JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Liite 4. Maakunnan tuloslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 23.10.2018
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakate

Valtion rahoitus

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai
vähennys (+)

Tilikauden verot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)