JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat

Liite 3. Ominaisuustiedot laatusääntöineen

 • Versio: 1.0
 • Julkaistu: 15.1.2020
 • Voimassaoloaika: toistaiseksi

  1 Johdanto

Tässä liitteessä on määritelty paikkatietokohteiden ja niihin liittyvien nimitietojen ja geometrioiden ominaisuustiedot määritelmineen ja laatusääntöineen.

  2 Paikkatietokohteiden yhteiset ominaisuustiedot

Tässä luvussa on määritelty Kaikki kohteet -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 3.3.1 ) eli kaikkien teemojen paikkatietokohteiden yhteiset ominaisuustiedot.

Pysyvä tunniste

Määritelmä: Paikkatietokohteen, JHS 193 -mukainen, pysyvä URI-muotoinen tunniste. Tunniste annetaan kaikille uusille paikkatietokohteille. Tunnisteen Aineistotunnus ja Paikallinen tunnus säilyvät muuttumattomana paikkatietokohteen koko elinkaaren ajan. Koska kyseessä on http-URI, voidaan luoda toiminnallisuus, joka näyttää kohteen tiedot internet-selaimessa, kun tunniste syötetään selaimeen. Tunnisteiden hallinta toteutetaan Maanmittauslaitoksen Kansallisessa maastotietokannassa.

Pysyvä tunniste on muotoa:

http://paikkatiedot.fi/so/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}[/{versiotunnus}]

Aineistotunnus

Määritelmä: Aineistoteeman yksilöivä tunnus. Aineistotunnus on osa URI-muotoista pysyvää tunnistetta.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Merkkijonon on oltava 7 merkkiä pitkä numerosarja.

Paikallinen tunnus

Määritelmä: Paikkatietokohteen yksilöivä tunnus kyseisessä tietolähteessä. Millään muulla saman tietolähteen paikkatietokohteella ei ole samaa tunnusta. Paikallinen tunnus voi olla esimerkiksi satunnaisesti luotava UUID-tunniste, joka on myös globaalisti uniikki. Tunnuksessa suositellaan käytettäväksi ainoastaan seuraavia merkkejä: {”A” …”Z”, “a”…”z”, ”0”…”9”, “_”, “-“}, eli ainoastaan latinalaisten aakkosten kirjaimet, numerot, alaviiva ja väliviiva ovat suositeltuja.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Versiotunnus

Määritelmä: Pysyvään URI-tunnukseen voi liittyä versiotunnus, joka muodostuu paikkatietokohteen elinkaarisääntöjen mukaan. Versiotunnuksen avulla voidaan viitata paikkatietokohteen tiettyyn versioon, jos järjestelmään on tallennettu kohteen nykyisen version lisäksi myös aiemmat versiot. Versiotunnuksesta on käytävä ilmi versioiden järjestys. Versiotunnuksena voidaan käyttää esimerkiksi paikkatietokohteen version ominaisuustietoa Paikkatietokohteen viimeisin muutospäivämäärä tai juoksevaa numerointia.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Paikannimirekisterin Paikka-kohteen tunniste

Määritelmä: Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin Paikka-kohteen tunniste.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Muu tunniste

Määritelmä: Kohteen tunniste lähdejärjestelmässä.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Paikkatietokohteen alkuaika

Määritelmä: Paikkatietokohteen ja sen ensimmäisen version tallennuspäivämäärä.

Tyyppi: Aika muodossa [YYYY-KK-PPTHH:MM:SS]

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Arvo on oltava välillä [1000-01-01T00:00:00] - [9999-12-31T23:59:59].

Paikkatietokohteen viimeisin muutosaika

Määritelmä: Paikkatietokohteen viimeisin muutospäivämäärä ja uusimman version alkupäivämäärä.

Tyyppi: Aika muodossa [YYYY-KK-PPTHH:MM:SS]

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Arvo on oltava välillä [1000-01-01T00:00:00] - [9999-12-31T23:59:59].

Paikkatietokohteen viimeisin muutosaika -ominaisuustiedon arvo on sama tai myöhäisempi kuin Paikkatietokohteen alkuaika -ominaisuustiedon arvo.

Paikkatietokohteen ensimmäisen version Paikkatietokohteen viimeisin muutosaika -ominaisuustiedon arvo on sama kuin Paikkatietokohteen alkuaika -ominaisuustiedon arvo.

Paikkatietokohteen muutostyyppi

Määritelmä: Tieto, joka ilmaisee, miksi paikkatietokohdetta on muutettu.

Tyyppi: Luettelo

Muutos reaalimaailman kohteessa

Tiedon tarkennus tai korjaus

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Paikkatietokohteen ensimmäisessä versiossa arvona on tyhjä/Null.

