JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Liite 2. Luokitus

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 15.1.2020
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Tässä liitteessä on määritelty reaalimaailman kohteiden luokitus rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietoaineiston näkökulmasta. Luokitus sisältää mahdolliset arvot paikkatietokohteiden Käyttötarkoitus-ominaisuustiedoille ( Liite 3 ).

  2 Luokitus määritelmineen

   2.1 Rakennus

”Rakennus on tilallinen rakennelma. Rakennuksen sisältämät tilat ja tilavaatimukset määräytyvät siinä tapahtuvan toiminnan vaatimusten mukaan. Tilavaatimukset voivat olla mitattavia spatiaalisia ominaisuuksia kuten muoto tai korkeus, mitattavia fysikaalisia ominaisuuksia kuten tilan sisäilman laatu, koettavia ominaisuuksia kuten tilan arkkitehtuuri tai soveltuvuus suunniteltuun käyttöönsä. Periaatteellista eroa maanpäällisten ja maanalaisten rakennusten välille ei tehdä. Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat eivät ole rakennuksia, jos niiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja ne eivät sisällä varsinaisiin talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita (esim. maanalaiset öljysäiliöt). Kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. sekä matkailuvaunuja, laivoja yms. ei myöskään luokitella rakennuksiksi.” (Rakennusluokitus 2018)

Rakennus on pysyväksi rakennettu ja se voi sijaita maanpinnan ylä- ja/tai alapuolella (INSPIRE).

Tässä suosituksessa määritellään lisäksi:

Rakennuksessa on sisätila, joka mahdollistaa jonkin toiminnan harjoittamisen, esimerkiksi asumisen tai liiketoiminnan. Rakennuksen sisätila on eristetty katon ja seinien tai niitä vastaavien rakenteiden avulla ulkotilasta, maaperästä, vedestä tai muista rakennuksista tai rakennelmista. Rakennuksen sisätilaan on sisäänkäynti. Rakennus on kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu. Rakennus rajautuu aina viimeistään sen ulkopintoihin. Rakennukset, jotka eivät ole kiinni toisissaan, eivät voi yhdessä muodostaa yhtä rakennusta. Yksi ulkopintoihin rajautuva kokonaisuus, esimerkiksi kortteli, ei kuitenkaan ole aina yksi rakennus, vaan siihen voi sisältyä useita rakennuksia. Useita rakennuksia voi olla myös päällekkäin. Rakennus voi leikata maanpinnan tai sijaita kokonaan maanpinnan ylä- tai alapuolella.

Luokitus ( Rakennusluokitus 2018 ):

https://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index.html

JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus, Luku 5.6 Rakennusluokitus

Käyttötarkoitusten tarkenteet:

Luokituksen mukaista käyttötarkoitusta tarkempi käyttötarkoituksen tarkenne, joka voidaan antaa merkittäville kohteille. Merkittävyys voi perustua esimerkiksi kohteen kokoon tai arvoon kulttuurin, historian, liiketoiminnan tai harrastustoiminnan näkökulmasta.

Autiotupa, Autotalli, Hiihtotunneli, Huvipuistolaite, Kellotapuli, Kappeli, Kaupungintalo, Kirkko, Kunnantalo, Linna, Luostari, Moskeija, Mylly, Näkötorni, Palovartiotorni, Paperitehdas, Saha, Stadion, Synagoga, Säätutka, Telakka, Temppeli, Torni, Tuulimylly, Tuulivoimala, Vesitorni, Vesivoimala, Ydinvoimala

    2.1.1 Rakennuksen varuste

Rakennukseen kiinteästi liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva rakenne, rakennelma, laite tai uloke.

Parveke

Rakennukseen liittyvä ulkotila, johon johtaa ovi rakennuksen sisältä. Parvekkeen alla voi olla avointa ulkotilaa. Parveke on yksi kokonainen varuste, jonka ulottuvuudet määräytyvät siten, että sen sisälle mahtuvat parvekkeeseen liittyvät pilarit, laatat, kattolaatat, pielet ja kaiteet yms.

Ulkotaso

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella sijaitseva kattamaton taso, joka on tarkoitettu esimerkiksi oleskeluun, kulkemiseen tai tavaran lastaamiseen. Esimerkiksi maanpinnan terassi, kattoterassi tai lastauslaituri. Tähän ei kuulu: Parveke, Katos.

