyttötarkoitusta.

  Käytön ohje

  Jos ajanjakso ei ole ilmaistavissa päivämäärinä, kuvataan se tekstinä.

  Tietosisällön kattavuuden puutteet: kuvaus

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos puutteita on

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus puutteista tiettyyn ajanjaksoon liittyen.

  Käytön ohje

  Huomioitava rekisterin voimassaoleva käyttötarkoitus ja muuttujan merkitys rekisterissä. Huomioitava myös esim. muuttujan sisältämän tiedon keruu järjestelyn puutteet.

  Yhdistettävä tiettyyn ajanjaksoon.

    3.4 Arvot

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Tietotyyppi

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Teksti,
  luokitus,
  numeerinen,
  päivämäärä,
  totuusarvo,
  muu.

  Määritelmä

  Muuttujan arvojen tietotyyppi

  Käytön ohje

  Luokitus

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos käytetään standardia tai yleisesti saatavilla olevaa luokitusta. Pakollinen joko tämä tai 'Arvojen kuvaus', jos muuttujan 'Tietotyyppi' on luokitus.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan arvoja kuvaavan standardin luokituksen ja/tai koodiston nimi

  Käytön ohje

  Koodistojen tai luokitusten nimet. Jos mahdollista, linkki koodistopalveluun tms, josta luokitus saatavissa.

  Arvojen kuvaus

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos käytetään rekisterikohtaista luokitusta tai muuta luokitusta, joka ei ole julkisesti saatavissa. Pakollinen joko tämä tai 'Luokitus' jos muuttujan 'Tietotyyppi' on luokitus.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Luokituksen arvojen selitteet

  Käytön ohje

  Tässä annetaan luokituksen luokkien arvot ja niiden selitteet, jos niitä ei ole saatavissa muualta (esim. koodistopalvelusta). Esimerkiksi 1=vihreä, 2=punainen, 3=ei haluta antaa. Tässä kuvataan muuttujan hyväksyttävät arvot, muut kuvataan metatiedossa Puuttuvan tiedon esittäminen.

  Mittayksikkö

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen numeerisille muuttujille, joilla on mittayksikkö.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Muuttujan mittayksikkö

  Käytön ohje

  Pienin sallittu arvo

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos annettavissa.

  0..1

  Numeerinen

  Määritelmä

  Pienin sallittu validi arvo

  Käytön ohje

  Tässä annetaan pienin validi arvo. Puuttuvien tietojen esitys kuvataan 'puuttuvan tiedon esittäminen' -kentässä

  Suurin sallittu arvo

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos annettavissa.

  0..1

  Numeerinen

  Määritelmä

  Suurin sallittu validi arvo

  Käytön ohje

  Tässä annetaan suurin validi arvo. Puuttuvien tietojen esitys kuvataan 'puuttuvan tiedon esittäminen' -kentässä

  Puuttuvan tiedon esittäminen

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos muuttujalla on arvoja, jotka tarkoittavat tietojen puuttumista ja niitä ei ole kuvattu muualla.

  0..n

   Teksti

  Määritelmä

  Kuvataan kuinka puuttuvat arvot esitetään ja mikä on niiden tulkinta.

  Käytön ohje

  Annettava muuttujille, joissa esiintyy muita kuin ”Luokitus”- tai ”Arvojen kuvaus”-metatiedossa esitettyjä arvoja. Tyypillisesti tällaisiä arvoja ovat 0, 9, 99 jne sekä null. Näiden tulkinta tulee kuvata.

    3.5 Elinkaari

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Voimassaolo alkaa

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos pvm tiedossa

  0..1

  Pvm

  ISO 8601:2004

  Määritelmä

  Muuttujan voimassaolon alkamispäivämäärä.

  Käytön ohje

  Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, mistä lähtien muuttujassa on tietoa.

  Voimassa asti

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen jos pvm tiedossa

  0..1

  Pvm

  ISO 8601:2004

  Määritelmä

  Muuttujan voimassaolon päättymispäivämäärä

  Käytön ohje

  Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, mihin saakka muuttujassa on tietoa.

  Säilyttäminen

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Pysyvä,
  määräaikainen.