Myöhemmissä versioissa arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Paikkatietokohteen tarkistuspäivämäärä

Määritelmä: Päivämäärä, jolloin tieto on tarkistettu. Muutos tässä ominaisuustiedossa ei automaattisesti aiheuta uutta versiota.

Tyyppi: Päivämäärä muodossa [YYYY-KK-PP]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1000-01-01] - [9999-12-31] tai tyhjä/Null.

Paikkatietokohteen tarkistuspäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on sama tai myöhäisempi kuin Paikkatietokohteen alkuaika -ominaisuustiedon arvo.

Paikkatietokohteen päättymisaika

Määritelmä: Hetki, jolloin paikkatietokohteen voimassaolo päättyi. Paikkatietokohdetta ei kuitenkaan poisteta.

Tyyppi: Aika muodossa [YYYY-KK-PPTHH:MM:SS]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [01-01-1000T00:00:00] - [31-12-9999T23:59:59].

Paikkatietokohteen päättymisaika -ominaisuustiedon arvo on oltava sama tai myöhäisempi kuin Paikkatietokohteen alkuaika -ominaisuustiedon arvo.

Tietolähde

Määritelmä: Paikkatietokohteen ominaisuustietojen tietolähde nimitiedot mukaan lukien. Geometrioille ja niiden ominaisuustiedoille annetaan tietolähde erikseen.

Tyyppi: Luettelo

Luettelo koostuu organisaatioiden nimistä, esimerkiksi Maanmittauslaitos tai kunnan nimi.

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Tiedonkeräyspäivämäärä

Määritelmä: Päivämäärä, jolloin tieto on kerätty.

Tyyppi: Päivämäärä muodossa [YYYY-KK-PP]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1000-01-01] - [9999-12-31] tai tyhjä/Null.

Sijaintivaltio

Määritelmä: Tieto siitä, minkä valtion tai valtioiden alueella kohde sijaitsee.

Tyyppi: Luettelo

Kohde on kokonaan Suomen alueella

Kohde on kokonaan Norjan alueella

Kohde on kokonaan Ruotsin alueella

Kohde on kokonaan Venäjän alueella

Kohde leikkaa Suomen ja Norjan yhteisen rajan

Kohde leikkaa Suomen ja Ruotsin yhteisen rajan

Kohde leikkaa Suomen ja Venäjän yhteisen rajan

Kohde leikkaa Ruotsin ja Norjan yhteisen rajan

Kohde leikkaa Norjan ja Venäjän yhteisen rajan

Kohde leikkaa Suomen, Norjan ja Ruotsin rajan

Kohde leikkaa Suomen, Norjan ja Venäjän rajan

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei voi olla tyhjä/Null.

  3 Paikkatietokohteiden nimien ominaisuustiedot

Tässä luvussa on määritelty Nimi-tietoluokan ominaisuustiedot kaikille rakennukset ja rakennelmat -teeman kohdeluokille. Jos paikkatietokohteella on useita nimiä, ominaisuustiedot annetaan jokaiselle nimelle erikseen. Tämä on toissijainen tapa tallentaa paikkatietokohteille nimiä. Ensisijaisesti nimet annetaan tunnusyhteytenä Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin Paikka-kohteeseen.

Nimen kirjoitusasu

Määritelmä: Nimen kirjoitettu muoto.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Nimen kieli

Määritelmä: Nimen kieli

Tyyppi: Luettelo

suomi

ruotsi

pohjoissaame

inarinsaame

koltansaame

Muu

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Nimen lähde

Määritelmä: Nimen tietolähde

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Nimen status

Määritelmä: Nimen virallinen asema.

Tyyppi: Luettelo

Virallinen

Määritelmä: Viranomaispäätöksellä vahvistettu nimi.

Muu

Määritelmä: Muu kuin viranomaispäätöksellä vahvistettu nimi.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

  4 Rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden yhteiset ominaisuustiedot

Tässä luvussa on määritelty Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 3.3.2 ) eli rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden yhteiset ominaisuustiedot.

Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä

Määritelmä: Päivämäärä, jolloin reaalimaailman kohde on valmistunut. Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä tarkoittaa kohteen virallista valmistumista. Tämä voi olla esim. rakennusvalvonnassa syntynyt tieto rakennuksen valmistumispäivämäärästä.

Suunnitteilla tai rakenteilla olevalla kohteella ei ole Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuuden arvoa. Jos reaalimaailman kohde on valmistunut mutta valmistumispäivämäärää ei tunneta, tallennetaan arvo [1000-01-01]. Jos valmistumisvuosi on tiedossa, mutta päivämäärä on tuntematon, tallennetaan valmistumispäivämääräksi tunnetun vuoden viimeinen päivä.