Katos

Vähintään yhdeltä sivulta avoin katettu ulkotila. Rakennuksesta irrallaan oleva katos ei ole rakennuksen varuste.

Kattolyhty

Rakennuksen katolla oleva rakenne, jossa voi olla ikkuna tai luukku. Kattolyhdyssä on yleensä yksi lape tai kaksi vastakkaissuuntaista lapetta ja harja.

Portaat tai esteettömyysluiska

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva, rakennuksen sisäänkäynnille johtava rakennelma, joka mahdollistaa siirtymisen korkeustasolta toiselle. Portaissa on vähintään kaksi askelmaa.

Luiska

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva kalteva rakennelma, joka toimii esimerkiksi ajoneuvojen tai eläinten kulkutienä rakennuksen sisälle.

Savupiippu

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva piippu, joka johtaa savun ulkoilmaan.

Pilari

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva pystytuki.

Muu rakennuksen varuste

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton rakennuksen varuste.

   2.2 Silta

Rakenne, joka johtaa liikenteen tai materiaalin esteen yli mahdollistaen kulun itsensä alitse (Väylävirasto). Myös alikulut ovat siltoja. Alikulun kattona on sillan kansi. Maanpinta kulkee alikulun alta.

Alikulkukäytävä

Silta, joka johtaa kevyen-, traktori- yms. lähiliikenteen tai karjan tien alitse.

Alikulkusilta

Silta, jota pitkin rautatie ylittää liikenneväylän.

Alikäytävä

Rautatiesilta, joka johtaa kevyen-, traktori- yms. lähiliikenteen rautatien ali.

Huoltotiesilta

Radanpidon tarkoituksiin käytettävä huoltotien silta.

Maasilta

Silta, joka ylittää maastoesteen, kuten esimerkiksi laakson tai muun maaston syvänteen (viadukti).

Pehmeikkösilta

Maapohjan heikon kantavuuden vuoksi rakennettu silta.

Raittisilta

Silta, joka johtaa kevyen-, traktori-, yms. liikenteen tai karjan vesistön yli.

Ramppisilta

Eritasoristeyksessä kahta tietä yhdistävällä rampilla sijaitseva silta.

Ratasilta

Vesistön ylittämiseksi rakennettu rautatiesilta.

Rautatieristeyssilta

Kahden rautatien eritasoristeyksen ylijohtavalla radalla sijaitseva silta.

Risteyssilta

Kahden tien eritasoristeykseen rakennettu, ylijohtavalla tiellä sijaitseva silta.

Vesistösilta

Vesistön ylittämiseksi rakennettu tiesilta.

Vihersilta

Eläinten kulkemista varten rakennettu esteen ylittävä silta (riistasilta).

Ylikulkukäytävä

Silta, joka johtaa kevyen-, traktori- yms. lähiliikenteen tai karjan tien ylitse.

Ylikulkusilta

Rautatien tai raitiotien yli rakennetulla tiellä sijaitseva silta.

Ylikäytäväsilta

Silta, joka johtaa kevyen-, traktori- ym. lähiliikenteen tai karjan rautatien yli.

Muu silta

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton silta.

    2.2.1 Sillan rakenteellinen elementti

Sillan kantta tukevat rakenteet.

Alusrakenne

Rakenne, joka siirtää kuorman sillan kannelta kantavalle maaperälle, esimerkiksi päätytuki tai välituki.

Päällysrakenne

Rakenne, joka siirtää kuorman sillan kannelta alusrakenteelle, esimerkiksi ristikkorakenne tai köysi.

    2.2.2 Sillan varuste

Sillan pienemmät osat, esimerkiksi kaiteet.

Sillan toiminnallinen varuste

Esimerkiksi laakerointi tai liikuntasaumalaitteet.

Siltakaide

Siltaan liittyvä aita, kaide, johde tai törmäyssuoja. Esimerkiksi tieltä ulosajon estämiseksi tehty kaide. Sillan kaide on tyypillisesti korkeampi kuin tiehen liittyvä suojakaide ja ulottuu yleensä sillan päistä hieman sillan kannen ulkopuolelle.

Tekninen rakennus

Siltaan liittyvä tila, esimerkiksi valvomo tai ohjaamo.

