JHS 207 Maakuntien tililuettelo

Liite 9. Konsernitase

  • Versio: 1.0
  • Julkaistu: 23.10.2018
  • Voimassaoloaika: toistaiseksi

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

Muut osakkeet ja osuudet

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset

Muut saamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen varat

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Valmiit tuotteet

Muu vaihto-omaisuus

Ennakkomaksut

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Laskennalliset verosaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Laskennalliset verosaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