Kohde ja kohteen osa: Kohteen Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on kohteen osien Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustietojen arvoista aikaisin.

Tyyppi: Päivämäärä muodossa [YYYY-KK-PP]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1000-01-01] - [9999-12-31] tai tyhjä/Null.

Jos Elinkaaren tila -ominaisuustiedon arvo on Suunnitteilla tai Rakenteilla, Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on tyhjä/Null.

Reaalimaailman kohteen viimeisin muutospäivämäärä

Määritelmä: Päivämäärä, jolloin reaalimaailman kohde on viimeksi muuttunut. Jos reaalimaailman kohde on muuttunut, mutta muutospäivämäärää ei tunneta, tallennetaan arvo [1000-01-01].

Kohde ja kohteen osa: Kohteen Reaalimaailman kohteen muutospäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on kohteen osien Reaalimaailman kohteen muutospäivämäärä -ominaisuustietojen arvoista myöhäisin.

Tyyppi: Päivämäärä muodossa [YYYY-KK-PP]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1000-01-01] - [9999-12-31] tai tyhjä/Null.

Reaalimaailman kohteen viimeisin muutospäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on oltava sama tai myöhäisempi kuin Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustiedon arvo tai [1000-01-01] tai tyhjä/Null.

Reaalimaailman kohteen päättymispäivämäärä

Määritelmä: Päivämäärä, jolloin reaalimaailman kohde on lakannut olemasta. Jos reaalimaailman kohde on purettu tai tuhoutunut, mutta purku- tai tuhoutumispäivämäärää ei tunneta, tallennetaan arvo [1000-01-01].

Kohde ja kohteen osa: Kohteen Reaalimaailman kohteen loppumispäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on kohteen osien Reaalimaailman kohteen loppumispäivämäärä -ominaisuustietojen arvoista myöhäisin.

Tyyppi: Päivämäärä muodossa [YYYY-KK-PP]

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1000-01-01] - [9999-12-31] tai tyhjä/Null.

Reaalimaailman kohteen loppumispäivämäärä -ominaisuustiedon arvo on oltava sama tai myöhäisempi kuin Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustiedon arvo tai [1000-01-01] tai tyhjä/Null.

Elinkaaren tila

Määritelmä: Reaalimaailman kohteen elinkaaren tila.

Kohde ja kohteen osa: Kohteen Elinkaaren tila -ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla kohteen osalla siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat suurimman osan koko kohteesta.

Tyyppi: Luettelo

Suunnitteilla

Reaalimaailman kohde, joka on virallisesti suunniteltu rakennettavaksi, ja jonka rakentamista ei ole vielä virallisesti aloitettu. Esim. rakennus, jolle on haettu rakennuslupaa.

Rakenteilla

Reaalimaailman kohde, jonka rakentaminen on virallisesti aloitettu. Esim. rakennus, johon liittyvä rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Käytössä

Reaalimaailman kohde, jonka rakennustyöt on virallisesti saatu valmiiksi. Esim. rakennus, joka on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa.

Poissa käytöstä

Reaalimaailman kohde, joka on viranomaisen toimesta poistettu käytöstä esim. turvallisuussyistä.

Purettavana

Reaalimaailman kohde, joka on virallisesti purettavana.

Historiakohde

Reaalimaailman kohde, joka on poistunut reaalimaailmasta tai jonka suunnittelu on virallisesti peruuntunut. Esim. suunniteltu rakennus, jonka rakennuslupa on rauennut tai rakennus, joka on purettu tai tuhoutunut.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Jos Reaalimaailman kohteen alkupäivämäärä -ominaisuustiedolla on jokin arvo (muu kuin tyhjä/Null), Elinkaaren tila -ominaisuustiedon arvo ei saa olla Suunnitteilla tai Rakenteilla.

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Absoluuttinen korkeus

Määritelmä: Kohteen tai kohteen osan korkeimman kohdan absoluuttinen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkö metri. Huomattavan pitkille, absoluuttiselta korkeudeltaan vaihteleville kohteille, kuten rinteissä oleville aidoille, ei tallenneta absoluuttista korkeutta.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [-2000] - [2000] tai tyhjä/Null.

Suhteellinen korkeus

Määritelmä: Kohteen tai kohteen osan korkeimman kohdan etäisyys maanpinnasta. Yksikkö metri.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [2000] tai tyhjä/Null.

Suhde maanpintaan

Määritelmä: Tämän ominaisuustiedon avulla määritellään, onko kohde maanpinnalla, pinnan alla vai pinnan yllä. Ominaisuustietoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan sellaisia paikkatietokohteita, joiden geometriat sijoittuvat maanpinnalle, vaikka reaalimaailmassa kohde olisi maanpinnan yläpuolella tai alapuolella.