Portaat tai esteettömyysluiska

Sillan kannelle johtavat portaat tai esteettömyysluiska.

Pylväs

Siltaan liittyvä pylväs, esimerkiksi valaisinpylväs tai sähkölinjan kannatinpylväs.

Muu sillan varuste

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton sillan varuste.

   2.3 Tunneli

Louhittu tai kaivettu käytävä, joka johtaa kallio- tai maamassan läpi. Tunnelin päät ovat maanpinnalla, maanalaisessa tilassa tai maan alla olevassa rakennuksessa, esimerkiksi julkisen liikenteen asemalla.

Tieliikennetunneli

Maan alla kulkeva, tieliikenteelle tarkoitettu tunneli.

Rautatietunneli

Maan alla kulkeva, rautatietieliikenteelle tarkoitettu tunneli.

Huoltotunneli

Ajorajoituksellinen tunneli, jota käytetään tavaroiden toimittamiseen ja erilaisiin huoltotehtäviin.

Yhdyskäytävä

Tunnelin osa, joka yhdistää vähintään kaksi tunnelia tai maanalaista tilaa.

Kevyen liikenteen tunneli

Maan alla kulkeva, kevyelle liikenteelle tarkoitettu tunneli.

Muu tunneli

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton tunneli.

    2.3.1 Tunnelin rakenteellinen elementti

Tunnelia tukevat rakenteet.

Kuori

Tunnelin rakenne maa-aineksen ja tunnelin sisätilan välissä.

Pylväs

Tunnelin sisällä oleva pylväs.

Muu tunnelin rakenteellinen elementti

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton tunnelin rakenteellinen elementti.

    2.3.2 Tunnelin varuste

Tunnelin pienemmät osat, esimerkiksi kaiteet.

Aita, kaide, johde tai törmäyssuoja

Tunneliin liittyvä aita, kaide, johde tai törmäyssuoja. Esimerkiksi tieltä ulosajon estämiseksi tehty kaide.

Valaisin

Tunneliin liittyvä valaisin.

Ilmanvaihtolaite

Tunneliin liittyvä ilmanvaihtolaite, esimerkiksi puhallin.

Muu tunnelin varuste

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton tunnelin varuste.

   2.4 Maanalainen tila

Maanpinnan alle rakennettu tai kallioperään louhittu tila, jonka pääasiallinen sisäpinta on kallioseinä tai vastaava ja/tai, joka ei sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita. Maanalaisen tilan katto voi olla esimerkiksi kalliota tai betonia. Maanalaisiin tiloihin kuuluvat sellaiset maan alla olevat tilat, jotka eivät ole rakennuksia tai tunneleita.

Maanalainen tila

Maan alla sijaitseva laaja tila. Tähän ei kuulu: Maanpinnan alla sijaitsevat rakennukset ja tunnelit.

Muu maanalainen tila

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton maanalainen tila.

   2.5 Aita

Liikkumisen rajoittamista tai alueen erottamista tai suojaamista varten rakennettu rakenne. Aita voi suojata aluetta myös melulta tai liikkuvalta maamassalta.

Meluaita

Maantien, rautatien, teollisuusalueen tms. viereen rakennettu, melulta suojaava rakenne. Korkeampi kuin melukaide. Sijoitetaan kauemmas tiestä kuin melukaide.

Meluvalli

Maantien, rautatien, teollisuusalueen tms. viereen maamassoista rakennettu, melulta suojaava valli.

Tukimuuri

Maamassoja tukeva rakenne, joka on rakennettu yleensä kivestä tai betonista.

Poroaita

Porojen liikkuvuuden rajoittamiseksi pystytetty aita.

Riista-aita

Eläinten liikkumista rajoittava aita.

Suoja-aita

Vaarallista aluetta reunustava tai ympäröivä aita.

Muu aita

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton aita.

   2.6 Portti

Kulkua rajoittava tai mahdollistava rakenne. Porttiin voi sisältyä avattava ja suljettava ovirakenne tai se voi olla pysyvästi avoin. Portti voi olla esimerkiksi aidan yhteydessä.

Portti

Kulkua rajoittava tai mahdollistava rakenne. Porttiin voi sisältyä avattava ja suljettava ovirakenne tai se voi olla pysyvästi avoin. Portti voi olla esimerkiksi aidan yhteydessä.