  Määritelmä

  Tieto siitä, säilytetäänkö muuttujassa olevia tietoja pysyvästi vai määräaikaisesti

  Käytön ohje

  Tieto siitä, kuinka kauan tietoja säilytetään kuvattavassa rekisterissä.

  Säilytysaika

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen määräajan säilytettäville tiedoille

  0..n

  Numeerinen/Teksti

  Määritelmä

  Muuttujassa olevien tietojen säilytysaika vuosina

  Käytön ohje

  Jos säilytysajan pituus riippuu esim. asiakkuuden päättymisestä, tämä ilmaistaan lisätekstinä.

    3.6 Henkilötiedot ja salassapito

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Henkilötieto yksin käytettynä

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Kyllä,
  ei.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko tämä muuttuja yksin käytettynä henkilötieto

  Käytön ohje

  TsA:n luettelemat henkilön tunnistetiedot ovat henkilötietoja yksin käytettynä. Lisäksi rekisterissä voi olla muita henkilötietoja yksin käytettynä. Muuttujan, joka on henkilötieto yksin käytettynä, tulee kuulua johonkin henkilötietoryhmään. Esimerkkinä passikuva.

  Erityiseen henkilötietoryhmään kuuluva tieto

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Kyllä,
  ei.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko tämä muuttuja TsA 9 artiklan kohdan 1 mukainen erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluva tieto.

  Käytön ohje

  Rikoksiin tai rikkomuksiin liittyvä henkilötieto

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Kyllä,
  ei.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko tämä muuttuja TsA 10 artiklan mukainen rikoksiin tai rikkomuksiin liittyvä tieto.

  Käytön ohje

  Salassapidettävyys

  Pakollinen

  1, 2

  1

  Valintalista

  Kyllä,
  ei,
  kyllä tietyillä koodiarvoilla.

  Määritelmä

  Tieto siitä, onko tämä muuttuja salassa pidettävä

  Käytön ohje

  Voidaan tuoda rekisteritasolta, jos kaikki tiedot ovat salassapidettäviä tai kaikki tiedot ovat julkisia.

  Salassapidon kesto

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos muuttuja on salassa pidettävä

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Salassapidon keston laskentaperuste ja salassapitoaika

  Käytön ohje

  Salassapidon peruste

  Ehdollisesti pakollinen

  2; Pakollinen, jos muuttuja on salassa pidettävä

  0..1

  Teksti

  Määritelmä

  Salassapidon säädösperuste; säädös ja säädöksen tarkempi kohta

  Käytön ohje

  Esimerkiksi Julkisuuslaki, erillislaki; lainkohta pitää mainita.

    3.7 Muuttujatason metatietojen muutoshistoria

  Metatiedon nimi

  Pakollisuus

  Pak. peruste

  Toist.

  Tietotyyppi

  Arvojoukko tai formaatti

  Muuttunut metatieto

  Pakollinen

  1, 2

  1..n

  Teksti

  Tämän suosituksen mukaiset muuttujatason metatietojen nimet tai ”ei mitään merkittäviä muutoksia”

  Määritelmä

  Metatiedon nimi. Luetellaan niiden muuttujatason metatietojen nimet, joissa on tapahtunut olennaisia muutoksia ennen tämän suosituksen mukaista kuvausta.

  Käytön ohje

  Tässä osiossa kuvataan hyödyntäjän kannalta tärkeät muutokset ennen tämän kuvausmallin käyttöönottoa. Luetellaan kaikki muuttujatason metatiedot, joissa olennaisia muutoksia on tapahtunut. Jos historiaa koskeva tieto on epävarmaa tai sitä ei ole lainkaan, se on tuotava esiin.

  Keskeiset muutokset

  Ehdollisesti pakollinen

  1, 2; Pakollinen, jos metatiedoissa on tapahtunut muutoksia ennen tämän suosituksen mukaista kuvausta.

  0..n

  Teksti

  Määritelmä

  Kuvaus merkittävistä muutoksista metatiedossa ja muutosten ajankohdista.

  Käytön ohje

  Kuvaus kohdennetaan ”Muuttunut metatieto” -kohdassa lueteltuihin metatietoihin yksitellen. Jos historiaa koskeva tieto on epävarmaa tai sitä ei ole lainkaan, se on tuotava esiin.