Kohde ja kohteen osa: Määritelmät alla olevan luettelon mukaisesti.

Tyyppi: Luettelo

Pinnalla

Määritelmä: Kohde tai kohteen osa leikkaa maanpinnan.

Pinnan alla

Määritelmä: Kohde tai kohteen osa on kokonaan pinnan alla.

Pinnan yllä

Määritelmä: Kohde tai kohteen osa on kokonaan pinnan yllä.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus

Määritelmä: Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus.

Tyyppi: Merkkijono.

Laatusäännöt:

Merkkijonon on oltava täsmälleen 10 merkkiä pitkä. Arvo voi olla myös tyhjä/Null.

  5 Rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden geometrioiden ominaisuustiedot

Tässä luvussa on määritelty kaikkien rakennukset ja rakennelmat -teeman paikkatietokohteiden geometrioiden ominaisuustiedot. Ominaisuustiedot kuvaavat paikkatietokohteen geometriaa, sen muodostamistapaa ja laatua. Jos paikkatietokohteella on monta geometriaa, ominaisuustiedot annetaan jokaiselle geometrialle erikseen.

Muodostamismenetelmä

Määritelmä: Tapa, jolla geometria on tuotettu.

Tyyppi: Luettelo

Mitattu

Määritelmä: Geometrian mittaaminen esimerkiksi takymetrilla tai laserkeilaamalla.

Muodostettu keinotekoisesti

Määritelmä: Esimerkiksi 2,5D-geometrian muodostaminen sijaintipisteen ja kohteelle tyypillisen halkaisijan perusteella tai 3D-geometrian muodostaminen 2,5D-geometrian ja korkeuden tai kerrosluvun perusteella.

Muodostettu suunnitelmamallista tai as-built-mallista

Määritelmä: Geometrian muodostaminen yleistämällä esimerkiksi rakennuslupamenettelyssä tuotetusta suunnitelmamallista.

Muu

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Tietolähde

Määritelmä: Paikkatietokohteen geometrian tietolähde.

Tyyppi: Luettelo

Organisaation nimi, esimerkiksi Maanmittauslaitos tai kunnan nimi.

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Tarkkuus

Määritelmä: Geometrian neliökeskivirhe (root mean square error), jolla tarkoitetaan mittaushetken aikaista tavoitteellista tarkkuutta. Kyseessä on tarkkuus XY-tasossa. Korkeustarkkuutta ei tallenneta.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Suunta

Määritelmä: Pistegeometrioille tarvittaessa tallennettava suunta asteina pohjoisesta myötäpäivään. Suunta-arvon käyttötarkoituksena on symbolien orientointi.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [360] tai tyhjä/Null.

Osittamisen laatu

Määritelmä: Koostekohteiden osien välisten rajojen muodostamisen laatu (Liite 1, Luku 4.1.1, Luku 4.3.1 ja Luku 4.4.1).

Tyyppi: Luettelo

Reaalimaailman mukainen ositus

Käytetään tapauksissa, joissa koostekohteen osakohteiden geometrioiden väliset rajat ovat todellisissa, reaalimaailman mukaisissa sijainneissaan.

Arvioitu ositus

Käytetään tapauksissa, joissa koostekohteen osakohteiden ominaisuustiedot tunnetaan, mutta osakohteiden välisiä rajoja ei tunneta (geometrioissa). Geometrian tuottaja on määritellyt rajat arvioimalla.

Ei ositusta

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Jos paikkatietokohde koostuu yhdestä osakohteesta, arvo on Ei ositusta.

Jos paikkatietokohde koostuu vähintään kahdesta osakohteesta, arvo ei saa olla Ei ositusta.

  6 Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot

Tässä luvussa on määritelty paikkatietokohteiden kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot.

   6.1 Rakennus

Tässä luvussa on määritelty Abstrakti rakennus -kohdeluokan ominaisuustiedot, jotka periytyvät Rakennus- ja Rakennuksen osa -kohdeluokille ( Liite 1, Luku 3.1 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Vuoden 2018 rakennusluokituksen mukainen käyttötarkoitus. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Käyttötarkoitus-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Rakennuksen osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat kerrosalan perusteella suurimman osan koko rakennuksesta.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.1: Rakennus: Luokitus. Arvoksi annetaan tarkin tiedossa oleva arvo monitasoisesta luokituksesta.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Käyttötarkoituksen tarkenne

Määritelmä: Rakennusluokitusta tarkempi kuvaus rakennuksen käyttötarkoituksesta.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.1: Rakennus: Käyttötarkoitusten tarkenteet.