Sulkuportti

Kanavan sulun porttilaite.

   2.7 Kaide

Tahattoman putoamisen tai suistumisen estämistä varten rakennettu rakenne. Tämän pääasiallisen tarkoituksen lisäksi kaiteella voi olla myös muita tarkoituksia, kuten esimerkiksi alueen suojaaminen melulta.

Melukaide

Aivan tien viereen tehty matala, melua vähentävä suojakaide. Matalampi kuin meluaita. Sijoitetaan lähemmäs tietä kuin meluaita.

Suojakaide

Tieltä ulosajon estämiseksi tehty kaide, joka ei vähennä melua.

Muu kaide

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton kaide.

   2.8 Allas

Rakennettu, kaivettu tai padottu, nesteen täyttämä, kattamaton rakennelma.

Maauima-allas

Uimiseen tarkoitettu allas.

Koristeallas

Koristeena käytetty allas, esimerkiksi suihkukaivon yhteydessä.

Kaivosallas

Kaivostoiminnan tarpeisiin tarkoitettu allas.

Maatalousallas

Maataloustoiminnan tarpeisiin tarkoitettu allas. Esimerkiksi lietelantasäiliö.

Kalankasvatusallas

Kalanviljelyä harjoittavan laitoksen kalankasvatukseen käyttämä allas. Kalankasvatusallas voi sijaita maa- tai vesialueella.

Hulevesiallas

Hulevesien varastoimiseen tai viivyttämiseen tarkoitettu allas.

Jätteenkäsittelyalueen allas

Jätteenkäsittelytoiminnan tarpeisiin tarkoitettu allas.

Muu allas

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton allas.

   2.9 Laituri

Rannasta ulkoneva rakennelma, johon kiinnitetään aluksia tai josta on helppo pääsy veteen.

Venelaituri

Kelluva tai pohjaan tukeutuva laituri, jota käytetään ensisijaisesti veneiden kiinnitykseen.

Satamalaituri

Laituri, johon satamaan tulleet alukset kiinnittyvät lastinpurkua ja lastausta varten, ja jonka alitse ei yleensä ole vapaata veden kulkua.

Uimalaituri

Laituri, joka on tarkoitettu helpottamaan uimaan pääsyä.

Muu laituri

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton laituri.

   2.10 Piippu

Savukaasujen tai poistoilman poistamiseen käytetty korkea rakennelma.

Savupiippu

Savukaasujen poistamiseen käytetty piippu.

Poistoilmapiippu

Ilmanvaihtoon tarkoitettu piippu.

Muu piippu

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton piippu.

   2.11 Pylväs

Valaisimia tai muita rakenteita tai laitteita tukeva korkea rakennelma. Pylvään rakenteena on usein teräksinen putkirakenne.

Ilmaradan kannatinpylväs

Ilmaradan kannattimena käytetty pylväs.

Valaisinpylväs

Valaisemiseen tarkoitettu pylväs, esimerkiksi katu-, piha- tms. valaisimen pylväs tai lyhtypylväs. Jos pylväs toimii sekä valaisinpylväänä että liikennevalo- tai liikennemerkkipylväänä, pylväs luetaan valaisinpylvääksi.

Liikennevalopylväs

Liikennettä esimerkiksi risteyksissä ohjaava merkkivalopylväs. Jos pylväs toimii sekä liikennevalopylväänä että liikennemerkkipylväänä, pylväs luetaan liikennevalopylvääksi.

Liikennemerkkipylväs

Liikenteen pylväs, jossa on kiinni liikennemerkki.

Suurjännitelinjan kannatinpylväs

Jännitteeltään vähintään 110 kV sähkölinjan kannatinpylväs.

Sähkölinjan kannatinpylväs

Jännitteeltään pienemmän kuin 110 kV sähkölinjan kannatinpylväs.

Raideliikenteen ilmajohtojen kannatinpylväs

Raideliikenteeseen liittyvien ilmajohtojen kannatinpylväs.

Muu pylväs

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton pylväs.

   2.12 Masto

Korkea ja kapea masto- tai salkomainen rakennelma. Maston rakenteena on usein teräksinen ristikkorakenne, jota on tuettu köysillä tai vaijereilla.

