JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Liite 7. Konsernituloslaskelma

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 23.10.2018
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Toimintakate

Valtion rahoitus

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Omistuksen eliminointierot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos

Tilikauden verot

Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)