Kokonaisala

Määritelmä: Kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala ulkoseinien ulkopinnasta. Mukaan ei pääsääntöisesti lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja. Yksikkö neliömetri.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Kokonaisala-ominaisuustiedon arvo on Rakennuksen osa -kohteiden Kokonaisala-ominaisuustietojen arvojen summa.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [10 000 000] tai tyhjä/Null.

Kokonaisala-ominaisuustiedon arvo on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin Kerrosala-ominaisuustiedon arvo tai tyhjä/Null.

Kerrosala

Määritelmä: Kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina sekä se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Yksikkö neliömetri.

Rakennuksen kerrosalaan lasketaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnin, yhteyksien, koon, valoisuuden ja muiden ominaisuuksien vuoksi sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja ( Maankäyttö- ja rakennuslaki ).

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Kerrosala-ominaisuustiedon arvo on Rakennuksen osa -kohteiden Kerrosala-ominaisuustietojen arvojen summa.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [10 000 000] tai tyhjä/Null.

Kerrosala-ominaisuustiedon arvo on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin Kokonaisala-ominaisuustiedon arvo tai tyhjä/Null.

Kerrosluku maan päällä

Määritelmä: Kerroslukuun lasketaan kaikki ne kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos kerrosten lukumäärä vaihtelee rakennuksen eri osissa, ilmoitetaan se kerrosten lukumäärä, joka on suurimmassa osassa rakennusta. Ns. 1,5-kerroksinen talo pyöristetään 2-kerroksiseksi.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Kerrosluku maan päällä -ominaisuustiedon arvo se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Rakennuksen osa -kohteella, siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat kerrosalan perusteella suurimman osan koko rakennuksesta.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1] - [100] tai tyhjä/Null.

Kerrosluku

Määritelmä: Kerroslukuun lasketaan kaikki kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos kerrosten lukumäärä vaihtelee rakennuksen eri osissa, ilmoitetaan se kerrosten lukumäärä, joka on suurimmassa osassa rakennusta. Ns. 1,5-kerroksinen talo pyöristetään 2-kerroksiseksi.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Kerrosluku-ominaisuustiedon arvo se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Rakennuksen osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat kerrosalan perusteella suurimman osan koko rakennuksesta.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1] - [100] tai tyhjä/Null.

Tilavuus

Määritelmä: Rakennuksen tilavuuteen lasketaan tila, jota rajoittaa rakennuksen vaipan ulkopinta: alapohjan alapinta, ulkoseinien ulkopinta ja yläpohjan yläpinta. Yksikkö kuutiometri.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Tilavuus-ominaisuustiedon arvo on Rakennuksen osa -kohteiden Tilavuus-ominaisuustietojen arvojen summa.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [10 000 000] tai tyhjä/Null.

Hissi

Määritelmä: Tieto siitä, onko rakennuksessa hissi.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Hissi-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa -kohteen Hissi-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Hissi-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden Hissi-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Hissi-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Kaasuverkostoliittymä

Määritelmä: Tieto siitä, onko rakennus kytketty kaasuverkkoon.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Kaasuverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa -kohteen Kaasuverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Kaasuverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden Kaasuverkostoliittymä-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Kaasuverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Sähköverkostoliittymä

Määritelmä: Tieto siitä, onko rakennus kytketty sähköverkkoon.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Sähköverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa -kohteen Sähköverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Sähköverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden Sähköverkostoliittymä-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Sähköverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Vesiverkostoliittymä

Määritelmä: Tieto siitä, onko rakennus kytketty vesiverkkoon.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Vesiverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa -kohteen Vesiverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Vesiverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden Vesiverkostoliittymä-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Vesiverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Viemäriverkostoliittymä

Määritelmä: Tieto siitä, onko rakennus kytketty viemäriverkkoon.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Viemäriverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa -kohteen Viemäriverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Viemäriverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa -kohteiden Viemäriverkostoliittymä-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Viemäriverkostoliittymä-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Lämmitystapa

Määritelmä: Rakennuksen pääasiallinen lämmitystapa.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Lämmitystapa-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Rakennuksen osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat kerrosalan perusteella suurimman osan koko rakennuksesta.

Tyyppi: Luettelo

Vesikeskuslämmitys

Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään kiertävällä vedellä.

Ilmakeskuslämmitys

Ilmakeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään kiertävällä ilmalla.

Suora sähkölämmitys

Suorassa sähkölämmityksessä rakennusta lämmitetään suoraan sähköverkkoon kytketyn lämpöpatterin tms. avulla.