Tietoliikennemasto

Tietoliikenteen lähetys- tai vastaanottolaitteena toimiva masto.

Valaisinmasto

Valaistukseen tarkoitettu masto.

Säähavaintomasto

Sään mittaamiseen ja havainnointiin tarkoitettu masto.

Muu masto

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton masto.

   2.13 Portaali

Porttimainen rakennelma, joka voi kannatella esimerkiksi liikenteen opasteita, valaisimia tai sähkölinjoja.

Liikenneportaali

Liikenteen opasteita tai valaisimia kannatteleva portaali.

Voimalinjaportaali

Sähkölinjoja kannatteleva portaali.

Muu portaali

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton portaali.

   2.14 Torni

Vaakamittojaan huomattavasti korkeampi rakennelma, jota ei lueta rakennukseksi, ja joka ei ole kiinni rakennuksessa. Suuret tornit luetaan rakennuksiksi.

Lintutorni

Lintujen tarkkailua varten rakennettu torni.

Näkötorni

Maaston kaukohavainnointia, kuten näköalojen katselemista varten rakennettu torni.

Palovartiotorni

Palovartiointia varten rakennettu torni.

Muu torni

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton torni.

   2.15 Kaivo

Veden tai lämmön talteenottoa tai jäteveden säilyttämistä varten rakennettu, yleensä syvä ja kapea maanalainen rakennelma.

Kaivettu pohjavesikaivo

Pohjaveden nostoa varten kaivettu kaivo. Leveämpi ja matalampi kuin pohjavesiporakaivo.

Pohjavesiporakaivo

Pohjaveden nostoa varten porattu kaivo. Kapeampi ja syvempi kuin kaivettu pohjavesikaivo.

Maalämpökaivo

Maalämmön talteenottamista varten porattu kaivo.

Likakaivo

Kaivo, johon johdetaan likavettä.

Muu kaivo

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton kaivo.

   2.16 Portaat tai esteettömyysluiska

Rakennelma, joka on tarkoitettu jalankulkijan siirtymiseksi korkeustasolta toiselle. Portaat koostuvat askelmista.

Portaat

Askelmista koostuva rakennelma, joka johtaa korkeustasolta toiselle.

Esteettömyysluiska

Luiskamainen rakennelma, joka tarjoaa esteettömän kulun korkeustasolta toiselle.

   2.17 Luiska

Maa-ainespohjainen, kaivamalla tai louhimalla rakennettu kalteva kulkuväylä, joka johtaa esimerkiksi avokaivokseen, veteen tai maanalaiseen tilaan.

Ajoluiska

Kalteva kulkutaso ajoneuvoille, esimerkiksi maanalaiseen tilaan johtava ajoluiska.

Veneenlaskuluiska

Kalteva kulkutaso, jota pitkin vene lasketaan vesille.

Muu luiska

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton luiska.

   2.18 Pato

Veden tai muun nesteen tai aineen kulun salpaamiseen tai pinnan korkeuden säännöstelyyn käytetty rakennelma.

Vesistöpato

Veden virtausta pidättävä tai säännöstelevä rakenne tai muodostuma. Vesistöpadoiksi lasketaan myös pohjapadot.

Jätepato

Terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita pidättävä tai säännöstelevä rakenne tai muodostuma.

Muu pato

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton pato.

   2.19 Muu rakennelma

Muihin kohdeluokkiin kuulumattomat rakennelmat.

Aurinkokeräin

Aurinkoenergiaa keräävä ja sitä lämpöenergiaksi muuntava laite.

Mainosrakennelma

Rakennelma, jota käytetään mainosten esittämiseen.

Ilmarata

Ilmassa oleva rata, jossa kuljetusväline liikkuu esim. vaijerien tai kiskojen varassa, esimerkiksi hiihtohissi.

Kuljetusrata

Maanpinnan korkeudessa oleva rata, jossa kuljetusväline liikkuu esim. vaijerien tai kiskojen varassa. Tähän ei kuulu: ilmarata, rautatiet.

Tukivaijeri

Maston tai vastaavan rakennelman tukivaijeri.

Uittolaite

Tukkien uitossa käytetty pysyvä rakenne.

Veneenlaskupaikka

Paikka, jossa on mahdollista laskea vene vesille.

