JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Liite 6. Maakunnan tase

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 23.10.2018
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

A

PYSYVÄT VASTAAVAT

I

Aineettomat hyödykkeet

1.

Aineettomat oikeudet

2.

Muut pitkävaikutteiset menot

3.

Ennakkomaksut

II

Aineelliset hyödykkeet

1.

Maa- ja vesialueet

2.

Rakennukset

3.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

4.

Koneet ja kalusto

5.

Muut aineelliset hyödykkeet

6.

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat

III

Sijoitukset

1.

Osakkeet ja osuudet

2.

Joukkovelkakirjalainasaamiset

3.

Muut lainasaamiset

4.

Muut saamiset

B

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1.

Valtion toimeksiannot

2.

Lahjoitusrahastojen varat

3.

Muut toimeksiantojen varat

C

VAIHTUVAT VASTAAVAT

I

Vaihto-omaisuus

1.

Aineet ja tarvikkeet

2.

Keskeneräiset tuotteet

3.

Valmiit tuotteet

4.

Muu vaihto-omaisuus

5.

Ennakkomaksut

II

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

1.

Myyntisaamiset

2.

Lainasaamiset

3.

Muut saamiset

4.

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1.

Myyntisaamiset

2.

Lainasaamiset

3.

Muut saamiset

4.

Siirtosaamiset

III

Rahoitusarvopaperit

1.

Osakkeet ja osuudet

2.

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

3.

Joukkovelkakirjalainasaamiset

4.

Muut arvopaperit

IV

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

A

OMA PÄÄOMA

I

Peruspääoma

II

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

III

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

B

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

1.

Poistoero

2.

Verotusperusteiset varaukset

C

PAKOLLISET VARAUKSET

1.

Eläkevaraukset

2.

Muut pakolliset varaukset

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

1.

Valtion toimeksiannot

2.

Lahjoitusrahastojen pääomat

3.

Muut toimeksiantojen pääomat

E

VIERAS PÄÄOMA

I

Pitkäaikainen

1.

Joukkovelkakirjalainat

2.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3.

Lainat julkisyhteisöiltä

4.

Lainat muilta luotonantajilta

5.

Saadut ennakot

6.

Ostovelat

7.

Muut velat

8.

Siirtovelat

II

Lyhytaikainen

1.

Joukkovelkakirjalainat

2.

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

3.

Lainat julkisyhteisöiltä

4.

Lainat muilta luotonantajilta

5.

Saadut ennakot

6.

Ostovelat

7.

Muut velat

8.

Siirtovelat