Uunilämmitys

Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapahtuu puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varastoivan muurin (uunin) avulla. Uunilämmitykseen luetaan myös muurin sisään asennetut sähköllä toimivat lämpövaraajat, erilliset kiinteät öljylämmittimet sekä lämpöä varastoivat takat (ei kevytrakenteiset).

Ei kiinteää lämmityslaitetta

Muu lämmitystapa

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lämmitysaine:

Määritelmä: Rakennuksen tärkein polttoaine tai lämmönlähde.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Lämmitysaine-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Rakennuksen osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat kerrosalan perusteella suurimman osan koko rakennuksesta.

Tyyppi: Luettelo

Kauko- tai aluelämpö

Kevyt polttoöljy

Raskas polttoöljy

Sähkö

Kaasu

Kivihiili, koksi, yms.

Puu

Turve

Maalämpö

Ei lämmityspolttoainetta

Muu lämmityspolttoaine

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Jos Rakennus- tai Rakennuksen osa -kohteen Lämmitystapa-ominaisuustiedon arvo on ”Ei kiinteää lämmityslaitetta”, vastaavan kohteen Lämmityspolttoaine-ominaisuustiedon arvo on ”Ei lämmityspolttoainetta”.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EU ROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella ( ISBN: 978-2-87497-079-5 ). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Rakennus ja Rakennuksen osa: Rakennus-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Rakennuksen osa- tai Rakennuksen varuste -kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Rakennus-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Rakennuksen osa- ja Rakennuksen varuste -kohteiden Lentoeste-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Rakennus-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.1.1 Rakennuksen varuste

Tässä luvussa on määritelty Rakennuksen varuste -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.1 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman rakennuksen varusteen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.1.1: Rakennuksen varuste.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.2 Silta

Tässä luvussa on määritelty Abstrakti silta -kohdeluokan ominaisuustiedot, jotka periytyvät Silta- ja Sillan osa -kohdeluokille ( Liite 1, Luku 4.2 ).

Käyttötarkoitus 1

Määritelmä: Reaalimaailman sillan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.2: Silta.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Silta-kohteen Käyttötarkoitus 1 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Sillan osa -kohteella.

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Käyttötarkoitus 2

Määritelmä: Reaalimaailman sillan toinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.2: Silta.

Laatusäännöt:

Silta-kohteen Käyttötarkoitus 2 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Sillan osa -kohteella.

Käyttötarkoitus 3

Määritelmä: Reaalimaailman sillan kolmas käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.2: Silta.

Laatusäännöt:

Silta-kohteen Käyttötarkoitus 3 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Sillan osa -kohteella.

Kunnossapitäjä

Määritelmä: Sillan kunnossapitäjän nimi tai Y-tunnus.

Silta ja Sillan osa: Silta-kohteen Kunnossapitäjä-ominaisuustiedon arvo on sama kuin Sillan osa -kohteiden Kunnossapitäjä-ominaisuustiedon arvot, jos kaikkien Sillan osa -kohteiden Kunnossapitäjä-ominaisuustiedon arvo on sama. Muuten Silta-kohteen Kunnossapitäjä-ominaisuustiedon arvo on tyhjä/Null.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Merkkijonon pituus on oltava 1 - 100 merkkiä. Arvo voi olla myös tyhjä/Null.

Kantavuus

Määritelmä: Liikennemerkkitieto, ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa. Yksikkö tonni.

Silta ja Sillan osa: Silta-kohteen Kantavuus-ominaisuustiedon arvo on pienin Sillan osa -kohteiden Kantavuus-ominaisuustietojen arvoista.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [100] tai tyhjä/Null.

Alituskorkeus

Määritelmä: Liikennemerkkitieto, suurin alituskorkeus. Yksikkö metri.

Silta ja Sillan osa: Silta-kohteen Alituskorkeus-ominaisuustiedon arvo on pienin Sillan osa -kohteiden Alituskorkeus-ominaisuustietojen arvoista.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [1] - [50] tai tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Silta ja Sillan osa: Silta-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”True”, jos vähintään yhden Sillan osa-, Sillan rakenteellinen elementti- tai Sillan varuste -kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”True”. Silta-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”False”, jos kaikkien Sillan osa-, Sillan rakenteellinen elementti- ja Sillan varuste -kohteiden Lentoeste-ominaisuustietojen arvoina on ”False”. Muuten Silta-kohteen Lentoeste-ominaisuustiedon arvo on ”Null”.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste.