Vedenottopaikka

Paikka, jossa on mahdollista pysäköidä tankkiajoneuvolla vedenottoa varten.

Jakokaappi

Kaappi, jossa on sähkönjakeluverkon haaroituskohta.

Nosturi

Kiinteästi alustaansa kiinnitetty nosturi, jota käytetään tavaroiden siirtämiseen. Myös kiskoilla lyhyitä matkoja kulkeva nosturi.

Aurinkopaneeli

Aurinkokennoista muodostuva levy, jolla auringon säteilyenergiaa muunnetaan sähköenergiaksi. Tähän ei kuulu: uusiutuvan energian tuotantorakennukset ja rakennuksissa kiinni olevat aurinkopaneelit.

Hyppyrimäki

Mäkihyppyyn tarkoitettu rakennelma. Hyppyrimäki on kokonaisuus, joka sisältää kaikki ne rakenteet, joita mäkihyppääminen edellyttää. Tähän kuuluvat esim. vauhdinottoon ja laskeutumiseen tarkoitetut rakennelmat. Rakennelmat voivat olla selvästi ympäristöstään erottuvia tai ympäristöönsä sulautuvia.

Huvipuistolaite

Huvitteluun tarkoitettu laite tai rakennelma, esimerkiksi karuselli tai vuoristorata, esimerkiksi huvipuistossa.

Tulentekopaikka

Tulentekoon tarkoitettu paikka, jossa on tulisija ja mahdollisesti polttopuita.

Katsomo

Katsojille tarkoitettu rakennelma istuimineen, esimerkiksi urheilukentän reunalla. Tähän ei kuulu: katsomot, jotka ovat osa rakennusta.

Kaupunkipuu

Huomattava puu, joka sijaitsee taajama-alueella.

Aallonmurtaja

Satamaa aallokolta suojaava rakennelma, esimerkiksi täytepenger.

Rautatien asemalaituri

Rautatieaseman laituri, josta junia lastataan tai niihin noustaan.

Muistomerkki

Jonkin asian, tapahtuman, henkilön tai muun vastaavan muistoksi rakennettu rakennelma. Tähän ei kuulu: luonnonmuistomerkki, patsas, taideteos, suihkulähde tai suihkukaivo.

Patsas

Julkiselle paikalle tehty iso kuvataideteos tai veistos.

Taideteos

Kiinteärakenteinen taideteos. Tähän ei kuulu: patsas, suihkulähde tai suihkukaivo.

Suihkulähde tai suihkukaivo

Suihkukaivona käytetty rakennelma, joka voi olla muistomerkki tai taideteos tai niiden osa.

Tervahauta, miilu tai kalkkiuuni

Tervanpolttoon tarkoitettu maakuoppa. Myös hiilen tai kalkin valmistamiseen käytetty maanpinnan syvennys.

Raunio

Hävitetyn tai sortuneen rakennuksen tai rakennusryhmän jäännökset, esimerkiksi vanhan linnan rauniot.

Juoksuhauta

Juoksu-, taistelu- tai yhdyshauta, joka on rakennettu sotaa varten tai havainnollistamaan sotahistoriaa.

Uittoränni

Vesiuomaan rakennettu kouru tai tunneli, jota pitkin puut uitetaan esimerkiksi kivikkoisen tai jyrkän kosken ohi tai voimalaitoksen sivuitse. Uittoruuhi. Uittokouru.

Korsu

Ainakin osaksi maahan kaivettu suojarakennelma, esimerkiksi miehistölle tai aseille.

Joukkoliikenteen pysäkkikatos

Katosmainen rakennelma, joka on tai on ollut joukkoliikenteen pysähdyspaikan yhteydessä.

Katos

Yhdeltä tai useammalta sivulta avoin katettu suoja. Tähän ei kuulu: varastokatos.

Kota, laavu tai kammi

Retkeilyssä käytettävä suoja, joka sopii yöpymiseen.

Keittokatos

Leirintäalueelle tai retkeilyreitin varrelle ruuanlaittoa varten rakennettu katos. Keittokatos ei ole tarkoitettu yöpymiseen.

Maakellari

Maahan (usein rinteeseen) kaivettu tai maakerroksella peitetty erillinen kellari.

Muu rakennelma

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton muu rakennelma.