Silta ja sillan osa: Silta-kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama kuin Sillan osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvot, jos kaikkien Sillan osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama. Muuten Silta-kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on tyhjä/Null.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.2.1 Sillan rakenteellinen elementti

Tässä luvussa on määritelty Sillan rakenteellinen elementti -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.2 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman sillan rakenteellisen elementin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.2.1 Sillan rakenteellinen elementti.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.2.2 Sillan varuste

Tässä luvussa on määritelty Sillan varuste -kohdeluokan ominaisuustiedot (Liite 1, Luku 4.2).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman sillan varusteen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.2.2 Sillan varuste.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.3 Tunneli

Tässä luvussa on määritelty Abstrakti tunneli -kohdeluokan ominaisuustiedot, jotka periytyvät Tunneli- ja Tunnelin osa -kohdeluokille ( Liite 1, Luku 4.3 ).

Käyttötarkoitus 1

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelin tai tunnelin osan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.3 Tunneli.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Tunneli-kohteen Käyttötarkoitus 1 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Tunnelin osa -kohteella.

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Käyttötarkoitus 2

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelin tai tunnelin osan toinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.3 Tunneli.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Tunneli-kohteen Käyttötarkoitus 2 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Tunnelin osa -kohteella.

Käyttötarkoitus 3

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelin tai tunnelin osan kolmas käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.3 Tunneli.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Tunneli-kohteen Käyttötarkoitus 3 -ominaisuustiedon arvo on myös vähintään yhdellä Tunnelin osa -kohteella.

Kattorakennetyyppi

Määritelmä: Tieto reaalimaailman tunnelin tai sen osan kattorakennetyypistä.

Tunneli ja Tunnelin osa: Tunneli-kohteen Kattorakennetyyppi-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Tunnelin osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat suurimman osan koko tunnelista.

Tyyppi: Luettelo

Kallio

Betoni

Muu

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste.

Tunneli ja Tunnelin osa: Tunneli-kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama kuin Tunnelin osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvot, jos kaikkien Tunnelin osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama. Muuten Tunneli-kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on tyhjä/Null.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.3.1 Tunnelin rakenteellinen elementti

Tässä luvussa on määritelty Tunnelin rakenteellinen elementti -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.3 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelin rakenteellisen elementin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.3.1 Tunnelin rakenteellinen elementti.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste.

Tyyppi: Merkkijono

    6.3.2 Tunnelin varuste

Tässä luvussa on määritelty Tunnelin varuste -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.3 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelin varusteen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.3.2 Tunneli varuste.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.3.3 Tunnelin korko

Tässä luvussa on määritelty Tunnelin korko -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.3 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman tunnelista mitattu ala- tai yläkorko.

Tyyppi: Luettelo

Alakorko

Yläkorko

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Korko

Määritelmä: Tunnelin korkopisteen absoluuttinen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkö metri.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Arvo on oltava välillä [-2000] - [1500].

   6.4 Maanalainen tila

Tässä luvussa on määritelty Abstrakti maanalainen tila -kohdeluokan ominaisuustiedot, jotka periytyvät Maanalainen tila- ja Maanalaisen tilan osa -kohdeluokille ( Liite 1, Luku 4.4 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman maanalaisen tilan tai sen osan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Maanalainen tila ja Maanalaisen tilan osa: Maanalainen tila -kohteen Käyttötarkoitus-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Maanalaisen tilan osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat suurimman osan koko maanalaisesta tilasta.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.4 Maanalainen tila.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Kattorakennetyyppi

Määritelmä: Tieto reaalimaailman maanalaisen tilan tai sen osan kattorakennetyypistä.

Maanalainen tila ja Maanalaisen tilan osa: Maanalainen tila -kohteen Kattorakennetyyppi-ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Maanalaisen tilan osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat suurimman osan koko maanalaisesta tilasta.

Tyyppi: Luettelo

Kallio

Betoni

Muu

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa tyhjä/Null.

Kerrosluku maan alla

Määritelmä: Kerroslukuun lasketaan kaikki kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan alapuolella olevat kerrokset. Kerrosluku ilmoitetaan kokonaislukuna. Jos kerrosten lukumäärä vaihtelee maanalaisen tilan eri osissa, ilmoitetaan se kerrosten lukumäärä, joka on suurimmassa osassa maanalaista tilaa. Ns. 1,5-kerroksinen maanalainen tila pyöristetään 2-kerroksiseksi.

Maanalainen tila ja Maanalaisen tilan osa: Maanalainen tila -kohteen Kerrosluku maan alla -ominaisuustiedon arvo on se arvo, joka on yhdellä tai useammalla Maanalaisen tilan osa -kohteella siten, että kyseiset osat yhdessä muodostavat suurimman osan koko maanalaisesta tilasta.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvon on oltava välillä [0] - [100] tai tyhjä/Null.

Taitorakennerekisterin tunniste

Määritelmä: Taitorakennerekisterin pysyvä tunniste.

Maanalainen tila ja Maanalaisen tilan osa: Maanalainen tila -kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama kuin Maanalaisen tilan osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvot, jos kaikkien Maanalaisen tilan osa -kohteiden Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on sama. Muuten Maanalainen tila -kohteen Taitorakennerekisterin tunniste -ominaisuustiedon arvo on tyhjä/Null.

Tyyppi: Merkkijono

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

    6.4.1 Maanalaisen tilan korko

Tässä luvussa on määritelty Maanalaisen tilan korko -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.4 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman maanalaisesta tilasta mitattu ala- tai yläkorko.

Tyyppi: Luettelo

Alakorko

Yläkorko

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Korko

Määritelmä: Maanalaisen tilan korkopisteen absoluuttinen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkö metri.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Ominaisuustiedon arvon on oltava välillä [-2000] - [1500].

   6.5 Aita

Tässä luvussa on määritelty Aita-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.5 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman aidan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.5 Aita.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Materiaali

Määritelmä: Aidan pääasiallinen rakennusmateriaali.

Tyyppi: Luettelo

Puu

Kivi

Metalli

Betoni

Lasi

Maa-aines

Kasvi

Muu materiaali

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.6 Portti

Tässä luvussa on määritelty Portti-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.6 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman portin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.6 Portti.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Yleisessä käytössä

Määritelmä: Tieto siitä, onko portti yleisessä käytössä.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.7 Kaide

Tässä luvussa on määritelty Kaide-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.7 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman kaiteen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 1: Luku 2.7 Kaide.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.8 Allas

Tässä luvussa on määritelty Allas-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.8 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman altaan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 1: Luku 2.8 Allas.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Osa hydrologista verkostoa

Määritelmä: Tieto siitä, onko allas osa hydrologista verkostoa.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.9 Laituri

Tässä luvussa on määritelty Laituri-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.9 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman laiturin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.9 Laituri.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.10 Piippu

Tässä luvussa on määritelty Piippu-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.10 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman piipun pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.10 Piippu.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.11 Pylväs

Tässä luvussa on määritelty Pylväs-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.11 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman pylvään pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.11 Pylväs.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.12 Masto

Tässä luvussa on määritelty Masto-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.12 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman maston pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.12 Masto.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.13 Portaali

Tässä luvussa on määritelty Portaali-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.13 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman portaalin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.13 Portaali.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Alituskorkeus

Määritelmä: Liikennemerkkitieto, suurin alituskorkeus. Yksikkö metri.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [50] tai tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.14 Torni

Tässä luvussa on määritelty Torni-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.14 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman tornin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.14 Torni.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.

   6.15 Kaivo

Tässä luvussa on määritelty Kaivo-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.15 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman kaivon pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.15 Kaivo.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Porauspituus

Määritelmä: Kaivon alimman ja ylimmän kohdan välinen suunniteltu tai mitattu etäisyys. Yksikkö metri.

Tyyppi: Desimaaliluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [20 000] tai tyhjä/Null.

Suuntakulma

Määritelmä: Kallistuneen kaivon vaakatasoinen suunta asteina (0-360) pohjoisesta myötäpäivään.

Tyyppi: Kokonaisluku

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [360] tai tyhjä/Null.

Kallistuskulma

Määritelmä: Suunniteltu kallistuskulma pystysuunnasta vaakasuuntaan. Pystysuora kaivo saa arvon 0.

Tyyppi: Kokonaisluku.

Laatusäännöt:

Arvo on oltava välillä [0] - [90] tai tyhjä/Null.

   6.16 Portaat tai esteettömyysluiska

Tässä luvussa on määritelty Portaat tai esteettömyysluiska -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.16 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman portaiden tai esteettömyysluiskan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.16 Portaat tai esteettömyysluiska.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.17 Luiska

Tässä luvussa on määritelty Luiska-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.17 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman luiskan pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.17 Luiska.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.18 Pato

Tässä luvussa on määritelty Pato-kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.18 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman padon pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.18 Pato.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

   6.19 Muu rakennelma

Tässä luvussa on määritelty Muu rakennelma -kohdeluokan ominaisuustiedot ( Liite 1, Luku 4.19 ).

Käyttötarkoitus

Määritelmä: Reaalimaailman kohteen pääasiallinen käyttötarkoitus.

Tyyppi: Luettelo

Liite 2: Luku 2.19 Muu rakennelma.

Ei tiedossa

Laatusäännöt:

Arvo ei saa olla tyhjä/Null.

Lentoeste

Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497-079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.

Tyyppi: Boolean

True (Kyllä)

False (Ei)

Null (Ei tiedossa)

Laatusäännöt:

Ei laatusääntöjä.